Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning

1688 - 1702, 15.06.2020
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734721

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of teaching of the 7th grade ‘The Cell and Divisions’ unit through REACT strategy on learning. A quasi-experimental method was employed in the study. The sample of the study consists of a total of 60 students in the 7th grade of a randomly determined secondary school located in the center of Trabzon Vakfıkebir during the academic year 2018-2019. The data were collected through ‘Cell and Divisions Achievement Test’ developed by researchers. The data were analyzed through descriptive statistics (mean values, standard deviation), dependent and independent-samples t-tests and gain score formula developed by Hake (1998). The findings showed that there were statistically differences between the students’ pretest, posttest and retention test scores in favor of experimental group. Finally, the suggestions for future studies were made.

References

  • Acar, B., & Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 1-10. Aydede, M.N., & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127. Aydın, S., Diken, E. H., Yel, M., & Yılmaz, M. (2011). Fen ve teknoloji ile biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 583-604. Ayvacı, H., Ş., Bebek, G., Atik, A., Keleş, C. B., & Özdemir, N. (2016). Öğrencilerin sahip oldukları zihinsel modellerin modelleme süreci içerisinde incelenmesi: Hücre konusu örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 175-188. Balbağ, Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye’de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 12-23. Bulte, A. M. W., Westbroek, H. B., de Jong, O. & Pilot, A. (2006). A research approach to designing chemistry education using authentic practices as contexts. International Journal of Science Education, 28(9), 1063-1086. Cavas, B., & Kesercioglu, T. (2010). A qualitative study on student’ understanding and misconceptions regarding the livıig cell. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(1), 321-331. Cibik, A. S., Diken, E. H., & Darcin, E. S. (2008). The effect of group works and demonstrative experiments based on conceptual change approach: Photosynthesis and respiration. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9(2), 1–22. Cle´ment, P. (2007). Introducing the cell concept with both animal and plant cells: A historical and didactic approach. Science & Education, 16, 423-440. Demircioğlu, H., Vural, S., & Demircioğlu, G. (2012). “REACT” stratejisine uygun hazırlanan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 101-144. Demircioğlu, G., Kurnaz, B., & Erol, T. (2017). Bağlam temelli yaklaşımın lise öğrencilerinin gazlar konusunu anlamaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 161-174. Demirkazan, Y. K., Kalik, G., & Öcal, K. (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri 7 Ders Kitabı, Devlet Kitapları (Birinci Baskı), Ankara: MEB yayınevi. Erdoğan-Karaş, Ö., & Gül, Ş. (2019). ‘Hücre ve Bölünmeler’ ünitesinin REACT stratejisiyle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin tutum ve motivasyonuna etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 30-50. Eshetu, F., & Shimeles, A. (2019). Effects of context-based ınstructional approaches on students’ problem-solving skills in rotational motion. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(2), 1-13. Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976. Glynn, S. & Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.), Exemplary Science: Best Practices In Professional Development (75–84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press. Gutwill-Wise J. P. (2001). The impact of active and context-based learning in introductory chemistry courses: An early evaluation of the modular approach. Journal of Chemical Education, 78(5), 684-690. Gül, Ş., Özay-Köse, E., & Konu, M. (2014). Genetik ünitesinin öğretiminde kavram karikatürü kullanımının biyoloji öğretmeni adayları üzerine etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(1), 1-22. Gül, Ş. (2016). Yaşam temelli öğretim modeliyle “fotosentez” konusunun öğretimi: REACT stratejine dayalı bir uygulama. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 21-45. Gül, Ş, Gürbüzoğlu-Yalmancı, S., & Yalmancı, E. (2017). Boşaltım sistemi konusunun öğretiminde REACT stratejisinin etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1),79-96. Gül, Ş., & Konu, M. (2018). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 45-68. Gümüş, O., & Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49(49), 7-30. Gündüz, E., Yılmaz, M., & Çimen, O. (2016). MEB ortaöğretim 10. sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 414-430. Günter, T. (2018). The effect of the REACT strategy on students’ achievements with regard to solubility equilibrium: Using chemistry in contexts. Chemistry Education Research and Practice, 19, 1287-1306. Hake, R.R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64-74. Kablan, H. (2004). An analysis of high school students' learning difficulties in biology, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Karslı, F., & Saka, Ü. (2017). 5. Sınıf öğrencilerinin ‘besinleri tanıyalım’ konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli yaklaşımın etkisi. İlköğretim Online, 16(3), 9.00-916 Karsli, F., & Yigit, M. (2017). Effectiveness of the REACT strategy on 12th grade students’ understanding of the alkenes concept. Research in Science & Technological Education, 35(3), 274-291. Karslı-Baydere, F., & Aydın, E. (2019). Bağlam temelli yaklaşımın açıklama destekli react stratejisine göre ‘göz’ konusunun öğretimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 755-791. Kete, R., Horasan, Y., & Namdar, B. (2012). Investigation of the conceptual understanding difficulties in 9th grade biology books about cell unit. İlköğretim Online, 11(1), 95-106. Kirman-Bilgin, A., & Yiğit, N. (2017). REACT stratejisine yönelik tasarlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin “yoğunluk” kavramı ile bağlamları ilişkilendirmeleri üzerine etkisinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 495-519. Kirman-Bilgin, A., Demircioğlu-Yürükel, F. N., & Yiğit, N. (2017). Kirman-Bilgin, A., Demircioğlu-Yürükel, F. N., & Yiğit, N. (2017). The effect of a developed react strategy on the conceptual understanding of students: "Particulate Nature of Matter”. Journal of Turkish Science Education, 14(2), 65-81. Koç, Y., & Sönmez, E. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının hücre organelleri konusundaki kavramsal anlama düzeyleri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 338-351. Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeli ile modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62. Küçüközer, H., Bostan, A., Kenar, Z., Seçer, S. & Yavuz, S. (2008). Evaluation of six grade science textbooks according to constructivist learning theory. Elementary Education Online, 7(1), 111-126. McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlk ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınevi. Özay, E., & Öztas, H. (2003). Secondary students’ interpretations of photosynthesis and plant nutrition. Journal of Biological Education, 37(2), 68-70. Özay-Köse, E. & Çam-Tosun, F. (2011). Yaşam temelli öğrenmenin sinir sistemi konusunda öğrenci başarılarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 91-106. Özay-Köse, E., Gül, Ş., & Konu, M. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve ortaöğretimde uygulanabilirliği hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 84-95. Özbilen, A.G. (2015) Kavram çarkı diyagramının öğrencilerin kavramsal gelişimlerine, motivasyonlarına ve biyolojiye yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Ramsden, J., (1997). How does a context-based approach influence understanding of key chemical ideas at 16? International Journal of Science Education, 19(6), 697-710. Salman, M. (2006). Ülkemizdeki biyoloji öğretimde yapılandırmacı yaklaşımla ilgili yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H., & Yıldırım, A., (2007, Haziran). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (Context-Based) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, s. 108, İstanbul. Tatlı, A., & Bilir, V. (2019). 2018 Fen bilimleri dersi öğretim programına react modelinin uygunluğunun incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 7(2), 114-138. Ültay, N. & Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-220. Ültay, N., Durukan, Ü. G., & Ültay, E. (2015). Evaluation of the effectiveness of conceptual change texts in the REACT strategy. Chemistry Education Research and Practice, 16(1), 22-38. Ültay, N. & Çalik, M. (2016). A comparison of different teaching designs of ‘acids and bases’ subject. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(1), 5786. Yıldırım, G., & Gültekin, M. (2017). İlkokul 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(Özel Sayı), 81-101. Yılmaz, M., Gündüz, E., Diken, E. H., & Çimen, O. (2017). 8. sınıf fen bilimleri ders kitabındaki biyoloji konularının bilimsel içerik açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 17-35. Yörek, N. (2007). Öğrenci çizimleri yoluyla 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin hücre konusunda kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 107-114.

1688 - 1702, 15.06.2020
https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734721

Abstract

References

  • Acar, B., & Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 1-10. Aydede, M.N., & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127. Aydın, S., Diken, E. H., Yel, M., & Yılmaz, M. (2011). Fen ve teknoloji ile biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 583-604. Ayvacı, H., Ş., Bebek, G., Atik, A., Keleş, C. B., & Özdemir, N. (2016). Öğrencilerin sahip oldukları zihinsel modellerin modelleme süreci içerisinde incelenmesi: Hücre konusu örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 175-188. Balbağ, Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye’de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 12-23. Bulte, A. M. W., Westbroek, H. B., de Jong, O. & Pilot, A. (2006). A research approach to designing chemistry education using authentic practices as contexts. International Journal of Science Education, 28(9), 1063-1086. Cavas, B., & Kesercioglu, T. (2010). A qualitative study on student’ understanding and misconceptions regarding the livıig cell. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 5(1), 321-331. Cibik, A. S., Diken, E. H., & Darcin, E. S. (2008). The effect of group works and demonstrative experiments based on conceptual change approach: Photosynthesis and respiration. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9(2), 1–22. Cle´ment, P. (2007). Introducing the cell concept with both animal and plant cells: A historical and didactic approach. Science & Education, 16, 423-440. Demircioğlu, H., Vural, S., & Demircioğlu, G. (2012). “REACT” stratejisine uygun hazırlanan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 101-144. Demircioğlu, G., Kurnaz, B., & Erol, T. (2017). Bağlam temelli yaklaşımın lise öğrencilerinin gazlar konusunu anlamaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3), 161-174. Demirkazan, Y. K., Kalik, G., & Öcal, K. (2018). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri 7 Ders Kitabı, Devlet Kitapları (Birinci Baskı), Ankara: MEB yayınevi. Erdoğan-Karaş, Ö., & Gül, Ş. (2019). ‘Hücre ve Bölünmeler’ ünitesinin REACT stratejisiyle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin tutum ve motivasyonuna etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 30-50. Eshetu, F., & Shimeles, A. (2019). Effects of context-based ınstructional approaches on students’ problem-solving skills in rotational motion. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(2), 1-13. Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976. Glynn, S. & Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.), Exemplary Science: Best Practices In Professional Development (75–84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press. Gutwill-Wise J. P. (2001). The impact of active and context-based learning in introductory chemistry courses: An early evaluation of the modular approach. Journal of Chemical Education, 78(5), 684-690. Gül, Ş., Özay-Köse, E., & Konu, M. (2014). Genetik ünitesinin öğretiminde kavram karikatürü kullanımının biyoloji öğretmeni adayları üzerine etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(1), 1-22. Gül, Ş. (2016). Yaşam temelli öğretim modeliyle “fotosentez” konusunun öğretimi: REACT stratejine dayalı bir uygulama. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 21-45. Gül, Ş, Gürbüzoğlu-Yalmancı, S., & Yalmancı, E. (2017). Boşaltım sistemi konusunun öğretiminde REACT stratejisinin etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1),79-96. Gül, Ş., & Konu, M. (2018). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 45-68. Gümüş, O., & Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49(49), 7-30. Gündüz, E., Yılmaz, M., & Çimen, O. (2016). MEB ortaöğretim 10. sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 414-430. Günter, T. (2018). The effect of the REACT strategy on students’ achievements with regard to solubility equilibrium: Using chemistry in contexts. Chemistry Education Research and Practice, 19, 1287-1306. Hake, R.R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64-74. Kablan, H. (2004). An analysis of high school students' learning difficulties in biology, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Karslı, F., & Saka, Ü. (2017). 5. Sınıf öğrencilerinin ‘besinleri tanıyalım’ konusundaki kavramsal anlamalarına bağlam temelli yaklaşımın etkisi. İlköğretim Online, 16(3), 9.00-916 Karsli, F., & Yigit, M. (2017). Effectiveness of the REACT strategy on 12th grade students’ understanding of the alkenes concept. Research in Science & Technological Education, 35(3), 274-291. Karslı-Baydere, F., & Aydın, E. (2019). Bağlam temelli yaklaşımın açıklama destekli react stratejisine göre ‘göz’ konusunun öğretimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 755-791. Kete, R., Horasan, Y., & Namdar, B. (2012). Investigation of the conceptual understanding difficulties in 9th grade biology books about cell unit. İlköğretim Online, 11(1), 95-106. Kirman-Bilgin, A., & Yiğit, N. (2017). REACT stratejisine yönelik tasarlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin “yoğunluk” kavramı ile bağlamları ilişkilendirmeleri üzerine etkisinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 495-519. Kirman-Bilgin, A., Demircioğlu-Yürükel, F. N., & Yiğit, N. (2017). Kirman-Bilgin, A., Demircioğlu-Yürükel, F. N., & Yiğit, N. (2017). The effect of a developed react strategy on the conceptual understanding of students: "Particulate Nature of Matter”. Journal of Turkish Science Education, 14(2), 65-81. Koç, Y., & Sönmez, E. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının hücre organelleri konusundaki kavramsal anlama düzeyleri. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 338-351. Kutu, H. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeli ile modeliyle 9. sınıf kimya dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62. Küçüközer, H., Bostan, A., Kenar, Z., Seçer, S. & Yavuz, S. (2008). Evaluation of six grade science textbooks according to constructivist learning theory. Elementary Education Online, 7(1), 111-126. McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlk ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınevi. Özay, E., & Öztas, H. (2003). Secondary students’ interpretations of photosynthesis and plant nutrition. Journal of Biological Education, 37(2), 68-70. Özay-Köse, E. & Çam-Tosun, F. (2011). Yaşam temelli öğrenmenin sinir sistemi konusunda öğrenci başarılarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 91-106. Özay-Köse, E., Gül, Ş., & Konu, M. (2014). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve ortaöğretimde uygulanabilirliği hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 84-95. Özbilen, A.G. (2015) Kavram çarkı diyagramının öğrencilerin kavramsal gelişimlerine, motivasyonlarına ve biyolojiye yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Ramsden, J., (1997). How does a context-based approach influence understanding of key chemical ideas at 16? International Journal of Science Education, 19(6), 697-710. Salman, M. (2006). Ülkemizdeki biyoloji öğretimde yapılandırmacı yaklaşımla ilgili yapılan çalışmaların kısa bir değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H., & Yıldırım, A., (2007, Haziran). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (Context-Based) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, s. 108, İstanbul. Tatlı, A., & Bilir, V. (2019). 2018 Fen bilimleri dersi öğretim programına react modelinin uygunluğunun incelenmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 7(2), 114-138. Ültay, N. & Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-220. Ültay, N., Durukan, Ü. G., & Ültay, E. (2015). Evaluation of the effectiveness of conceptual change texts in the REACT strategy. Chemistry Education Research and Practice, 16(1), 22-38. Ültay, N. & Çalik, M. (2016). A comparison of different teaching designs of ‘acids and bases’ subject. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(1), 5786. Yıldırım, G., & Gültekin, M. (2017). İlkokul 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde bağlam temelli öğrenme uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(Özel Sayı), 81-101. Yılmaz, M., Gündüz, E., Diken, E. H., & Çimen, O. (2017). 8. sınıf fen bilimleri ders kitabındaki biyoloji konularının bilimsel içerik açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 17-35. Yörek, N. (2007). Öğrenci çizimleri yoluyla 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin hücre konusunda kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 107-114.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Authors

Özlem ERDOĞAN KARAŞ This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Şeyda GÜL This is me
ATATURK UNIVERSITY
Türkiye

Publication Date June 15, 2020

Cite

Bibtex @research article { ilkonline734721, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2020}, pages = {1688 - 1702}, doi = {10.17051/ilkonline.2020.734721}, title = {The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning}, key = {cite}, author = {Erdoğan Karaş, Özlem and Gül, Şeyda} }
APA Erdoğan Karaş, Ö. & Gül, Ş. (2020). The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning . İlköğretim Online , , 1688-1702 . DOI: 10.17051/ilkonline.2020.734721
MLA Erdoğan Karaş, Ö. , Gül, Ş. "The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning" . İlköğretim Online (2020 ): 1688-1702 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/article/734721>
Chicago Erdoğan Karaş, Ö. , Gül, Ş. "The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning". İlköğretim Online (2020 ): 1688-1702
RIS TY - JOUR T1 - The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning AU - Özlem Erdoğan Karaş , Şeyda Gül Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17051/ilkonline.2020.734721 DO - 10.17051/ilkonline.2020.734721 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 1688 EP - 1702 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/ilkonline.2020.734721 UR - https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734721 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning %A Özlem Erdoğan Karaş , Şeyda Gül %T The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning %D 2020 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %R doi: 10.17051/ilkonline.2020.734721 %U 10.17051/ilkonline.2020.734721
ISNAD Erdoğan Karaş, Özlem , Gül, Şeyda . "The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning". İlköğretim Online (June 2020): 1688-1702 . https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734721
AMA Erdoğan Karaş Ö. , Gül Ş. The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning. İOO. 2020; 1688-1702.
Vancouver Erdoğan Karaş Ö. , Gül Ş. The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning. İlköğretim Online. 2020; 1688-1702.
IEEE Ö. Erdoğan Karaş and Ş. Gül , "The effect of teaching of the 7th grade ‘the cell and divisions’ unit through REACT strategy on learning", İlköğretim Online, pp. 1688-1702, Jun. 2020, doi:10.17051/ilkonline.2020.734721