Year 2018, Volume 19 , Issue 2, Pages 470 - 487 2018-12-29

Üniversite Öğrencilerinin Karma Öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları

Fatma Bayrak [1]


Akademik hayatta yapılan erteleme davranışları öğrencilerin performansını olumsuz etkilemektedir. Buna bağlı olarak bu çalışmada üniversite öğrencilerinin karma öğrenme ortamında yürütülen bir ders sürecinde akademik erteleme ile öz-düzenleme algıları ve tamamlamaları gereken görevleri gönderdikleri zamanlar, sistemlere eklenecek özellik ve müdahaleleri belirlemek için incelenecektir. Araştırmaya bir devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde okuyan altmış beş öğrenci katılmıştır. Çalışmada "Akademik Erteleme Ölçeği" ve "Çevrimiçi Öz-düzenleme Ölçeği" kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin gönderdikleri ürünlerin gönderim tarihleri Öğrenme Yönetim Sistemi’nin kayıtlarından (log) elde edilmiştir. Öğrencilerin akademik erteleme puanları incelenerek, öğrenciler düşük ve orta düzey erteleme eğilimli şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Mann-Whitney U test sonuçlarına göre akademik erteleme eğilimi düşük ve orta düzeyde olan öğrencilerin gönderim sürelerinde istatistiksel olarak bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak akademik erteleme eğilimi farklı olan öğrencilerin çevrimiçi öz-düzenlemenin alt boyutları olan amaç özellikleri, zaman yönetimi, ortamın yapılandırılması, yardım aramalarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu ve bu farklılığın düşük erteleme eğilimi düzeyinde olan öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle, bu çalışma sonuçlarına göre gönderim süresinin akademik erteleme eğilimini belirlemek ve sistemde buna yönelik bir müdahale belirlemek için tek başına ele alınmaması gerektiği söylenebilir.

Akademik erteleme, çevrimiçi öz-düzenleme, karma öğrenme ortamı
 • Akinsola, M. K., Tella, A., ve Tella, A. (2007). Correlates of academic procrastination and mathematics achievement of university undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 363-370.
 • Balkıs, M. (2006). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar verme tarzları ile ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Balkıs, M. (2007). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar verme stilleri ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 67-83.
 • Balkıs, M., ve Duru, E. (2010). Akademik erteleme eğilimi, akademik başarı ilişkisinde genel ve performans benlik saygısının rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 159-170.
 • Barnard, L., Lan, W. Y., To, Y. M., Paton, V. O., ve Lai, S. L. (2009). Measuring self-regulation in online and blended learning environments. The Internet and Higher Education, 12(1), 1-6.
 • Benbunan‐Fich, R., ve Hiltz, S. R. (1999). Educational applications of CMCS: Solving case studies through asynchronous learning networks. Journal of Computer‐Mediated Communication, 4(3). doi:10.1111/j.1083-6101.1999.tb00098.x
 • Cerezo, R., Esteban, M., Sánchez-Santillán, M., ve Núñez, J. C. (2017). Procrastinating behavior in computer-based learning environments to predict performance: a case study in Moodle. Frontiers in Psychology, 8, 1403.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dewitte, S., ve Lens, W. (2000). Exploring volitional problems in academic procrastinators. International Journal of Educational Research, 33(7), 733-750.
 • Dunn, K. (2014). Why wait? The influence of academic self-regulation, intrinsic motivation, and statistics anxiety on procrastination in online statistics. Innovative Higher Education, 39(1), 33-44.
 • Ekşi, H., ve Dilmaç, B. (2010). Üniversite öğrencilerinin genel erteleme, karar vermeyi erteleme ve akademik erteleme düzeylerinin sürekli kaygı açısından incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2).
 • Elvers, G. C., Polzella, D. J., ve Graetz, K. (2003). Procrastination in online courses: Performance and attitudinal differences. Teaching of Psychology, 30(2), 159-162.
 • Fulton, L. V., Ivanitskaya, L. V., Bastian, N. D., Erofeev, D. A., ve Mendez, F. A. (2013). Frequent deadlines: Evaluating the effect of learner control on healthcare executives' performance in online learning. Learning and Instruction, 23, 24-32.
 • Goda, Y., Yamada, M., Kato, H., Matsuda, T., Saito, Y., ve Miyagawa, H. (2015). Procrastination and other learning behavioral types in e-learning and their relationship with learning outcomes. Learning and Individual Differences, 37, 72-80.
 • Kağan, M. (2009). Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university students. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 113.
 • Klassen, R. M., Krawchuk, L. L., ve Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 915-931.
 • Klingsieck, K.B., Fries, S., Horz, C., ve Hofer M. (2012). Procrastination in a distance university setting. Distance Education, 33(3), 295-310.
 • Korkmaz, O., ve Kaya, S. (2012). Adapting online self-regulated learning scale into Turkish. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(1), 52-67.
 • Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., and Hall, C. (2016). NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
 • Michinov, N., Brunot, S., Le Bohec, O., Juhel, J., ve Delaval, M. (2011). Procrastination, participation, and performance in online learning environments. Computers & Education, 56(1), 243-252.
 • Özer, B. U., ve Topkaya, N. (2011). Akademik erteleme ve sınav kaygısı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 12-19.
 • Pintrich, P. R., Smith, D.A.F., Garcia, T., ve McKeachie, W.J. (1991). A Manual for the use of the motivated strategies for learning. Michigan: School of Education Building, The University of Michigan. ERIC database number: ED338122.
 • Rakes, G. C., ve Dunn, K. E. (2010). The impact of online graduate students’ motivation and self-regulation on academic procrastination. Journal of Interactive Online Learning, 9(1), 78-93.
 • Rakes, G. C., Dunn, K. E., ve Rakes, T. A. (2013). Attribution as a predictor of procrastination in online graduate students. Journal of Interactive Online Learning, 12(3), 103-121.
 • Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.
 • Tan, C. X., Ang, R. P., Klassen, R. M., Yeo, L. S., Wong, I. Y., Huan, V. S., ve Chong, W. H. (2008). Correlates of academic procrastination and students’ grade goals. Current Psychology, 27(2), 135-144.
 • Tice, D. M., ve Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological science, 8(6), 454-458.
 • Tuckman, B. W. (2005). Relations of academic procrastination, rationalizations, and performance in a web course with deadlines. Psychological Reports, 96(3), 1015-1021.
 • Tuckman, B. W. (2007). The effect of motivational scaffolding on procrastinators’ distance learning outcomes. Computers & Education, 49(2), 414-422.
 • Uzun Özer, B., Demir, A., ve Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of social psychology, 149(2), 241-257.
 • Uzun, B., ve Demir, A. (2015). Erteleme: türleri, bileşenleri, demografik etkenler ve kültürel farklılıklar. Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 106-121.
 • van Eerde, W. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and individual differences, 35(6), 1401-1418.
 • Yamada, M., Goda, Y., Matsuda, T., Kato, H., ve Miyagawa, H. (2015). The Relationship among Self-Regulated Learning, Procrastination, and Learning Behaviors in Blended Learning Environment. International Association for Development of the Information Society.
 • You, J. W. (2015). Examining the Effect of Academic Procrastination on Achievement Using LMS Data in E-learning. Educational Technology & Society, 18(3), 64–74.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma Bayrak (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2018

APA Bayrak, F . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Karma Öğrenme Ortamındaki Akademik Erteleme Davranışları. Ege Eğitim Dergisi , 19 (2) , 470-487 . DOI: 10.12984/egeefd.370025