Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Beyin Dalgalarının Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Year 2020, Volume 2, Issue 3, 252 - 270, 20.10.2020
https://doi.org/10.47793/hp.797133

Abstract

Bu araştırmanın amacı beyin dalgalarının depresyon üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmada deneysel desenler içerisinde yer alan öntest-sontest kontrol gruplu araştırma deseni (ÖSKD) kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da özel bir hastanede depresyon tanısını alan bireyler oluşturmaktadır. Hastane kayıtlarına göre depresyon tanısı alan bireylerden evreni temsil edecek örneklem büyüklüğünün tespitinde n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2p formülü kullanılarak alınan 60 birey örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada katılımcıların sosyodemografik bilgilerini araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve katılımcıların depresyon düzeyini ölçmek amacıyla Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Beck tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 4’lü Likert tipi olarak kendini değerlendirme ölçeğidir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Packagefor Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları değerlendirilirken betimleyici istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Nicel bulguların sonuçları değerlendirilirken iki grubun kıyaslanması t-testi, ikiden fazla grubun kıyaslanması Tek Yönlü (Oneway) Anova Testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre beyin dalgalarına yönelik yapılan uygulamaların beyin dalgalarında değişikliğe neden olmuş ve katılımcıların depresyon düzeylerinde azalma olmuştur.

References

 • Aydemir, Ö. ve Köroğlu, E. (2006). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Beck Depresyon Envanteri, (1. baskı). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Bal F. (2019b). Depresyon Tipleri ve Tedavi Yöntemleri, Çoban O., Ağacakaya S., Karakoç E., Karasioğlu F. ve Çoban A. (Der.) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 3 içinde (ss. 103-119), Ankara: Gece Akademi.
 • Bal, F. (2019a). Renk terapi’nin depresyon üzerindeki etkisinin incelenmesi. Journal Of International Social Research, 12(62).
 • Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J. & Erbaugh, J. (1961). An Inventory fo Measuring Depression. Arch Gen Psychiatry, 4, 561-71.
 • Beck, A.T., Ward, C. & Mendelson, M. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571.
 • Beutler, L.E., Clarkin, J.F. & Bongar, B. (2000). Guidelines for the systematic treatment of the depressed patient. Oxford University Press.
 • Brown, R.P. & Gerbarg, P.L. (2005). Sudarshan Kriya Yogic breathing in the treatment of stress, anxiety and depression: part II—clinical applications and guidelines. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11(4), 711-717.
 • Brown, R. & Gerbarg, P. (2012). The healing power of the breath: Simple techniques to reduce stress and anxiety, enhance concentration, and balance your emotions. Shambhala Publications.
 • Cent. Dis. Control Prev. (2010). Current depression among adults—United States, 2006 and 2008. MMWR 59(38):1229–35
 • Choi, A. N. & Park, H. J. (2008). The Effects of Music Therapy on the Changes in Brain Waves and Emotion, and Reduction of Depression and Anxiety for the Post-traumatic Stressed Adolescent. Journal of Korean Home Management Association, 26(4), 13-25.
 • Fernández-Palleiro, P., Rivera-Baltanás, T., Rodrigues-Amorim, D., Fernández-Gil, S., del Carmen Vallejo-Curto, M., Álvarez-Ariza, M. & Manuel Olivares, J. (2020). Brainwaves Oscillations as a Potential Biomarker for Major Depression Disorder Risk. Clinical EEG and Neuroscience, 51(1), 3-9.
 • Fiske, A., Wetherell, J.L. & Gatz, M. (2009). Depression in older adults. Annual review of clinical psychology, 5, 363-389.
 • Hames, J.L., Hagan, C.R & Joiner, T.E. (2013). Interpersonal processes in depression. Annual review of clinical psychology, 9, 355-377.
 • Hammen, C. (2005). Stress and depression. Annu. Rev. Clin. Psychol., 1, 293-319.
 • Hisli, N. (1988). Beck Depresyon Envanteri’nin geçerliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi, 6(22), 118-122.
 • Kan, D.P.X. & Lee, P.F. (2015, May). Decrease alpha waves in depression: An electroencephalogram (EEG) study. In 2015 International Conference on BioSignal Analysis, Processing and Systems (ICBAPS) (pp. 156-161). IEEE.
 • Kessler, R.C. (1997). The effects of stressful life events on depression. Annual review of psychology, 48(1), 191-214.
 • Koudelková, Z. & Strmiska, M. (2018). Introduction to the identification of brain waves based on their frequency. In MATEC Web of Conferences (Vol. 210, p. 05012). EDP Sciences.
 • Mohammadzadeh, B., Sattari, K. & Lotfizadeh, M. (2016). Determining the relationship between depression and brain waves in depressed subjects using Pearson correlation and regression. International Journal of Epidemiologic Research, 3(4), 376-385.
 • Mulrow, C.D., Williams J.W, Gerety M.B., Ramirez, G., Montiel, O.M & Kerber, C. (1995) Case-finding instruments for depression in primary care settings. Ann Intern Med. 122:913-921.
 • Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştirmalarinda evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 394-422.
 • Pratt, L.A. & Brody, D.J. (2008). Depression in the United States household population, 2005-2006.
 • Robinson, W.D., Geske, J.A., Prest, L.A. & Barnacle, R. (2005). Depression treatment in primary care. The Journal of the American Board of Family Practice, 18(2), 79-86.
 • Savaşır, I., ve Şahin, N.H. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme sık kullanılan ölçekler. I. Savaşır ve N. H. Şahin. (Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Shaver P.R., Schachner D.A. & Mikulincer M. (2005). Attachment style, excessive reassurance seeking, relationship processes, and depression. Personal. Soc. Psychol. Bull. 31:343–59
 • Starr, L. R. & Davila, J. (2008). Excessive reassurance seeking, depression, and interpersonal rejection. J. Abnorm. Psychol. 117(4):762–75.
 • Streeter, C.C., Gerbarg, P.L., Saper, R.B., Ciraulo, D.A. & Brown, R.P. (2012). Effects of yoga on the autonomic nervous system, gamma-aminobutyric-acid, and allostasis in epilepsy, depression, and post-traumatic stress disorder. Medical hypotheses, 78(5), 571-579.
 • Tarlacı, S. (2019). Suç ve beyin. Destek Yayınları. 5. Baskı, İstanbul.

Investigation of The Effects of Brain Waves on Depression

Year 2020, Volume 2, Issue 3, 252 - 270, 20.10.2020
https://doi.org/10.47793/hp.797133

Abstract

The purpose of this study was examined on the examination of the depression of brain waves. Pretest-posttest control group research design (ÖSKD). The universe of the research is for individuals diagnosed with depression in a private hospital in Istanbul. According to the hospital records, n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2p formula is used to determine the sample size that will represent the universe from individuals diagnosed with depression. 60 individuals work as samples. Personal Information Form and Beck Depression Scale were used, in which participants' depression values were measured. This scale is implemented by Beck. The scale is a 4-point Likert type self-rating scale. You can check SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 25.0 program for Windows. While evaluating the findings of the research, examine the descriptive colors (Number, Percentage, Average, Standard deviation). Comparing the two groups when evaluating the results of the quantification findings T-test, comparing more than two groups One-way (Oneway) Anova test. The applications made for the brain waves caused changes in the brain waves and were made at the depression levels of the participants.

References

 • Aydemir, Ö. ve Köroğlu, E. (2006). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Beck Depresyon Envanteri, (1. baskı). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
 • Bal F. (2019b). Depresyon Tipleri ve Tedavi Yöntemleri, Çoban O., Ağacakaya S., Karakoç E., Karasioğlu F. ve Çoban A. (Der.) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 3 içinde (ss. 103-119), Ankara: Gece Akademi.
 • Bal, F. (2019a). Renk terapi’nin depresyon üzerindeki etkisinin incelenmesi. Journal Of International Social Research, 12(62).
 • Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J. & Erbaugh, J. (1961). An Inventory fo Measuring Depression. Arch Gen Psychiatry, 4, 561-71.
 • Beck, A.T., Ward, C. & Mendelson, M. (1961). Beck depression inventory (BDI). Arch Gen Psychiatry, 4(6), 561-571.
 • Beutler, L.E., Clarkin, J.F. & Bongar, B. (2000). Guidelines for the systematic treatment of the depressed patient. Oxford University Press.
 • Brown, R.P. & Gerbarg, P.L. (2005). Sudarshan Kriya Yogic breathing in the treatment of stress, anxiety and depression: part II—clinical applications and guidelines. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11(4), 711-717.
 • Brown, R. & Gerbarg, P. (2012). The healing power of the breath: Simple techniques to reduce stress and anxiety, enhance concentration, and balance your emotions. Shambhala Publications.
 • Cent. Dis. Control Prev. (2010). Current depression among adults—United States, 2006 and 2008. MMWR 59(38):1229–35
 • Choi, A. N. & Park, H. J. (2008). The Effects of Music Therapy on the Changes in Brain Waves and Emotion, and Reduction of Depression and Anxiety for the Post-traumatic Stressed Adolescent. Journal of Korean Home Management Association, 26(4), 13-25.
 • Fernández-Palleiro, P., Rivera-Baltanás, T., Rodrigues-Amorim, D., Fernández-Gil, S., del Carmen Vallejo-Curto, M., Álvarez-Ariza, M. & Manuel Olivares, J. (2020). Brainwaves Oscillations as a Potential Biomarker for Major Depression Disorder Risk. Clinical EEG and Neuroscience, 51(1), 3-9.
 • Fiske, A., Wetherell, J.L. & Gatz, M. (2009). Depression in older adults. Annual review of clinical psychology, 5, 363-389.
 • Hames, J.L., Hagan, C.R & Joiner, T.E. (2013). Interpersonal processes in depression. Annual review of clinical psychology, 9, 355-377.
 • Hammen, C. (2005). Stress and depression. Annu. Rev. Clin. Psychol., 1, 293-319.
 • Hisli, N. (1988). Beck Depresyon Envanteri’nin geçerliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi, 6(22), 118-122.
 • Kan, D.P.X. & Lee, P.F. (2015, May). Decrease alpha waves in depression: An electroencephalogram (EEG) study. In 2015 International Conference on BioSignal Analysis, Processing and Systems (ICBAPS) (pp. 156-161). IEEE.
 • Kessler, R.C. (1997). The effects of stressful life events on depression. Annual review of psychology, 48(1), 191-214.
 • Koudelková, Z. & Strmiska, M. (2018). Introduction to the identification of brain waves based on their frequency. In MATEC Web of Conferences (Vol. 210, p. 05012). EDP Sciences.
 • Mohammadzadeh, B., Sattari, K. & Lotfizadeh, M. (2016). Determining the relationship between depression and brain waves in depressed subjects using Pearson correlation and regression. International Journal of Epidemiologic Research, 3(4), 376-385.
 • Mulrow, C.D., Williams J.W, Gerety M.B., Ramirez, G., Montiel, O.M & Kerber, C. (1995) Case-finding instruments for depression in primary care settings. Ann Intern Med. 122:913-921.
 • Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştirmalarinda evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 394-422.
 • Pratt, L.A. & Brody, D.J. (2008). Depression in the United States household population, 2005-2006.
 • Robinson, W.D., Geske, J.A., Prest, L.A. & Barnacle, R. (2005). Depression treatment in primary care. The Journal of the American Board of Family Practice, 18(2), 79-86.
 • Savaşır, I., ve Şahin, N.H. (1997). Bilişsel davranışçı terapilerde değerlendirme sık kullanılan ölçekler. I. Savaşır ve N. H. Şahin. (Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Shaver P.R., Schachner D.A. & Mikulincer M. (2005). Attachment style, excessive reassurance seeking, relationship processes, and depression. Personal. Soc. Psychol. Bull. 31:343–59
 • Starr, L. R. & Davila, J. (2008). Excessive reassurance seeking, depression, and interpersonal rejection. J. Abnorm. Psychol. 117(4):762–75.
 • Streeter, C.C., Gerbarg, P.L., Saper, R.B., Ciraulo, D.A. & Brown, R.P. (2012). Effects of yoga on the autonomic nervous system, gamma-aminobutyric-acid, and allostasis in epilepsy, depression, and post-traumatic stress disorder. Medical hypotheses, 78(5), 571-579.
 • Tarlacı, S. (2019). Suç ve beyin. Destek Yayınları. 5. Baskı, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology
Published Date Kış
Journal Section Research Articles
Authors

Fatih BAL (Primary Author)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9974-2033
Türkiye

Publication Date October 20, 2020
Application Date July 18, 2020
Acceptance Date September 22, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Bal, F. (2020). Beyin Dalgalarının Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi . Humanistic Perspective , 2 (3) , 252-270 . DOI: 10.47793/hp.797133