Accepted Submissions

 • Sipariş İşlemenin Lojistik Performansa Etkisinde Tedarik Etkinliğinin Aracılık Rolü
  Zeynep ÖZGÜNER, Mehmet AYTEKİN Jul 3, 2020
 • Boş Zaman Becerikliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Lütfi SÜRÜCÜ, Şenay ERTAN Jul 10, 2020
 • Özçekim Kültürünün Yükselişi: Dijital Yerlilerin ve Dijital Göçmenlerin Sosyal Medyada Özçekim Paylaşım Tutumlarının Karşılaştırılması
  Berk ÇAYCI, Ayşegül Elif ÇAYCI, İhsan EKEN Jan 26, 2021
 • THE EFFECT OF VISIONARY LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL AGILITY; AN APPLICATION IN PRIVATE HOSPITALS IN BAKIRKOY DISTRICT OF ISTANBUL
  Gülay TAMER Jan 26, 2021
 • Ambalajlar Üzerindeki Bilgi Tercihlerine Göre Makine Öğrenmesi Yaklaşımı ile Tüketicilerin Sınıflandırılması
  Didem TAVLI, Mehmet Özer DEMİR Jan 26, 2021
 • E-LİDERLİK PERSPEKTİFİNDEN LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Mustafa SUNDU Jan 26, 2021
 • Örgütlerde Yaratıcılık Gerçekleştirme Olanağı Üzerinde Bir Araştırma
  Ertan GÜNDÜZ, Nursefa KESKİN Jan 26, 2021
 • Validity of Rational Addiction Model for Cinema Demand in Turkey
  Volkan KAYMAZ Jan 29, 2021
 • Genel Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
  Sıdıka KAYA, Gülsüm Şeyma KOCA, Nazan KARTAL, Yasin ÇİLHOROZ, Saadet AKTURAN Jan 29, 2021
 • Müşteri Deneyimi, Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma
  Sinan ÇAVUŞOĞLU, Bülent DEMİRAĞ Jan 29, 2021
 • Değişen Tüketim Pratikleri Bağlamında Hızlı Moda
  Hilal ÖZTAY Jan 29, 2021
 • Yaşamda Anlam, İyimserlik ve Umudun Öznel İyi Oluş/Mutluluk Üzerine Etkileri
  Pınar DURSUN Jan 29, 2021
 • Hava Lojistiği: Bibliyometrik Bir Analiz
  Ramazan ERTURGUT, Tahsin ALTINKURT Jan 29, 2021
 • Meskûn Mahal Çatışmaları ve İstihbarat: Irak Savaşı Bağlamında Bir Değerlendirme
  Emre ÇITAK Jan 29, 2021
 • Konteynır Yatırım Kararları için Analitik Bir Yaklaşım
  Ender YALÇIN Jan 29, 2021
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’de Genç Yoksulluğu
  Suheyla ERİKLİ Jan 29, 2021
 • İletişim Terörü ve Taktiksel Medyanın Stratejisi
  Zeliha OÇAK Jan 29, 2021
 • HAM TARIM ÜRÜN İHRACATI VE ÜRÜN VE HİZMET İHARACATININ GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DOĞRUSAL VE KANTİL REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: 1988-2018 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Şakir İŞLEYEN Jan 29, 2021
 • DİJİTAL OYUNLARDA TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ ASSASSİN'S CREED SERİSİ ÖRNEĞİ
  Fatih SÖĞÜT Jan 30, 2021
 • Lüks Tüketim Mallarında İşletmenin Yönetimsel Başarısı: Chanel No:5 Marka Örneği
  Canan TİFTİK Jan 30, 2021
 • OECD Ülkelerinin Endüstri 4.0 Performanslarının Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ile İncelenmesi
  Cem GÜRLER, Umman GÜRSOY Jan 30, 2021
 • Macroeconomic Effects of Foreign Direct Investments on Fragile Five Countries
  Meliksah BAYKAL, Erdem TURGAN Jan 30, 2021
 • PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI İLE İLİŞKİSİ: 1999 - 2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE ANALİZİ
  Mustafa Kerem BÖRÜ, Ezgi ÖZMEN Jan 30, 2021
 • Turkey’s Public Diplomacy Towards The Balkans
  Ömer ATCI Jan 30, 2021
 • Mimari Tasarım Yarışması İle Koruma; Kayseri İç Kale Örneği
  Hikmet ELDEK GÜNER Feb 10, 2021
 • İşgücü Verimliliği ve Öğrenen Örgüt İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma
  Seda KAYAPALI YILDIRIM, Gürkan ÇALMAŞUR Feb 10, 2021
 • Lojistik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yerinin Girdi Çıktı Modeli ile Analizi
  Atilla AYDIN Feb 10, 2021
 • Atletik performans ölçümlerinde test – tekrar test güvenirliği analizleri
  Süleyman ULUPINAR Feb 10, 2021
 • Küresel Televizyon Endüstrisinde Dizi Üretimlerinde Yaşanan Değişim: NETFLİX Örneği
  Sedat ÖZEL, Ömer KISAOĞLU Feb 10, 2021
 • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Latin Göçmenler Florida’da Yaşayan Kübalı ve Venezuelalı Göçmenler Üzerine Karşılaştırmalı Analiz
  Deniz Pelin DİNÇER Feb 10, 2021
 • Siyasal İletişim Aracı Olarak Twitter Platformu: Siyasal Partiler Üzerine Bir İnceleme
  İbrahim Halil YAŞAR Feb 10, 2021
 • Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Perspektifinde Türkiye'nin Balkan Ülkeleriyle Dış Ticaret İlişkilerinin Ekonomi Politik Analizi
  Erdem EREN, Pelin YANTUR Feb 10, 2021
 • PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YAŞAMINDAN BEKLENTİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Mesut ÖZTIRAK, M. Adil SALEPÇİOĞLU Feb 14, 2021