Research Article
BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Oyunlaştırmaya İlişkin Görüşleri

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 144 - 164, 30.12.2023
https://doi.org/10.22596/hej.1374952

Abstract

Oyunlaştırma, sağlık, eğitim, pazarlama gibi farklı alanlarda yer bulan, motivasyonel problemleri çözerek katılımcılarda uzun süreli davranış değişikliğini sağlamayı hedefleyen bir yöntemdir. Eğitimde oyunlaştırma yönteminde, yalnızca bilgiyi öğretirken oyunu eklemek değil oyun mekanikleri ile birleştirerek, öğrencilerin hedef ve davranışa kolayca ulaşabilmesini ve öğrenmelerinin kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu nitel çalışmada, sınıf öğretmenlerinin oyunlaştırma yöntemi hakkındaki görüşlerini ortaya çıkartmayı amaçladık. Çalışmada nitel araştırmanın desenlerinden tekli durum deseni kullandık. Araştırmanın çalışma grubunda İstanbul ili Başakşehir ilçesinde devlet okulunda görev yapan 10 sınıf öğretmeni yer almıştır. Verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile topladık. Veri analizinde ise içerik analizi kullanmayı tercih ettik. Öğretmenlerle yapılan görüşme sonrasında elde edilmiş bulguları; “oyunlaştırma kavramının çağrıştırdıkları”, “oyunlaştırmanın öğretim sürecine etkisi”, “oyunlaştırmanın uygulanması” ve “oyunlaştırmanın geleceği” olmak üzere dört tema başlığı altında topladık. Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin oyunlaştırma yöntemini öğretimde kullanılmasının öneminin farkında olduklarını gözledik. Ayrıca oyunlaştırma yönteminin öğretim süreci içerisinde uygulanmasının olumlu etkileri olmasına karşın bazı sınırlılıkları da içerdiğini gördük.

References

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343- 361.
 • Akbuğa, M. (2018). Oyunlaştırma temelli bir mobil uygulamanın tasarlanması ve geliştirilmesi: Karahisar’ı keşfet (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Karahisar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Akkemik, S. (2018). Güncel tasarım uygulamalarında yeni bir paradigma: Oyunlaştırma. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 71-81.
 • And, M. (1974). Oyun ve Bügü Türk kültüründe oyun kavramı. (1. Basım). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Arkün Kocadere, S., ve Samur, Y. (2016). Oyundan oyunlaştırmaya.
 • Bozkurtlar, S. ve Samur, Y., (2017). Sınıf yönetiminde oyunlaştırmaya yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 103- 124.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2019). Örnekleme yöntemleri. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (s. 56-78) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • De-Marcos, L., Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., & Pagés, C. (2014). An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning. Computers & education, 75, 82-91.
 • Deterding, S., Sicart, M., Nacke, L., O'Hara, K., & Dixon, D. (2011). Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts. In CHI'11 extended abstracts on human factors in computing systems (pp. 2425-2428).
 • Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G. ve Angelova, G. (2015). Gamification in education: A systematic mapping study. Journal of Educational Technology & Society, 18(3), 75–88.
 • Erdoğdu, F. ve Karataş, F. Ö. (2016). Fen eğitiminde oyunlaştırmanın farklı değişkenler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/profile/Fatih- Erdogdu/publication/312164266_Examining_the_Effects_of_Gamification_on_Differe nt_Variables_in_Science_Education/links/5873831108aebf17d3b08a9f/Examining-the- Effects-of-Gamification-on-Different-Variables-in-Science-Education.pdf
 • Fiş-Erümit, S. (2016). Oyunlaştırma yaklaşımlarının eğitimde kullanımı: tasarım tabanlı bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Genç Ersoy, B. (2017). Türkçe dersinde oyunlaştırmanın ilkokul öğrencilerinin söz varlığına ve motivasyonlarına etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Güler, E. (2015). Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 82-101.
 • Hamari, J., Koivisto, J. ve Sarsa, H. (2014, Ocak). Oyunlaştırma işe yarıyor mu? Oyunlaştırmayla ilgili ampirik çalışmaların literatür taraması. 47. Hawaii uluslararası sistem bilimleri konferansı (s. 3025-3034).
 • Hebebci, M. T. ve Usta, E. (2018). Eğitim ortamlarında dijital rozet kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 192-210. doi: https://doi.org/10.16949/turkbilmat.341178 Huizinga, J. (1955). Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme (3. Basım Çev. Kılıçbay, MA). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Karagiorgas, DN ve Niemann, S. (2017). Oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme. Eğitim Teknoloji Sistemleri Dergisi, 45 (4), 499-519.
 • Karataş, E. (2014). Eğitimde oyunlaştırma: Araştırma eğilimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 315-333.
 • Karayılan, M., Çakmak, G. ve Güzel, R. (2019). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin değerlendirme sürecinde kullanılan oyunlaştırma etkinliğinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarılarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 60-69. doi: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1910 Kiryakova, G., Angelova, N. ve Yordanova, L. (2014, Ekim). Eğitimde oyunlaştırma. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Konferansı Bildirileri içinde (Cilt 1, s. 679-684)
 • Marczewski, A. (2013). Oyunlaştırma: basit bir giriş. Andrzej Marczewski.
 • McGonigal, J. (2011). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. Penguin Press.
 • Meriç, Ö. (2022). Sınıf öğretmenlerinin oyunlaştırma yaklaşımına dayalı Fenomenolojik Bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özkan, Z. ve Samur, Y. (2017). Oyunlaştırma yönteminin öğrencilerin motivasyonları üzerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 857-886. https://doi.org/10.12984/egeefd.314801
 • Prensky, M. (2001). Digital game-based learning: Fun, play and games. what makes games engaging? NewYork: McGraw-Hill.
 • Şahin, M. ve Samur, S. (2017). Dijital çağda bir öğretim yöntemi: Oyunlaştırma. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 1-27.
 • Sezgin, S., Bozkurt, A., Yılmaz, E. A. ve Linden, N. V. D., (2018). Oyunlaştırma, eğitim ve kuramsal yaklaşımlar: öğrenme süreçlerinde motivasyon, adanmışlık ve sürdürülebilirlik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 169-189.
 • Tunga, Y. (2016). E-Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Başarısına ve Derse Katılım Durumuna Etkisinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi.
 • Türkmen, G. P. (2017). Oyunlaştırma yöntemiyle öğrenmenin öğrencilerin matematik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Werbach, K., & Hunter, D. (2012). Gamification. Coursera. URL: https://class. coursera. org/gamification-2012-001 (дата обращения 09.11. 2019) Referense list, 1, 143-154.
 • Yapıcı, Ü. ve Karakoyun, F. (2017). Biyoloji öğretiminde oyunlaştırma: Kahoot uygulaması örneği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(4), 396-414. doi: 10.17569/tojqi.335956
 • Yasemin, MERT ve Samur, Y. (2018). Oyunlaştırma uygulamasında kullanılan oyun öğelerine ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Çevrimiçi Nitel Araştırma Dergisi, 9 (2), 70-101.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, D. (2018). Oyunlaştırmanın 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi öğrenme başarıları üzerindeki etkisinin oyunlaştırılmış testlerle sınanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma temelli “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi öğretim programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Yılmaz, E. A. (2018). Yeni nesil motivasyon: İş’te oyunlaştırma. Ceres Yayıncılık.

Opinions of Primary School Teachers about Gamification in Education

Year 2023, Volume: 8 Issue: 2, 144 - 164, 30.12.2023
https://doi.org/10.22596/hej.1374952

Abstract

Gamification is a method that finds its place in various fields such as health education, marketing, aiming to solve motivational problems and achieve long-term behavior change in participants. In gamification in education, it is not just about adding a game while teaching information but combining it with game mechanics to make it easy for students to reach their goals and behaviors and to ensure that their learning is lasting. The aim of this study is to gather the opinions of classroom teachers about the gamification method. In the study, the single-case design, one of the patterns of qualitative research, was used. The study group of the research consisted of 10 classroom teachers working in a public school in the Başakşehir district of Istanbul. Data were obtained using a semi-structured interview form. Content analysis, one of the techniques of analyzing qualitative data, was preferred for data analysis. After the interviews with the teachers, the findings obtained were grouped under four main theme titles: "what gamification concept evokes," "the effect of gamification on the teaching process," "the implementation of gamification," and "the future of gamification." When the results of the findings were evaluated, it was observed that classroom teachers are aware of the importance of using the gamification method in instruction. They also stated that the implementation of the gamification method in the instructional process has positive effects and also includes some limitations.

References

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343- 361.
 • Akbuğa, M. (2018). Oyunlaştırma temelli bir mobil uygulamanın tasarlanması ve geliştirilmesi: Karahisar’ı keşfet (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Karahisar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Akkemik, S. (2018). Güncel tasarım uygulamalarında yeni bir paradigma: Oyunlaştırma. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 71-81.
 • And, M. (1974). Oyun ve Bügü Türk kültüründe oyun kavramı. (1. Basım). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Arkün Kocadere, S., ve Samur, Y. (2016). Oyundan oyunlaştırmaya.
 • Bozkurtlar, S. ve Samur, Y., (2017). Sınıf yönetiminde oyunlaştırmaya yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 103- 124.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2019). Örnekleme yöntemleri. H. Özmen ve O. Karamustafaoğlu (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (s. 56-78) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • De-Marcos, L., Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., & Pagés, C. (2014). An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning. Computers & education, 75, 82-91.
 • Deterding, S., Sicart, M., Nacke, L., O'Hara, K., & Dixon, D. (2011). Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts. In CHI'11 extended abstracts on human factors in computing systems (pp. 2425-2428).
 • Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G. ve Angelova, G. (2015). Gamification in education: A systematic mapping study. Journal of Educational Technology & Society, 18(3), 75–88.
 • Erdoğdu, F. ve Karataş, F. Ö. (2016). Fen eğitiminde oyunlaştırmanın farklı değişkenler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/profile/Fatih- Erdogdu/publication/312164266_Examining_the_Effects_of_Gamification_on_Differe nt_Variables_in_Science_Education/links/5873831108aebf17d3b08a9f/Examining-the- Effects-of-Gamification-on-Different-Variables-in-Science-Education.pdf
 • Fiş-Erümit, S. (2016). Oyunlaştırma yaklaşımlarının eğitimde kullanımı: tasarım tabanlı bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Genç Ersoy, B. (2017). Türkçe dersinde oyunlaştırmanın ilkokul öğrencilerinin söz varlığına ve motivasyonlarına etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Güler, E. (2015). Mobil sağlık hizmetlerinde oyunlaştırma. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 82-101.
 • Hamari, J., Koivisto, J. ve Sarsa, H. (2014, Ocak). Oyunlaştırma işe yarıyor mu? Oyunlaştırmayla ilgili ampirik çalışmaların literatür taraması. 47. Hawaii uluslararası sistem bilimleri konferansı (s. 3025-3034).
 • Hebebci, M. T. ve Usta, E. (2018). Eğitim ortamlarında dijital rozet kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 192-210. doi: https://doi.org/10.16949/turkbilmat.341178 Huizinga, J. (1955). Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme (3. Basım Çev. Kılıçbay, MA). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Karagiorgas, DN ve Niemann, S. (2017). Oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme. Eğitim Teknoloji Sistemleri Dergisi, 45 (4), 499-519.
 • Karataş, E. (2014). Eğitimde oyunlaştırma: Araştırma eğilimleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 315-333.
 • Karayılan, M., Çakmak, G. ve Güzel, R. (2019). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin değerlendirme sürecinde kullanılan oyunlaştırma etkinliğinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarılarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 60-69. doi: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1910 Kiryakova, G., Angelova, N. ve Yordanova, L. (2014, Ekim). Eğitimde oyunlaştırma. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Konferansı Bildirileri içinde (Cilt 1, s. 679-684)
 • Marczewski, A. (2013). Oyunlaştırma: basit bir giriş. Andrzej Marczewski.
 • McGonigal, J. (2011). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. Penguin Press.
 • Meriç, Ö. (2022). Sınıf öğretmenlerinin oyunlaştırma yaklaşımına dayalı Fenomenolojik Bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özkan, Z. ve Samur, Y. (2017). Oyunlaştırma yönteminin öğrencilerin motivasyonları üzerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 857-886. https://doi.org/10.12984/egeefd.314801
 • Prensky, M. (2001). Digital game-based learning: Fun, play and games. what makes games engaging? NewYork: McGraw-Hill.
 • Şahin, M. ve Samur, S. (2017). Dijital çağda bir öğretim yöntemi: Oyunlaştırma. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 1-27.
 • Sezgin, S., Bozkurt, A., Yılmaz, E. A. ve Linden, N. V. D., (2018). Oyunlaştırma, eğitim ve kuramsal yaklaşımlar: öğrenme süreçlerinde motivasyon, adanmışlık ve sürdürülebilirlik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 169-189.
 • Tunga, Y. (2016). E-Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Başarısına ve Derse Katılım Durumuna Etkisinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi.
 • Türkmen, G. P. (2017). Oyunlaştırma yöntemiyle öğrenmenin öğrencilerin matematik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Werbach, K., & Hunter, D. (2012). Gamification. Coursera. URL: https://class. coursera. org/gamification-2012-001 (дата обращения 09.11. 2019) Referense list, 1, 143-154.
 • Yapıcı, Ü. ve Karakoyun, F. (2017). Biyoloji öğretiminde oyunlaştırma: Kahoot uygulaması örneği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(4), 396-414. doi: 10.17569/tojqi.335956
 • Yasemin, MERT ve Samur, Y. (2018). Oyunlaştırma uygulamasında kullanılan oyun öğelerine ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Çevrimiçi Nitel Araştırma Dergisi, 9 (2), 70-101.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, D. (2018). Oyunlaştırmanın 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi öğrenme başarıları üzerindeki etkisinin oyunlaştırılmış testlerle sınanması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, İ. (2016). Oyunlaştırma temelli “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi öğretim programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Yılmaz, E. A. (2018). Yeni nesil motivasyon: İş’te oyunlaştırma. Ceres Yayıncılık.
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Educational Sociology
Journal Section Articles
Authors

Neslihan Arslan 0009-0001-0893-0021

Mehmet Arif Bozan 0000-0003-3554-4828

Mehmet Ayar 0000-0002-0842-9288

Early Pub Date December 4, 2023
Publication Date December 30, 2023
Submission Date October 12, 2023
Acceptance Date November 9, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Arslan, N., Bozan, M. A., & Ayar, M. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Oyunlaştırmaya İlişkin Görüşleri. Harran Maarif Dergisi, 8(2), 144-164. https://doi.org/10.22596/hej.1374952