Year 2015, Volume , Issue 11, Pages 195 - 218 2016-07-23

Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Studentds’ Views about the Effects of ‘My Dorm, My Home My Free Internet’ Project on Students Staying at KYK Dormitories

TAMER YILDIRIM [1]


KYK (YURTKUR) yurtlarına barınan öğrencilere sağlanan sınırsız internet kullanma imkânının öğrencilerin günlük yurt yaşantılarında ve öğrenim hayatlarında nasıl bir etkisi olduğunu araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum incelemesi (case study) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini gönüllü olarak katılan ve kolay ulaşılabilen KYK Artvin Yurdunda barınan Artvin Çoruh Üniversitesinden 20 öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma kapsamındaki öğrencilerin görüşlerini belirlemek üzere yurtta barınan öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve ayrıca veri toplama çeşitliği ve bulguların güvenirliğini sağlamak amacıyla araştırma kapsamındaki yurt öğrenci odalarında öğrencilerin günlük aktiviteleri belirli bir süre gözlem yapılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin günlük internet kullanma sürelerinde çok büyük bir artış olduğu, öğrencilerin internete girme saatleri akşama saatlerinde ve gece 23.00 den sonra yoğunlaştığı, öğrencilerin interneti kullanma amaçlarının sosyal medyayı kullanma ve ödev araştırma olarak öne çıktığı tespit edilmiştir. Öğrenciler uygulamanın olumlu yanları olarak; ödev hazırlamak ve araştırma yapmanın kolaylaştığını, bilgiye kolay bir şekilde hızlıca ulaştıklarını belirtmiştir. Olumsuz yönleri olarakta vaktin gereksiz yere boşa geçmesi ve oda içinde sohbet ortamının azalması görüşleri öne çıkmıştır. Öğrencilerin beslenme alışkanlıklarında değişmenin olmadığı ama uyku düzenlerinde gecikme olduğu tespit edilmiştir. Uygulamanın oda içi iletişime ve sosyal yaşama etkileri açısından sohbet ortamının kaybolduğu ve öğrencilerin eski alışkanlıkları olan gezinti yapma, kitap okuma gibi etkinlikleri artık yapamadıkları tespit edilmiştir
Case study, one of the qualitative research designs, was used in this study, which aims to investigate how unlimited internet access affects the daily lives and academic lives of students staying in Higher Education Credit and Hostels Institution (KYK) dormitories. The sampling unit of the study consists of voluntary and convenience sampling of Artvin Çoruh University 20 students staying in Artvin KYK dormitory. To determine the views of the students in the scope of the research, a semistructured interview has been administered to the students staying in the dormitory and the daily activities of the students in the sampling unit has been observed in their dorm rooms to ensure data collection variety and to verify the reliability of the findings. The results of the study suggest that there is a sharp increase in daily internet usage time, the students’ internet usage intensifies in the evenings, particularly after 11 p.m., and the students use internet mainly for social media and schoolwork. In terms of the positive effects of unlimited internet access, the students are of the opinion that it makes preparing assignments and research easier and provides fast and easy access to information. As for the disadvantages, the students state that they waste their time and they chat less in the room. It is determined that the diet of the students have not changed yet they sleep later than usual. In terms of the effects of unlimited internet access on the social life and communication in the room, it has been determined that the atmosphere of conversation has disappeared and the students no longer do activities like sightseeing and reading
 • Aksu, H. ve İrgil, E. (2003). İnternetin Uludağ üniversitesi tıp fakültesi 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin hayatındaki yeri. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2), 19-23.
 • Arısoy, O. (2009). Internet addiction and its treatment. Current Approaches in Psychiatry, 1 (1), 55-67.
 • Batıgün, A. D. ve Kılıç, N. (2011). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki İlişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26 (67), 1-10.
 • Bayraktar, F. (2013). İnternet ve ergen gelişimi. (Ed., M, Kalkan ve C, Kaygusuz). İnternet bağımlılığı sorunlar ve çözümler. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Bayraktutan, F.(2005). Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün,Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dursun, F. (2004). Üniversite öğrencilerinin interneti kullanma amaçları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Gençler, ücretsiz interneti çok sevdi... [Online]: https://www.kyk.gov.tr/tr/Manset/83/2. 11.06.2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Gönül, A. S. (2002). Patolojik internet kullanımı (İnternet bağımlılığı/Kötüye kullanım). Yeni Symposium, 40 (3), 105-110.
 • Gürcan, N. (2010). Ergenlerin problemli internet kullanımları ile uyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Güvenir, H.A. (2005). İnternetin tarihi ve Türkiye. Dergi Bilkent, 4.
 • Hall, A. S., & Parsons, J. (2001). Internet addiction: College student case study using best practices in cognitive behavior therapy. Journal of Mental Health Counseling, 23 (4), 312-327.
 • Kelley, K., Gruber, E. (2010). Psychometric properties of the problematic internet use questionnaire. Computers in Human Behavior, 26 (6), 1838-1845.
 • Köse, D., Çınar, N. ve Akduran, F. (2007). Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16, 227-233.
 • Mc Millan, J. H. and Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidencebasedinquiry (7th Edition). Boston: Pearson Education.
 • Internet usage statıstıcs. [Online]: (http://www.internetworldstats.com). 15.05.2014 tarihinde indirilmiştir
 • Sanders, C. E., Field, T. M., Diego, M., & Kaplan, M. (2000). The relationship of Internet use to depression and social isolation among adolescents. Adolescence, 35 (138), 237-242.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2013). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması. [Online]: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 9.05.2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Yang, S. C. & Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Comput Human Behavior, 23: 79-96.
 • Young, K.S. (2004). Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences. American Behavioral Scientist, 48 (4), 402-415.
 • Yellowlees, P., ve Marks, S. (2007). Problematic Internet use or Internet addiction?. Computers in Human Behaviorü, 23.
 • Yıldırım, A., H., ve Şimşek (2013). “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.” Ankara: Seçkin Yayınevi.
Other ID JA57BA85KC
Journal Section Articles
Authors

Author: TAMER YILDIRIM
Institution: ?

Dates

Publication Date : July 23, 2016

Bibtex @ { eibd241961, journal = {Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama}, issn = {1309-8659}, eissn = {2667-4645}, address = {EĞİTİM-BİR-SEN}, publisher = {Eğitim-Bir-Sen}, year = {2016}, volume = {}, pages = {195 - 218}, doi = {}, title = {Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, TAMER} }
APA YILDIRIM, T . (2016). Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama , (11) , 195-218 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241961
MLA YILDIRIM, T . "Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016 ): 195-218 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eibd/issue/22656/241961>
Chicago YILDIRIM, T . "Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama (2016 ): 195-218
RIS TY - JOUR T1 - Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri AU - TAMER YILDIRIM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 218 VL - IS - 11 SN - 1309-8659-2667-4645 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri %A TAMER YILDIRIM %T Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri %D 2016 %J Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama %P 1309-8659-2667-4645 %V %N 11 %R %U
ISNAD YILDIRIM, TAMER . "Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri". Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama / 11 (July 2016): 195-218 .
AMA YILDIRIM T . Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (11): 195-218.
Vancouver YILDIRIM T . Yurdum Evim, Ücretsiz İnternetim Projesinin KYK Yurtlarında Barınan Öğrenciler Üzerinde Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama. 2016; (11): 218-195.