Year 2016, Volume 17 , Issue 1, Pages 174 - 197 2016-07-09

İnformal Öğrenme Ortamlarına Yapılan Gezilerin Canlıların Sınıflandırılması ve Yaşadığımız Çevre Konusunun Öğrenilmesine Etkisi: Tabiat Tarihi Müzesi ve Botanik Bahçesi Örneği

Hakan Türkmen [1] , Damla Dilara Topkaç [2] , Gamze ATASAYAR YAMIK [3]


Bu çalışmanın amacı ilkokul 5. sınıf öğrencilerini “Canlıların Sınıflandırılması ve Yaşadığımız Çevre” konusunun öğrenilmesinde Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi ve Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama & Araştırma merkezinin etkisini araştırmaktır. Bu gezi 4E öğretim modelinin keşfetme basamağında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel veriler açık-uçlu sorulara verilen cevaplar, gözlem, gözlemleri açıklamada kullanılacak çizimler aracılığıyla, nicel veriler ise başarı testi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada amaçsal-yargısal örneklem seçim yoluyla 2 farklı ilkokuldan 75 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar informal öğrenme ortamlarının öğrencilerin öğrenmelerine pozitif etki yaptığını göstermiştir. Çocuklar gezi boyunca eğlendiklerini ve bu tür etkinliklere derslerinde daha çok yer verilmesi gerektiğini bildirdiler. Gözlemleri açıklamada kullanılan çizimler ve başarı testi sonuçları öğrencilerin fen kavramlarına ulaştıklarını göstermiştir. Lakin Tabiat Tarihi müzesi ve Botanik bahçesinin ideal informal öğrenme ortamlarından uzak olduğunu ve eğitmenlerin öğrencileri yönlendirmede eksik ve/veya yetersiz olduğunu gösterdi.
İnformal öğrenme ortamlarında fen öğrenimi, informal öğrenmeortamları, 4e öğrenme modeli
 • Allen, S. (2004). Designs for learning: Studying science museum exhibits that do more than entertain. Science Education, 88(1), 17-33.
 • Anderson, D., Lucas, K. B., ve Ginns. I. S. (2003). Theoretical perspectives on learning in an informal setting. Journal of Research in Science Teaching 40 (2), 177-199.
 • Anderson, D., ve Gosselin, V. (2008). Private and public memories of Expo 67: a case study of recollections of Montreal’s World’s Fair, 40 years after the event. Museum and Society, 6(1), 1-21.
 • Anderson, D. ve Nashon, S. (2007). Predators of knowledge construction: Interpreting students’ metacognition in an amusement park physics program. Science Education, 91(2), 298-320.
 • Anderson, D. ve Piscitelli, B. (2002). Parental recollections of childhood museum visits. Parental recollections of childhood museum visits. Museum National, 10(4), 26-27.
 • Anderson, D., & Shimizu, H. (2007). Recollections of Expo70: Visitors’ experiences and the retention of vivid long-term memories. Crutor, 50(4), 435-454.
 • Ash, D. (2003). Dialogic inquiry in life science conversations of family groups in a museum. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), 138–162.
 • Aytaç, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimlerinde gezi-gözlem metodunun yeri ve önemi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11-1(21), 55-69.
 • Baki, A. ve Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.
 • Bozdoğan, A. E. (2007). Bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretimindeki yeri ve önemi, Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bozdoğan, A. E. (2008). Planning and evaluation of field trips to informal learning environments: Case of the ‘Energy Park’. Journal of Theory and Practice in Education, 4(2), 282-290.
 • Bozdoğan, A. E., Okur, A. ve Kasap, G. (2015). Planlı bir alan gezisi için örnek uygulama: Bir fabrikası gezisi,Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 1-12.
 • Briseno-Garzon, A. Anderson, D. ve Anderson, A. (2007). Adult learning experiences from an aquarium visit: the role of social interactions in family groups. Curator: The Museum Journal, 50(3), 299-318.
 • Brooke, H. ve Solomon, J. (2001). Passive visitors or independent explorers: Responses of pupils with severe learning difŞculties at an Interactive Science Centre. International Journal of Science Education, 23(9), 941-953.
 • Brown, J S., Collins, A. ve Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1), 32-42.
 • Cheng, M-T., Annetta, L., Folta, E. ve Holmes, S.Y. (2011). Drugs and the Brain: Learning the impact of methamphetamine abuse on the brain through a virtual brain exhibit in the museum. International Journal of Science Education, 33(2), 299-319.
 • Dairianathana, A. ve Subramaniam, R. (2011). Learning about Inheritance in an Out-of- School Setting. International Journal of Science Education, 33(8), 1079-1108.
 • DeWitt, J. (2008). What is this exhibit showing you? Insights from stimulated-recall interviews with primary school children. Journal of Museum Education, 33(2), 165– 174.
 • DeWitt, J. ve Storksdieck, M. (2008). A short review of school field trips: Key findings from the past and implications for the future. Visitor Studies, 11(2), 181–197.
 • DeWitt, J. ve Osborne, J. (2010). Recollections of exhibits: Stimulated-recall interviews with primary school children about science center visits. International Journal of Science Education, 32(10), 1365-1388.
 • Falk, J. ve Dierking, L. (1997). School field trips: Assessing their long-term impact. Curator, 40(3), 211-218.
 • Falk, J. H., Scott, C., Dierking, L. D., Rennie, L. ve Cohen-Jones, M. (2004). Interactivities and visitor learning. Curator, 47, 171-198.
 • Griffin, J. (2004). Research on Students and Museums: Looking More Closely at the Students in School Groups. Science Education, 88(1), 59-70.
 • Guisasola, J., Morentin, M. ve Zuza, K. (2005). School visits to science museums and learning sciences: A complex relationship. Physics Education, 40(6), 544-549.
 • Hofstein, A.ve Rrosenfeld, S. (1996). Bridging the gap between formal and informal science learning. Studies in Science Education 28, 87-112.
 • Jarvis, T. ve Pell, A. (2005). Factors influencing elementary school children’s attitudes toward science before, during, and after a visit to the U.K. National Space Centre. Journal of Research in Science Teaching, 42(1), 53-83.
 • Jeffs, T. ve Smith M.K. (1990) Using Informal Education, Buckingham: Open University Press.
 • Kisiel, J. F. (2003). Teachers, museums and worksheets: A closer look at a learning experience. Journal of Science Teacher Education, 14(1), 3–21.
 • Kisiel, J. F. (2005). Understanding elementary teacher motivations for science fieldtrips. Science Education, 89(6), 936-955.
 • Maxwell, L.E. ve Evans, G.W. (2002). Museums as learning settings: The importance of the physical environment. Journal of Museum Education, 27(1), 3-7.
 • Orion, N. ve Hofstein, A. (1994). Factors that influence learning during a scientific field trip in a natural environment. Journal of Research in Science Teaching, 29, 1097-1119.
 • Paris, S. G., Yambor, K. M. ve Packard, B. (1998). Hands-on biology: A museum-school- university partnership for enhancing students’ interest and learning in science. The Elementary School Journal, 98(3), 267–289
 • Rennie, L. ve McClafferty, T.P. (1995). Using visits to interactive science and technology centers, museums, aquaria, and zoos to promote learning in science. Journal of Science Teacher Education, 6(4), 175–185.
 • Rennie, L. ve Johnston D. (2004). The nature of learning and its implications for research on learning from museums. Science Education, 88(1), 4-16.
 • Stevens, R. ve Hall, R. (1997). Seeing Tornado: How video traces mediate visitor understandings of (natural?) phenomena in a science museum. Science Education, 81(6), 735–747.
 • Stevens, R. ve Martell, S. T. (2003). Leaving a trace: Supporting museum visitor interaction and interpretation with digital media annotation systems. Journal of Museum Education, 28(2), 25-31.
 • Stevenson, J. (1991). The long-term impact of interactive exhibits. International Journal of Science Education, 13(5), 521-531.
 • Stavrova, O. ve Urhahne, D. (2010). Modification of a school programme in the deutsches museum to enhance students’ attitudes and understanding. International Journal of Science Education, 32(17), 2291-2310.
 • Şahan, M. (2005). Müze ve eğitim. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 487–501.
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-59.
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Türkmen

Author: Damla Dilara Topkaç

Author: Gamze ATASAYAR YAMIK

Dates

Publication Date : July 9, 2016

APA Türkmen, H , Topkaç, D , ATASAYAR YAMIK, G . (2016). İnformal Öğrenme Ortamlarına Yapılan Gezilerin Canlıların Sınıflandırılması ve Yaşadığımız Çevre Konusunun Öğrenilmesine Etkisi: Tabiat Tarihi Müzesi ve Botanik Bahçesi Örneği. Ege Eğitim Dergisi , 17 (1) , 174-197 . DOI: 10.12984/eed.20218