Research Article
BibTex RIS Cite

Pandeminin Gelecek Nesillere Yansıması: 6-9 Yaş Aralığı Örneği

Year 2024, Volume: 11 Issue: 1, 352 - 374, 17.05.2024
https://doi.org/10.17336/igusbd.1132305

Abstract

COVID-19 salgını ile ilgili yapılan birçok araştırmadan farklı olarak söz konusu çalışma şimdinin çocuklarına ve geleceğin yetişkinlerine odaklanmaktadır. Pandemi sürecinde birçok konuda izolasyonla karşılaşan bireyler, sağlığın yanı sıra iletişim, psikoloji vb. alanlarda bazı sorunlar yaşamıştır. Sağlık boyutu dönemin en önemli konusuyken birçok alanda toplumda ilk kez karşılaşılan örnekler yaşanmıştır. Önlemlerin yavaş yavaş esnetildiği günümüzde bazı rahatlamalar olsa da tüm dünya aynı anda zorlu bir süreç geçirmiş ve bu süreci her yaş grubu farklı anlamlandırmıştır. Çocuklar ise bu dönemde çok daha farklı bir dünyaya uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Söz konusu çalışmada COVID-19 döneminde çocukların karşılaştığı durumların yetişkinliklerinde ne tür etkilerinin olabileceği araştırılmıştır. Nicel veri toplama araçlarından olan anket çalışmasında, 6 ve 9 yaş arasındaki çocuğa sahip olan ebeveynlerden veriler alınarak, SPSS ile sonuçlandırılmıştır. Araştırmadaki bulgular ışığında, pandemide çocukların en fazla etkilendiği uzantının sosyal ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuca göre, pandemi dönemindeki aileler çocuklarının gelecekte sosyal izolasyonlardan dolayı asosyal bireyler olabileceklerini düşünmektedirler.

References

 • AKKAN, A., DOST, B., KIZILDAŞ, E., SAMİ, M. G., AKTAY, T., YAĞLI, Ş. N., & ACAR, İ. H. (2021, Temmuz 14). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çocukların Desteklenmesi. Çocuk Gelişim ve Öğrenme Çalışmaları Laboratuvarı. İstanbul, Türkiye: Özyeğin Üniversitesi. Ocak 4, 2022 tarihinde https://labs.ozyegin.edu.tr/cdll/files/2021/07/tr_covid19andchildren.pdf adresinden alındı
 • ALİSİNANOĞLU, F., KARABULUT, R., & TÜRKSOY , E. (2020). Pandemi Sürecinde Çocukluk Dönemi Korkularına Yönelik Aile Görüşleri. Uluslararası Beşeri Bilimler Ve Eğitim Dergisi, 6(14), 547-568. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhe/issue/57645/782570 adresinden alındı
 • ÇAYKUŞ, E. T., & ÇAYKUŞ, T. M. (2020). Covıd-19 Pandemi Sürecinde Çocukların Psikolojik Dayanıklılığını Güçlendirme Yolları: Ailelere, Öğretmenlere Ve Ruh Sağlığı Uzmanlarına Öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1128102 adresinden alındı
 • DAĞLI, D. A., BÜYÜKBAYRAM, A., & ARABACI, L. B. (2020). COVID-19 Tanısı Alan Hasta ve Ailesine Psikososyal Yaklaşım. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 191-195. Mayıs 8, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1186050 adresinden alındı
 • EROL, M., & EROL, A. (2020). Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Ebeveynleri Gözünden İlkokul Öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529 - 551. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/58895/766194 adresinden alındı
 • GÖKÇE, S. (2020, 12 29). Çocuklar Pandemiyi Nasıl Algılıyor? Ocak 04, 2022 tarihinde https://maltepehastanesi.com.tr/saglik-bulteni/tr/cocuklar-pandemiyi-nasil-algiliyor adresinden alındı
 • GÜLTEKİN, K. B., & DİKME, Ş. A. (2021). COVID19 Pandemi Sürecinin Evden Çalışan Ebeveynler ve Çocuklarına Etkileri. Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-48. Nisan 21, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2186555 adresinden alındı
 • KARA, Y. (2020). Pandemi Sürecindeki Öğrenci Deneyimleri: Bakırköy İlçesi Örneği. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(7), 165-176. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/56000/757429 adresinden alındı
 • ÖNER, Ö. (2021). COVID-19 ve Çocuklar. Ocak 02, 2022 tarihinde Türkiye Psikiyatri Derneği: https://psikiyatri.org.tr/uploadfiles/2420201236-cocuklarcovıd.pdf adresinden alındı
 • ÖZÇEVİK, D., & OCAKÇI, A. F. (2020). COVID-19 Ve Ev Hapsindeki Çocuk: Salgının Psikolojik Etkileri Ve Hafifletme Yollar. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 19(1), 13-17. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/ashd/issue/59257/800258 adresinden alındı
 • ÖZTÜRK, E. D., KURU, G., & YILDIZ, C. (2020). Covıd-19 Pandemi Günlerinde Anneler Ne Düşünür Çocuklar Ne İster? Anne ve Çocuklarının Pandemi Algısı. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-220.
 • ÖZYÜREK, A., & ÇETİNKAYA, A. (2021). Covıd-19 Pandemi Döneminde Aile Ve Ebeveyn-Çocuk İlişkilerinin İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 96-106. Ocak 6, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1851057 adresinden alındı
 • SEVER, G. N., & BUZLU, M. Ö. (2015). Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları İçin Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 381-396. Ocak 6, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32044/354415 adresinden alındı
 • UĞRAŞ, T., KARTAL, E., & AYVAZ , Z. (2011). Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 371-378). Malatya: İnönü Üniversitesi. Ocak 6, 2022 tarihinde https://ab.org.tr/ab11/kitap/ugras_reis_AB11.pdf adresinden alındı
 • WILLIAMS, W., PARKES, E. L., & DAVIES, P. (2013). Wordle: A Method for Analysing MBA Student Induction Experience. The International Journal of Management Education, 11(1), 44-53. Mayıs 5, 2022 tarihinde https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1472811712000511?token=DDD4F5DB39431122C534473A40F8A7AEB436B7056EED5E5CF7971E5FA3F047A745EB6C14BBABACF2B29E9E5C9917DFA6&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220609095712 adresinden alındı
 • Word Art. (2009). Ocak 6, 2022 tarihinde https://wordart.com/ adresinden alındı
 • ZESHAN, M., PERVAIZ, Z., & IMRAN, N. (2020). Mental Health Considerations for Children & Adolescents in COVID-19 Pandemi. (36), 67-72. Nisan 18, 2020 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306970/pdf/PJMS-36-S67.pdf adresinden alındı

The Reflection of Pandemic on Future Generation: Case of Age Group between 6 and 9

Year 2024, Volume: 11 Issue: 1, 352 - 374, 17.05.2024
https://doi.org/10.17336/igusbd.1132305

Abstract

Unlike many researches on the COVID-19 pandemic, this study tries to focus on the children of today and the adults of future. Individuals who encounter isolation on many issues during the pandemic, as well as health, communication, psychology, etc. experienced some problems. In many fields, there were examples encountered for the first time in the society while the health dimension was the most important issue of the period. Although there are some reliefs today, when the precautions are progressively get flexible, the whole world has gone through a difficult process at the same time and each age group has interpreted this process differently. Morover, childrens had to adapt to a very different world In this study, the investigation was on what kind of effects children might have on their adulthood because of situations they faced during the COVID-19 period. Based on questionnaire survey, as a quantitative data collection method, the data were collected from parents who have children between the ages of 6 and 9 and analysed using SPSS. The results have shown that children are the most affected by the pandemic in their social relationships and families during the pandemic believe that their children may become antisocial individuals in the future due to the social isolation caused by the pandemic.

References

 • AKKAN, A., DOST, B., KIZILDAŞ, E., SAMİ, M. G., AKTAY, T., YAĞLI, Ş. N., & ACAR, İ. H. (2021, Temmuz 14). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Çocukların Desteklenmesi. Çocuk Gelişim ve Öğrenme Çalışmaları Laboratuvarı. İstanbul, Türkiye: Özyeğin Üniversitesi. Ocak 4, 2022 tarihinde https://labs.ozyegin.edu.tr/cdll/files/2021/07/tr_covid19andchildren.pdf adresinden alındı
 • ALİSİNANOĞLU, F., KARABULUT, R., & TÜRKSOY , E. (2020). Pandemi Sürecinde Çocukluk Dönemi Korkularına Yönelik Aile Görüşleri. Uluslararası Beşeri Bilimler Ve Eğitim Dergisi, 6(14), 547-568. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhe/issue/57645/782570 adresinden alındı
 • ÇAYKUŞ, E. T., & ÇAYKUŞ, T. M. (2020). Covıd-19 Pandemi Sürecinde Çocukların Psikolojik Dayanıklılığını Güçlendirme Yolları: Ailelere, Öğretmenlere Ve Ruh Sağlığı Uzmanlarına Öneriler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 95-113. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1128102 adresinden alındı
 • DAĞLI, D. A., BÜYÜKBAYRAM, A., & ARABACI, L. B. (2020). COVID-19 Tanısı Alan Hasta ve Ailesine Psikososyal Yaklaşım. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 191-195. Mayıs 8, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1186050 adresinden alındı
 • EROL, M., & EROL, A. (2020). Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Ebeveynleri Gözünden İlkokul Öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529 - 551. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/58895/766194 adresinden alındı
 • GÖKÇE, S. (2020, 12 29). Çocuklar Pandemiyi Nasıl Algılıyor? Ocak 04, 2022 tarihinde https://maltepehastanesi.com.tr/saglik-bulteni/tr/cocuklar-pandemiyi-nasil-algiliyor adresinden alındı
 • GÜLTEKİN, K. B., & DİKME, Ş. A. (2021). COVID19 Pandemi Sürecinin Evden Çalışan Ebeveynler ve Çocuklarına Etkileri. Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-48. Nisan 21, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2186555 adresinden alındı
 • KARA, Y. (2020). Pandemi Sürecindeki Öğrenci Deneyimleri: Bakırköy İlçesi Örneği. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(7), 165-176. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/56000/757429 adresinden alındı
 • ÖNER, Ö. (2021). COVID-19 ve Çocuklar. Ocak 02, 2022 tarihinde Türkiye Psikiyatri Derneği: https://psikiyatri.org.tr/uploadfiles/2420201236-cocuklarcovıd.pdf adresinden alındı
 • ÖZÇEVİK, D., & OCAKÇI, A. F. (2020). COVID-19 Ve Ev Hapsindeki Çocuk: Salgının Psikolojik Etkileri Ve Hafifletme Yollar. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 19(1), 13-17. Ocak 5, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/ashd/issue/59257/800258 adresinden alındı
 • ÖZTÜRK, E. D., KURU, G., & YILDIZ, C. (2020). Covıd-19 Pandemi Günlerinde Anneler Ne Düşünür Çocuklar Ne İster? Anne ve Çocuklarının Pandemi Algısı. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-220.
 • ÖZYÜREK, A., & ÇETİNKAYA, A. (2021). Covıd-19 Pandemi Döneminde Aile Ve Ebeveyn-Çocuk İlişkilerinin İncelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 96-106. Ocak 6, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1851057 adresinden alındı
 • SEVER, G. N., & BUZLU, M. Ö. (2015). Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları İçin Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 381-396. Ocak 6, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32044/354415 adresinden alındı
 • UĞRAŞ, T., KARTAL, E., & AYVAZ , Z. (2011). Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 371-378). Malatya: İnönü Üniversitesi. Ocak 6, 2022 tarihinde https://ab.org.tr/ab11/kitap/ugras_reis_AB11.pdf adresinden alındı
 • WILLIAMS, W., PARKES, E. L., & DAVIES, P. (2013). Wordle: A Method for Analysing MBA Student Induction Experience. The International Journal of Management Education, 11(1), 44-53. Mayıs 5, 2022 tarihinde https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1472811712000511?token=DDD4F5DB39431122C534473A40F8A7AEB436B7056EED5E5CF7971E5FA3F047A745EB6C14BBABACF2B29E9E5C9917DFA6&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220609095712 adresinden alındı
 • Word Art. (2009). Ocak 6, 2022 tarihinde https://wordart.com/ adresinden alındı
 • ZESHAN, M., PERVAIZ, Z., & IMRAN, N. (2020). Mental Health Considerations for Children & Adolescents in COVID-19 Pandemi. (36), 67-72. Nisan 18, 2020 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306970/pdf/PJMS-36-S67.pdf adresinden alındı
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Community Psychology, Child and Adolescent Development
Journal Section Articles
Authors

Sevinç Kahveci 0000-0001-6722-6539

Feriha Dikmen Deliceirmak 0000-0003-4846-3736

Early Pub Date May 16, 2024
Publication Date May 17, 2024
Acceptance Date October 18, 2022
Published in Issue Year 2024 Volume: 11 Issue: 1

Cite

APA Kahveci, S., & Dikmen Deliceirmak, F. (2024). Pandeminin Gelecek Nesillere Yansıması: 6-9 Yaş Aralığı Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 352-374. https://doi.org/10.17336/igusbd.1132305

 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)