Year 2019, Volume 4 , Issue 4, Pages 459 - 470 2019-12-18

Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Self-Talk and Mental Toughness Levels of the Students in the Faculty of Sports Sciences

Doğukan Batur Alp GÜLŞEN [1] , Aydıner Birsin YILDIZ [2] , Baki YILMAZ [3] , Hasan ŞAHAN [4]


Bu çalışmanın temel amacı; spor bilimleri fakültesindeki sporcu öğrencilerin kendinle konuşma ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesidir.

Çalışmaya Akdeniz ve Gazi Üniversitelerinin Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim görmekte olan rastgele yöntemle seçilmiş 198 sporcu öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 86’sı kadın (43,4), 112’si erkektir (%56,6). Araştırma amacına yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ile sosyo-demografik değişkenlere ait bilgiler toplanmıştır.Araştırmanın amacına doğrultusunda; Sheard, Golby ve Van Wersch (2009) tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçe uyarlaması Altıntaş (2015) tarafından yapılmış olan “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” ile  Zervas, Stavrouve Psychountaki (2007)tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması Engür (2011) tarafından yapılmış olan “Kendinle Konuşma Envanteri” kullanılmıştır.

Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Kendinle konuşma alt boyutları olan motivasyonel kendinle konuşma ve bilişsel kendinle konuşmanın,  zihinsel dayanıklılık alt boyutlarından,  güven alt boyutu, devamlılık alt boyutu ve kontrol alt boyutlarının birer yordayıcısı olup olmadığı çoklu regresyon analizi (aşamalı) ile test edilmiştir. Zihinsel dayanıklılık ile kendinle konuşma alt boyutları arasındaki ilişki ise Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler de anlamlılık düzeyi p< 0.05 olarak kabul edilmiş ve analizler de SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. 

Bu araştırmanın sonucunda, motivasyonel kendinle konuşma altboyutu ile zihinsel dayanıklılık düzeyi arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki saptanırken, bilişsel kendinle konuşma altboyutu ile zihinsel dayanıklılık düzeyi arasında pozitif yönlü orta şiddetli bir ilişki saptanmıştır. Motivasyonel kendinle konuşma alt boyutunun zihinsel dayanıklılığın devamlılık alt boyutuna etki boyutunun manidar olduğu ve bilişsel kendinle konuşmanın ise zihinsel dayanıklılığın güven alt boyutuna etki boyutunun manidar olduğu tespit edilmiştir.

The purpose of this study was to examine the relationship between self-talk levels and mental toughness levels of student-athletes in the sports sciences faculty.A total of 198 student-athletes participating in the study were randomly selected from the Faculty of Sports Sciences of Akdeniz and Gazi Universities. Eighty-six of the participants were female (43.4), and 112 were male (56.6%). In the research, information about socio-demographic variables was collected by the Personal Information Form created by the researcher. To achieve the purpose of the study, Sport Mental Toughness Questionnaire which was developed by Sheard, Golby and Van Wersch (2009) and adapted to Turkish language by Altıntaş (2015); and Self-Talk Questionnaire, which was developed by Zervas, Stavrouve Psychountaki (2007)and adapted to Turkish language by Engür (2011) were used.

Descriptive statistics were applied in analysis of obtained data. Multiple regression analysis (stepwise) was used to test whether motivational self-talk and cognitive self-talk, which are sub-dimensions of self-talk, predict confidence, continuity and control which are sub-dimensions of mental toughness. The relationship between mental toughness and self-talk subscales was assessed by Pearson Correlation coefficient. Analysis was performed by using SPSS, and research significance was accepted as p<0,05.

As a result of this research, while a weak positive correlation was noted between motivational self-talk levels and the level of mental toughness, there was a moderate positive relationship between cognitive self-talk levels and the level of mental toughness.Moreover, the effect size of the subdimension of the mental flexibility continuity of the Motivational Self-talk sub-dimension was found to be significant with the effect size of the cognitive self-confidence dimension.

 

 • Altıntaş, A. Sporcuların Zihinsel Dayanıklılıklarının Belirlenmesinde Optimal Performans Duygu Durumu, Güdülenme Düzeyi ve Hedef Yöneliminin Rolü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, 2015.
 • Bayköse, N. (2014). Sporcularda Kendinle Konuşma ve İmgeleme Düzeyinin Optimal Performans Duygu Durumunu Belirleyici Rolü. Selçuk Üniversitesi. Sağlık bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.(Yayımlanmamış) Yüksek Lisans Tezi. Konya.
 • Bayköse, N., Sahin, F., Sahin, A., & Eryücel, M. E. (2019). Is Self Talk of Athletes One of the Determinants of Their Continuous Sportive Confidence Level?. Journal of Education and Training Studies, 7(2), 192-197.
 • Bayköse, N., (2017)Sporcuların kendinle konuşma ve tutkunluk düzeylerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerini belirlemedeki rolü. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Bull SJ, Shambrook CJ, James W, Brooks J., (2005), Towards an understanding of mental toughness in elite cricketers. J Appl Sport Psychol;17:209e27. 
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayınevi.
 • Clough P, Strycharczyk D. Mental toughness and its role in the development of young people. Coaching İn Education: Getting Better Results For Students, Educators And Parents. 2012;75-91.
 • Connaughton D, Hanton S, Jones G, Wadey R. Mental toughness research: Key issues in this area. International Journal Of Sport Psychology. 2008;39(3),192- 204. (a)
 • Connaughton, D., Wadey, R., Hanton, S., & Jones, G. (2008). The development and maintenance of mental toughness: Perceptions of elite performers. Journal of sports sciences, 26(1), 83-95. (b)
 • Coulter, T. J., Mallett, C. J., & Gucciardi, D. F. (2010). Understanding mental toughness in Australian soccer: Perceptions of players, parents, and coaches. Journal of Sports Sciences, 28(7), 699-716.
 • Cowden, R. G., Anshel, M. H., & Fuller, D. K. (2014). Comparing athletes’ and their coaches’ perceptions of athletes’ mental toughness among elite tennis players. Journal of Sport Behavior, 37(3), 221.
 • Crust, L., & Azadi, K. (2010). Mental toughness and athletes' use of psychological strategies. European Journal of Sport Science, 10(1), 43-51.
 • Gucciardi DF, Gordon S, Dimmock JA. Towards an understanding of mental toughness in australian football. Journal of Applied Sport Psychology. 2008;20(3),261-281.7.
 • Gucciardi, D. F., Hanton, S., Gordon, S., Mallett, C. J., & Temby, P. (2015). The concept of mental toughness: tests of dimensionality, nomological network, and traitness. Journal of Personality, 83(1), 26-44.
 • Gülşen, D. B. A., Yıldız, A. B., Bayköse, N., & Eryücel, M. E. (2018). Bireysel ve takım sporu yapan spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kendinle konuşma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 58-66.
 • Golby, J., & Sheard, M. (2006). The relationship between genotype and positive psychological developments in national-level swimmers. European Psychologist, 11, 143–148.
 • Engür M. (2011) Performans başarısızlığı değerlendirme envanteri ve kendinle konuşma anketi'nin Türk sporcu popülasyonu'na uyarlanması ve uygulanması. Ege Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi.
 • Hackfort, D. ve Schwenkmezger, P. (1993). Anxiety. InR.N. Singer, M. Murphy ve L.K. Tennant (Ed.), Handbook of research on sport psychology, New York: Macmillan
 • Hardy L, Bell J, Beattie S. A neuropsychological model of mentally tough behavior. Journal of Personality. 2014;82(1), 69-81. Konter, E., (2003) Spor Psikolojisi Uygulamalarında Yanılgılar ve Gerçekler, Dokuz Eylül Yayınları, s. 7, 31, 32, 37, Ankara.
 • Loehr, J. E. (1982). Athletic excellence: Mental toughness training for sports. New York: Plume
 • Loehr, J. E. (1986). Mental toughness training for sports: Achieving athletic excellence. Lexington, MA: Lexington.
 • Majdi, M. Z. Z., Purwanto, E., & Sunawan, S. (2019). Group Counseling with Self-Talk Technique and Stress Inoculation Training to Enhance Students’ Eustress. Jurnal Bimbingan Konseling, 8(2), 125-133.
 • Middleton SC, Martin AJ, Marsh HW. 6 Development and validation of the mental toughness inventory (MTI). Mental toughness in sport: Developments in Theory and Research. 2011;1,91.
 • Nergiz S., Bayköse N., Yildiz M. (2015). Kendinle Konuşma: Modern ve Halk Dansları Yapan Bireylerin Kendileriyle Konuşma Durumları. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 9, 40-49.
 • Newland, A., Newton, M., Fınch, L., Harbke, C., R., Podlog, L. (2012). Moderating variables in the relationship between mental toughness and performance in basketball, Journal of Sport and Health Science, 2: 1-9.
 • Nicholls, A. R., Polman, R. C., Levy, A. R., & Backhouse, S. H. (2008). Mental toughness, optimism, and coping among athletes. Personality and Individual Differences, 44, 11821192.
 • Nicholls, A. R., Polman, R. C., Levy, A. R., & Backhouse, S. H. (2009). Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience, and sport type differences. Personality and Individual Differences, 47(1), 73-75.
 • Jones G, Hanton S, Connaughton D. What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers. Journal of Applied Sport Psychology, 2002;14,205-218.
 • Tibbert, S. J., Andersen, M. B., & Morris, T. (2015). What a difference a “Mentally Toughening” year makes: The acculturation of a rookie. Psychology of Sport and Exercise, 17, 68-78.
 • Roberts, G., Spink, K., & Pemberton, C. L. (1999). Learning Experiences in Sport Psyhology. 2nd Edition. (U.K). Human Kinetics.
 • Sheard, M., Golby, J., & Van Wersch, A. (2009). Progress toward construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of Psychological Assessment, 25(3), 186-193.
 • Sheard, M. (2013). Mental Toughness: The Mindset Behind Sporting Achievement. Second Edition, Hove, East Sussex: Routledge.
 • Ryu, E. (2011). Effects of skewness and kurtosis on normal-theory based maximum likelihood test statistic in multilevel structural equation modeling. Behavior Research Methods, 43(4), 1066-1074.
 • Yarayan, Y.E., Yıldız A.B., Gülşen, D.B.A., (2018) Elit Düzeyde Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 11(57) s.992-999
 • Yıldız, A.B., (2017) Sporcularda zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Zervas, Y., Stavrou, N. A., ve Psychountaki, M. (2007). Development and validation of the self-talk questionnaire (S-TQ) for sports. Journal of Applied Sport Psychology, 19(2), 142-159.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Authors

Orcid: 0000-0001-9434-619X
Author: Doğukan Batur Alp GÜLŞEN (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3767-1057
Author: Aydıner Birsin YILDIZ
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5392-2485
Author: Baki YILMAZ
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9079-9869
Author: Hasan ŞAHAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 18, 2019

Bibtex @research article { gaunjss621767, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {459 - 470}, doi = {10.31680/gaunjss.621767}, title = {Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Gülşen, Doğukan Batur Alp and Yıldız, Aydıner Birsin and Yılmaz, Baki and Şahan, Hasan} }
APA Gülşen, D , Yıldız, A , Yılmaz, B , Şahan, H . (2019). Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (4) , 459-470 . DOI: 10.31680/gaunjss.621767
MLA Gülşen, D , Yıldız, A , Yılmaz, B , Şahan, H . "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 459-470 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/50141/621767>
Chicago Gülşen, D , Yıldız, A , Yılmaz, B , Şahan, H . "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2019 ): 459-470
RIS TY - JOUR T1 - Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Doğukan Batur Alp Gülşen , Aydıner Birsin Yıldız , Baki Yılmaz , Hasan Şahan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.621767 DO - 10.31680/gaunjss.621767 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 470 VL - 4 IS - 4 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.621767 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.621767 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Doğukan Batur Alp Gülşen , Aydıner Birsin Yıldız , Baki Yılmaz , Hasan Şahan %T Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 4 %N 4 %R doi: 10.31680/gaunjss.621767 %U 10.31680/gaunjss.621767
ISNAD Gülşen, Doğukan Batur Alp , Yıldız, Aydıner Birsin , Yılmaz, Baki , Şahan, Hasan . "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 4 (December 2019): 459-470 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.621767
AMA Gülşen D , Yıldız A , Yılmaz B , Şahan H . Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. GUJSS. 2019; 4(4): 459-470.
Vancouver Gülşen D , Yıldız A , Yılmaz B , Şahan H . Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Kendinle Konuşma ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 4(4): 459-470.