Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evde Eğitim Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 163 - 171, 05.08.2019

Abstract

Sağlık durumu nedeniyle tedavi gördüğü sürece okuluna devam edemeyen öğrenciler gerekli şartlara uymaları halinde evde veya hastanede eğitim görmektedir. Evde eğitim görmek isteyen öğrencilerin velilerinin tedavi gören öğrencinin en az 12 hafta okuluna devam edemeyeceğini gösteren sağlık raporu ile bölgesinde bulundukları rehberlik ve araştırma merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Evde eğitim hizmetinin baş aktörü olan öğretmenler süreci doğrudan yönetmekle görevlidirler. Evde ya da hastanede öğrenciye birebir eğitim vermeleri, öğretmenleri bu konunun en önemli bilgi kaynağı haline getirmiştir. Bu araştırma, sağlık durumlarının el vermemesi nedeniyle eğitimlerine evde veya hastanede devam eden öğrencilerin derslerinde görevli öğretmenlerin evde eğitim hizmeti hakkındaki görüşlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırma çalışma grubu İstanbul ili Kadıköy ilçesinde hizmet veren Kadıköy Rehberlik ve Araştırma Merkezine kayıtlı olan öğrencilerin evde veya hastanede eğitim derslerinde görevli 10 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden “olgubilim” desende planlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili araştırmalar incelenerek ve uzman görüşü alınarak hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analiz tekniği ile değerlendirilerek anlamlı hale getirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, evde ve hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenlerin bu uygulamayı çok faydalı bulmaktadırlar. Öğretmenler evde eğitim hizmetini değerlendirdiklerinde; teknolojiye ulaşmada sıkıntı yasladıklarını, öğrencilerin tedavi sürecinde olmasından dolayı ders motivasyonunun olumsuz etkilediğini, öğrencinin tedavisi için derse sık sık ara verilmesi ve görevlendirilen öğretmenlerin şartlarının iyileştirilmesi konularında da görüş bildirmişlerdir. Evde eğitim hizmetinde görevli öğretmenlere teknolojik altyapıyı sunmak amacıyla ARGE çalışmaları yapılması, öğrencilerin evde eğitimde kullanılacak öğretim programlarının öğrenciye uygun olacak şekilde esnek hale getirilmesi, ders saatlerinin öğrencinin tedavi gördüğü kuruluştan bilgi alarak düzenlenmesi ve evde eğitimde görevlendirilen öğretmenlerin ulaşımlarının sağlanması konusunda iyileştirmeler yapılması önerilmektedir.

References

 • Atılgan, G. (2018). Öğretmenlerin ve ebeveynlerin evde eğitim hizmetine yönelik görüşlerinin ve uygulama sürecinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş.
 • Bauman, J. K. (2002). Home Schooling in the United States: Trends and Characteristics. A Peer- Reviewed Scholarly Journal, 10, 1-21.
 • Bolat, E. Y. (2018). Süreğen hastalığı olan çocuklar ve hastane okulları. Milli Eğitim Dergisi, 47, 163-186.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Er, M. (2006). Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 155-168.
 • Greenberg, D. (2000). A Clearer View; New Insights into the Sudbury School Model. The Thirtieth Anniversary Lectures. Framingham, M.A: The Sudbury Valley School Press.
 • Gültekin, G. ve Baran, G. (2005). Hastalık ve çocuk. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 8(8).
 • Isenberg, J. (2007). What have we learned about home schooling?,PeabodyJournal Of Educatıon, 82(2-3), 387–409.
 • Kara, B. (2017). Dünyada ve Türkiye’de zihinsel engellilerde eğitim. The Journal of Academic Social Science Studies, 61, 277-288.
 • Kirk, J. & Winthrop, R. (2006). Home-based schooling: Access to quality education for afghan girls, Journal of Education for International Development, 2, 2.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi, (2010). https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/02031840_evde_hastanede_egitim_hiz_yonergesi.pdf 03/05/20179 tarihinde adresinden ulaşılmıştır.
 • Susam, B., Bridge, E. N. ve Şahin, F. (2018). Sağlık durumları nedeniyle okula devam edemeyen öğrencilerin evde eğitimine ilişkin veli görüşleri. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 15-22.
 • Şad, S. N. ve Akdağ, M. (2010). Evde eğitim. Milli Eğitim, 39, 19-29.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23, 112.
 • Yıldırım, N., Talas, S., Yazıcı, L., Nural, H., Çelebi, İ.,Çetin, K. ve Çaylak ,M. (2015). Evde eğitim alan öğrencilerin eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1, 33-52.

Teachers' Views on Home Education Practice

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 163 - 171, 05.08.2019

Abstract

Students who are unable to attend the school as long as they are treated because of their health condition receive their education at home or in hospital if they meet the necessary conditions. Parents of the students who want to receive education at home need to apply to the guidance and research centers in their region with a medical report showing that the student receiving treatment can not attend the school for at least 12 weeks. Teachers who are the main actors of home education services are directly responsible for managing the process. Teachers' one-to-one education at home or in the hospital has made teachers the most important source of information for this subject. This study aims to examine the opinions on home education services of the teachers responsible for students who continue their education at home or in the hospital due to health problems. The research study group consisted of 10 teachers responsible for at home or in hospital education of the students registered in Kadıköy Guidance and Research Center in Kadıköy, Istanbul. The research is planned as "phenomenology" among qualitative research methods. As a data collection tool, the semi-structured interview form which was prepared by the researchers by analyzing the related researches and taking the expert opinion, was used. Data were collected by face-to-face interviews using semi-structured questionnaires. The collected data were made meaningful by evaluating by content analysis technique. According to the results of this study, teachers who are assigned to home and hospital education services find this practice very useful. When teachers evaluated the home education services, they expressed their opinion about having difficulties in reaching technology, negatively affecting the motivation of the students due to the treatment process, the frequent interruption of the course for the treatment of the student and the improvement of the conditions of the teachers assigned. In order to present the technological infrastructure to the teachers working in home education, it is recommended to perform R & D studies, make the students' home-based teaching programs flexible to suit the student, arrange the course hours by getting information from the institution where the student is treated and improve the transportation possibilities of the teachers assigned to the home education services.

References

 • Atılgan, G. (2018). Öğretmenlerin ve ebeveynlerin evde eğitim hizmetine yönelik görüşlerinin ve uygulama sürecinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş.
 • Bauman, J. K. (2002). Home Schooling in the United States: Trends and Characteristics. A Peer- Reviewed Scholarly Journal, 10, 1-21.
 • Bolat, E. Y. (2018). Süreğen hastalığı olan çocuklar ve hastane okulları. Milli Eğitim Dergisi, 47, 163-186.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Er, M. (2006). Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 155-168.
 • Greenberg, D. (2000). A Clearer View; New Insights into the Sudbury School Model. The Thirtieth Anniversary Lectures. Framingham, M.A: The Sudbury Valley School Press.
 • Gültekin, G. ve Baran, G. (2005). Hastalık ve çocuk. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 8(8).
 • Isenberg, J. (2007). What have we learned about home schooling?,PeabodyJournal Of Educatıon, 82(2-3), 387–409.
 • Kara, B. (2017). Dünyada ve Türkiye’de zihinsel engellilerde eğitim. The Journal of Academic Social Science Studies, 61, 277-288.
 • Kirk, J. & Winthrop, R. (2006). Home-based schooling: Access to quality education for afghan girls, Journal of Education for International Development, 2, 2.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi, (2010). https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/02031840_evde_hastanede_egitim_hiz_yonergesi.pdf 03/05/20179 tarihinde adresinden ulaşılmıştır.
 • Susam, B., Bridge, E. N. ve Şahin, F. (2018). Sağlık durumları nedeniyle okula devam edemeyen öğrencilerin evde eğitimine ilişkin veli görüşleri. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 15-22.
 • Şad, S. N. ve Akdağ, M. (2010). Evde eğitim. Milli Eğitim, 39, 19-29.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23, 112.
 • Yıldırım, N., Talas, S., Yazıcı, L., Nural, H., Çelebi, İ.,Çetin, K. ve Çaylak ,M. (2015). Evde eğitim alan öğrencilerin eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1, 33-52.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Birol SUSAM This is me (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-4523-6995
Türkiye


Mehmet Kaan DEMİR
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8797-0410
Türkiye


Çavuş ŞAHİN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4250-9898
Türkiye

Publication Date August 5, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Susam, B. , Demir, M. K. & Şahin, Ç. (2019). Evde Eğitim Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 163-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/47044/591516