Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 237 - 253, 30.09.2022

Abstract

Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisi süresince gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) özyeterlik düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından zayıf deneysel yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemin “ön test-son test tek gruplu deseni” araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Ege Bölgesinde bir üniversitenin eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bilim dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktır. Çalışmada veriler 5’li likert tipinde 47 maddeden oluşan TPAB ölçeği ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarına uzaktan eğitim süreci öncesi, uzaktan eğitim süreci esnasında ve uzaktan eğitim süreci sonrası olmak üzere TPAB ölçeği ön test son test olarak üç kez uygulanmıştır. Elde edilen veriler tekrarlanan ölçümler arasında istatiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını test etmek amacıyla Friedman testi uygulanarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının uzaktan eğitim süreci sonunda TPAB öz-yeterlilik düzeylerinin uzaktan eğitim süresi esnasında azaldığı uzaktan eğitim sonrası arttığı görülmektedir.

References

 • Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A., ve Memiş, E. K. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’larına ve akıllı tahta kullanıma yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 3 (1), 1-14.
 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Kongresi, 4(5).
 • Artan, İ., Hiçyılmaz, Y. ve Kayserili, M.S. (2021). Mikro öğretim uygulamalarının görsel sanatlar öğretmen adaylarının GS-TPAB öz yeterlik düzeylerine etkisi. Sanat Eğitimi Dergisi, 9(1), 18–27.
 • Babacan, T. (2016). Teknoloji destekli mikro öğretim uygulamalarının fen bilimleri öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterlikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baştürk, R. (2011). Bütün yönleriyle SPSS örnekli nonparametrik istatistiksel yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bates, T. (2018). The 2017 national survey of online learning in Canadian post-secondary education: methodology and results. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(1), 1-17.
 • Bayrak, N., & Bayrak, G. (2021). Eğitimde teknoloji kullanımı içerikli hizmet içi eğitim kurslarının öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenine etkileri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1009-1041.
 • Bozkurt, A. (2020). Korona virüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to Corona Virus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9. basım). Ankara: Pegem.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Journal of Educational Technology & Society, 13(4), 63-73.
 • Cohen, L & Manion, L. 1997. Research in education. 4th edition. New York: Routledge.
 • Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I., & Pombortsis, A. (2003). “Cultures in negotiation”: Teachers’ acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools. Computers & Education, 41(1), 19-37.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39).
 • Demirci, F. (2021). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öz-yeterlik kaynakları ile teknolojik pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişki (Doktora tezi, Anakara Üniversitesi).
 • Doghonadze, N., Aliyev, A., Halawachy, H., Knodel, L., & Adedoyin, A. S. (2020). The degree of readiness to total distance learning in the face of COVID-19 teachers’ view (Case of Azerbaijan, Georgia, Iraq, Nigeria, UK and Ukraine). Journal of Education in Black Sea Region.
 • Gay, L. R. & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies foranalysis and application. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Graham, R. C., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St Clair, L., & Harris, R. (2009). Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, 53(5), 70-79.
 • Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. Teachers College Press, Teachers College, Columbia University.
 • Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of covıd-19 on educational institution in India. Purakala Journal U (CARE Listed), 31(21).
 • Hale, T., Angrist, N., Kira, B., Petherick, A., Phillips, T., & Webster, S. (2020). Variation in government responses to covıd-19. Blavatnik School of Government Working Paper; 2020. p. 31.
 • Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of research on technology in education, 41(4), 393-416.
 • Haydn, T. A., & Barton, R. (2007). Common needs and different agendas: How trainee teachers make progress in their ability to use ICT in subject teaching. Some lessons from the UK. Computers & Education, 49(4), 1018-1036.
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Imania, S., Anugerahwati, M., & Tresnadewi, S. (2022). Unpacking EFL teachers’ TPACK thru the distance education. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 7(2).
 • Juanda, A., Shidiq, A. S., & Nasrudin, D. (2021). Teacher learning management: Investigating biology teachers’ tpack to conduct learning during the covid-19 outbreak. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 10(1), 48-59.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, Z. (2010). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fotosentez ve hücresel solunum konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisinin araştırılması. (Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi).
 • Kılıç, A. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının elektrik akımı konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve sınıf içi uygulamalarının araştırılması. (Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi).
 • Kinuthia, W., BrantLey-Dias, L., & Clarke, P. A. J. (2010). Development of pedagogical technology integration content knowledge in preparing mathematics preservice teachers: The role of instructional case analyses and reflection. Journal of Technology and Teacher Education, 18(4), 645-669.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of educational computing research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK). Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70.
 • Kolburan-Geçer, A. & Gökdaş, İ. (2014). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim bilimleri araştırmaları dergisi, 4(1), 89-112.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008, March). Introducing technological pedagogical content knowledge. In annual meeting of the American Educational Research Association (Vol. 1, p. 16).
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • Muir-Herzig, R. G. (2004). Technology and its impact in the classroom. Computers & Education, 42(2), 111-131.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and teacher education, 21(5), 509-523.
 • Özalp, Z. (2020). Covid-19 bağlamında devletlerin hak ve sorumlulukları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9(2), 127-132.
 • Öztürk, E., & Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
 • Schmid, M., Brianza, E., & Petko, D. (2020). Developing a short assessment instrument for technological pedagogical content knowledge (TPACK) and comparing the factor structure of an integrative and a transformative model. Computers & Education, 157, 103967.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) the development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Sungur, S., Kaya, Z., & Kaya, O. N. (2010). Fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisini (TPAB) belirlemede ders planı hazırlama yönteminin etkililiği. IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerine web 2.0 araçlarının etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 659.
 • Taşar, M. F., & Timur, B. (2010). Measuring competences of pre-service science teachers' technological pedagogical content knowledge. Testing Assessment.
 • Tezcan, H., & Yılmaz, U. (2003). The effect of conceptual computer animations and traditional instruction in teaching chemistry on student achievement. Pamukkale University Journal of Faculty Education, 14(2), 18-32.
 • UNESCO. (2020a). School closures caused by coronavirus (Covid-19). UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

The Effect of Distance Education Activities Conducted During the Covid-19 Pandemic on Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Efficacy of Science Teacher Candidates

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 237 - 253, 30.09.2022

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of distance education activities carried out during the Covid-19 pandemic on the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) self-efficacy levels of pre-service science teachers. The weak experimental method, one of the quantitative research approaches, was used in the study. The "pretest-posttest single-group pattern" of this method constitutes the model of the research. The sample of the research consists of pre-service teachers studying in the science teaching department of a university in the Aegean Region. In the study, data were collected with a 5-point Likert-type TPACK scale consisting of 47 items. TPACK scale was applied to teacher candidates three times as pretest and posttest, before the distance education process, during the distance education process, and after the distance education process. The obtained data were analyzed by applying the Friedman test to test whether there was a statistically significant difference between repeated measurements. As a result of the research, it is seen that the TPACK self-efficacy levels of the teacher candidates at the end of the distance education process decreased during the distance education period and increased after the distance education.

References

 • Akyüz, H. İ., Pektaş, M., Kurnaz, M. A., ve Memiş, E. K. (2014). Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’larına ve akıllı tahta kullanıma yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 3 (1), 1-14.
 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Kongresi, 4(5).
 • Artan, İ., Hiçyılmaz, Y. ve Kayserili, M.S. (2021). Mikro öğretim uygulamalarının görsel sanatlar öğretmen adaylarının GS-TPAB öz yeterlik düzeylerine etkisi. Sanat Eğitimi Dergisi, 9(1), 18–27.
 • Babacan, T. (2016). Teknoloji destekli mikro öğretim uygulamalarının fen bilimleri öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterlikleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baştürk, R. (2011). Bütün yönleriyle SPSS örnekli nonparametrik istatistiksel yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bates, T. (2018). The 2017 national survey of online learning in Canadian post-secondary education: methodology and results. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(1), 1-17.
 • Bayrak, N., & Bayrak, G. (2021). Eğitimde teknoloji kullanımı içerikli hizmet içi eğitim kurslarının öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenine etkileri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1009-1041.
 • Bozkurt, A. (2020). Korona virüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to Corona Virus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (8. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9. basım). Ankara: Pegem.
 • Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2010). Facilitating preservice teachers' development of technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK). Journal of Educational Technology & Society, 13(4), 63-73.
 • Cohen, L & Manion, L. 1997. Research in education. 4th edition. New York: Routledge.
 • Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I., & Pombortsis, A. (2003). “Cultures in negotiation”: Teachers’ acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools. Computers & Education, 41(1), 19-37.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39).
 • Demirci, F. (2021). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öz-yeterlik kaynakları ile teknolojik pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişki (Doktora tezi, Anakara Üniversitesi).
 • Doghonadze, N., Aliyev, A., Halawachy, H., Knodel, L., & Adedoyin, A. S. (2020). The degree of readiness to total distance learning in the face of COVID-19 teachers’ view (Case of Azerbaijan, Georgia, Iraq, Nigeria, UK and Ukraine). Journal of Education in Black Sea Region.
 • Gay, L. R. & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies foranalysis and application. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 • Graham, R. C., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St Clair, L., & Harris, R. (2009). Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, 53(5), 70-79.
 • Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. Teachers College Press, Teachers College, Columbia University.
 • Gupta, A., & Goplani, M. (2020). Impact of covıd-19 on educational institution in India. Purakala Journal U (CARE Listed), 31(21).
 • Hale, T., Angrist, N., Kira, B., Petherick, A., Phillips, T., & Webster, S. (2020). Variation in government responses to covıd-19. Blavatnik School of Government Working Paper; 2020. p. 31.
 • Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of research on technology in education, 41(4), 393-416.
 • Haydn, T. A., & Barton, R. (2007). Common needs and different agendas: How trainee teachers make progress in their ability to use ICT in subject teaching. Some lessons from the UK. Computers & Education, 49(4), 1018-1036.
 • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252.
 • Imania, S., Anugerahwati, M., & Tresnadewi, S. (2022). Unpacking EFL teachers’ TPACK thru the distance education. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 7(2).
 • Juanda, A., Shidiq, A. S., & Nasrudin, D. (2021). Teacher learning management: Investigating biology teachers’ tpack to conduct learning during the covid-19 outbreak. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 10(1), 48-59.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kaya, Z. (2010). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fotosentez ve hücresel solunum konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisinin araştırılması. (Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi).
 • Kılıç, A. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının elektrik akımı konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve sınıf içi uygulamalarının araştırılması. (Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi).
 • Kinuthia, W., BrantLey-Dias, L., & Clarke, P. A. J. (2010). Development of pedagogical technology integration content knowledge in preparing mathematics preservice teachers: The role of instructional case analyses and reflection. Journal of Technology and Teacher Education, 18(4), 645-669.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of educational computing research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK). Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70.
 • Kolburan-Geçer, A. & Gökdaş, İ. (2014). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim bilimleri araştırmaları dergisi, 4(1), 89-112.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2008, March). Introducing technological pedagogical content knowledge. In annual meeting of the American Educational Research Association (Vol. 1, p. 16).
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • Muir-Herzig, R. G. (2004). Technology and its impact in the classroom. Computers & Education, 42(2), 111-131.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and teacher education, 21(5), 509-523.
 • Özalp, Z. (2020). Covid-19 bağlamında devletlerin hak ve sorumlulukları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9(2), 127-132.
 • Öztürk, E., & Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
 • Schmid, M., Brianza, E., & Petko, D. (2020). Developing a short assessment instrument for technological pedagogical content knowledge (TPACK) and comparing the factor structure of an integrative and a transformative model. Computers & Education, 157, 103967.
 • Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) the development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Sungur, S., Kaya, Z., & Kaya, O. N. (2010). Fen bilgisi ve sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisini (TPAB) belirlemede ders planı hazırlama yönteminin etkililiği. IX Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerine web 2.0 araçlarının etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 659.
 • Taşar, M. F., & Timur, B. (2010). Measuring competences of pre-service science teachers' technological pedagogical content knowledge. Testing Assessment.
 • Tezcan, H., & Yılmaz, U. (2003). The effect of conceptual computer animations and traditional instruction in teaching chemistry on student achievement. Pamukkale University Journal of Faculty Education, 14(2), 18-32.
 • UNESCO. (2020a). School closures caused by coronavirus (Covid-19). UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma TASKIN EKICI
Pamukkale Üniversitesi
0000-0001-7798-6021
Türkiye


Fatih DERELİ
pamukkale üniversitesi
0000-0002-6049-4060
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 3

Cite

Bibtex @research article { fmgted1116730, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2022}, volume = {5}, number = {3}, pages = {237 - 253}, title = {Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Taskın Ekıcı, Fatma and Dereli, Fatih} }
APA Taskın Ekıcı, F. & Dereli, F. (2022). Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 5 (3) , 237-253 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1116730
MLA Taskın Ekıcı, F. , Dereli, F. "Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 237-253 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1116730>
Chicago Taskın Ekıcı, F. , Dereli, F. "Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 237-253
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Distance Education Activities Conducted During the Covid-19 Pandemic on Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Efficacy of Science Teacher Candidates AU - FatmaTaskın Ekıcı, FatihDereli Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 253 VL - 5 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi %A Fatma Taskın Ekıcı , Fatih Dereli %T Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi %D 2022 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Taskın Ekıcı, Fatma , Dereli, Fatih . "Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 / 3 (September 2022): 237-253 .
AMA Taskın Ekıcı F. , Dereli F. Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 237-253.
Vancouver Taskın Ekıcı F. , Dereli F. Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 237-253.
IEEE F. Taskın Ekıcı and F. Dereli , "Covid-19 Pandemisi Süresince Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özyeterliklerine Etkisi", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 237-253, Sep. 2022