Year 2016, Volume 12 , Issue 1, Pages 41 - 62 2016-01-22

The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu

Şeyma ŞAHİN [1] , Abdurrahman KILIÇ [2]


Bu araştırmanın amacı; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konularının öğrenci merkezli eğitim anlayışına göre düzenlenmesinin öğrencilerin bu derse karşı tutumlarını ve dersteki başarılarını nasıl etkileyeceğini ortaya koymaktır. Araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Düzce ili, Yığılca ilçesinde bulunan Mevlana Ortaokulu’nun 4-B sınıfı ile gerçekleştirilmiştir. Sınıf mevcudu 20 olup bunun 12’si erkek ve 8’i kız öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmacı, bu okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin geçerliliğini güçlendirebilmek ve sonuçların anlamlılığını zenginleştirebilmek amacıyla veri çeşitlemesi yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak; görüşmeler, öğrenci mektupları, öğrenci öz değerlendirme formları, öğrenci yazılı sınavları ve güzel davranış çizelgesi kullanılmıştır. Veri analizleri, veri toplama ile eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 12 ders saati boyunca yapılandırmacı anlayış ve çoklu zeka anlayışı da dikkate alınarak öğrenci merkezli ders uygulamaları gerçekleştirilmiş, uygulamaların eksik yönleri belirlenerek gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 8 saatlik yeni ders uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Uygulama toplam 20 ders saati sürmüştür. Uygulama sonuçları değerlendirilmiş ve öğrenci merkezli eğitimlerin, öğrencilerin ders başarılarına ve öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumlarına olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonunda öğrenci merkezli uygulamalarla ilgili bazı öneriler geliştirilmiştir.
 • Akınoğlu, O. (2005). Türkiye’de uygulanan ve değişen eğitim programlarının psikolojik temelleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22, 31-46.
 • Akpınar, B. ve Aydın, K. (2007). Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim algıları. Eğitim ve Bilim, 32(144), 71-80.
 • Asrı, S. (2005). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlikleri (Göller Bölgesi Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Isparta.
 • Bağcı, H. F. (2012). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri (Beykoz Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 • Baş, G. (2009). İngilizce dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin erişisi, derse karşı tutumlarına ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. Milli Eğitim, 184, 240-256.
 • Beaten, M., Struyven, K. and Dochy, F. (2013). Student-centred teaching methods: Can they optimise students’ approaches to learning in professional higher education?. Studies in Educational Evaluation, 39, 14-22.
 • Bıkmaz, F. H. (2006). Yeni ilk ögretim programları ve ögretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 97-116.
 • Boghossian, P. (2006). Behaviorism, constructivism, and socratic pedagogy. Educational Philosophy and Theory, 38(6), 713-722.
 • Çakmak, A. (2011). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri ve Öğretmenlerin Bunları Kullanma Düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Demir, R. (2007). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerde Araç-Gereç Kullanma Bilgi ve Alışkanlıkları (Adana Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Adana.
 • Demir, S. ve Demir, A. (2012). Türkiye’de yeni lise öğretim programları: Sorunlar, beklentiler ve öneriler. İlköğretim Online, 11(1), 35-50.
 • EARGED, (2007). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Ertmer, P. A. and Newby, T. J. (2013). Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective. Performance Improvement Quarterly, 6(4), 50-72.
 • Eşlik, G. A. (2010). Bir Bağlam İçinde Sunulan Problemlerin ve Öğrenci Merkezli Öğretim Uygulamalarının Kullanımının 10. Sınıf Öğrencilerinin Trigonometri Başarısı ve Trigonometri Hakkındaki Görüş ve Algıları Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, İstanbul.
 • Ev, H. A. (2011). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmenlerinin nitelik ve mesleki yeterlilikleri. İlköğretim Online, 10(2), 523-538.
 • Freiberg, H. J. and Lamb, S. M. (2009). Dimensions of person-centered classroom management. Theory Into Practice, 48, 99–105.
 • Gelen, İ. ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, 457-476.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 339-384.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kılınç, H. H. (2012). Küreselleşmenin eğitim programları üzerindeki etkisine ilişkin akademisyen görüşleri: Nitel bir çalışma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 397-413.
 • Gültekin, M., Karadağ, R. ve Yılmaz, F. (2007). Yapılandırmacılık ve öğretim uygulamalarına yansımaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 503-528.
 • Gündoğdu, Y. B. (2011). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yeterlikleri (İstanbul Örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Gündoğdu, Y. B. (2012). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri ölçme araçları. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27, 85-112.
 • Herman, W. E. (1995). Humanistic influences on a constructivist approach to teaching and learning. Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, California.
 • Karacelil, S. (2010). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin problemleri: Şırnak ili örneği. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24, 143-163.
 • Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T. ve Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf ögretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402.
 • Karagiorgi, Y. and Symeou, L. (2005). Translating constructivism into instructional design: Potential and limitations. Educational Technology and Society, 8(1), 17-27.
 • Kılıç, A. (2010). Learner-centered micro teaching in teacher education. International Journal of Instruction, 3(1), 77-100.
 • Klose, E. (2014). Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirmede Görsel Kültür Eğitimine Yönelik Bir Eylem Araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Koç, A. (2010). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yeterlikleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 107-149.
 • Koç, C. (2014). Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaya yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 150-170.
 • Koç, G. E. ve Demirel, M. (2004). Davranışçılıktan yapılandırmacılığa: Eğitimde yeni bir paradigma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 174-180.
 • Kuş, E. (2007). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Maden, S., Durukan, E. ve Akbaş, E. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin öğrenci merkezli öğretime yönelik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 255-269.
 • Megwalu, A. (2014). Practicing learner-centered teaching. The Reference Librarian, 55, 252–255.
 • Mengi, F. and Schreglman, S. (2013). Yapılandırmacı sınıf öğrenme ortamı algısı. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7, 160-174.
 • Meriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (Second edition). San Francisco: Jossey-Bass.
 • MEB (2010). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara.
 • Ocak, G. ve Ocak, İ. (2003). Öğrenci merkezli fen öğretimi ile ilgili 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi (Erzurum il örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 45-57.
 • Özdemir, M. (2010). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin DKAB Derslerinde Öğretim Materyali Hazırlama ve Kullanma Durumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı, Sivas.
 • Özer, B. (2007). Öğrenci Merkezli Karma Öğretim Yönteminin Öğretimde Planlama Değerlendirme Dersinde Akademik Başarı ve Eleştirel Düşünmeye Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Sagor, R. (2000). Guiding School Improvement with Action Research. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Salinas, M. F., Kane-Johnson, S. E. and Vasil-Miller, M. A. (2008). Long-term learning, achievement tests, and learner centered instruction.
 • Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 8(3), 20–28.
 • Smart, K. L. and Csapo, N. (2007). Learning by doing: Engaging students through learner-centered activities. Busines Communication Quarterly, 70(1), 451-457.
 • Şimşek, E. (2012). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 211-230.
 • Taylor, C., Wilkie, M. and Baser, J. (2006). Doing Action Research: A Guide for School Support Staff. London: Paul Chapman Publishing.
 • Topan, B. (2013). Matematik Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yöntemlerin Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Kocaeli.
 • Topbaş, E. ve Toy, B. Y. (2007). Kalabalık sınıflarda öğrenci merkezli öğretim uygulaması etkinliklerinin değerlendirilmesi: Öğretimde planlama ve değerlendirme dersi örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 405-433.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(24), 543-559.
 • Ulu, A. (2011). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerininin Derslerinde Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri İle Programın Önerdiği Tekniklerin Karşılaştırılması (Kahramanmaraş Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Valls, F. R. and Ponce, G. A. (2013). Classroom, the we space: Developing student-centered practices for second language learner (SLL) students. Education Policy Analysis Archives, 21(55), 1-22.
 • Vanderstraeten, R. (2002). Dewey’s transactional constructivism. Journal of Philosophy of Education, 36(2), 233-246.
 • Vaughn, M., Parsonsb, S. A., Kologia, S. and Saulc, M. (2014). Action research as a reflective tool: A multiple case study of eight rural educators’ understandings of instructional practice. Reflective Practice, 15(5), 634–650.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yuladır, C. ve Doğan, S. (2009). Eylem araştırmasının eğitimde kullanımı. Ekev Akademi Dergisi, 13(40), 105-122.
 • Zengin, M. (2013). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin eğitim öğretim yeterlik algıları. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(27), 1-28.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Şeyma ŞAHİN

Author: Abdurrahman KILIÇ

Dates

Publication Date : January 22, 2016

Bibtex @ { eku280878, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {41 - 62}, doi = {}, title = {The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu}, key = {cite}, author = {Şahin, Şeyma and Kılıç, Abdurrahman} }
APA Şahin, Ş , Kılıç, A . (2016). The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 12 (1) , 41-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/26699/280878
MLA Şahin, Ş , Kılıç, A . "The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (2016 ): 41-62 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/26699/280878>
Chicago Şahin, Ş , Kılıç, A . "The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu". Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (2016 ): 41-62
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu AU - Şeyma Şahin , Abdurrahman Kılıç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 62 VL - 12 IS - 1 SN - 1304-9496- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu %A Şeyma Şahin , Abdurrahman Kılıç %T The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu %D 2016 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496- %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Şahin, Şeyma , Kılıç, Abdurrahman . "The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu". Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 / 1 (January 2016): 41-62 .
AMA Şahin Ş , Kılıç A . The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu. Journal of Theory and Practice in Education. 2016; 12(1): 41-62.
Vancouver Şahin Ş , Kılıç A . The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2016; 12(1): 41-62.
IEEE Ş. Şahin and A. Kılıç , "The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol. 12, no. 1, pp. 41-62, Jan. 2016