Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma

Year 2013, Volume 2013, Issue 1, 106 - 118, 31.10.2013

Abstract

İnsanın anlam arayışına, yaşamını kolaylaştırmasına yardımcı olarak kitap ve okuma araştırmanın konusudur. Dünyanın kitap okuma oranları dikkate alındığında Türkiye’de kitap okuma oranları düşük tür. Toplumun diğer kesimi gibi öğretmenlerde de kitap okuma oranı düşüktür. Bu durumu uluslar arası okuryazarlık araştırması PISA’da doğrulamaktadır. Bu konu çerçevesinde araştırmanın amacı öğretmenlerin okumaya ihtiyaç duyduğu kitapların alanlarını belirlemek, bu alanlara göre alanında uzman akademisyenlerce öğretmenlerin okuması gereken kitapları belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada “içerik analizi” yapılmış ve olgubilim (fenemenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 40 öğretmen ve 130 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmenler en çok meslek bilgisi içeren kitapları okumak ihtiyacı içerisindedirler. Ayrıca öğretmenlerin okuması gereken 100 kitap listesi oluşturulmuştur. Okullarda bu kitapları içeren bir öğretmenler kütüphanesi oluşturulabilir. Böylece alanında okuryazar öğretmen yetiştirmeye hizmet edilebilir.

References

 • Aksaçlıoğlu, A.G. (2005). Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri Ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Akyol, H. (2008). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Aral, N. , Aktaş, Y. (1997). Çocukların Televizyon Ve Diğer Etkinliklere Harcadıkları Sürenin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13: 99-105.
 • Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi. 7, 17, 9-26.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 5. Baskı. Ankara: Pegem.
 • Batur, Z. Gülsever, H., Bek, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (1), 32-49.
 • Baytun, İ.D. (2013). Türkiye'de Demografik Veriler Üzerinden Okumayazma Oranlarının Cinsiyet Bazında Değerlendirilmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 2, 3,1-15.
 • Drucker, F.P. (1994) Yeni Gerçekler. 4. Baskı. Birtane Karanakçı, (Çev), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Ekici, N. (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında "Bilgi Çağı", Kitap Şuuru Ve Öğretmen Üzerine Bir Analiz. Türk Edebiyatı, 11, 47-49.
 • Gömleksiz, M.N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim fakültesi Dergisi. 1.1.
 • http://www.trthaber.com/haber/gundem/avrupada-yuzde-21-turkiyede-10-binde-1-72919.html. Erişim Tarihi ve Saati: 3 Aralık 2013, 14.45.
 • Koç, S. ve Müftüoğlu, G. (2008). Dinleme Ve Okuma Öğretimi. www.aof.anadolu.edu.tr. Erişim Tarihi ve Saati: 26 Kasım 2013, 15.00.
 • MEB (2004). Öğretmen Mesleğinin Genel Yeterlilikleri ve Özel Alan Yeterlilikleri Taslakları. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü .Ankara.
 • Odabaş, H., Odabaş, Z.Y. ve Polat C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 9 (2), 431-465.
 • Oktay, A. (2010). 21. Yüzyılda Yeni Eğilimler ve Eğitim. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi içerisinde, (Edit: Oğuz, O, Oktay, A, Ayhan, H.). Ankara: Pegem.
 • Özbay, M. ( 2006). Okuma Eğitiminde Çevre Faktörü. Eğitim Araştırmaları. 24, 161-170.
 • Özdemir, S. Kılınç, A.Ç. (2012). Değişen Toplum ve Okul. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içerisinde. Servet Özdemir.(Ed.). Ankara: Pegem.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitatvive Evaluations And Research Methods (2nd. Ed). CA:Newbarypark. Sage Publications.
 • Saracoğlı, A. S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4, (12) 148-157.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara:Gazi Kitapevi.
 • Şahiner, Y. (2005). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları ve Bu Alıskanlıkları Etkileyen Faktörler (Elmadağ İlçesi Örneği),Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi).
 • Türkyılmaz, M., Kuş,Z. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları: (İlgi, Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri). Türk Kütüphaneciliği 24, (1) 11-32.
 • Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Seçkin.
 • Yılmaz, B. (2002). Ankara'daki İlköğretim Öğretmenlerinin Okuma ve Halk Kütüphanesi Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği 16,4 (2002), 441 -460.
 • Yılmaz, B., Köse, E.,Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği 23, (1) 22-51.

Year 2013, Volume 2013, Issue 1, 106 - 118, 31.10.2013

Abstract

References

 • Aksaçlıoğlu, A.G. (2005). Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri Ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Akyol, H. (2008). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Aral, N. , Aktaş, Y. (1997). Çocukların Televizyon Ve Diğer Etkinliklere Harcadıkları Sürenin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13: 99-105.
 • Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi. 7, 17, 9-26.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 5. Baskı. Ankara: Pegem.
 • Batur, Z. Gülsever, H., Bek, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (1), 32-49.
 • Baytun, İ.D. (2013). Türkiye'de Demografik Veriler Üzerinden Okumayazma Oranlarının Cinsiyet Bazında Değerlendirilmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 2, 3,1-15.
 • Drucker, F.P. (1994) Yeni Gerçekler. 4. Baskı. Birtane Karanakçı, (Çev), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
 • Ekici, N. (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında "Bilgi Çağı", Kitap Şuuru Ve Öğretmen Üzerine Bir Analiz. Türk Edebiyatı, 11, 47-49.
 • Gömleksiz, M.N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim fakültesi Dergisi. 1.1.
 • http://www.trthaber.com/haber/gundem/avrupada-yuzde-21-turkiyede-10-binde-1-72919.html. Erişim Tarihi ve Saati: 3 Aralık 2013, 14.45.
 • Koç, S. ve Müftüoğlu, G. (2008). Dinleme Ve Okuma Öğretimi. www.aof.anadolu.edu.tr. Erişim Tarihi ve Saati: 26 Kasım 2013, 15.00.
 • MEB (2004). Öğretmen Mesleğinin Genel Yeterlilikleri ve Özel Alan Yeterlilikleri Taslakları. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü .Ankara.
 • Odabaş, H., Odabaş, Z.Y. ve Polat C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 9 (2), 431-465.
 • Oktay, A. (2010). 21. Yüzyılda Yeni Eğilimler ve Eğitim. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi içerisinde, (Edit: Oğuz, O, Oktay, A, Ayhan, H.). Ankara: Pegem.
 • Özbay, M. ( 2006). Okuma Eğitiminde Çevre Faktörü. Eğitim Araştırmaları. 24, 161-170.
 • Özdemir, S. Kılınç, A.Ç. (2012). Değişen Toplum ve Okul. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içerisinde. Servet Özdemir.(Ed.). Ankara: Pegem.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitatvive Evaluations And Research Methods (2nd. Ed). CA:Newbarypark. Sage Publications.
 • Saracoğlı, A. S., Bozkurt, N. ve Serin, O. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4, (12) 148-157.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara:Gazi Kitapevi.
 • Şahiner, Y. (2005). İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları ve Bu Alıskanlıkları Etkileyen Faktörler (Elmadağ İlçesi Örneği),Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi).
 • Türkyılmaz, M., Kuş,Z. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları: (İlgi, Alışkanlık ve Okuma Stratejilerini Kullanım Düzeyleri). Türk Kütüphaneciliği 24, (1) 11-32.
 • Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Seçkin.
 • Yılmaz, B. (2002). Ankara'daki İlköğretim Öğretmenlerinin Okuma ve Halk Kütüphanesi Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği 16,4 (2002), 441 -460.
 • Yılmaz, B., Köse, E.,Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği 23, (1) 22-51.

Details

Journal Section Articles
Authors

Nail Yıldırım> (Primary Author)
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date October 31, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 2013, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { goputeb372212, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Tokat Gaziosmanpasa University}, year = {2013}, volume = {2013}, number = {1}, pages = {106 - 118}, title = {Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Nail} }
APA Yıldırım, N. (2013). Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2013 (1) , 106-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/7323/372212
MLA Yıldırım, N. "Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2013 (2013 ): 106-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/7323/372212>
Chicago Yıldırım, N. "Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2013 (2013 ): 106-118
RIS TY - JOUR T1 - Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma AU - NailYıldırım Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 118 VL - 2013 IS - 1 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma %A Nail Yıldırım %T Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma %D 2013 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2013 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırım, Nail . "Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2013 / 1 (October 2013): 106-118 .
AMA Yıldırım N. Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. IJTES. 2013; 2013(1): 106-118.
Vancouver Yıldırım N. Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2013; 2013(1): 106-118.
IEEE N. Yıldırım , "Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2013, no. 1, pp. 106-118, Oct. 2013