Year 2017, Volume , Issue 2, Pages 123 - 141 2017-09-05

Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
General Life Satisfaction Levels and Related Factors of a School of Health Sciences of a Foundation University

Nurten ELKİN [1]


Amaç: Bu araştırmada bir vakıf üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerinin genel Yaşam Doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Bu araştırmanın evrenini, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmuştur (N=1200). Araştırmanın örneklemine ulaşılabilen ve araştırmayı kabul eden 503 öğrenci alınmıştır. Araştırmada Yaşam Doyumu Ölçeği (The Satisfaction with Life Scale-SWLS) ve 24 sorudan oluşan ve araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğrencilere anket uygulanmadan önce çalışmayla ilgili bilgi verilerek sözlü onamları alınmıştır.  Bu araştırmanın verileri; SPSS 16.0 Windows ve Excel programları ile Yüzdelik frekans, Aritmetik ortalama, Standart sapma, T testi ve Tek yönlü Varyans (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılımına uygunluğu tek örneklem Kolmogorov Smirnov testi ile test edilmiş ve anlamlılık değeri 0,05’ten büyük olduğu için parametrik testler kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.75±1.52 (min=17-max=28) yıl olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 74.8’i kadın, % 97.8’si bekâr olup %17.5’i Sosyal Hizmet, %16.7’si Odyoloji, %16.1’i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, %14.9’u Hemşirelik, %14.7’si Çocuk Gelişimi, %12.5’i Beslenme ve Diyetetik, %7.6’sı Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümündedir.  Katılımcıların bireysel özellikleri incelendiğinde; %42.7’sinin ailesinin yanında kaldığı, %84.9’unun çalışmadığı, %67.4’ünün sosyal etkinliklere katılmadığı, %50.1’inin akademik başarı algısının orta düzeyde olduğu, %52.9’unun arkadaş ilişkilerini orta olarak tanımladığı, %45.1’inin sosyal ilişkilerden nadiren memnun kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Katılımcıların Yaşam Doyumu Toplam Puan ortalaması 22.33±6.58 (min=5, max=35) olarak bulunmuştur. Katılımcıların Yaşam Doyumu puan ortalamalarına bakıldığında; kadınlarda, Beslenme ve Diyetetik bölümü 4.sınıf öğrencilerinde; gelir durumu iyi olanlarda; akademik başarı durumu orta olanlarda, yurtta kalanlarda, ilçede yaşamını sürdürenlerde, arkadaşlık ilişkileri iyi olanlarda, anne eğitim düzeyi ilköğretim olanlarda, baba eğitim düzeyi okuryazar olanlarda, sosyal etkinliklere katılanlarda daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Araştırmamızın sonucunda; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin genel yaşam doyumları orta düzeydedir. Çalışmada gelir durumu ile Yaşam Doyumu arasında ve arkadaşlık ilişkileri ile yaşam doyumları arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. 

Aim: In this study, it was aimed to investigate the general life satisfaction levels and related factors of the students of the School of Health Sciences of a foundation university.

Method: This is a descriptive type research. The universe of this study consisted of all the students who attended the College of Health Sciences in the academic year 2015-2016 (N=1200). 503 students who were attainable and accepted were included in the sample of the research. In the research, the Satisfaction with Life Scale (SWLS) and the 24-item information form prepared by the researcher were used. Verbal approvals were obtained by informing the students about the work before the questionnaire was applied. The data of this study was analyzed with SPSS 16.0 Windows and Excel programs using Percentile frequency, Arithmetic mean, Standard deviation, T test and One way variance (ANOVA). The suitability of the data for normal distribution was tested by the single sample Kolmogorov Smirnov test and parametric tests were used because the significance value was greater than 0.05.

Findings: The mean age of the students was 21.75±1.52 (min=17-max=28). Students participating in the research; 74.8% were female, 97.8% were single and 17.5% were studying at Social Work Department, 16.7% were studying at Audiology,  16.1% were studying at Physiotherapy and Rehabilitation, 14.9% were studying at Nursing, 14.7% were studying at Child Development, 12.5% were studying at Nutrition and Dietetics, 7.6% were studying at Health Care Management. That was found when the individual characteristics of the participants are examined; 42.7% were staying with their family, 84.9% were not working, 67.4% were not participating in social activities, 50.1% had a medium level of academic achievement, 52.9% defined moderately their friendship relations, 45.1% were seldom satisfied with social relations. The participants' Life Satisfaction Total Points average was 22.33±6.58 (min=5, max=35). The scores was found higher when the average life satisfaction scores of the participants are examined; in women students in 4th grade of Nutrition and Dietetics; in who have good incomes; in whose academic achievements are middle; in who are living in the dormitories, in those who continued their lives in the county, in the ones with good friendship relations, in the level of mother education was primary education, in the level of father education was literate and in participants in social events.

Conclusion: As a result of our research; The general life satisfaction of students of School of Health Sciences is medium. Statistical significance was found between income level and life satisfaction and between friendship relations and life satisfaction in the study. 

 • 1. Özer M. Karabulut ÖÖ. Yaşlılarda yaşam doyumu. Turkish Journal of Geriatrics 2003;6(2),72-74.
 • 2. Özgen F. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi. Mezuniyet Tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 2012.
 • 3. Neugarten B, Havighurst R, Tobin S. The Measure of Life Satisfaction. Journal of Gerontology 1961;16,134-143.
 • 4. Diener E, Diener C. Most people are happy. Psychological Science 1996;7,181-185.
 • 5. Vara S. Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 1999.
 • 6. Diener E, Seligman MEP. Beyond money: Toward an economy of well-being. Psychological Science in the Public Interest. 2004;5,1-31.
 • 7. Wagner CG. The well-being of nations. Futurist 2006;40,12.
 • 8. Chow HPH. Life satisfaction among university students in a Canadian prairie city: a multivariate analysis. Social Indicators Research. 2005;70,139-150
 • 9. Diener E, Emmons R, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction withlife scale. Journal of Personality Assessment, 1985;49,71–75
 • 10. Dağlı A. Baysal N. Yaşam Doyumu Ölçeğin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.2016; 15(59):1250-1262
 • 11. Köker S. Normal ve sorunlu ergenlerde yasam doyumu düzeyinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1991.
 • 12. Özdemir M, Dilekmen M. Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümünde okuyan öğrencilerin duygusal zeka düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yıldız Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Sosyal Bilimler Konferansında sunulan bildiri, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2014.
 • 13. Dorahy MJ, Lewis CA, Schumaker JF, Akuamoah-Boateng R, Duze MC, Sibiya TE. Depression and life satisfaction among Australian, Ghanaian, Nigerian, Northern Irish, and Swazi University Students. J Soc Behav Pers. 2000-15:569-580.
 • 14. Rask K, Astedt-Kurki P, Laippala P. Adolescent subjective well-being and realized values. J Adv Nurs. 2002; 38:254-263.
 • 15. Dikmen AA. Kamu çalışanlarında iş doyumu ve yaşam doyumu. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
 • 16. Avşaroğlu S, Deniz ME, Kahraman A. Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu, iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005;14,115-129.
 • 17. Dost MT. Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;2(22):132-143.
 • 18. Cenkseven F, Akbaş T. Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2007;3(27),43-65.
 • 19. Fugl-Meyer AR, Melin R, Fugl-Meyer KS. Life satisfaction in 18 to 64 year old Swedes: In relation to gender, age, partner and immigrant status. Journal of Rehabilitation Medical. 2002;34,239-246.
 • 20. Hampton NZ, Marshall A. Culture, gender, self-efficacy and life satisfaction: A comparison between Americans and Chinese people with spinal cord injures. Journal of Rehabilation. 2000;66(3):21-29.
 • 21. Hintikka J. Religious attendance and life satisfaction in the Finnish general population. Journal of Psychology and Theology. 2001;29(2),158
 • 22. Özgür G, Gümüş AB, Dudu B. Evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam doyumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2010;1(1):25-32
 • 23. Ergin A, Hatipoğlu C, Bozkurt Aİ, Bostancı M, Atak BM, Kısaoğlu S, Parasız S, Kaygısız H, Çınarlık A, Karasu E. Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve özbakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler. Pamukkale Tıp Dergisi. 2011;4(3):144-151.
 • 24. Kabasakal Z, Baş AU. Öğretmen adaylarında yaşam doyumunun yordayıcısı olarak problem çözme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2013;2(1):27-35.
 • 25. Pınar Ş, Bilgiç D, Demirel G, Akyüz MB, Karatepe C, Sevim D. Sağlık alanlarında okuyan üniversite öğrencilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumları arasındaki ilişki. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2015;14:4(284-292).
 • 26. Tuzgöl Dost M. Subjective well-being among university students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006;31,188-197.
 • 27. Paolini L, Yanez AP, Kelly WE. An examination of worry and life satisfaction among college students. Individual Differences Research. 2006;4(5),331-339.
 • 28. Bulut Serin N, Serin O, Özbaş LF. Predicting university students’ life satisfaction by their anxiety and depression level. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2010;9:579–582.
 • 29. Demirbatir E, Helvaci A, Yilmaz N, Gul G, Senol A, Bilgel N. The psychological well-being, happiness and life satisfaction of music students. Psychology. 2013;4(11A):16–24.
 • 30. Çeçen AR. Üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve yaşam doyumu düzeylerine göre sosyal ve duygusal yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;3(2),180.
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurten ELKİN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 5, 2017

Bibtex @research article { igusabder311388, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {123 - 141}, doi = {}, title = {Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler}, key = {cite}, author = {Elki̇n, Nurten} }
APA Elki̇n, N . (2017). Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (2) , 123-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/30932/311388
MLA Elki̇n, N . "Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017 ): 123-141 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/30932/311388>
Chicago Elki̇n, N . "Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2017 ): 123-141
RIS TY - JOUR T1 - Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler AU - Nurten Elki̇n Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 141 VL - IS - 2 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler %A Nurten Elki̇n %T Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler %D 2017 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 2 %R %U
ISNAD Elki̇n, Nurten . "Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 2 (September 2017): 123-141 .
AMA Elki̇n N . Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler. IGUSABDER. 2017; (2): 123-141.
Vancouver Elki̇n N . Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; (2): 123-141.
IEEE N. Elki̇n , "Bir Vakıf Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Faktörler", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 2, pp. 123-141, Sep. 2017