PDF EndNote BibTex RIS Cite

EVALUATION OF THE PRESERVICE TURKISH TEACHERS? ATTITUDES TOWARDS READING HABIT ACCORDING TO SOME VARIABLES

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 117 - 136, 01.06.2008

Abstract

Turkish teachers? attitudes towards reading habit have an important influence on their students in acquiring reading habit Thus the variables affecting the in service and preservice Turkish teachers? attitudes towards reading must be investigated The purpose of this study is to determine if pre service Turkish teachers? attitudes towards reading habit show difference depending on various variables The data were gathered from 1st 2nd 3rd and 4th graders studying at the Department of Turkish Education in Gazi Education Faculty at Gazi University Likert type attitude scale was used for gathering data in this research Independent Samples T test Scheffe Test One Way ANOVA are used for analyzing the data The findings of the research assert that pre service Turkish teachers? attitudes towards reading habit are influenced by gender reading frequency and whether they read periodicals In this study it is proposed that students at all grades of education must be given activities which have positive influence on attitudes towards reading habits And also the school libraries and public libraries must be arranged to support positive attitudes through reading habits

References

 • Akçamete, G. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(2), 735–754.
 • Alperen, N. (1994). Okuma-Yazma Öğretimi Metotları ve Çözümleme Metodunun Türkçe Öğretimine Uygulanması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Applegate, A. J. & Applegate, M.D. (2004). The Peter Effect: Reading Habits of Preservice Teachers, The Reading Teacher, 57(6), 554–563.
 • Ballachey, E.L. (1962). Individual in Society. New York: McGraw Hill Book Co.
 • Bamberger, R. (1990) Okuma Alışkanlığını Geliştirme, (Çev: Bengü Çapar) Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bircan, İ. & Tekin M. (1989). Türkiye’de Okuma Alışkanlığının Azalması Sorunu ve Çözüm Yolları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 393– 410.
 • Burley, J. E.; And Others (1984) A Report on the Reading Habits of College-Aged Senegalese Students. Paper presented at the Annual Meeting of the International Reading Association (May 6–10). Atlanta, GA.
 • Collıns, N. D. (1996). Motivating Low Performing Adolescent Readers, Eric Diggest Eric Publishing.
 • Creel, S. L. (2007). Early Adolescents’ Reading Habits, Young Adult Library Services, 5(4), 46–49.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Dreher, M. J. (2002). Teaching Ideas-Motivating Teachers to Read, The Reading Teacher, 56(4), 338–340.
 • Dunlap, M. E. (1933) Recreational Reading of Negro College Students, The Journal of Negro Education, 2(4), 448–459.
 • Eıcher, C. E., Robert W. Wood. (1977). “Reading Habits of Elementary School Teachers and Principals” Education, 97(4), 385–391.
 • Esgin, A. & Karadağ, Ö. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı, Popüler Bilim, 7, (82), 19–23.
 • Evcilioğlu, İ (1995). Okuma İlgileri Güdüsü ve Alışkanlıklarını Geliştirme. Çağdaş Eğitim, 20(216), 42–43.
 • Gallık, Jude D. (1999). Do They Read For Pleasure? Recreational Reading Habits of College Students. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42, 480–488.
 • Gömleksiz, M. N. (2004a). Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, (2), 185– 195.
 • Gömleksiz, M. N. (2004b). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1–21.
 • Gönen, M., Çelebi Öncü E. & Işıtan S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi, Millî Eğitim, (164), 7-35.
 • Grambell, Linda B. (1996). Creating Classroom Cultures That Foster Reading Motivation. The Reading Teacher, 50(1), 14–25.
 • Hodges, V. Pauline; Nash, Ana M. (1982). Should Teacher Training Institutions Be Concerned about the Reading and Writing Skills of Future Teachers?, Paper presented at the Annual Meeting of the Washington Organization Reading Development for International Reading Association (March 5). Seattle, WA,
 • Hopper, Rosemary. (2005). What are Teenager Reading? Adolescent Fiction Reading Habits and Reading Choices. Literacy, 39(3). 113–120.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum, Algı, İletişim. Ankara: Elips Kitap Kesit Tanıtım. Ltd. Şti.
 • Koçyiğit, S. (1990). Okuma Alışkanlığı, Millî Eğitim, (97), 28–29.
 • Mccoy, Donna; and Others (1991). Surveys of Independent Reading: Pinpointing the Problems, Seeking the Solutions. Paper presented at the Annual Meeting of the College Reading Association (Crystal City, VA, October 31-November 3, 1991).
 • Metsala Jamie; Allan Wigfield; A. Dacey McCann (2003). Children’s Motivation for Reading (Editor: J.L.Metsala), The Reading Teacher, 50(1), 360–362.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap.
 • Russel, David H. (1994). “Reading and Child Devolopment”, Reading in The Elementary School, Forty Eighty yearbook, The National Society for The Study of Education, Part II. Chicago: Chicago University Press.
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt N, & Serin O. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler, Eğitim Araştırmaları, 4, (12), 149–157.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Silah, M. (2000). Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Smith, M.B. (1968). “Attitude Change” İnternational Encyclopedia Of The Social Sciences. Crowell and Mac Millan.
 • Tosunoğlu, M. (2002). Türkçe Öğretiminde Okuma Alışkanlığı ve Çocukların Okuma Eğilimleri, Türk Dili, (609), 547–563.
 • Yılmaz, B. (1998). Okuma Alışkanlığı Sorunu Bir Enstitü Örneği ve Türkiye İçin Öneriler, Türk Kütüphaneciliği, 12, (3), 244–251.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2008, Volume 9, Issue 15, 117 - 136, 01.06.2008

Abstract

Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumları öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir etkiye sahiptir Bu nedenle özellikle Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının tutumlarının hangi değişkenlerden etkilendiği incelenmelidir Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediklerini tespit etmektir Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 1 2 3 ve 4 sınıflarında öğrenim gören 320 öğrenci oluşturmaktadır Araştırmada veri toplama aracı olarak likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır Verilerin analizinde Bağımsız Gruplarda T Testi Tek Yönlü Varyans Analizi ve Scheffe testi kullanılmıştır Araştırma sonuçlarına göre Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarında cinsiyet okuma sıklığı ve süreli yayın takip edip etmeme değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir Eğitimin her kademesinde okuma alışkanlığına yönelik tutumları olumlu yönde etkileyecek faaliyetlere yer verilmelidir Sınıf ve okul kitaplıkları ile kütüphaneler okuma alışkanlığına yönelik olumlu tutumları destekleyecek şekilde düzenlenmelidir

References

 • Akçamete, G. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(2), 735–754.
 • Alperen, N. (1994). Okuma-Yazma Öğretimi Metotları ve Çözümleme Metodunun Türkçe Öğretimine Uygulanması. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Applegate, A. J. & Applegate, M.D. (2004). The Peter Effect: Reading Habits of Preservice Teachers, The Reading Teacher, 57(6), 554–563.
 • Ballachey, E.L. (1962). Individual in Society. New York: McGraw Hill Book Co.
 • Bamberger, R. (1990) Okuma Alışkanlığını Geliştirme, (Çev: Bengü Çapar) Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bircan, İ. & Tekin M. (1989). Türkiye’de Okuma Alışkanlığının Azalması Sorunu ve Çözüm Yolları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 393– 410.
 • Burley, J. E.; And Others (1984) A Report on the Reading Habits of College-Aged Senegalese Students. Paper presented at the Annual Meeting of the International Reading Association (May 6–10). Atlanta, GA.
 • Collıns, N. D. (1996). Motivating Low Performing Adolescent Readers, Eric Diggest Eric Publishing.
 • Creel, S. L. (2007). Early Adolescents’ Reading Habits, Young Adult Library Services, 5(4), 46–49.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Dreher, M. J. (2002). Teaching Ideas-Motivating Teachers to Read, The Reading Teacher, 56(4), 338–340.
 • Dunlap, M. E. (1933) Recreational Reading of Negro College Students, The Journal of Negro Education, 2(4), 448–459.
 • Eıcher, C. E., Robert W. Wood. (1977). “Reading Habits of Elementary School Teachers and Principals” Education, 97(4), 385–391.
 • Esgin, A. & Karadağ, Ö. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı, Popüler Bilim, 7, (82), 19–23.
 • Evcilioğlu, İ (1995). Okuma İlgileri Güdüsü ve Alışkanlıklarını Geliştirme. Çağdaş Eğitim, 20(216), 42–43.
 • Gallık, Jude D. (1999). Do They Read For Pleasure? Recreational Reading Habits of College Students. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42, 480–488.
 • Gömleksiz, M. N. (2004a). Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, (2), 185– 195.
 • Gömleksiz, M. N. (2004b). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1–21.
 • Gönen, M., Çelebi Öncü E. & Işıtan S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi, Millî Eğitim, (164), 7-35.
 • Grambell, Linda B. (1996). Creating Classroom Cultures That Foster Reading Motivation. The Reading Teacher, 50(1), 14–25.
 • Hodges, V. Pauline; Nash, Ana M. (1982). Should Teacher Training Institutions Be Concerned about the Reading and Writing Skills of Future Teachers?, Paper presented at the Annual Meeting of the Washington Organization Reading Development for International Reading Association (March 5). Seattle, WA,
 • Hopper, Rosemary. (2005). What are Teenager Reading? Adolescent Fiction Reading Habits and Reading Choices. Literacy, 39(3). 113–120.
 • İnceoğlu, M. (2004). Tutum, Algı, İletişim. Ankara: Elips Kitap Kesit Tanıtım. Ltd. Şti.
 • Koçyiğit, S. (1990). Okuma Alışkanlığı, Millî Eğitim, (97), 28–29.
 • Mccoy, Donna; and Others (1991). Surveys of Independent Reading: Pinpointing the Problems, Seeking the Solutions. Paper presented at the Annual Meeting of the College Reading Association (Crystal City, VA, October 31-November 3, 1991).
 • Metsala Jamie; Allan Wigfield; A. Dacey McCann (2003). Children’s Motivation for Reading (Editor: J.L.Metsala), The Reading Teacher, 50(1), 360–362.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap.
 • Russel, David H. (1994). “Reading and Child Devolopment”, Reading in The Elementary School, Forty Eighty yearbook, The National Society for The Study of Education, Part II. Chicago: Chicago University Press.
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt N, & Serin O. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler, Eğitim Araştırmaları, 4, (12), 149–157.
 • Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Anı Yayıncılık. Ankara.
 • Silah, M. (2000). Sosyal Psikoloji (Davranış Bilimi). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Smith, M.B. (1968). “Attitude Change” İnternational Encyclopedia Of The Social Sciences. Crowell and Mac Millan.
 • Tosunoğlu, M. (2002). Türkçe Öğretiminde Okuma Alışkanlığı ve Çocukların Okuma Eğilimleri, Türk Dili, (609), 547–563.
 • Yılmaz, B. (1998). Okuma Alışkanlığı Sorunu Bir Enstitü Örneği ve Türkiye İçin Öneriler, Türk Kütüphaneciliği, 12, (3), 244–251.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Murat ÖZBAY This is me


Hasan BAĞCI This is me


Yusuf UYAR>

0000-0002-4389-5735

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 15

Cite

Bibtex @ { inuefd108719, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {15}, pages = {117 - 136}, title = {TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Özbay, Murat and Bağcı, Hasan and Uyar, Yusuf} }
APA Özbay, M. , Bağcı, H. & Uyar, Y. (2008). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (15) , 117-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108719
MLA Özbay, M. , Bağcı, H. , Uyar, Y. "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 117-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8708/108719>
Chicago Özbay, M. , Bağcı, H. , Uyar, Y. "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 117-136
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF THE PRESERVICE TURKISH TEACHERS? ATTITUDES TOWARDS READING HABIT ACCORDING TO SOME VARIABLES AU - MuratÖzbay, HasanBağcı, YusufUyar Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 136 VL - 9 IS - 15 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Murat Özbay , Hasan Bağcı , Yusuf Uyar %T TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 15 %R %U
ISNAD Özbay, Murat , Bağcı, Hasan , Uyar, Yusuf . "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 15 (June 2008): 117-136 .
AMA Özbay M. , Bağcı H. , Uyar Y. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. INUJFE. 2008; 9(15): 117-136.
Vancouver Özbay M. , Bağcı H. , Uyar Y. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(15): 117-136.
IEEE M. Özbay , H. Bağcı and Y. Uyar , "TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 15, pp. 117-136, Jun. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.