Erratum
BibTex RIS Cite

Erratum: Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi

Year 2023, Volume: 3 Issue: 5, 73 - 94, 20.10.2023
The original article was published on April 20, 2023. https://dergipark.org.tr/en/pub/disar/issue/76867/1228515

Erratum Note

Bu makale Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami Araştırmalar Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimler Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalında devam etmekte olan “Kutsal Mekan - Ticaret İlişkisi: Hacı Bayram Veli Camii/Türbesi Örneği” isimli tezden üretilmiştir.

Abstract

Çalışmamızda, mekân kavramının kapsadığı anlam, mekân tartışmaları, mekânın sosyolojisi, zaman ve mekân ilişkisi, kutsal kavramı ve kutsalın serüveni, kutsal mekânın belirlenmesinde insanın rolü ve kutsal mekânın önemi ele alındıktan sonra kutsal mekân ile ticaret ilişkisi irdelenmiştir. Bir arada yaşama gereksinimi duyan insanoğlu bunu bir mekân ile somutlaştırmaktadır. Mekâna verilen değer bireylerin mekândan kazandığı anlam yükü ile kıymet bulmaktadır. Mekânın insanoğlu için oluşturduğu bu değer insanların mekânı kutsal atfetmesine neden olmaktadır. Mekânların tüketim alanları olarak kullanılması ve kutsal olarak belirlenen ya da oluşturulan mekânların da bu kapsamda ele alınması neticesinde ticari faaliyetler belirginleşmektedir. Ticaretteki esas sistemin ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin belli bir mekânda toplanarak ihtiyacını giderecek kişilere sunulmasını kapsamaktadır. Bu çerçevede kutsal mekân ile ticari faaliyetler arasında sıkı bir ilişki bulunup süreç içerisinde bu mekânlar ticari faaliyetlerin arttığı yerler olarak dikkat çekmektedir.

References

 • Alver, Köksal. Siteril Hayatlar. İstanbul: Hece Yayınları, 2. Basım, 2010.
 • Berger, Peter L. Kutsal Şemsiye Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları. çev. Ali Coşkun. İstanbul: Rağbet Yayınları, 4. Baskı., 2011.
 • Budak, Selçuk. Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 3. Basım, 2005.
 • Çevik, Mustafa. “Kutsal’ın Anlam Alanı”. https://drmustafacevik.blogspot.com/2012/10/kutsalin-anlam-alani.html (2012). https://drmustafacevik.blogspot.com/2012/10/kutsalin-anlam-alani.html Demir, Tarık. “Jeopolitikte Mekân Kavramı”. Avrasya Terim Dergisi 8/1 (2020), 1-7.
 • Durkheim, Emile. Dinsel Yaşamın İlkel Biçimleri. çev. Özer Ozankaya. İstanbul: Cem Yayınevi, 1. Baskı., 2010.
 • Eisenstein, Charles. Kutsal Ekonomi Dönüşüm Çağında Para, Armağan ve Toplum. çev. Sinem Gül. İstanbul: Okyanus Yayınevi, 2. Baskı., 2022.
 • Eliade, Mircea. Kutsal ve Dindışı. çev. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Gece, 1. Basım, 1991.
 • Emiroğlu, Kudret - Aydın, Suavi. Antropoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1. Baskı., 2003.
 • Erbaş, Ali. “İslam Dışı Dinlerde Hac”. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2002), 97-121.
 • Goff, Jacques Le. Ortaçağ Tüccarları ve Bankerleri. çev. Oğuz Adanır. Ankara: Doğubatı Yayınları, 2. Baskı., 2020.
 • Göka, Şenol. İnsan ve Mekân. İstanbul: Pınar Yayınları, 1. Basım, 2001.
 • Harvey, David. Sermayenin Mekânları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru. çev. Başak Kıcır vd. İstanbul: Sel Yayıncılık, 3. Baskı., 2022.
 • Işık, İ. Emre - Yıldırım Şentürk (ed.). Özneler, Durumlar ve Mekânlar Toplum ve Mekân: Mekânları Kurgulamak. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1. Baskı., 2008.
 • Lefebvre, Henri. Kentsel Devrim. çev. Selim Sezer. İstanbul: Sel Yayıncılık, 7. Baskı., 2021.
 • Lefebvre, Henri. Mekânın Üretimi. çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık, 6. Baskı., 2020.
 • Lefebvre, Henri. Şehir Hakkı. çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık, 4. Baskı., 2020.
 • Mert, Rabia. Kutsal Bir Mekân Olarak Kudüs. Ankara: Eski Yeni Yayınları, 2018. 978-605-5978-57-0 O’Meara, Simon. Mekân ve Müslüman Şehir Hayatı Fes Labirentinin Sınırlarında. çev. Hatice Orman Topçu. İstanbul: Açılımkitap Yayınları, 2014.
 • Paden, William E. Kutsalın Yorumu. çev. Abdurrahman Kurt. İstanbul: Sentez Yayınları, 2008.
 • Taşcıoğlu, Melike. Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekân. Ankara: Dost Kitapevi Yayınları, 2. Baskı., 2020.
 • Taşpınar, İsmail. Dinler-Tarih ve Sembolizm. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2. Baskı., 2020.
 • Tatar, Burhanettin. “Kutsal Mekân: Fenomenolojik Bir Analiz”. Milel ve Nihal 14/2 (2017), 8-22.
 • Tekeli, İhan. Mekânsal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınla-rı, 1. Baskı., 2010.
 • Tillich, Paul. Din Felsefesi. çev. Zeki Özcan. Bursa: Alfa Yayıncılık, 1. Baskı., 2000.
 • Tillich, Paul. İmanın Dinamikleri. çev. Fahrullah Terkan. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 3. Baskı., 2016.
 • Urry, John. Mekânları Tüketmek. çev. Rahmi G. Öğdül. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı., 1999.
 • Whitehead, Alfred North. Sembolizm Anlamı ve Etkisi. çev. Ramazan Ertürk. Ankara: Ayrıntı Basımevi, 1. Baskı., 2019.
 • Yeğin, Hüseyin İ. “Din Psikolojisi Açısından Kutsal Mekân İnsan İlişkisi”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (2012), 53-91.
 • Yırtıcı, Hakkı. Çağdaş Kapitalizmin Mekansâl Örgütlenmesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı., 2005.

Erratum:

Year 2023, Volume: 3 Issue: 5, 73 - 94, 20.10.2023
The original article was published on April 20, 2023. https://dergipark.org.tr/en/pub/disar/issue/76867/1228515

Erratum Note

Abstract

References

 • Alver, Köksal. Siteril Hayatlar. İstanbul: Hece Yayınları, 2. Basım, 2010.
 • Berger, Peter L. Kutsal Şemsiye Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları. çev. Ali Coşkun. İstanbul: Rağbet Yayınları, 4. Baskı., 2011.
 • Budak, Selçuk. Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 3. Basım, 2005.
 • Çevik, Mustafa. “Kutsal’ın Anlam Alanı”. https://drmustafacevik.blogspot.com/2012/10/kutsalin-anlam-alani.html (2012). https://drmustafacevik.blogspot.com/2012/10/kutsalin-anlam-alani.html Demir, Tarık. “Jeopolitikte Mekân Kavramı”. Avrasya Terim Dergisi 8/1 (2020), 1-7.
 • Durkheim, Emile. Dinsel Yaşamın İlkel Biçimleri. çev. Özer Ozankaya. İstanbul: Cem Yayınevi, 1. Baskı., 2010.
 • Eisenstein, Charles. Kutsal Ekonomi Dönüşüm Çağında Para, Armağan ve Toplum. çev. Sinem Gül. İstanbul: Okyanus Yayınevi, 2. Baskı., 2022.
 • Eliade, Mircea. Kutsal ve Dindışı. çev. Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Gece, 1. Basım, 1991.
 • Emiroğlu, Kudret - Aydın, Suavi. Antropoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1. Baskı., 2003.
 • Erbaş, Ali. “İslam Dışı Dinlerde Hac”. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2002), 97-121.
 • Goff, Jacques Le. Ortaçağ Tüccarları ve Bankerleri. çev. Oğuz Adanır. Ankara: Doğubatı Yayınları, 2. Baskı., 2020.
 • Göka, Şenol. İnsan ve Mekân. İstanbul: Pınar Yayınları, 1. Basım, 2001.
 • Harvey, David. Sermayenin Mekânları Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru. çev. Başak Kıcır vd. İstanbul: Sel Yayıncılık, 3. Baskı., 2022.
 • Işık, İ. Emre - Yıldırım Şentürk (ed.). Özneler, Durumlar ve Mekânlar Toplum ve Mekân: Mekânları Kurgulamak. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1. Baskı., 2008.
 • Lefebvre, Henri. Kentsel Devrim. çev. Selim Sezer. İstanbul: Sel Yayıncılık, 7. Baskı., 2021.
 • Lefebvre, Henri. Mekânın Üretimi. çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık, 6. Baskı., 2020.
 • Lefebvre, Henri. Şehir Hakkı. çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık, 4. Baskı., 2020.
 • Mert, Rabia. Kutsal Bir Mekân Olarak Kudüs. Ankara: Eski Yeni Yayınları, 2018. 978-605-5978-57-0 O’Meara, Simon. Mekân ve Müslüman Şehir Hayatı Fes Labirentinin Sınırlarında. çev. Hatice Orman Topçu. İstanbul: Açılımkitap Yayınları, 2014.
 • Paden, William E. Kutsalın Yorumu. çev. Abdurrahman Kurt. İstanbul: Sentez Yayınları, 2008.
 • Taşcıoğlu, Melike. Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekân. Ankara: Dost Kitapevi Yayınları, 2. Baskı., 2020.
 • Taşpınar, İsmail. Dinler-Tarih ve Sembolizm. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2. Baskı., 2020.
 • Tatar, Burhanettin. “Kutsal Mekân: Fenomenolojik Bir Analiz”. Milel ve Nihal 14/2 (2017), 8-22.
 • Tekeli, İhan. Mekânsal ve Toplumsal Olanın Bilgibilimi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınla-rı, 1. Baskı., 2010.
 • Tillich, Paul. Din Felsefesi. çev. Zeki Özcan. Bursa: Alfa Yayıncılık, 1. Baskı., 2000.
 • Tillich, Paul. İmanın Dinamikleri. çev. Fahrullah Terkan. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 3. Baskı., 2016.
 • Urry, John. Mekânları Tüketmek. çev. Rahmi G. Öğdül. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı., 1999.
 • Whitehead, Alfred North. Sembolizm Anlamı ve Etkisi. çev. Ramazan Ertürk. Ankara: Ayrıntı Basımevi, 1. Baskı., 2019.
 • Yeğin, Hüseyin İ. “Din Psikolojisi Açısından Kutsal Mekân İnsan İlişkisi”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (2012), 53-91.
 • Yırtıcı, Hakkı. Çağdaş Kapitalizmin Mekansâl Örgütlenmesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı., 2005.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology, Religious Studies, Religion, Society and Culture Studies
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mehmet Ata Mirzaoğlu 0000-0003-3732-5477

Publication Date October 20, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 5

Cite

APA Mirzaoğlu, M. A. (2023). Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi. Din Sosyolojisi Araştırmaları, 3(5), 73-94.
AMA Mirzaoğlu MA. Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi. DİSAR. October 2023;3(5):73-94.
Chicago Mirzaoğlu, Mehmet Ata. “Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi”. Din Sosyolojisi Araştırmaları 3, no. 5 (October 2023): 73-94.
EndNote Mirzaoğlu MA (October 1, 2023) Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi. Din Sosyolojisi Araştırmaları 3 5 73–94.
IEEE M. A. Mirzaoğlu, “Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi”, DİSAR, vol. 3, no. 5, pp. 73–94, 2023.
ISNAD Mirzaoğlu, Mehmet Ata. “Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi”. Din Sosyolojisi Araştırmaları 3/5 (October 2023), 73-94.
JAMA Mirzaoğlu MA. Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi. DİSAR. 2023;3:73–94.
MLA Mirzaoğlu, Mehmet Ata. “Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi”. Din Sosyolojisi Araştırmaları, vol. 3, no. 5, 2023, pp. 73-94.
Vancouver Mirzaoğlu MA. Kutsal Mekân - Ticaret İlişkisi. DİSAR. 2023;3(5):73-94.