PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sexual Education Given to the Families of Three – Five Year Old Children Attending to a Preschool Education Institution and Its Analysis

Year 2015, Volume 2, Issue 3, 41 - 59, 20.03.2016
https://doi.org/10.21020/husbfd.288504

Abstract

In the current study, it was aimed to determine the information of the parents of with regard to the sexual development and education of their children. The working group of the study comprised of parents having a child of three – five year old attending to a preschool education institution acting under the Ministry of Education in the city of Karabük in the educational year of 2014-2015. The data of the study were collected through “„Sexual Development and Education Parents Query Form” developed by the researchers. Experimental methods were used in the research. Some of the results obtained in the study are as follows: all of the parents included in the study defined sexual education from a one-way perspective, but stated that sexual education is necessary. Most of the parents thought that it is necessary to start sexual education at the age of 3-6 and that this education should be given to girls by their mothers and to boys by their fathers. While 65.6% parents expressed that they did not have any education with regard to the child‟s sexual education, 75% of them pointed out that they were able to talk to their child over sexual education very easily and they talked about the difference between genital organs of girls and boys and the hygiene and cleaning rules of special places. They concluded that they used such methods of recommendation as keeping the child under control, keeping them away from insecure people and surroundings, not to allow anybody to touch to their sexual organs except for their parents and shouting in such cases. 

References

 • Aral, N. , Akyol, K. ve Işık, N. (2002). Anne Babaların Cinsel Eğitim Konusundaki Düşüncelerinin İncelenmesi. Mesleki Eğitim Dergisi, Ankara, 1 –14.
 • Artan, İ. ve Bayhan San, P. (2011). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Bahar, G., Savaş, H., ve Bahar, A. (2009). Çocuk istismarı ve ihmali: bir gözden geçirme. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(12), 51-65.
 • Balkan, i. K. (2011). Mücella Ormanlıoğlu Uluğ, Gülçin Karadeniz (Ed.), Okulöncesi Çocuk ve...,. Nobel Kitap, Ankara.
 • Bulut,A. (1998). Çocuklukta Cinsel Eğitim. Türk Aile Hek. Dergisi, 2(2): 53-57
 • Deniz, E. (2011). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Ankara: Ertem Basım
 • Dilorio, C.,Kelley, M., & Hockenberry-Eaton, M. (1999). Communication about sexual issues: Mothers, fathers, and friends. Journal of adolescent health, 24(3), 181-189.
 • Eliküçük, A. ve Sibel S. (2011).6 Yaş Çocuklarının Cinsel Gelişim ve Eğitimiyle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi
 • Göçgeldi , E., Tüzün, H. , Türker, T. ve Şimşek, I. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Anne ve Babaların Çocuklara Cinsel Eğitim Konusundaki Yaklaşımlarının İncelenmesi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi (STED), 16 (9), 134-142.
 • Hawton K (1985). SexTherapy: A Practical Guide, Oxford University Press (pp.273)
 • Koblinsky, S., & Atkinson, J. (1982). Parental Plans for Children's Sex Education. Family Relations, 31 (1), 29-35.
 • Konur, H. (2006). Dört-Altı Yaşları Arasında Çocuğu Olan Anne-Babalara Verilen “Cinsel Eğitim Programı”nın Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim Konusundaki Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • İldeş, N. (1990). Okul Öncesi Dönemdeki (3-6) Çocukların Anne-Babalarının Cinsellik ve Cinsel Eğitim Konusundaki İnanış ve Uygulamaları ile Çocukların Cinselliğe İlişkin Merakına Karşı Genel Tutum ve Davranış Tepkilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Pernoud, L. (1982). Çocuğun Cinsel Eğitimi. Ankara: E yayınları
 • Sungur, M. Z. (1998). Cinsel eğitim. Journal Klinik Psikiyatri, 2, 103-108.
 • Tuğrul, B., ve Artan, İ. (2001). Çocukların Cinsel Eğitimleri İle İlgili Anne Görüşlerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 141-149.
 • Turnbull,T.,Wersch, A., & Schaik, P. (2008). A review of parental involvement in sex education: The role for effective communication in British families. Health Education Journal, 67(3)
 • Tuzcuoğlu, N. ve Tuzcuoğlu, S. (1996). Çocuğun Cinsel Eğitiminde Ailelerin Karşılaştıkları Güçlükler. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 251 – 262
 • Özkızıklı, S. ve Okutan, N. Ş. (2014). Bebeklik ve Okul öncesi Dönemde Cinsel Gelişim ve Eğitim. İsmihan Artan (Ed.) Cinsel Gelişim ve Eğitim (ss: 319-332)Ankara: Hedef Yayıncılık
 • Yeşilay, T. ve Sadegül, A. A. (2009),Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıftaki Öğrencilerinin Mastürbasyon Davranışıyla Baş Etme Stratejileri, İlköğretim Online, 8 (2), 593-604

Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Cinsel Eğitimine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2015, Volume 2, Issue 3, 41 - 59, 20.03.2016
https://doi.org/10.21020/husbfd.288504

Abstract

Bu çalışmada, anne ve babaların çocuklarının cinsel gelişimi ve eğitimi ile bilgili bilgilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Karabük ili merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden, üç-altı yaş çocukları olan anne – babalar oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Cinsel Gelişim ve Eğitim Ebeveyn soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçların bazıları şunlardır: Çalışmaya katılan ebeveynlerin tümü cinsel eğitimin tanımını tek yönlü bir bakış açısıyla vermişler ancak cinsel eğitimin gerekli olduğunu bildirmişlerdir. Ebeveynlerin çoğunluğu cinsel eğitimine 3-6 yaşında başlamak gerektiğini ve bu eğitimin kız çocuğa annesi, erkek çocuğa babası tarafından verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ebeveynlerin % 65,6‟sı çocuğun cinsel eğitimi ile ilgili eğitim almadıklarını ifade ederken, % 75‟i bu konuda çocuklarıyla rahatlıkla konuşabildiklerini ve çoğunlukla kız-erkek genital organları arasındaki farklılıkları ve özel bölgelerin hijyen ve temizlik kurallarını konuştuklarını belirtmiştir. Çocuklarını cinsel istismardan korumak için çocuğu gözetim altında tutma, güvensiz kişi ve ortamlardan uzak tutma, cinsel organlarına ebeveynleri dışında kimsenin dokunmaması ve böyle durumlarda bağırması gerektiğini öğütleme yöntemlerini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

References

 • Aral, N. , Akyol, K. ve Işık, N. (2002). Anne Babaların Cinsel Eğitim Konusundaki Düşüncelerinin İncelenmesi. Mesleki Eğitim Dergisi, Ankara, 1 –14.
 • Artan, İ. ve Bayhan San, P. (2011). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Bahar, G., Savaş, H., ve Bahar, A. (2009). Çocuk istismarı ve ihmali: bir gözden geçirme. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(12), 51-65.
 • Balkan, i. K. (2011). Mücella Ormanlıoğlu Uluğ, Gülçin Karadeniz (Ed.), Okulöncesi Çocuk ve...,. Nobel Kitap, Ankara.
 • Bulut,A. (1998). Çocuklukta Cinsel Eğitim. Türk Aile Hek. Dergisi, 2(2): 53-57
 • Deniz, E. (2011). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Ankara: Ertem Basım
 • Dilorio, C.,Kelley, M., & Hockenberry-Eaton, M. (1999). Communication about sexual issues: Mothers, fathers, and friends. Journal of adolescent health, 24(3), 181-189.
 • Eliküçük, A. ve Sibel S. (2011).6 Yaş Çocuklarının Cinsel Gelişim ve Eğitimiyle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi
 • Göçgeldi , E., Tüzün, H. , Türker, T. ve Şimşek, I. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Anne ve Babaların Çocuklara Cinsel Eğitim Konusundaki Yaklaşımlarının İncelenmesi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi (STED), 16 (9), 134-142.
 • Hawton K (1985). SexTherapy: A Practical Guide, Oxford University Press (pp.273)
 • Koblinsky, S., & Atkinson, J. (1982). Parental Plans for Children's Sex Education. Family Relations, 31 (1), 29-35.
 • Konur, H. (2006). Dört-Altı Yaşları Arasında Çocuğu Olan Anne-Babalara Verilen “Cinsel Eğitim Programı”nın Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim Konusundaki Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • İldeş, N. (1990). Okul Öncesi Dönemdeki (3-6) Çocukların Anne-Babalarının Cinsellik ve Cinsel Eğitim Konusundaki İnanış ve Uygulamaları ile Çocukların Cinselliğe İlişkin Merakına Karşı Genel Tutum ve Davranış Tepkilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Pernoud, L. (1982). Çocuğun Cinsel Eğitimi. Ankara: E yayınları
 • Sungur, M. Z. (1998). Cinsel eğitim. Journal Klinik Psikiyatri, 2, 103-108.
 • Tuğrul, B., ve Artan, İ. (2001). Çocukların Cinsel Eğitimleri İle İlgili Anne Görüşlerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 141-149.
 • Turnbull,T.,Wersch, A., & Schaik, P. (2008). A review of parental involvement in sex education: The role for effective communication in British families. Health Education Journal, 67(3)
 • Tuzcuoğlu, N. ve Tuzcuoğlu, S. (1996). Çocuğun Cinsel Eğitiminde Ailelerin Karşılaştıkları Güçlükler. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 251 – 262
 • Özkızıklı, S. ve Okutan, N. Ş. (2014). Bebeklik ve Okul öncesi Dönemde Cinsel Gelişim ve Eğitim. İsmihan Artan (Ed.) Cinsel Gelişim ve Eğitim (ss: 319-332)Ankara: Hedef Yayıncılık
 • Yeşilay, T. ve Sadegül, A. A. (2009),Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıftaki Öğrencilerinin Mastürbasyon Davranışıyla Baş Etme Stratejileri, İlköğretim Online, 8 (2), 593-604

Details

Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Şehnaz CEYLAN


ASYA ÇETİN

Publication Date March 20, 2016
Application Date January 18, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 2, Issue 3

Cite

APA Ceylan, Ş. & Çetin, A. (2016). Sexual Education Given to the Families of Three – Five Year Old Children Attending to a Preschool Education Institution and Its Analysis . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 2 (3) , 41-59 . DOI: 10.21020/husbfd.288504