Year 2020, Volume 7 , Issue 2, Pages 238 - 256 2020-08-26

A Study on Anti-dumping Duties that Turkey Has Applied and Faced With in International Trade
Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Uyguladığı ve Karşılaştığı Anti-damping Vergileri Üzerine Bir İnceleme

Nurdan ASLAN [1] , Ayşenur YAMAN [2]


As the international trade transactions between the countries accelerated after the Second World War, countries’ need to various regulations and rules increased. Therefore, under the umbrella of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) by 1948 and under the umbrella of the World Trade Organization (WTO) by 1995, countries prescribed certain rules in international trade. Countries have been successful in taking decisions to gradually reduce tariff and non-tariff measures in order to develop world trade. With the Anti-dumping Code introduced at the Kennedy Tour, the sixth meeting of the GATT in 1964, an international consensus was reached on the neccesity to take measures against dumping practices that causes unfair competition. These sanctions, called anti-dumping measures, are applied as temporary measures, price commitments and anti-dumping duties. Since 2010, the United States (USA) has been the country that used these anti-dumping measures. Turkey, takes the third place in protecting its domestic industry against unfair competition. In this study, Turkey's experience in dumping and anti-dumping duties in international trade are examined.

Dünya ülkeleri arasında yapılmakta olan uluslararası ticaret işlemlerinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında hız kazanmasıyla birlikte ülkeler çeşitli düzenleme ve kurallara ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Bu nedenle 1948 yılında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), 1995 yılında ise Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çatısı altında ülkeler dünya ticaretini belirli kurallara bağlamışlardır. Dünya ticaretinin gelişmesi amacıyla ülkelerin birbirlerinin ürünlerine karşı uyguladıkları tarife ve tarife dışı önlemlerin kademeli olarak azaltılması yönünde alınan kararlar başarılı olmuştur. 1964 yılında GATT’ın altıncı görüşmesi olan Kennedy Turu’nda gündeme alınan Anti-damping Kodu ile birlikte, haksız rekabete neden olduğu öne sürülen damping uygulamalarına karşı önlem alınması gerektiği konusunda uluslararası düzeyde bir görüş birliği sağlanmıştır. Anti-damping önlemleri olarak adlandırılan bu yaptırımlar geçici önlemler, fiyat taahhütleri ve nihai anti-damping vergileri olarak uygulanmaktadır. 2010 yılından itibaren dünyada sayıları artan anti-damping önlemlerine en sık başvuran ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye ise üçüncü sırada yer alarak yerli endüstrisini haksız rekabete karşı en çok korumaya çalışan ülkeler arasında sayılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin uluslararası ticarette karşılaştığı ve uyguladığı anti-damping vergileri incelenmektedir.

 • ASLAN, N. (2018). Makro İktisat. Ankara: Kamupark Yayınları.
 • AVŞAR, V. (2012). Antidumping, retaliation threats and export prices. The World Bank Economic Review, 1-16.
 • AVŞAR, V. (2014). Türkiye’nin antidamping soruşturmalarını etkileyen faktörler: sanayi verileri ile ekonometrik bir analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 9(1), 41-54.
 • BOWN, C. P. (2011). Taking stock of antidumping, safeguards and countervailing duties, 1990–2009. The World Economy, Cilt 34(12), 1955-1998.
 • CONWAY, P., & DHAR, S. (1994). The economic effects of widespread application of anti-dumping duties to import pricing. Journal of Economic Integration, Cilt 9(2), s. 172-197. Erişim tarihi: 17.09.2018, http://www.jstor.org/stable/23000356
 • CULBERTSON, W. S. (1924). Review: "Dumping: a problem in international trade". The American Journal of International Law, Cilt 18(2), s. 391-393. doi:10.2307/2188424.
 • DALE, R. (1980). Anti-dumping law in a liberal trade order. (Cilt 80). New York: St. Martin's Press.
 • DİRİKKAN, H. (1996). Karşılaştırmalı hukuk açısından damping ve antidamping önlemler. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye Yayınları.
 • Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ). (1994). Dünya Ticaret Örgütü kuruluş anlaşması. Resmi Gazete S. 22213. Erişişm tarihi: 10.09.2019, https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22213_1.pdf
 • EKDİ, B. (2003). Gümrük Birliği çerçevesinde damping ve yıkıcı fiyat uygulamaları. Ankara: Rekabet Kurumu.
 • ELELE, O. (2008). Uluslararası ticarette damping ve antidamping. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • European Commission. (2016). Guide on how to draft an anti-dumping complaint. European Commission Directorate-General for Trade. Erişim tarihi: 12.12.2018, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_112295.pdf
 • FALVEY, R., & WITTAYARUNGRUANGSRI, S. (2005). Market size and antidumping in duopolistic competition. Research Paper Series of The Univertiy of Nottingham (S. 2005/21).
 • Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT). (1947). Article VI: Anti-dumping and Countervailing Duties. Erişim tarihi: 10.02.2019, https://www.wto.org/English/Docs_E/legal_e/gatt47_01_e.htm
 • Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT). (1994). Agreement on implementation of article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Erişim tarihi: 10.02.2019, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp.pdf
 • GBAKOU, P. M., SADNİ-JALLAB, M., & SANDRETTO, R. (2006). Antidumping procedures and macroeconomic factors: a comparison between the United States and the European Union. Global Economy Journal, Cilt 6(3).
 • GÜLTEKİN, S. (2010). Dış ticarette haksız rekabet: Damping. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt 10(2010/1), 9-18. Erişim tarihi: 27.03.2018, http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2010/Dergiler/FMRDergisi/2010-1.pdf
 • International Trade Centre UNCTAD/WTO. Anti-damping uygulamaları, ithalatçı ve ihracatçılar için el kitabı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Erişim tarihi: 03.10.2017, https://ticaret.gov.tr/data/5b8ee73113b8761b8471c2c4/ithihrelkitabi.pdf
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (14/6/1989- 3577). Erişim tarihi: 21.05.2018, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3577.pdf
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ. (R.G. 11/10/1990-20662). Erişim tarihi: 04.05.2019, http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20662.pdf
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ. (R.G. 11/10/1990-20662). Erişim tarihi: 04.05.2019, http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23861.pdf
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ. (R.G. 28/11/1990-20709). Erişim tarihi: 04.05.2019, http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20709.pdf
 • KETTERER, T. (2018). Anti-dumping use and its effect on trade liberalisation. Evidence for the European Union. The World Economy, Cilt 41(4), 1111-1130.
 • NAVARETTI, G. B., & SALVİ DEL PERO, A. (2004). Antidumping and other measures of contingent protection. Trade Policy and WTO Accession for Economic Development: Application to Russia and the CIS.
 • OĞUZ, S. (2007). Anti damping. Ankara: Orion Yayınevi.
 • ÖZER, H., & ERKAL, G. (2016). Türkiye'nin antidamping uygulamalarının ekonometrik analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 30(2), 441-454.
 • PARKINSON, F. (1981). Review of anti-dumping law in a liberal trade order. International Affairs, 497-498.
 • PRUSA, T. J. (1992). Why are so many antidumping petitions withdrawn? Journal of International Economics, Cilt 33(1-2), 1-20.
 • PRUSA, T. J. (2005). Anti-dumping: a growing problem in international trade. The World Economy, Cilt 28(5), 683-700.
 • SEYİDOĞLU, H. (2013). Uluslararası İktisat. İstanbul: Güzem Can Yayınları No:26.
 • STIGLITZ, J. E. (1997). Dumping on free trade: the U.S. import trade laws. Southern Economic Journal, Cilt 64(2), 402-424.
 • VANDENBUSSCHE, H., VEUGELERS, R., & JOZEF, K. (2001). Unionization and European antidamping protection. Oxford University Press (S. 53), 297-317.
 • World Trade Organization (WTO). Erişim tarihi: 21.05.2019, http://i-tip.wto.org/goods/Forms/GraphView.aspx
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6080-3513
Author: Nurdan ASLAN (Primary Author)
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6353-8885
Author: Ayşenur YAMAN (Primary Author)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution BAPKO
Thanks Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında İktisat Ana Bilim Dalı, Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Bilim Dalında, Prof. Dr. Nurdan ASLAN danışmanlığında Ayşenur YAMAN tarafından hazırlanmış ve 30.07.2019 tarihinde kabul edilmiş “Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Karşılaştığı Damping Sorunu ve Anti-Damping Vergisi Uygulamaları” başlıklı yüksek lisans tez çalışması esnasında elde edilen veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
Dates

Publication Date : August 26, 2020

APA Aslan, N , Yaman, A . (2020). Türkiye’nin Uluslararası Ticarette Uyguladığı ve Karşılaştığı Anti-damping Vergileri Üzerine Bir İnceleme . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 238-256 . DOI: 10.17336/igusbd.633633