Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ İÇ DENETİM UYGULAMALARINDA YASAL MEVZUATIN ROLÜ

Year 2019, Volume 0, Issue 19, 101 - 110, 14.06.2019

Abstract

Bünyesinde bulundukları kurumların faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif güvence ve danışmanlık faaliyetleri olan iç denetim fonksiyonu, kurumların risklerinin etkin şekilde yönetilerek varlıklarının etkili ve verimli olarak sürdürülebilmesinde kritik öneme sahiptir. Bu önem, çeşitli tür ve seviyeden risklerle sürekli olarak karşı karşıya kalan ve esasen bir risk yönetimi işi olan sigortacılık alanında ise çok daha yüksek seviyeye çıkmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin sigortacılık alanındaki bu öneminin yanı sıra, iç denetim sisteminin oluşturularak denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ülkemizde yasal olarak da zorunluluk taşımaktadır. Bu çalışmada iç denetim faaliyetlerinin ülkemiz sigortacılık mevzuatındaki yeri, önemi ve mevcut durumu incelenmiş ve iç denetim sisteminin daha etkili ve verimli şekilde oluşturularak, denetim faaliyetlerinin de daha etkin şekilde yürütülebilmesi amacına yönelik olarak, yasal mevzuattaki gelişim alanları araştırılmış ve yapılan tespitlere bağlı olarak çözüm önerileri sunulmuştur.

References

 • Acharyya, M. (2008), ‘An Empirical Study on Enterprise Risk Management in Insurance’, New Frontiers in Enterprise Risk Management, Springer Berlin Heidelberg, ss.39-55.
 • Adiloğlu, B. (2011), İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Aslan, B. (2010), ‘Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetim’, Sayıştay Dergisi, Sayı:77, Nisan-Haziran 2010, ss.63-86.
 • Babbel, D.F. & Santomero, A.M. (1996), ‘Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process’, The Wharton Fınancıal Instıtutıons Center, 96-16, ss.1-36.
 • COSO (2004), ‘Enterprise Risk Management – Integrated Framework’ Executive Summary, September 2004.
 • Çipil, M. (2013), Yeni Sigortacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile Uyumlu Risk Yönetimi Ve Sigortacılık, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2. Basım.
 • Dursun, G.D. & Kablan, A. (2017), ‘Sigorta Şirketlerinde Karşılıklar ve Muhasebeleştirilmesi’, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, ss.68-76.
 • Göğüş, H.S. (2012), Risk Odaklı İç Denetimde Risklerin Saptanması Ve Değerlendirilmesi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Grant, E. (2012), ‘The Social and Economic Value of Insurance’, The Geneva Association Paper, Sept. 2012.
 • IIA – The Institute of Internal Auditors (2010), ‘Uluslararası İç Denetim Standartları’, 2010.
 • İleri, H. (1998), ‘Türkiye›de Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı:1, ss.163-188.
 • Karabulut, H. (2011), ‘Hayat Sigortası Şirketlerinde ve Emeklilik Şirketlerinde Finansal Risklerin Yönetimi’, ReasürörDergisi, Sayı:79, ss.4-25.
 • Kaya, F. ve diğ. (2014), Sigortacılık, İstanbul: Beta Basım, 4. Baskı.
 • Özkan, M. (1998), Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • SEGEM (2014), Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Ders Notları, 2014.
 • Shaw, J.C. (2003), Corporate Governance & Risk A Systems Approach, New Jersey: Wiley Finance.
 • Şenel, S.A. (2006), ‘Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik’, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, ss.297-315.
 • Tiryaki, T. & Gözüaçık, G. (2007), ‘Elemanter Sigorta Şirketlerinde Risk Faktörleri’, Reasürör Dergisi, Sayı:63, ss.16-37.
 • Topçuoğlu, M. & Öztürk M. (2009), ‘Özel Sigorta Girişiminin Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Önemi’, Süleyman Demirel Üniversitesi E-Dergi, ss.1-16.
 • Türedi, H. ve diğ. (2015), ‘Risk Odaklı İç Denetim’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:66, Nisan 2015, ss.1-20.
 • Uralcan, Ş. (2012), ‘Sigorta Faaliyetlerinin İşlevsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Türk Sigorta Sektörünün Bu Bağlamda Dünya Sigorta Şirketleriyle Karşılaştırılması’, Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, ss.125-134.
 • Uzun, A.K. ve diğ. (2005), ‘Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kurumsal Yönetim Güvencesi: İç Denetim’, TİDE İç Denetim Dergisi, Sayı:11, Bahar 2005, ss.6-11.
 • Yazıcı, S. & Yanık, S. (2010), ‘Sigorta Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Rolü’, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:60, Sayı:2, ss.1-22.
 • https://www.lloyds.com/help-and-glossary/glossary-and-acronyms?Letter=I, (Erişim tarihi: 10.01.2019).
 • http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-auditing/?search%C2%BCdefinition, (Erişim tarihi: 15.01.2019).
 • http://www.denetimnet.net/Pages/kriz_ic_denetim.aspx, (Erişim tarihi: 15.01.2019).
 • https://www.hmb.gov.tr/, (Erişim tarihi: 04.02.2019).
 • http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/duyurular/seminerler/risk_gunleri/3.pdf, (Erişim tarihi: 04.02.2019).
 • https://www.tsb.org.tr/kanunlar-ve-khk.aspx?pageID=415, (Erişim tarihi: 04.02.2019).
 • https://www.tsb.org.tr/genelge-teblig-ve-sektor-duyurulari-2004.aspx?pageID=629, (Erişim tarihi: 05.02.2019).
 • https://www.murathanbayri.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/Turk-Sigortacilik-Sektorunde-ic-Denetimin-Yasal-Cercevesi.pdf, (Erişim tarihi:05.02.2019).

THE ROLE OF THE LEGAL REGULATIONS ON THE INTERNAL AUDIT APPLICATIONS IN THE INSURANCE SECTOR

Year 2019, Volume 0, Issue 19, 101 - 110, 14.06.2019

Abstract

The internal audit function which aims to provide independent and objective assurance and consulting activities to the corporates has critical importance for managing the risks effectively and sustaining the efficiency and profitability of corporate entities. The mentioned importance increases in insurance area due to the insurance is a risk management activity and depending on the sector companies meet with the risks which have various types and levels as consistently. As well as this importance of internal audit function in insurance sector, it is a legal obligation in Turkey to constitute an internal audit system and perform audit activities in insurance companies. In this study, the place, importance and existing status of internal audit function in Turkish insurance legislation have been searched and by the search it is aimed to detect the improvement areas in the legislation and make the recommendations to the related parties to be able to increase the effectiveness of internal audit activities in the insurance sector.

References

 • Acharyya, M. (2008), ‘An Empirical Study on Enterprise Risk Management in Insurance’, New Frontiers in Enterprise Risk Management, Springer Berlin Heidelberg, ss.39-55.
 • Adiloğlu, B. (2011), İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Aslan, B. (2010), ‘Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetim’, Sayıştay Dergisi, Sayı:77, Nisan-Haziran 2010, ss.63-86.
 • Babbel, D.F. & Santomero, A.M. (1996), ‘Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process’, The Wharton Fınancıal Instıtutıons Center, 96-16, ss.1-36.
 • COSO (2004), ‘Enterprise Risk Management – Integrated Framework’ Executive Summary, September 2004.
 • Çipil, M. (2013), Yeni Sigortacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile Uyumlu Risk Yönetimi Ve Sigortacılık, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2. Basım.
 • Dursun, G.D. & Kablan, A. (2017), ‘Sigorta Şirketlerinde Karşılıklar ve Muhasebeleştirilmesi’, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, ss.68-76.
 • Göğüş, H.S. (2012), Risk Odaklı İç Denetimde Risklerin Saptanması Ve Değerlendirilmesi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Grant, E. (2012), ‘The Social and Economic Value of Insurance’, The Geneva Association Paper, Sept. 2012.
 • IIA – The Institute of Internal Auditors (2010), ‘Uluslararası İç Denetim Standartları’, 2010.
 • İleri, H. (1998), ‘Türkiye›de Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi’, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı:1, ss.163-188.
 • Karabulut, H. (2011), ‘Hayat Sigortası Şirketlerinde ve Emeklilik Şirketlerinde Finansal Risklerin Yönetimi’, ReasürörDergisi, Sayı:79, ss.4-25.
 • Kaya, F. ve diğ. (2014), Sigortacılık, İstanbul: Beta Basım, 4. Baskı.
 • Özkan, M. (1998), Sigorta İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • SEGEM (2014), Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Ders Notları, 2014.
 • Shaw, J.C. (2003), Corporate Governance & Risk A Systems Approach, New Jersey: Wiley Finance.
 • Şenel, S.A. (2006), ‘Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik’, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, ss.297-315.
 • Tiryaki, T. & Gözüaçık, G. (2007), ‘Elemanter Sigorta Şirketlerinde Risk Faktörleri’, Reasürör Dergisi, Sayı:63, ss.16-37.
 • Topçuoğlu, M. & Öztürk M. (2009), ‘Özel Sigorta Girişiminin Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Önemi’, Süleyman Demirel Üniversitesi E-Dergi, ss.1-16.
 • Türedi, H. ve diğ. (2015), ‘Risk Odaklı İç Denetim’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:66, Nisan 2015, ss.1-20.
 • Uralcan, Ş. (2012), ‘Sigorta Faaliyetlerinin İşlevsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Türk Sigorta Sektörünün Bu Bağlamda Dünya Sigorta Şirketleriyle Karşılaştırılması’, Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, ss.125-134.
 • Uzun, A.K. ve diğ. (2005), ‘Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kurumsal Yönetim Güvencesi: İç Denetim’, TİDE İç Denetim Dergisi, Sayı:11, Bahar 2005, ss.6-11.
 • Yazıcı, S. & Yanık, S. (2010), ‘Sigorta Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Rolü’, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt:60, Sayı:2, ss.1-22.
 • https://www.lloyds.com/help-and-glossary/glossary-and-acronyms?Letter=I, (Erişim tarihi: 10.01.2019).
 • http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-auditing/?search%C2%BCdefinition, (Erişim tarihi: 15.01.2019).
 • http://www.denetimnet.net/Pages/kriz_ic_denetim.aspx, (Erişim tarihi: 15.01.2019).
 • https://www.hmb.gov.tr/, (Erişim tarihi: 04.02.2019).
 • http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/duyurular/seminerler/risk_gunleri/3.pdf, (Erişim tarihi: 04.02.2019).
 • https://www.tsb.org.tr/kanunlar-ve-khk.aspx?pageID=415, (Erişim tarihi: 04.02.2019).
 • https://www.tsb.org.tr/genelge-teblig-ve-sektor-duyurulari-2004.aspx?pageID=629, (Erişim tarihi: 05.02.2019).
 • https://www.murathanbayri.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/Turk-Sigortacilik-Sektorunde-ic-Denetimin-Yasal-Cercevesi.pdf, (Erişim tarihi:05.02.2019).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makale
Authors

Rasim HACIOĞLU> (Primary Author)
Aman Takaful Sigorta A.Ş.
0000-0002-9878-3685
Türkiye


Günay Deniz DURSUN>
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1079-2879
Türkiye

Publication Date June 14, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 0, Issue 19

Cite

APA Hacıoğlu, R. & Dursun, G. D. (2019). SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ İÇ DENETİM UYGULAMALARINDA YASAL MEVZUATIN ROLÜ . Denetişim , 0 (19) , 101-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/denetisim/issue/46331/585599

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.