Year 2019, Volume 21 , Issue 2, Pages 56 - 69 2019-12-30

Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz

Hakan GÜNEŞ [1]


Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, bilgi ve teknoloji yetersizliği, iç tasarrufların yetersizliği, ihracat gelirlerinin düşüklüğü, ödemeler dengesi açığı gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Bu gibi nedenlerden dolayı bu ülkeler, sıklıkla dış borçlanmaya başvurmaktadır. Dış borçlar alındığında milli gelir artarken, ödeme durumunda ise milli gelir azalmaktadır. Bu çalışmada, 22 az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için, dış borçların ekonomik büyüme üzerine etkileri panel veri analizi ile test edilmiştir. Yapılan analizlerde, ekonomik büyümeden dış borçlara doğru tek yönlü bir nedensel ilişki tespit edilmiştir. FMOLS ve DOLS testleri de Granger nedensellik sonuçlarını desteklemektedir. Panel FMOLS testine göre, ekonomik büyümedeki %1’lik artış dış borçları % 0,849 arttırmaktadır. DOLS testine göre de, ekonomik büyümedeki %1’lik artış dış borçları %0,802 arttırmaktadır.

Dış borç, ekonomik büyüme, panel FMOLS
  • Abu Bakar, N., H. Sallahuddin (2008), “Empirical Evaluation on External Debt of Malaysia”, International Business &Economics Research Journal, 7(2), 95-108.Adegbite, E.O.;Ayadi, F.S. and Ayadi, O. F. (2008),“The Impact of Nigeria's External Debt On Economic Development”, International Journal of Emerging Markets, 3 (3), 285-301.Akujuobi, L. (2007), “Debt And Economic Development In Nigeria”, Journal of Research in National Development, Vol: 5, No: 2, p, 1-6.Bilginoğlu, M.A. ve Aysu, A. (2008), “Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği” Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, Temmuz-Aralık 2008, ss.1-23.Chowdhury, A. R. (2001), External Debt and Growth in Developing Countries: A Sensitivity and Causal Analysis”, World Institute for Development Economics Research, Discussion Paper, No. 2001/95, pp.1-26.Clements, B., R. Bhattacharya, T.Q. Nguyen (2003), “External Debt, Public Investment, and Growth in Low-Income Countries”, IMF Working Paper, 3(249), 1-24.Çiçek, H.; Gözegir, S. ve Çevik, E. (2010), “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990–2009)” C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, s.141-156.Çöğürcü, İ. ve Çoban, O. (2011), “Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2009)” KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 13 (21): 133-149.Desta, M. G. (2005), “External Debt and Economic Growth in Ethiopia”, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/IDEP/UNPAN020636.pdfErataş, F. ve Nur, H.B. (2013), “Dış Borç Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Örneği” Marmara Üniversitesi, İ.İ.B. Dergisi, Cilt: XXXV, Sayı:II, s. 207-230.Gürdal, T. ve Yavuz, H. (2015), “Türkiye’de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi”, Maliye Dergisi, Sayı 168, Ocak-Haziran 2015, s.154-169.Hansen, H.(2002), “The Impact of Aid and External Debt on Growth and Investment: Insights from Cross-Country Regression Analysis”, CreditResearchPaper, No:02/26, December 2002.İpek, E. ve Yaşar, B K. (2008), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Borç İlişkisi” Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir.Kara, M. (2001), “Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Sürecinde Dış Borç Çıkmazı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 6(1), 95-110.Lin, S. ve Kim S. (2001), “Foreign Debt and Economic Growth” Economics of Transition, 9(3), pp.635-655.Maddala, G.S.and Wu, S. (1999), “A Comparative Study of Unit Root Tests With Panel Data And A New Simple Test” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 0305-9049.Malik, S.; Hayat, M.K. andHayat, M.U. “External Debt and Economic Growth: Emprical Evidence from Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol:44, pp.88-97.Özel, H.A.(2015), “Türkiye’de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Çekirdek Regresyon Yardımıyla Analizi” Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics&Emprical Economics Journal, Vol:1,pp.18-31.Patenio, J.A.S. and A. Tan-Cruz (2007), “Economic Growth and External Debt Servicing of the Philippines: 1981-2005”, 10th National Convention on Statistics (NCS), October 1-2, 2007.Pattillo, C.,Poirson H., Ricci L. (2002), “External Debt and Growth” Finance and Development, pp.32-36.Paudel, R. and Shrestha, M.B. (2006), “The Role of External Debt, Total Trade And Labour Force in Economic Growth: The Case Of Nepal”, Business Review, Cambridge, Vol. 5, No. 2, pp. 130-136.Safdari, M. and Mehrizi, M. A. (2011),“External Debt and Economic Growth in Iran”, Journal of Economics and International Finance, 3 (5), 322-327.Schclarek, A. and Ramon-Ballester, F. (2005), “External Debt and Economic Growthin Latin America”,http://www.cbaeconomia.com/Debt-latin.pdfSusam, N. ve Bakkal, U. (2008), “Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?” Maliye Dergisi, Sayı:155, s.72-88.Tatoğlu, F.Y. (2012), “İleri Panel Veri Analizi (Stata Uygulamalı)” 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.Ulusoy, A.,Küçükkale Y. (1996), “Türkiye’de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi: Granger Nedensellik Testi” Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 7(21), 13-25.Uysal, D.; Özer, H. ve Mucuk, M. (2009), “Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007)” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, s.161-178.Üçler, G. ve Kızılkaya, O. (2014), “Kadın İstihdamının Boşanma Ve Doğurganlık Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bölgesel Panel Veri Analizi” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/2, Haziran 2014, s. 28-43.Veiga, José Lopez da; Ferreira-Lopez, Alexandra and Sequeira, Tiago (2014), “Public Debt, Economic Growth and Inflation in African Economies” MPRA Paper No.57377, 17, July 2014.Vergil, H. ve Ayaş, N. (2009), “Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği” İktisat İşletme ve Finans, February 2009, 24 (275).Were, M. (2001), “The Impact of External Debt on Economic Growth in Kenya: An EmpiricalAssessment”, UNU-WIDER Research, 116.Wijeweera, A.;Dollery, B. andPathberiya, P. (2005),“Economic Growth and External Debt Servicing: A Cointegration Analysis of Sri Lanka, 1952 to 2002”,Working Paper Series in Economics, University of New England School of Economics, 2005-8, 1-20.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Issue
Authors

Author: Hakan GÜNEŞ (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { iibfdkastamonu477669, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {56 - 69}, doi = {10.21180/iibfdkastamonu.477669}, title = {Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Güneş, Hakan} }
APA Güneş, H . (2019). Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 56-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/50364/477669
MLA Güneş, H . "Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 56-69 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/50364/477669>
Chicago Güneş, H . "Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 56-69
RIS TY - JOUR T1 - Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz AU - Hakan Güneş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 69 VL - 21 IS - 2 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz %A Hakan Güneş %T Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz %D 2019 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Güneş, Hakan . "Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 2 (December 2019): 56-69 .
AMA Güneş H . Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 56-69.
Vancouver Güneş H . Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(2): 56-69.
IEEE H. Güneş , "Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: 22 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke İçin Ekonometrik Bir Analiz", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 56-69, Dec. 2020, doi:10.21180/iibfdkastamonu.477669