Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 46 - 59, 30.01.2019

Abstract

References

 • Atav, E. ve Altunoğlu, B. D. (2013). Meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 58-70.
 • Çermik, H., Şahin, A. ve Doğan, B. (2017). Sınıf öğretmen adaylarının meslek tercih algıları: Değişimin boylamsal çözümlemesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 643-658.
 • Ekinci, N. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve alan seçiminde etkili olan motivasyonel etkenler. İlköğretim Online, 16(2), 394-405.
 • Ishak, N. M., and Abu Bakar, A. Y. (2012). Qualitative data management and analysis using NVivo: An approach used to examine leadership qualities among student leaders. Education Research Journal, 2(3), 94-103.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Landis, J. R., and Koch, G. G. (1977). The Measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174.
 • MEB. (2016). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2015 ulusal raporu. 1 Ocak 2017 tarihinde <http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf> adresinden erişildi.
 • ÖSYM. (2017a). 2017 Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu. 18 Nisan 2018 tarihinde <https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.pdf> adresinden erişildi.
 • ÖSYM. (2017b). TABLO-4 Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans programları. 18 Nisan 2018 tarihinde <https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YER/Tablo-4_12082017.pdf> adresinden erişilmiştir.
 • ÖSYM (2017c). TABLO-4 Ek yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans programları. 18 Nisan 2018 tarihinde <https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/EK/TABLO4lisanseky12092017.pdf> adresinden erişilmiştir.
 • ÖSYM (2017d). 2017-Kamu personeli seçme sınavı öğretmenlik alan bilgisi testi (öabt) sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler. 18 Nisan 2018 tarihinde < https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/OABT/SayisalBilgiler04082017.pdf> adresinden erişilmiştir.
 • Sarı, M. H. ve Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 213-226.
 • Sarikaya, İ., Samancı, Ö. ve Yılar, Ö. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinin aday ve danışman sınıf öğretmenlerinin görüşleri kapsamında değerlendirilmesi: Bir karma yöntem çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 939–989.
 • Yıldırım, O. ve Arhan, S. (2017). Öğretmen yetiştirme programlarındaki ders ağırlıklarının karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 46(213), 197-218.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
 • Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ. ve Ekinci, C. E. (2017). OECD ülkelerinin PISA 2015 başarılarının gelir dağılımı ve eğitim harcamaları açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 6(4), 169-185.

Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 46 - 59, 30.01.2019

Abstract

Bu çalışmada 2017 yılından itibaren Eğitim
Fakültelerinin tercihinde baraj sınırlamasının getirilmesinin Fen Bilgisi
Öğretmenliği Programı (FBÖLP) kontenjanlarını nasıl etkilediği ele alınmış ve
böylece programlar tercih edilme durumlarına göre sıralanmıştır. Bu çerçevede
çalışmada tarama yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın örneklemini 2017 yılında
yapılan sınav ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi FBÖLP’e
yerleşmeye hak kazanan 93 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri
toplama aracı olarak dokumanlar ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket
kullanılmıştır. Veriler her bir araştırma problemi çerçevesinde kodlanmış,
temalar oluşturulmuş ve frekanslar değerleri tablo ve grafikler eşliğinde
sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, taban puanı uygulaması nedeni ile
FBÖLP kontenjanlarının yaklaşık yarısının boş kaldığı anlaşılmıştır. FBÖLP öğrencilerinin
üniversite ismi veya üniversitenin bulunduğu şehir gibi çevresel faktörlere
göre seçim yaptığı buna karşılık programın niteliği, öğretim üyesi özellikleri
ve iş olanakları gibi faktörlere çok az oranda vurgu yaptığı ortaya çıkmıştır.
Ayrıca meslek seçiminde dışsal faktörlerin içsel faktörlerden daha ön planda
olduğu anlaşılmıştır. 

References

 • Atav, E. ve Altunoğlu, B. D. (2013). Meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 58-70.
 • Çermik, H., Şahin, A. ve Doğan, B. (2017). Sınıf öğretmen adaylarının meslek tercih algıları: Değişimin boylamsal çözümlemesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 643-658.
 • Ekinci, N. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve alan seçiminde etkili olan motivasyonel etkenler. İlköğretim Online, 16(2), 394-405.
 • Ishak, N. M., and Abu Bakar, A. Y. (2012). Qualitative data management and analysis using NVivo: An approach used to examine leadership qualities among student leaders. Education Research Journal, 2(3), 94-103.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Landis, J. R., and Koch, G. G. (1977). The Measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174.
 • MEB. (2016). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2015 ulusal raporu. 1 Ocak 2017 tarihinde <http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf> adresinden erişildi.
 • ÖSYM. (2017a). 2017 Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu. 18 Nisan 2018 tarihinde <https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.pdf> adresinden erişildi.
 • ÖSYM. (2017b). TABLO-4 Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans programları. 18 Nisan 2018 tarihinde <https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/YER/Tablo-4_12082017.pdf> adresinden erişilmiştir.
 • ÖSYM (2017c). TABLO-4 Ek yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim lisans programları. 18 Nisan 2018 tarihinde <https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/EK/TABLO4lisanseky12092017.pdf> adresinden erişilmiştir.
 • ÖSYM (2017d). 2017-Kamu personeli seçme sınavı öğretmenlik alan bilgisi testi (öabt) sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler. 18 Nisan 2018 tarihinde < https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/OABT/SayisalBilgiler04082017.pdf> adresinden erişilmiştir.
 • Sarı, M. H. ve Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 213-226.
 • Sarikaya, İ., Samancı, Ö. ve Yılar, Ö. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinin aday ve danışman sınıf öğretmenlerinin görüşleri kapsamında değerlendirilmesi: Bir karma yöntem çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 939–989.
 • Yıldırım, O. ve Arhan, S. (2017). Öğretmen yetiştirme programlarındaki ders ağırlıklarının karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 46(213), 197-218.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
 • Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ. ve Ekinci, C. E. (2017). OECD ülkelerinin PISA 2015 başarılarının gelir dağılımı ve eğitim harcamaları açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 6(4), 169-185.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Miraç AYDIN

Türkiye


İbrahim ÖZCAN This is me

Publication Date January 30, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 2 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { fmgted588739, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2019}, volume = {2}, number = {1}, pages = {46 - 59}, title = {Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aydın, Miraç and Özcan, İbrahim} }
APA Aydın, M. & Özcan, İ. (2019). Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 2 (1) , 46-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/47360/588739
MLA Aydın, M. , Özcan, İ. "Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 46-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/47360/588739>
Chicago Aydın, M. , Özcan, İ. "Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 46-59
RIS TY - JOUR T1 - Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi AU - MiraçAydın, İbrahimÖzcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 59 VL - 2 IS - 1 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi %A Miraç Aydın , İbrahim Özcan %T Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Miraç , Özcan, İbrahim . "Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 / 1 (January 2019): 46-59 .
AMA Aydın M. , Özcan İ. Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2019; 2(1): 46-59.
Vancouver Aydın M. , Özcan İ. Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2019; 2(1): 46-59.
IEEE M. Aydın and İ. Özcan , "Başarı Sırası Sınırlamasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Kontenjanlarına Etkisi ve Adayların Programı Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 46-59, Jan. 2019