Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Effect of Security Problems in Crypto Markets on Investor Behavior: A Research for Accounting Students

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 609 - 628, 25.10.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.1079247

Abstract

Recently, the increasing importance of blockchain technology has pushed people to research in this direction. With the integration of blockchain technology into almost all sectors, many innovations have been experienced in the field of finance and accounting. One of the innovations brought by blockchain technology is cryptocurrencies. Since the crypto money market is a new structure, it has brought various security problems. Both security vulnerabilities, problems that will occur in the codes, and the lack of many experts yet lead to risks. This is of great importance for the decisions of cryptocurrency investors. In this study, it is aimed to reveal the effect of security problems in crypto money markets under blockchain technology on investor behavior. In the study, first of all, blockchain, cryptocurrencies and security problems in these fields are presented conceptually and then a literature review on the subject is presented. In the following section, data were collected by applying a questionnaire on 154 students who took accounting courses at universities, who are potential financial advisors of the future, within the scope of the study. The study was carried out by questionnaire method on 154 students who take accounting and finance courses, who are potential financial advisors of the future. In the study, the data were analyzed with the SPSS 22.0 program. As a result of the study, significant differences were found between investor behavior and gender, education level, knowledge about fraud events, investor behavior, investment character and investment ability.

References

 • BABU P.N. ve RAMAKRISHNA S. (2021) Architecture of Proposed Secured Crypto-Hybrid Algorithm (SCHA) for Security and Privacy Issues in Data Mining. In: Panigrahi C.R., Progress in Advanced Computing and Intelligent Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1199.
 • BALIGA, A. (2020). Understanding Blockchain Consensus Models, Persistent Systems Ltd, 1-17.
 • BİLİR, H. ve ÇAY, Ş. (2016). Elektronik para ve finansal piyasalar arasındaki ilişki. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 21-31.
 • BOHR, J. ve BASHIR, M. (2014). Who uses bitcoin? an exploration of the bitcoin community. Twelfth Annual International Conference on Privacy, Securty and Trust, IEEE, 94- 101.
 • BUĞAN, M. F. (2021). Bitcoin ve Altcoin Kripto Para Piyasalarında Finansal Balonlar. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), 165-180.
 • CEYLAN F., EKİNCİ R., TÜZÜN O. ve KAHYAOĞLU H. (2018), Kripto Para Piyasasında Balonların Tespiti: Bitcoin Ve Ethereum Örneği, BMIJ, 6(3), 263-274 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i3.355.
 • CİHANGİR, M., BAYSA, E., SÖKER, F. ve İSLAH, E. S. (2019). Bitcoin Piyasasına Katılım Eğilimi: Farklı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ankete Dayalı Bir Değerlendirme, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), 505-522.
 • DOĞAN, Ş. (2020). Dijital Çağda Paranın Dönüşümü: Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 859-870.
 • DONG, H., ve DONG, W. (2014). Bitcoin: Exchange Rate Parity, Risk Premium, and Arbitrage Stickiness, British Journal of Economics, Management & Trade, 5(1).
 • EYMEN, U. E. (2007). SPSS 15.0 ile veri analiz yöntemleri. İstatistik Merkezi, 88.
 • FANTACCI, L.ve GOBBI, L. (2021). Stablecoins, Central Bank Digital Currencies and US Dollar Hegemony. The Geopolitical Stake of Innovations in Money and Payments. Erişim tarihi: 06.10.2021.
 • GEORGE, D. ve MALLERY, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • GLASER, F., ZIMMERMANN, K., HAFERKORN, M., WEBER, M. C. ve SIERING, M. (2014). Bitcoin-asset or Currency? Revealing Users’ Hidden Intentions, Twenty Second European Conference on Information Systems,1-14.
 • GÜMÜŞ, Ö. ve SAĞDIÇ, E. N. Kripto Paralarda Mali Güvenlik ve Vergi Denetimi Sorunu. EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VIII, 522-532.
 • GÜNER, M.F. (2019). Geçmişten Günümüze Finansal Piyasalar. Beta Basım, İstanbul.
 • HEPKORUCU, Ö. G. A. ve GENÇ, Ö. G. S. (2017). Finansal Varlık Olarak Bitcoin’in İncelenmesi ve Birim Kök Yapısı Üzerine Bir Uygulama. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 47-58.
 • KARAHAN, Ç., ve TÜFEKÇİ, A. (2019). Blok Zincir Teknolojisi ve Kamu Kurumlarınca Verilen Hizmetlerinde Blok Zincirin Kullanım Durumu. Verimlilik Dergisi, (4), 157-193.
 • KAYIŞ, A. (2008). Güvenilirlik Analizi. İçinde Şerif Kalaycı (Ed.). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri: 403-424. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • METİN, İ. ve YAKUT, E. (2018). Kripto para girişimciliğinde güven faktörü üzerine bir araştırma. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 7(2), 67-78.
 • NAKAMOTO, S. (2008). Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. http://bitcoin.org/bitcoin.pdf .
 • ŞAHİN, O. N. (2018). TMS & TFRS Işığında Muhasebe, Vergi ve Denetim Açısından Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimleri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 898-923.
 • ŞAHİN, Ö. (2014).BIST’teki Endekslerin Volatilitelerinin Karşılaştırılmalı Analizi: BIST Kurumsal Yönetim, BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endeksleri Üzerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • UNDERWOOD, S. (2016). Blockchain beyond bitcoin, Communications of the ACM, vol. 59, no. 11, 15–17.
 • UZUNSAKAL, E., & YILDIZ, D. (2018). Alan araştirmalarinda güvenilirlik testlerinin karşilaştirilmasi ve tarimsal veriler üzerine bir uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 14-28.
 • ÜNAL, G. ve ULUYOL, Ç. (2020). Blok Zinciri Teknolojisi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 13(2), 167-175.
 • YERMACK, M. (2013). Is Bitcoin a Real Currency, NBER Working Paper.

Kripto Para Piyasalarında Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Yatırımcı Davranışı Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 609 - 628, 25.10.2023
https://doi.org/10.17336/igusbd.1079247

Abstract

Son zamanlarda blok zinciri teknolojisinin öneminin artması insanları bu yönde araştırma yapmaya itmiştir. Blok zinciri teknolojisinin hemen hemen tüm sektörlere entegre edilmesiyle finans ve muhasebe alanında pek çok yenilikler yaşanmıştır. Blok zinciri teknolojisinin getirdiği yeniliklerden birisi de kripto paralardır. Kripto para piyasasının yeni bir yapı olması nedeniyle çeşitli güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Gerek güvenlik açıkları, gerek kodlarda meydana gelecek olan problemler ve henüz çok fazla uzmanın olmaması risklerin doğmasına yol açmaktadır. Bu da kriptopara yatırımcılarının kararları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada blok zinciri teknolojisi altındaki kripto para piyasalarındaki güvenlik sorunlarının yatırımcı davranışları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle blokzinciri, kriptoparalar ve bualanlardaki güvenlik sorunları kavramsal olarak sunulmuş ve daha sonra konuya ilişkin literatür taraması sunulmuştur. Takip eden bölümde çalışma amacı kapsamında geleceğin potansiyel finansal danışmanları olan üniversitelerde muhasebe dersi alan 154 öğrenci üzerinde anket uygulanarak veri toplanmıştır. Çalışmada veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda yatırımcı davranışı ile cinsiyet, eğitim durumu, dolandırıcılık olayları hakkında bilgi, yatırımcı davranışı, yatırım karakteri ve yatırım yeteneği arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

References

 • BABU P.N. ve RAMAKRISHNA S. (2021) Architecture of Proposed Secured Crypto-Hybrid Algorithm (SCHA) for Security and Privacy Issues in Data Mining. In: Panigrahi C.R., Progress in Advanced Computing and Intelligent Engineering. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1199.
 • BALIGA, A. (2020). Understanding Blockchain Consensus Models, Persistent Systems Ltd, 1-17.
 • BİLİR, H. ve ÇAY, Ş. (2016). Elektronik para ve finansal piyasalar arasındaki ilişki. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 21-31.
 • BOHR, J. ve BASHIR, M. (2014). Who uses bitcoin? an exploration of the bitcoin community. Twelfth Annual International Conference on Privacy, Securty and Trust, IEEE, 94- 101.
 • BUĞAN, M. F. (2021). Bitcoin ve Altcoin Kripto Para Piyasalarında Finansal Balonlar. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), 165-180.
 • CEYLAN F., EKİNCİ R., TÜZÜN O. ve KAHYAOĞLU H. (2018), Kripto Para Piyasasında Balonların Tespiti: Bitcoin Ve Ethereum Örneği, BMIJ, 6(3), 263-274 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i3.355.
 • CİHANGİR, M., BAYSA, E., SÖKER, F. ve İSLAH, E. S. (2019). Bitcoin Piyasasına Katılım Eğilimi: Farklı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ankete Dayalı Bir Değerlendirme, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), 505-522.
 • DOĞAN, Ş. (2020). Dijital Çağda Paranın Dönüşümü: Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 859-870.
 • DONG, H., ve DONG, W. (2014). Bitcoin: Exchange Rate Parity, Risk Premium, and Arbitrage Stickiness, British Journal of Economics, Management & Trade, 5(1).
 • EYMEN, U. E. (2007). SPSS 15.0 ile veri analiz yöntemleri. İstatistik Merkezi, 88.
 • FANTACCI, L.ve GOBBI, L. (2021). Stablecoins, Central Bank Digital Currencies and US Dollar Hegemony. The Geopolitical Stake of Innovations in Money and Payments. Erişim tarihi: 06.10.2021.
 • GEORGE, D. ve MALLERY, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • GLASER, F., ZIMMERMANN, K., HAFERKORN, M., WEBER, M. C. ve SIERING, M. (2014). Bitcoin-asset or Currency? Revealing Users’ Hidden Intentions, Twenty Second European Conference on Information Systems,1-14.
 • GÜMÜŞ, Ö. ve SAĞDIÇ, E. N. Kripto Paralarda Mali Güvenlik ve Vergi Denetimi Sorunu. EUROASIA International Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VIII, 522-532.
 • GÜNER, M.F. (2019). Geçmişten Günümüze Finansal Piyasalar. Beta Basım, İstanbul.
 • HEPKORUCU, Ö. G. A. ve GENÇ, Ö. G. S. (2017). Finansal Varlık Olarak Bitcoin’in İncelenmesi ve Birim Kök Yapısı Üzerine Bir Uygulama. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 47-58.
 • KARAHAN, Ç., ve TÜFEKÇİ, A. (2019). Blok Zincir Teknolojisi ve Kamu Kurumlarınca Verilen Hizmetlerinde Blok Zincirin Kullanım Durumu. Verimlilik Dergisi, (4), 157-193.
 • KAYIŞ, A. (2008). Güvenilirlik Analizi. İçinde Şerif Kalaycı (Ed.). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri: 403-424. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • METİN, İ. ve YAKUT, E. (2018). Kripto para girişimciliğinde güven faktörü üzerine bir araştırma. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 7(2), 67-78.
 • NAKAMOTO, S. (2008). Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System. http://bitcoin.org/bitcoin.pdf .
 • ŞAHİN, O. N. (2018). TMS & TFRS Işığında Muhasebe, Vergi ve Denetim Açısından Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimleri. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 898-923.
 • ŞAHİN, Ö. (2014).BIST’teki Endekslerin Volatilitelerinin Karşılaştırılmalı Analizi: BIST Kurumsal Yönetim, BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 Endeksleri Üzerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi, Düzce.
 • UNDERWOOD, S. (2016). Blockchain beyond bitcoin, Communications of the ACM, vol. 59, no. 11, 15–17.
 • UZUNSAKAL, E., & YILDIZ, D. (2018). Alan araştirmalarinda güvenilirlik testlerinin karşilaştirilmasi ve tarimsal veriler üzerine bir uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 14-28.
 • ÜNAL, G. ve ULUYOL, Ç. (2020). Blok Zinciri Teknolojisi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 13(2), 167-175.
 • YERMACK, M. (2013). Is Bitcoin a Real Currency, NBER Working Paper.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Monetary-Banking
Journal Section Articles
Authors

Osman Nuri ŞAHİN
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6586-7073
Türkiye


Zehra YOLOĞLU SERTER
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1896-2673
Türkiye

Early Pub Date October 25, 2023
Publication Date October 25, 2023
Acceptance Date May 22, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA
ŞAHİN, O. N., & YOLOĞLU SERTER, Z. (2023). Kripto Para Piyasalarında Yaşanan Güvenlik Sorunlarının Yatırımcı Davranışı Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 609-628. https://doi.org/10.17336/igusbd.1079247

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)