Research Article
BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Dersindeki Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Örneği

Year 2020, Volume: 5 Issue: 2, 29 - 45, 31.12.2020
https://doi.org/10.22596/2020.0502.29.45

Abstract

Bu çalışmanın amacı; sınıf öğretmeni adaylarının matematik dersindeki ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşlerini birleştirilmiş sınıf uygulaması örneği aracılığıyla belirlemektir. Bu amaçla nitel araştırma deseni kullanılarak katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Katılımcılar, sınıf öğretmenliği lisans programına devam eden 12 dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgu ve sonuçlarına göre, öğretmen adayları en fazla alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini tercih etmişlerdir. Bu tekniklerden en çoktan aza doğru; performans görevi, drama, akran değerlendirmesi, kavram haritası, tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış gridi tercih etmişlerdir. Geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerinden ise en çoktan aza doğru; sözlü yoklama, boşluk doldurma, eşleştirme, açık uçlu soru ve kısa cevaplı soruları tercih etmişlerdir. Öğretmen adayları; öğrenci merkezli olması, süreci değerlendirebilmesi, öğrencilerin sorumluluk alması, iş birliğinin yapılabilmesi, sınıf mevcudunun az olması ve yeterli zamana sahip olması nedenleriyle alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini seçmişlerdir. Bununla birlikte geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerini de seçen öğretmen adaylarının tercih nedenleri; hazırlama sürecinin kolay olması, bütün sınıfın değerlendirilebilmesi, yeterli bilgiye sahip olma ve ders kitabında kullanılması olarak belirtmişlerdir

References

 • Altıntaş, S. ve Sidekli, S. (2017). Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 14-21.
 • Adediwura, A.A. (2012). Effect of peer and self-assessment on male and female students' self-efficacy and self-autonomy in the learning of mathematics. (2012). Gender and Behaviour, 10(1), 4492-4508.
 • Bahar, M. Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2015). Geneleksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative ınquiry & research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çınar, D. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 31–45.
 • Demir, M. (2015). Türkiye ve ABD’de ilkokul 4. sınıf matematik dersi öğretim programında kullanılan alternatif değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Erdal, E. ve Halat. H. (2009). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde kullandıkları ölçme araçları ve ölçme araçları ile ilgili bilgi düzeyleri. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiri Özeti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Ersoy, F. A. (2017). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.). Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (81-138). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, N. ve Baykul Y. (1997). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim- Öğretmen kılavuzu. Ankara: MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü- UNICEF.
 • Little, A. W. (1994). Multi-grade teaching. A Review Of Research And Practice–Education Research Paper, 12.
 • Köksal, K. (2005). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2014). Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları. https://docplayer.biz.tr/24940785-T-c-milli-egitim-bakanligi-talim-ve-terbiye-kurulu-baskanligi.html adresinden 16.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey
 • Özenç, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özenç, M., & Çakır, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin belirlenmesi. Elementary Education Online, 14(3), 914-933.
 • Öztürk, N. (2007). Cumhuriyetin başlangıcından günümüze birleştirilmiş sınıflar uygulaması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 28-35.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Edt: Bütün, M. ve Demir, S. B). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Samancı, O. (2019). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Samancı, O., Ocakcı, E. ve Ocakcı, S. (2016). Birleştirilmiş sınıflarda iyi örnek uygulamaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(34), 58-72.
 • Shaw, D. (1999). Active Teaching for Active Learners. Curriculum Administrator, 35 (10), 37-45.
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. ve Aydın, Y. (2015). Köyde öğretmen olmak: Birleştirilmiş sınıf. Trakya University Journal of Social Science, 17(1), 311-331.
 • Tuncer, M. ve Geçim, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme becerileri yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(12), 16-37.
 • Veenman, S. (1996). Effects of multigrade and multi-age classes reconsidered. Review of Educational Studies, 11(3), 171–180.
 • Vincent, S. & Ley, J. (1999). The Multigrade Classroom: A Resource handbook for small, rural schools. Northwest Regional Educational Laboratory. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. Ş. (2009). 2005 Hayat Bilgisi dersi öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Views of Pre-service Primary Teachers on Measurement and Evaluation Techniques in Mathematics Lesson: Multigrade Class Application Example

Year 2020, Volume: 5 Issue: 2, 29 - 45, 31.12.2020
https://doi.org/10.22596/2020.0502.29.45

Abstract

The aim of this study is; to determine the views of Pre-service Primary Teachers on measurement and evaluation techniques in mathematics lesson through a multigrade class application example. For this purpose, data were collected from the participants through a semi-structured interview form using qualitative research method. Participants consist of 12 fourth grade students who are attending the primary school teaching bachelor program. The data were analyzed by content analysis. According to the findings and results of the study, pre-service teachers mostly preferred alternative measurement and evaluation techniques. From these techniques from the most to the lowest; they preferred performance task, drama, peer assessment, concept map, diagnostic branched tree and structural grid. From the traditional measurement and evaluation techniques, from the most to the lowest; they preferred oral exam, fill in the blank, matching, open-ended questions and short-answer questions. The pre-service teachers chose alternative measurement and evaluation techniques due to the fact that they are student-centered, can evaluate the process, students take responsibility, can make a cooperation, having a few class size and having enough time. In addition, the preference reasons of pre-service teachers who also chose traditional measurement and evaluation techniques; they stated that the preparation process is easy, the whole class can be evaluated, having sufficient information and using it in the coursebook.

References

 • Altıntaş, S. ve Sidekli, S. (2017). Çarpma işlemi öğretiminde napier çubukları kullanımı: Birleştirilmiş sınıflar. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 14-21.
 • Adediwura, A.A. (2012). Effect of peer and self-assessment on male and female students' self-efficacy and self-autonomy in the learning of mathematics. (2012). Gender and Behaviour, 10(1), 4492-4508.
 • Bahar, M. Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2015). Geneleksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative ınquiry & research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çınar, D. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 31–45.
 • Demir, M. (2015). Türkiye ve ABD’de ilkokul 4. sınıf matematik dersi öğretim programında kullanılan alternatif değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Erdal, E. ve Halat. H. (2009). Sınıf öğretmenlerinin matematik dersinde kullandıkları ölçme araçları ve ölçme araçları ile ilgili bilgi düzeyleri. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiri Özeti. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Ersoy, F. A. (2017). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.). Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde (81-138). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fidan, N. ve Baykul Y. (1997). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim- Öğretmen kılavuzu. Ankara: MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü- UNICEF.
 • Little, A. W. (1994). Multi-grade teaching. A Review Of Research And Practice–Education Research Paper, 12.
 • Köksal, K. (2005). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2014). Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları. https://docplayer.biz.tr/24940785-T-c-milli-egitim-bakanligi-talim-ve-terbiye-kurulu-baskanligi.html adresinden 16.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey
 • Özenç, M. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Özenç, M., & Çakır, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin belirlenmesi. Elementary Education Online, 14(3), 914-933.
 • Öztürk, N. (2007). Cumhuriyetin başlangıcından günümüze birleştirilmiş sınıflar uygulaması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 28-35.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Edt: Bütün, M. ve Demir, S. B). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Samancı, O. (2019). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Samancı, O., Ocakcı, E. ve Ocakcı, S. (2016). Birleştirilmiş sınıflarda iyi örnek uygulamaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(34), 58-72.
 • Shaw, D. (1999). Active Teaching for Active Learners. Curriculum Administrator, 35 (10), 37-45.
 • Sidekli, S., Coşkun, İ. ve Aydın, Y. (2015). Köyde öğretmen olmak: Birleştirilmiş sınıf. Trakya University Journal of Social Science, 17(1), 311-331.
 • Tuncer, M. ve Geçim, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme becerileri yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(12), 16-37.
 • Veenman, S. (1996). Effects of multigrade and multi-age classes reconsidered. Review of Educational Studies, 11(3), 171–180.
 • Vincent, S. & Ley, J. (1999). The Multigrade Classroom: A Resource handbook for small, rural schools. Northwest Regional Educational Laboratory. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. Ş. (2009). 2005 Hayat Bilgisi dersi öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Neşe Uygun 0000-0003-0961-5303

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Uygun, N. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Dersindeki Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Birleştirilmiş Sınıf Uygulaması Örneği. Harran Maarif Dergisi, 5(2), 29-45. https://doi.org/10.22596/2020.0502.29.45