Research Article
BibTex RIS Cite

Zamanın Bir Hastalığı Olarak Örgütsel Depresyon: Lise Öğretmenlerinin Deneyimlerine İlişkin Fenomenolojik Bir Çalışma

Year 2024, Issue: 52, 1 - 16, 30.03.2024
https://doi.org/10.5152/AUJKKEF.2023.22054

Abstract

Eğitimin en önemli unsurlarından biri olan öğretmenler eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumluluğu yerine getirme sürecinde pek çok faktör öğretmeni olumlu ve olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Öğretmenin kendisinden beklenilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için olumlu bir psikolojiye sahip olması elzem görülmektedir. Özellikle diğer eğitim kademeleri ile karşılaştırıldığında olumsuz durumlarla daha sık karşılaşan lise öğretmenleri için eğitim faaliyetlerini sürdürmek daha zorlayıcı olabilmektedir. Ergenlik dönemindeki öğrenciler ve bu döneme bağlı davranış bozuklukları, yoğun iş yükü, düşük
akademik başarı gibi faktörler öğretmenler için liselerde çalışmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin liselerde olumlu bir psikoloji ile çalışmaları önemlidir. Bu çalışma, kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin liselerde deneyimledikleri psikolojik temelli olayların açığa çıkarılmasında etkili olduğu öngörülen okul ve çevre olanakları, iş yükü, okul içi ilişkiler, okul müdürlerinin tavır ve davranışları, eğitim sistemindeki yenilik ve değişim, müdürlerin liderlik stilleri ve veli profili gibi konular üzerine temellendirilmiştir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin kendi okullarındaki deneyimleri çerçevesinde örgütsel depresyona ilişkin algılarını incelemektir. Çalışma, nitel bir araştırmadır ve fenomenolojik desende yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Van ili merkez ilçelerinde yer alan liselerde çalışan öğretmenlerden toplanmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilen çalışmanın verilerinin çözümlenmesinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde liselerde görev yapan çok sayıda öğretmenin çalıştıkları okullar ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olduğu görülmektedir. Gerekli
düzenlemeler yapıldığı takdirde okullarının gelecekte değişebileceğine inanan öğretmen sayısı ise oldukça azdır.

References

 • Amyx, D., & Jarrell, L. (2016). The influence of salesperson depression, low performance, and emotional exhaustion on negative organizational deviance. Journal of Managerial Issues, 28(3–4), 127–144.
 • Andersen, L. P. S., Hogh, A., Andersen, J. H., & Biering, K. (2021). Depressive symptoms following work-related violence and threats and the modifying effect of organizational justice, social support, and safety perceptions. Journal of Interpersonal Violence, 36(15–16), 7110–7135.
 • Arbab, H., Mirzahosini, H., & Monirpoor, N. (2020). Predicting the substance use relapse according to childhood trauma: Mediating role of Educational Academic Research 2023 l doi: 10.5152/AUJKKEF.2023.22054object relations alienation, borderline personality organization & depression. Journal of Clinical Psychology, 11(4), 1–12.
 • Aselton, P. (2012). Sources of stress and coping in American college students who have been diagnosed with depression. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 25(3), 119-123.
 • Atasoy, A. (2018). Sağlık çalışanların örgütsel depresyon algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 14(2), 41-56.
 • Ateş, H. K., & Bayraktar, H. V. (2018). Sınıf öğretmenlerinin okul kültürü algısı ile iş doyumu arasındaki ilişki. Turkish Studies, 13(19), 127–162.
 • Aytaç, Ö. (2004). Örgütsel sosyolojik bir perspektif. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 189–217.
 • Bahçalı, F. (2020). Mesleki ve teknik liselerde kültür derslerine giren öğretmenlerin iş doyumları: Nitel bir araştırma (Doktora tezi). Uludağ üniversitesi.
 • Baher, N., & Alkhadher, O. (2022). The relationship between major depression and perceptions of organizational justice. Human and Social Sciences, 49(4), 492–503.
 • Bakan, İ., Taşlıyan, M., Taş, F., & Aka, N. (2014). Örgüt depresyonu ve iş tatmini arasındaki ilişki; bir üniversitedeki akademisyenler üzerinde alan araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 296–315.
 • Baltaş, A., & Baltaş, Z. (1998). Depresyon ve başa çıkma yolları. Remzi kitabevi.
 • Barton, L. (1994). Trauma in the aftermath of organizational catastrophe: The short–and long- term impact on employees and their supervisors. Disaster Prevention and Management, 3(3), 18–26.
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi: Nitelikli okul. Feryal Matbaası.Bilchik, G. S. (2000). Organizational depression. Hospitals and Health Networks, 74(2), 34–38.
 • Bilgin, R., Emhan, A., & Bez, Y. (2011). Sosyal hizmet kurumu çalışanlarında iş memnuniyeti, tükenmişlik ve depresyon: Diyarbakır ili alan araştırması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 210–228.
 • Bloomfield, H. H., & McWilliams, P. (1995). How to heal depression. Thorsons Publishers.
 • Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (5th ed.). Pearson Publication.
 • Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayıncılık.
 • Butt, G., & Lance, A. (2005). Secondary teacher workload and job satisfaction: Do successful strategies for change exist? Educational Management Administration and Leadership, 33(4), 401–422.
 • Capone, V., Joshanloo, M., & Park, M. S. A. (2019). Burnout, depression, efficacy beliefs, and work-related variables among school teachers. International Journal of Educational Research, 95, 97–108.
 • Capone, V., & Petrillo, G. (2020). Mental health in teachers: Relationships with job satisfaction, efficacy beliefs, burnout and depression. Current Psychology, 39(5), 1757–1766.
 • Carlo, A. D., Chan, G., Arao, R. F., Vredevoogd, M. A., Fortney, J. C., Powers, D. M., Russo, J. E., & Unützer, J., & Unützer, J. (2021). Assessing the impact of different depression treatment success metrics on organizational performance. Psychiatric Services, 72(7), 830–834.
 • Çavuşoğlu, D., & Savaş, A. C. (2016). Meslek liselerinde çalışan kültür dersi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Pazarcık ilçesi örneği). Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1–13.
 • Cemaloğlu, N., & Kılınç, A. (2012). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 132–156.
 • Cemaloğlu, N., & Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 463–484.
 • Cerit, Y. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik davranışlarının öğretmenlerin tükenmişliklerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 547–570.
 • Chaves, G. A. D. O., & Pereira, J. C. (2022). Participatory management and functional competence in the school environment. International Journal of Engineering, 6(1), 1–8.
 • Cho, H. T., & Yang, J. S. (2018). How perceptions of organizational politics influence self-determined motivation: The mediating role of work mood. Asia Pacific Management Review, 23(1), 60–69.
 • Choenarom, C., Williams, R. A., & Hagerty, B. M. (2005). The role of sense of belonging and social support on stress and depression in individuals with depression. Archives of Psychiatric Nursing, 19(1), 18–29.
 • Cohen, W., & Cohen, N. (1993). The Paranoid Corporation: And 8 other ways your company can be crazy. Advice from on organizational shrink. American Management Association.
 • Creswell, J. W. (2007). Research design (S. B. Demir, Çev.). Eğiten Kitap Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Siyasal yayın dağıtım.
 • Cülha, A., Halil, A. T. L. I., & Doğan, Ü. (2021). Pandemi döneminde öğretmenlerin psikolojik durumları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 3(2), 85–101.
 • De carlo, A., Carluccio, F., Rapisarda, S., Mora, D., & Ometto, I. (2020). Three uses of virtual reality in work and organizational psychology interventions. A dialogue between virtual reality and organizational wellbeing: Relaxation techniques, personal resources, and anxiety/depression treatments. TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 27(1), 129–143.
 • Demir, S., & Kale, M. (2020). Öğretmen Görüşlerine göre, Covid-19 küresel Salgını döneminde Gerçekleştirilen uzaktan eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 15(8), 3445–3470.
 • Deniz, Ü., & Erdener, M. A. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen etmenler. In İ. Ö. K. Tüfekçi (Ed.). Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar (ss. 29–4129-41). Lambert Academic Publishing.
 • Dökmen, Ü. (2013). Küçük şeyler, 1. Sistem Yayıncılık.
 • Dong, R., Yu, W., Ni, S., & Hu, Q. (2022). Ageism and employee silence: The serial mediating roles of work alienation and organizational commitment. Ethics and Behavior, 1–20.
 • Ektiricioğlu, C., Arslantaş, H., & Yüksel, R. (2020). Ergenlerde çağın hastalığı: Teknoloji bağımlılığı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 29(1), 51–64.
 • Elden, B. (2020). Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının karşılaştıkları aşırı iş yükü ve Covid-19 korkularının işten ayrılma niyetine ve örgüt depresyonuna etkisi. İçinde Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II (pp.37-48), Gece Akademi Yayınları.
 • Erjem, Y. (2005). Eğitimde yabancılaşma olgusu ve öğretmen: Lise öğretmenleri üzerine sosyolojik bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 395–417.
 • Eroğluer, K. (2022). İş yerinde depresif ruh hali ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İzmir İktisat Dergisi, 37(1), 1–18.
 • Ertekin, Y. (1978). Örgüt iklimi. Türkiye ve orta doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Friedman, D., & Berkovich, I. (2021). Influence tactics and “second-order” change in schools: Case study research of principals’ political behaviors and strategies. International Journal of Educational Management, 35(1), 327–339.
 • Geer, R., & Barnes, A. (2007). Cognitive concomitants of interactive board use and their relevance to developing effective research methodologies. International Education Journal, 8(2), 92–102.
 • Göker, H., & Kaplan, M. (2020). Psikolojik sermayenin iş erteleme üzerindeki etkisi: Psikolojik iyi oluşun düzenleyici rolü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 273–289.
 • Gökyer, N., & Özpolat, H. (2020). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin okuldaki iletişim engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 177–205.
 • Gümüştekin, G. E., & Öztemiz, A. B. (2004). Örgütsel stres yönetimi ve uçucu personel üzerinde bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 61–85.
 • Gündüz, Y., & Ertuğ, C. A. N. (2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorunları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745–774.
 • Günlü, A., Asıcı, E., & Çetinkaya, M. (2021). Türkiye’de COVID-19 salgınının ikinci evresinde ebeveynlerde depresyon, anksiyete, stres ve travma sonrası stres bozukluğunun incelenmesi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 4(1), 94–124.
 • Hackman, J. R.,Hoffman, L. W., Moos, R. H., Osipow, S. H., & Tornatzky, L. G. (1986). Psychology and work: Productivity, change and employment. American Psychological Association.
 • Hatch, M. J. (1997). Organization theory. Oxford University Press.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2012). Eğitim yönetimi (S. Turan, Çev.). Nobel Yayıncılık.
 • Idris, M. A., Dollard, M. F., & Yulita. (2014). Psychosocial safety climate, emotional demands, burnout, and depression: A longitudinal multievel study in the Malaysian private sector. Journal of Occupational Health Psychology, 19(3), 291–302.
 • İlleez, Z. (2012). Örgüt ikliminin iş görenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Kalargyrou, V., Sundar, V., & Jahani, S. (2023). Managers’ attitudes toward employees with depression and organizational citizenship behaviors in the hospitality industry: Assessing the mediating role of personality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 1–28.
 • Keser, H., & Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Turkish Studies, 8(6), 377–403.
 • Kılıççı, Y. (2000). Okulda ruh sağlığı. Anı Yayıncılık.
 • Kim, S., Ahn, J., & Choi, M. (2019). The relationship between job stress and depression in opticians in Seoul, Korea. Journal of Korean Ophthalmic Optics Society, 24(3), 223–230.
 • Kırılmaz, A. Y., Çelen, Ü., & Sarp, N. (2003). İlköğretimde çalışan bir öğretmen grubunda “tükenmişlik durumu” araştırması. İlköğretim Online, 2(1), 2–9.
 • Lee, J. M., & Choi, H. G. (2019). Influence of organizational culture supporting work-life balance on well-being and depression mediated by work-life balance. Korean Journal of Industrial and Organizational Psychology, 32(1), 1–27.
 • Lee, S. Y., & Lee, H. (2017). Effects of the personal and job characteristics, professionalism, organizational commitment and depression on the job satisfaction of public social work officials in Korea. Korean Journal of Stress Research, 25(3), 162–169.
 • Lewis, B. (2012). Depression: Integrating science, culture, and humanities. Routledge.
 • Liang, Y., Casteel, C., Janssen, B., Wang, K., & Rohlman, D. S. (2022). Organizational resources and social support influences on stress and depression: A comparison among cooperative and non-cooperative farmers. Journal of Agromedicine, 1–10.
 • Livvarçin, Ö., & Kurt, D. (2012). Yönetim biliminde 49 insan 49 teori (2. Baskı). Beta Yayınları.
 • Lussier, R. N. (1996). Human relations in organizations (3rd ed.). Irwin McGraw Hill.
 • Marchand, A., Haines, V. Y., & Dextras-Gauthier, J. (2013). Quantitative analysis of organizational culture in occupational health research: A theory-based validation in 30 workplaces of the organizational culture profile instrument. BMC Public Health, 13(1), 443.
 • Martin, A., & Fisher, C. D. (2014). Understanding and improving managers’ responses to employee depression. Industrial and Organizational Psychology, 7(2), 270–274.
 • Memduhoğlu, H. B., Yayla, A., Taşkın, N., SAk, R., Turhan, M., Tat, O., Kozikoğlu, İ., & Aslan, M. (2015). Van ili ortaokul ve lise öğrencilerinin başarı durumlarının araştırılması projesi (DAKA). (Transportation Research Board. 2/14/DFD/0115 nolu proje).
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma (S. Turan, Çev.). Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Sage Publications.
 • Murphy, S. A., Duxbury, L., & Higgins, C. (2006). The individual and organizational consequences of stress, anxiety, and depression in the workplace: A case study. Canadian Journal of Community Mental Health, 25(2), 143–157.
 • Oliveira, A. M., Silva, M. T., Galvão, T. F., & Lopes, L. C. (2018). The relationship between job satisfaction, burnout syndrome and depressive symptoms: An analysis of professionals in a teaching hospital in Brazil. Medicine, 97(49), e13364.
 • Özdoğru, M. (2021). İlkokullarda öğretmen-veli ilişkisinde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 2(1), 68–76.
 • Özgen, K., & Tum, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik derslerinde akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(1), 16–39.
 • Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2001). Örgütsel davranış. Eğitim, sağlık, bilimsel araştırma çalışmaları Vakfı Yayınları.
 • Öztop, D. B., Öztürk, A., Ünalan, D., Mazicioğlu, M., Balci, E., & Gün, İ. (2011). Lise öğrencilerinde depresyon ve davranış sorunlarının yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12(3), 204–211.
 • Park, K. O., Wilson, M. G., & Lee, M. S. (2004). Effects of social support at work on depression and organizational productivity. American Journal of Health Behavior, 28(5), 444-455.
 • Patton, M. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). Sage Publications.
 • Pincus, M. (2004). Managing difficult people. Adams Media.
 • Rocchi, M., & Camiré, M. (2018). The contribution of extracurricular coaching on high school teachers’ job satisfaction. Educational Psychology, 38(3), 305–324.
 • Sağır, M. (2015). Öğretmenlerin örgütsel depresyon ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Turkish Journal of Education, 4(3), 29–42.
 • Sağır, M., Göksoy, S., & Aslan, H. (2018). Okulda örgütsel depresyon. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 55-68.
 • Sağlam, A. Ç., & Özsezer, S. (2015). Liselerde okul yönetimlerinin kriz yönetme becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 13–28.
 • Sallis, A., & Birkin, R. (2014). Experiences of work and sickness absence in employees with depression: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Occupational Rehabilitation, 24(3), 469-483.https://doi.org/10.1007/s10926-013-9481-6
 • Saygılı, M., Uğurluoğlu, Ö., & Özer, Ö. (2016). Sağlık çalışanlarının örgütsel depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 4(3), 260-272.
 • Schmidt, S., Roesler, U., Kusserow, T., & Rau, R. (2014). Uncertainty in the workplace: Examining role ambiguity and role conflict, and their link to depression—A meta-analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 91–106.
 • Schonfeld, I. S., & Bianchi, R. (2016). Burnout and depression: Two entities or one? Journal of Clinical Psychology, 72(1), 22–37.
 • Schwab, R. L., & Iwanicki, E. F. (1982). Perceived role conflict, role ambiguity, and teacher burnout. Educational Administration Quarterly, 18(1), 60–74.
 • Senemoğlu, N. (1990). Öğretmen adaylarına ‘genel kültür’ kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği. Çağdaş eğitim dergisi.
 • Sezer, S. (2010). Bilişsel davranışçı yaklaşımla bütünleştirilen hobiterapi uygulamasının bir eğitim kurumunun örgüt depresyonu üzerindeki etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(23), 36–50.
 • Sezer, S. (2011). Örgüt depresyonu ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 39–50.
 • Shalley, C. E., Gilson, L. L., & Blum, T. C. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. Academy of Management Journal, 43(2), 215–223.
 • Sınlık, Ö. (2022). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişki [Tezsiz yüksek lisans projesi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Sönmez, B. (2017). Örgütsel vatandaşlık davranışının oluşumunda kurumsal sosyal sorumluluk algısının motivasyonel rolü: Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. örneği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Steyn, R., & Vawda, N. (2014). Job characteristics: Their relationship to job satisfaction, stress and depression. Journal of Psychology in Africa, 24(3), 281–284.
 • Sutherland, V. J. (1995). Stress and the new contract for general practitioners. Journal of Managerial Psychology, 10(3), 17–28.
 • Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri: Ankara ili ilköğretim ve ortaöğretim okulları örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 142–167.
 • Şanlı, Ö. (2017). Öğretmenlerin algılanan stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 385–396.
 • Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği (2. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tanrıverdi, H., & Sarıhan, M. (2013). İşe bağlılığın tükenmişlik ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkileri: Sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma.
 • Business & Management Studies: An International Journal, 1(2), 206-228.
 • Telef, B. B. (2011). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri, iş doyumları, yaşam doyumları ve tükenmişliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 91–108.
 • Töremen, F. (2001). Öğrenen okul. Nobel Akademik Yayıncılık
 • Toytok, E. H. (2017). Perception of mobbing by teachers and organizational depression: A correlational model study. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 168–175.
 • Toytok, E. H., & Uçar, A. (2018). The Effect of Administrators’ Behaviors That Involves Favoritism on Organizational Opposition. Journal of Education and Training Studies, 6(3a), 68-77.
 • Türel, Y. K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11(2), 423–439.
 • Tüysüz, H., Yıldız, B. B., & Başaran, E. (2022). Eğitim yöneticilerinin şiddet içeren söz tutum ve davranışlarına ilişkin personel görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 13(26), 197–218.
 • World Health Organization. (2017). Problem Management Plus (PM+): Individual psychological help for adults impaired by distress in communities exposed to adversity (Generic eld-trial version 1.0). http://www.who.int/mental_health/emergencies/problem_management_plus/en/
 • Worley, R. M., Lambert, E. G., & Worley, V. B. (2022). Can’t shake the prison guard blues: Examining the effects of work stress, job satisfaction, boundary violations, and the mistreatment of inmates on the depressive symptomatology of correctional officers. Criminal Justice Review, 1–21.
 • Ybema, J. F., & Van den Bos, K. (2010). Effects of organizational justice on depressive symptoms and sickness absence: A longitudinal perspective. Social Science & Medicine, 70(10), 1609-1617.
 • Yin, R. K. (2011). Applications of case study research. Sage Publication.
 • Zhang, N., Li, X., & He, X. (2022). Role conflict, role ambiguity, and depressive symptoms: The moderating effects of job autonomy among social workers in China. International Journal of Social Welfare, 31(3), 323–332.
Year 2024, Issue: 52, 1 - 16, 30.03.2024
https://doi.org/10.5152/AUJKKEF.2023.22054

Abstract

References

 • Amyx, D., & Jarrell, L. (2016). The influence of salesperson depression, low performance, and emotional exhaustion on negative organizational deviance. Journal of Managerial Issues, 28(3–4), 127–144.
 • Andersen, L. P. S., Hogh, A., Andersen, J. H., & Biering, K. (2021). Depressive symptoms following work-related violence and threats and the modifying effect of organizational justice, social support, and safety perceptions. Journal of Interpersonal Violence, 36(15–16), 7110–7135.
 • Arbab, H., Mirzahosini, H., & Monirpoor, N. (2020). Predicting the substance use relapse according to childhood trauma: Mediating role of Educational Academic Research 2023 l doi: 10.5152/AUJKKEF.2023.22054object relations alienation, borderline personality organization & depression. Journal of Clinical Psychology, 11(4), 1–12.
 • Aselton, P. (2012). Sources of stress and coping in American college students who have been diagnosed with depression. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 25(3), 119-123.
 • Atasoy, A. (2018). Sağlık çalışanların örgütsel depresyon algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 14(2), 41-56.
 • Ateş, H. K., & Bayraktar, H. V. (2018). Sınıf öğretmenlerinin okul kültürü algısı ile iş doyumu arasındaki ilişki. Turkish Studies, 13(19), 127–162.
 • Aytaç, Ö. (2004). Örgütsel sosyolojik bir perspektif. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 189–217.
 • Bahçalı, F. (2020). Mesleki ve teknik liselerde kültür derslerine giren öğretmenlerin iş doyumları: Nitel bir araştırma (Doktora tezi). Uludağ üniversitesi.
 • Baher, N., & Alkhadher, O. (2022). The relationship between major depression and perceptions of organizational justice. Human and Social Sciences, 49(4), 492–503.
 • Bakan, İ., Taşlıyan, M., Taş, F., & Aka, N. (2014). Örgüt depresyonu ve iş tatmini arasındaki ilişki; bir üniversitedeki akademisyenler üzerinde alan araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 296–315.
 • Baltaş, A., & Baltaş, Z. (1998). Depresyon ve başa çıkma yolları. Remzi kitabevi.
 • Barton, L. (1994). Trauma in the aftermath of organizational catastrophe: The short–and long- term impact on employees and their supervisors. Disaster Prevention and Management, 3(3), 18–26.
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi: Nitelikli okul. Feryal Matbaası.Bilchik, G. S. (2000). Organizational depression. Hospitals and Health Networks, 74(2), 34–38.
 • Bilgin, R., Emhan, A., & Bez, Y. (2011). Sosyal hizmet kurumu çalışanlarında iş memnuniyeti, tükenmişlik ve depresyon: Diyarbakır ili alan araştırması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 210–228.
 • Bloomfield, H. H., & McWilliams, P. (1995). How to heal depression. Thorsons Publishers.
 • Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (5th ed.). Pearson Publication.
 • Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayıncılık.
 • Butt, G., & Lance, A. (2005). Secondary teacher workload and job satisfaction: Do successful strategies for change exist? Educational Management Administration and Leadership, 33(4), 401–422.
 • Capone, V., Joshanloo, M., & Park, M. S. A. (2019). Burnout, depression, efficacy beliefs, and work-related variables among school teachers. International Journal of Educational Research, 95, 97–108.
 • Capone, V., & Petrillo, G. (2020). Mental health in teachers: Relationships with job satisfaction, efficacy beliefs, burnout and depression. Current Psychology, 39(5), 1757–1766.
 • Carlo, A. D., Chan, G., Arao, R. F., Vredevoogd, M. A., Fortney, J. C., Powers, D. M., Russo, J. E., & Unützer, J., & Unützer, J. (2021). Assessing the impact of different depression treatment success metrics on organizational performance. Psychiatric Services, 72(7), 830–834.
 • Çavuşoğlu, D., & Savaş, A. C. (2016). Meslek liselerinde çalışan kültür dersi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Pazarcık ilçesi örneği). Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1–13.
 • Cemaloğlu, N., & Kılınç, A. (2012). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 132–156.
 • Cemaloğlu, N., & Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 463–484.
 • Cerit, Y. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin hizmet yönelimli liderlik davranışlarının öğretmenlerin tükenmişliklerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 547–570.
 • Chaves, G. A. D. O., & Pereira, J. C. (2022). Participatory management and functional competence in the school environment. International Journal of Engineering, 6(1), 1–8.
 • Cho, H. T., & Yang, J. S. (2018). How perceptions of organizational politics influence self-determined motivation: The mediating role of work mood. Asia Pacific Management Review, 23(1), 60–69.
 • Choenarom, C., Williams, R. A., & Hagerty, B. M. (2005). The role of sense of belonging and social support on stress and depression in individuals with depression. Archives of Psychiatric Nursing, 19(1), 18–29.
 • Cohen, W., & Cohen, N. (1993). The Paranoid Corporation: And 8 other ways your company can be crazy. Advice from on organizational shrink. American Management Association.
 • Creswell, J. W. (2007). Research design (S. B. Demir, Çev.). Eğiten Kitap Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Siyasal yayın dağıtım.
 • Cülha, A., Halil, A. T. L. I., & Doğan, Ü. (2021). Pandemi döneminde öğretmenlerin psikolojik durumları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 3(2), 85–101.
 • De carlo, A., Carluccio, F., Rapisarda, S., Mora, D., & Ometto, I. (2020). Three uses of virtual reality in work and organizational psychology interventions. A dialogue between virtual reality and organizational wellbeing: Relaxation techniques, personal resources, and anxiety/depression treatments. TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 27(1), 129–143.
 • Demir, S., & Kale, M. (2020). Öğretmen Görüşlerine göre, Covid-19 küresel Salgını döneminde Gerçekleştirilen uzaktan eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 15(8), 3445–3470.
 • Deniz, Ü., & Erdener, M. A. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen etmenler. In İ. Ö. K. Tüfekçi (Ed.). Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar (ss. 29–4129-41). Lambert Academic Publishing.
 • Dökmen, Ü. (2013). Küçük şeyler, 1. Sistem Yayıncılık.
 • Dong, R., Yu, W., Ni, S., & Hu, Q. (2022). Ageism and employee silence: The serial mediating roles of work alienation and organizational commitment. Ethics and Behavior, 1–20.
 • Ektiricioğlu, C., Arslantaş, H., & Yüksel, R. (2020). Ergenlerde çağın hastalığı: Teknoloji bağımlılığı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 29(1), 51–64.
 • Elden, B. (2020). Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının karşılaştıkları aşırı iş yükü ve Covid-19 korkularının işten ayrılma niyetine ve örgüt depresyonuna etkisi. İçinde Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II (pp.37-48), Gece Akademi Yayınları.
 • Erjem, Y. (2005). Eğitimde yabancılaşma olgusu ve öğretmen: Lise öğretmenleri üzerine sosyolojik bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 395–417.
 • Eroğluer, K. (2022). İş yerinde depresif ruh hali ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İzmir İktisat Dergisi, 37(1), 1–18.
 • Ertekin, Y. (1978). Örgüt iklimi. Türkiye ve orta doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Friedman, D., & Berkovich, I. (2021). Influence tactics and “second-order” change in schools: Case study research of principals’ political behaviors and strategies. International Journal of Educational Management, 35(1), 327–339.
 • Geer, R., & Barnes, A. (2007). Cognitive concomitants of interactive board use and their relevance to developing effective research methodologies. International Education Journal, 8(2), 92–102.
 • Göker, H., & Kaplan, M. (2020). Psikolojik sermayenin iş erteleme üzerindeki etkisi: Psikolojik iyi oluşun düzenleyici rolü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 273–289.
 • Gökyer, N., & Özpolat, H. (2020). Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin okuldaki iletişim engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 177–205.
 • Gümüştekin, G. E., & Öztemiz, A. B. (2004). Örgütsel stres yönetimi ve uçucu personel üzerinde bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 61–85.
 • Gündüz, Y., & Ertuğ, C. A. N. (2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorunları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745–774.
 • Günlü, A., Asıcı, E., & Çetinkaya, M. (2021). Türkiye’de COVID-19 salgınının ikinci evresinde ebeveynlerde depresyon, anksiyete, stres ve travma sonrası stres bozukluğunun incelenmesi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 4(1), 94–124.
 • Hackman, J. R.,Hoffman, L. W., Moos, R. H., Osipow, S. H., & Tornatzky, L. G. (1986). Psychology and work: Productivity, change and employment. American Psychological Association.
 • Hatch, M. J. (1997). Organization theory. Oxford University Press.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2012). Eğitim yönetimi (S. Turan, Çev.). Nobel Yayıncılık.
 • Idris, M. A., Dollard, M. F., & Yulita. (2014). Psychosocial safety climate, emotional demands, burnout, and depression: A longitudinal multievel study in the Malaysian private sector. Journal of Occupational Health Psychology, 19(3), 291–302.
 • İlleez, Z. (2012). Örgüt ikliminin iş görenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Kalargyrou, V., Sundar, V., & Jahani, S. (2023). Managers’ attitudes toward employees with depression and organizational citizenship behaviors in the hospitality industry: Assessing the mediating role of personality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 1–28.
 • Keser, H., & Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Turkish Studies, 8(6), 377–403.
 • Kılıççı, Y. (2000). Okulda ruh sağlığı. Anı Yayıncılık.
 • Kim, S., Ahn, J., & Choi, M. (2019). The relationship between job stress and depression in opticians in Seoul, Korea. Journal of Korean Ophthalmic Optics Society, 24(3), 223–230.
 • Kırılmaz, A. Y., Çelen, Ü., & Sarp, N. (2003). İlköğretimde çalışan bir öğretmen grubunda “tükenmişlik durumu” araştırması. İlköğretim Online, 2(1), 2–9.
 • Lee, J. M., & Choi, H. G. (2019). Influence of organizational culture supporting work-life balance on well-being and depression mediated by work-life balance. Korean Journal of Industrial and Organizational Psychology, 32(1), 1–27.
 • Lee, S. Y., & Lee, H. (2017). Effects of the personal and job characteristics, professionalism, organizational commitment and depression on the job satisfaction of public social work officials in Korea. Korean Journal of Stress Research, 25(3), 162–169.
 • Lewis, B. (2012). Depression: Integrating science, culture, and humanities. Routledge.
 • Liang, Y., Casteel, C., Janssen, B., Wang, K., & Rohlman, D. S. (2022). Organizational resources and social support influences on stress and depression: A comparison among cooperative and non-cooperative farmers. Journal of Agromedicine, 1–10.
 • Livvarçin, Ö., & Kurt, D. (2012). Yönetim biliminde 49 insan 49 teori (2. Baskı). Beta Yayınları.
 • Lussier, R. N. (1996). Human relations in organizations (3rd ed.). Irwin McGraw Hill.
 • Marchand, A., Haines, V. Y., & Dextras-Gauthier, J. (2013). Quantitative analysis of organizational culture in occupational health research: A theory-based validation in 30 workplaces of the organizational culture profile instrument. BMC Public Health, 13(1), 443.
 • Martin, A., & Fisher, C. D. (2014). Understanding and improving managers’ responses to employee depression. Industrial and Organizational Psychology, 7(2), 270–274.
 • Memduhoğlu, H. B., Yayla, A., Taşkın, N., SAk, R., Turhan, M., Tat, O., Kozikoğlu, İ., & Aslan, M. (2015). Van ili ortaokul ve lise öğrencilerinin başarı durumlarının araştırılması projesi (DAKA). (Transportation Research Board. 2/14/DFD/0115 nolu proje).
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma (S. Turan, Çev.). Nobel Yayıncılık.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Sage Publications.
 • Murphy, S. A., Duxbury, L., & Higgins, C. (2006). The individual and organizational consequences of stress, anxiety, and depression in the workplace: A case study. Canadian Journal of Community Mental Health, 25(2), 143–157.
 • Oliveira, A. M., Silva, M. T., Galvão, T. F., & Lopes, L. C. (2018). The relationship between job satisfaction, burnout syndrome and depressive symptoms: An analysis of professionals in a teaching hospital in Brazil. Medicine, 97(49), e13364.
 • Özdoğru, M. (2021). İlkokullarda öğretmen-veli ilişkisinde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 2(1), 68–76.
 • Özgen, K., & Tum, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik derslerinde akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(1), 16–39.
 • Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2001). Örgütsel davranış. Eğitim, sağlık, bilimsel araştırma çalışmaları Vakfı Yayınları.
 • Öztop, D. B., Öztürk, A., Ünalan, D., Mazicioğlu, M., Balci, E., & Gün, İ. (2011). Lise öğrencilerinde depresyon ve davranış sorunlarının yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12(3), 204–211.
 • Park, K. O., Wilson, M. G., & Lee, M. S. (2004). Effects of social support at work on depression and organizational productivity. American Journal of Health Behavior, 28(5), 444-455.
 • Patton, M. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). Sage Publications.
 • Pincus, M. (2004). Managing difficult people. Adams Media.
 • Rocchi, M., & Camiré, M. (2018). The contribution of extracurricular coaching on high school teachers’ job satisfaction. Educational Psychology, 38(3), 305–324.
 • Sağır, M. (2015). Öğretmenlerin örgütsel depresyon ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Turkish Journal of Education, 4(3), 29–42.
 • Sağır, M., Göksoy, S., & Aslan, H. (2018). Okulda örgütsel depresyon. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 55-68.
 • Sağlam, A. Ç., & Özsezer, S. (2015). Liselerde okul yönetimlerinin kriz yönetme becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 13–28.
 • Sallis, A., & Birkin, R. (2014). Experiences of work and sickness absence in employees with depression: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Occupational Rehabilitation, 24(3), 469-483.https://doi.org/10.1007/s10926-013-9481-6
 • Saygılı, M., Uğurluoğlu, Ö., & Özer, Ö. (2016). Sağlık çalışanlarının örgütsel depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 4(3), 260-272.
 • Schmidt, S., Roesler, U., Kusserow, T., & Rau, R. (2014). Uncertainty in the workplace: Examining role ambiguity and role conflict, and their link to depression—A meta-analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 91–106.
 • Schonfeld, I. S., & Bianchi, R. (2016). Burnout and depression: Two entities or one? Journal of Clinical Psychology, 72(1), 22–37.
 • Schwab, R. L., & Iwanicki, E. F. (1982). Perceived role conflict, role ambiguity, and teacher burnout. Educational Administration Quarterly, 18(1), 60–74.
 • Senemoğlu, N. (1990). Öğretmen adaylarına ‘genel kültür’ kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği. Çağdaş eğitim dergisi.
 • Sezer, S. (2010). Bilişsel davranışçı yaklaşımla bütünleştirilen hobiterapi uygulamasının bir eğitim kurumunun örgüt depresyonu üzerindeki etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(23), 36–50.
 • Sezer, S. (2011). Örgüt depresyonu ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1), 39–50.
 • Shalley, C. E., Gilson, L. L., & Blum, T. C. (2000). Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave. Academy of Management Journal, 43(2), 215–223.
 • Sınlık, Ö. (2022). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişki [Tezsiz yüksek lisans projesi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Sönmez, B. (2017). Örgütsel vatandaşlık davranışının oluşumunda kurumsal sosyal sorumluluk algısının motivasyonel rolü: Yeşim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. örneği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Steyn, R., & Vawda, N. (2014). Job characteristics: Their relationship to job satisfaction, stress and depression. Journal of Psychology in Africa, 24(3), 281–284.
 • Sutherland, V. J. (1995). Stress and the new contract for general practitioners. Journal of Managerial Psychology, 10(3), 17–28.
 • Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri: Ankara ili ilköğretim ve ortaöğretim okulları örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 142–167.
 • Şanlı, Ö. (2017). Öğretmenlerin algılanan stres düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 385–396.
 • Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği (2. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tanrıverdi, H., & Sarıhan, M. (2013). İşe bağlılığın tükenmişlik ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkileri: Sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma.
 • Business & Management Studies: An International Journal, 1(2), 206-228.
 • Telef, B. B. (2011). Öğretmenlerin öz-yeterlikleri, iş doyumları, yaşam doyumları ve tükenmişliklerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 91–108.
 • Töremen, F. (2001). Öğrenen okul. Nobel Akademik Yayıncılık
 • Toytok, E. H. (2017). Perception of mobbing by teachers and organizational depression: A correlational model study. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 168–175.
 • Toytok, E. H., & Uçar, A. (2018). The Effect of Administrators’ Behaviors That Involves Favoritism on Organizational Opposition. Journal of Education and Training Studies, 6(3a), 68-77.
 • Türel, Y. K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems. Elementary Education Online, 11(2), 423–439.
 • Tüysüz, H., Yıldız, B. B., & Başaran, E. (2022). Eğitim yöneticilerinin şiddet içeren söz tutum ve davranışlarına ilişkin personel görüşleri. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 13(26), 197–218.
 • World Health Organization. (2017). Problem Management Plus (PM+): Individual psychological help for adults impaired by distress in communities exposed to adversity (Generic eld-trial version 1.0). http://www.who.int/mental_health/emergencies/problem_management_plus/en/
 • Worley, R. M., Lambert, E. G., & Worley, V. B. (2022). Can’t shake the prison guard blues: Examining the effects of work stress, job satisfaction, boundary violations, and the mistreatment of inmates on the depressive symptomatology of correctional officers. Criminal Justice Review, 1–21.
 • Ybema, J. F., & Van den Bos, K. (2010). Effects of organizational justice on depressive symptoms and sickness absence: A longitudinal perspective. Social Science & Medicine, 70(10), 1609-1617.
 • Yin, R. K. (2011). Applications of case study research. Sage Publication.
 • Zhang, N., Li, X., & He, X. (2022). Role conflict, role ambiguity, and depressive symptoms: The moderating effects of job autonomy among social workers in China. International Journal of Social Welfare, 31(3), 323–332.
There are 113 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Educational Administration, Supervision, Planning and Economics (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Elif Erberk

Hasan Basri Memduhoğlu

Publication Date March 30, 2024
Submission Date February 11, 2022
Published in Issue Year 2024 Issue: 52

Cite

APA Erberk, E., & Memduhoğlu, H. B. (2024). Zamanın Bir Hastalığı Olarak Örgütsel Depresyon: Lise Öğretmenlerinin Deneyimlerine İlişkin Fenomenolojik Bir Çalışma. Educational Academic Research(52), 1-16. https://doi.org/10.5152/AUJKKEF.2023.22054

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License
29929