Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 43 - 56 2020-04-03

THE OPINIONS OF THE SENIOR NURSING STUDENTS ON THE NURSING PROFESSION, ROLES, AND THE FUTURE OF NURSING
SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Nihal TAŞKIRAN [1] , Nurullah KALI [2] , Esma Nur KIVRAK [3] , Nisan TÜRKSEVEN [4] , Gül Özlem YILDIRIM [5]


Objective; This descriptive research was carried out to determine the views of nursing senior students about the nursing profession, their roles and the future of the profession. Material and Method: The study was conducted at a district vocational school of health in Aydın province, Turkey in the academic year 2018-2019 with 141 senior grade students of the Nursing Department. A questionnaire asking about the students’ socio-demographic characteristics and their opinions on the nursing profession was used to collect data. The data were analyzed using numbers, percentage distribution and the chi-square test. Results:. 19.9% of the participants reported that their ideal profession was nursing, 61.0% of them stated that they chose the nursing department by willingly. While 84.4% of the participants expressed concern about working life in the profession, 64.5% stated that they hoped that the working conditions would improve in the future. 66.0% of the participants stated that nursing is indispensable for personal and community health, 73.0% of them stated that it is a professional profession. Finally, 63.8% of the participants stated that the image of the nursing profession is bad in society, and 45.4% stated that their thoughts about nursing changed positively during nursing education. Conclusion: It was determined in this study that a large proportion of students had chosen the profession willingly, that ease of finding a job was a factor in their choice, that they thought working conditions in the profession would improve in the future, and that their perceptions of the profession had changed for the better during the course of their professional training.
Amaç: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine, rollerine ve mesleğin geleceğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, Aydın ilinde bir ilçe sağlık yüksekokulunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 141 hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile hemşirelik mesleğine ilişkin görüşlerini sorgulayan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılımları ile ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların sadece %19,9’u idealindeki mesleğin hemşirelik olduğunu bildirirken, %61,0’ı hemşirelik bölümünü isteyerek seçtiklerini bildirmişlerdir. Katılımcıların %84,4’ü çalışma hayatı ile ilgili endişe duyduklarını ifade ederken, %64,5’i gelecekte çalışma koşullarının iyileşeceğini ümit ettiklerini bildirmişlerdir. Katılımcıların %66,0’ı hemşireliğin kişi ve toplum sağlığı için vazgeçilmez olduğunu, %73,0’ı profesyonel bir meslek olduğunu bildirmişlerdir. Son olarak katılımcıların %63,8’i hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının kötü olduğunu, %45,4’ü hemşirelik eğitimi süresince hemşirelik ile ilgili düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini ifade etmişlerdir. Sonuç: Bu çalışmada, öğrencilerin yüksek oranda mesleği isteyerek seçtikleri, mesleği seçmede iş bulma kolaylığının etkili olduğu, gelecekte mesleğin çalışma koşullarının iyileşeceğini düşündükleri ve eğitimleri süresince mesleğe ilişkin algılarında olumlu yönde değişim olduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Hemşirelik Mesleği, Hemşirelik Öğrencisi, Mesleki Roller, Hemşirelik Mesleğinin Geleceği.
 • Acar, G. ve Buldukoğlu, K. (2016). Öğrencilerin hastalarla iletişimde karşılaştıkları güçlükler ve zor hasta algıları. Journal of Psychiatric Nursing, 7(1), 7-12.
 • Aktaş, H. veGürkan, GÇ. (2015). İş-aile ve aile-iş çatışması ile bireysel performans etkileşiminde mesleki bağlılığın aracı rolü: Hemşireler üzerinde bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 139-154.
 • Andsoy, II., Güngör, T. ve Bayburtluoğlu, T. (2012). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği tercih etme nedenleri ve mesleğin geleceği ile ilgili görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 124-130.
 • Atasoy, I. ve Ermin, C. (2016). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin mesleklerine bakış açısının incelenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 83-91.
 • Azak, A., Tamer, A., Savaş, B. (2018). Y kuşağı hemşirelik öğrencilerinin klinik çalışma ortamından beklentileri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 21-27.
 • Bölükbaş, N. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1(1), 10-17.
 • Can, R. ve Hisar, KM. (2019). Hemşirelerin profesyonellik davranışları ve tükenmişlik düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-9.
 • Civci, H. ve Şener, E. (2012). Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. DEUHYO ED, 5(4), 142-149.
 • Derin, N., Şimşek, IN. ve Yayan, H. (2017). Hemşirelerde mesleki bağlılığın mesleki prestijle açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3), 24-37.
 • Dikeç, G., Karakurt, S., Bayram, A., Zeybek, B. ve Dağlı, D. (2017). Sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin düşünceleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(3), 127-135.
 • Emeghebo, L. (2012). The image of nursing as perceived by nurses. Nurse Educ Today, 32(6), 49–53.
 • Ergün, G., Güzel, A. (2016). Sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü ilk ve son sınıf öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1271-1284.
 • İnce, S. ve Khorshid, L. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 18(3), 163-171.
 • Kahraman, AB., Tunçdemir, NO. ve Özcan, A. (2015). Toplumsal cinsiyet bağlamında hemşirelik bölümünde öğrenim gören erkek öğrencilerin mesleğe yönelik algıları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(2), 108-144.
 • Kalkım, A., Sağkal, MT., Uğurlu, E. ve Gülcan, E. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 4, 41-60.
 • Karadağ, G., Pekmezci, S. ve Sapçı, E. (2015). Thought and expectations of nursing students through education and professional. Gaziantep Med J, 25(1), 26-31.
 • Kızğut, S. ve Ergöl, Ş. (2011). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin hemşireliği algılayışı hemşirelik rollerine ve hemşireliğin geleceğine bakışı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), 10-15.
 • Kocabaş, D. ve Erdem, R. (2019). Hemşirelik mesleğine yönelik kalıp yargılar üzerine bir derleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(25), 650-657.
 • Koç, S., Bardak, A., Yılmaz, K. (2014). Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin iş yerinden beklentilerinin belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11(3), 43-50.
 • Nazik, E. ve Arslan, S. (2014). Hemşirelik mesleğinin geleceği: öğrencilerin beklentileri. Bozok Tıp Dergisi, 4(1), 33-40.
 • Öner, AH. (2016). Socialization process and development of professional identity in nursing education. Adnan Menderes Univ. J. Educ. Sci, 7(2), 55-62.
 • Özdelikara, A., Ağaçdiken, S. ve Aydın, E. (2016). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler. ACU Sağlık Bil Derg, (2), 83-88.
 • Paula, M., Karnick, RN. (2014). The elusive profession called. Nursing. Nursing Science Quarterly, 27(4), 292-293.
 • Pazarcıkcı, F. ve Dilmen, B. (2019). Hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörler ile boyun eğici davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(25), 599-611.
 • Safadi, RR., Saleh, MYN., Nassar, OS., Amre, HM., Froelicher, ES. (2011). Nursing students’ perceptions of nursing: a descriptive study of four cohorts. Int Nurs Rev, 58(4), 420-427.
 • Sarıtaş, SÇ., Derin, N. ve Sarıtaş, S. (2014). Hemşirelik öğrencilerinde mesleki imaj algısının meslekte kalma niyeti üzerine etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi, (29), 29-32.
 • Scully, NJ. (2015). Leadership in nursing: The importance of recognising inherent values and attributes to secure a positive fut ure for the profession. Collegian, 22(4), 439-44.
 • Sis, ÇA., Pasinlioğlu, T., Kocabeyoğlu, T. ve Çetin, S. (2013). Hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(3), 147-153.
 • Şirin, A., Öztürk, R., Bezci, G., Çakar, G. ve Çoban, A. (2008). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi, 83, 69-75.
 • Tunç, ÇG., Akansel, N., Özdemir, A. (2010). Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin meslek seçimlerini etkileyen faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(1), 24-31.
 • Tüfekçi, FG. ve Yıldız, A. (2009). Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1), 31-37.
 • Türkmen, S., Bayraktar, T. ve Arslan, G. (2017). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin zor hasta algısı ve iletişim becerilerinin belirlenmesi. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 27-38.
 • Ünver, S., Avcıbaşı, İM., Özkan, ZK. ve Motör, D. (2016). Hemşirelik bölümünde okuyan erkek öğrencilerin sosyal çevrelerinde yaşadıkları sorunlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(6), 1636-1648.
 • Yalçın, S., Açıkgöz, İ. (2014). Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 259-270.
 • Yücel, ÇŞ., Güler, KE., Eşer, İ., Khorshid, L. (2011). İki farklı eğitim sistemiyle öğrenim gören hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılama durumlarının karşılaştırılması. Ege Üniversitesi HYO Dergisi, 27(3), 1-8.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-4342-3321
Author: Nihal TAŞKIRAN (Primary Author)
Institution: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1848-5264
Author: Nurullah KALI
Institution: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1429-1529
Author: Esma Nur KIVRAK
Institution: Özel Egepol Cerrahi Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0621-1330
Author: Nisan TÜRKSEVEN
Institution: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9534-8680
Author: Gül Özlem YILDIRIM
Institution: Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 3, 2020

Bibtex @research article { hod714095, journal = {Hastane Öncesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-1215}, address = {}, publisher = {Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {43 - 56}, doi = {}, title = {SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Taşkıran, Nihal and Kalı, Nurullah and Kıvrak, Esma Nur and Türkseven, Nisan and Yıldırım, Gül Özlem} }
APA Taşkıran, N , Kalı, N , Kıvrak, E , Türkseven, N , Yıldırım, G . (2020). SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Hastane Öncesi Dergisi , 5 (1) , 43-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/53584/714095
MLA Taşkıran, N , Kalı, N , Kıvrak, E , Türkseven, N , Yıldırım, G . "SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 43-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hod/issue/53584/714095>
Chicago Taşkıran, N , Kalı, N , Kıvrak, E , Türkseven, N , Yıldırım, G . "SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Hastane Öncesi Dergisi 5 (2020 ): 43-56
RIS TY - JOUR T1 - SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Nihal Taşkıran , Nurullah Kalı , Esma Nur Kıvrak , Nisan Türkseven , Gül Özlem Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hastane Öncesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 56 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-1215 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hastane Öncesi Dergisi SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Nihal Taşkıran , Nurullah Kalı , Esma Nur Kıvrak , Nisan Türkseven , Gül Özlem Yıldırım %T SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Hastane Öncesi Dergisi %P -2548-1215 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Taşkıran, Nihal , Kalı, Nurullah , Kıvrak, Esma Nur , Türkseven, Nisan , Yıldırım, Gül Özlem . "SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Hastane Öncesi Dergisi 5 / 1 (April 2020): 43-56 .
AMA Taşkıran N , Kalı N , Kıvrak E , Türkseven N , Yıldırım G . SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. HOD. 2020; 5(1): 43-56.
Vancouver Taşkıran N , Kalı N , Kıvrak E , Türkseven N , Yıldırım G . SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Hastane Öncesi Dergisi. 2020; 5(1): 43-56.