Genişletilmiş Özet

• Dergimiz yayın kurulu Türkçe makaleler için, 2022 yılı Eylül sayısından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Extended Summary / Genişletilmiş Özet, makalelerin uluslararası düzeyde okunurluğunu ve alıntılanmasını kolaylaştıracak bir yöntemdir. Genişletilmiş Özet, Türkçe makalelerde İngilizce; İngilizce makalelerde ise Türkçe olacak şekilde hazırlanacaktır.
• Genişletilmiş Özetin dergimize ilk başvuru esnasında hazırlanarak makale şablonu içerisinde yer alması zorunludur.

• Genişletilmiş Özet, küresel ölçekte konuyla alakalı veri tabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için yarar sağlar. Bununla birlikte, çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, İngilizce dilinde olacağı için makalelerin uluslararası atıf almasının yolunu da açmaktadır.
• Genişletilmiş özet, tercihen 500-1000 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.


Genişletilmiş Özette Kullanılabilecek Alt Başlıklar

Research Problem:  Çalışmanın amacına ve bağlamına ilişkin açıklama (2-3 cümle)
Research Questions:  Araştırma sorularını açıkça belirtin
Literature Review:  Literatür taramasının yöntemini (hangi veritabanlarından yararlanıldı, ne tür kaynaklara ulaşıldı vs.), amacını ve ulaşılan kaynakların genel eğilimi (bu konuda yapılan daha önceki araştırmaların kesiştiği veya ayrıldığı noktalar nelerdir vs.) kısaca belirtiniz.
Methodology:  Çalışmanızı niteliksel, niceliksel, eleştirel veya karma olarak tanımlayın Çalışmanızı örnek olay incelemesi, deneme, anket ve benzeri olarak tanımlayın Katılımcıları nasıl seçtiğinizi ve kaç kişiyi kullandığınızı açıklayın Veri toplama yönteminizi tanımlayın Analiz tekniklerinizi tanımlayın
Results and Conclusions:  Araştırma amaçlarına/sorularına ilişkin ana bulgular, temel çıkarımlar, sonuçlar ve/ya öneriler

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;
Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Dijital Yönetim, Stratejik Yönetim, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Kamu Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Bilgi, Çevre Yönetimi, İletişim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Multidisipliner Yönetim Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.