Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

School Administrators Opinions Regarding School Guidance and Psychological Counseling Services

Year 2017, Volume 4, Issue 8, 34 - 47, 22.12.2017
https://doi.org/10.29129/inujgse.359846

Abstract

Purpose: School administrators have a variety of roles and tasks: Research and planning, organizing, guiding, monitoring, auditing and evaluation, communication and management are the most important roles and tasks. In accordance with the provisions of the relevant legislation, the school principal manages the school together with other employees. Guidance and psychological counseling services that are applied to schools are  indigenous to program of that school. The functionality of the program is based on the common understanding of school staff. A common understanding can be provided among school staff regarding guidance and psychological counseling services by managers. The purpose of this study is to determine the opinions of school administrators responsible for conducting guidance and psychological counseling services in primary, secondary and high school in Malatya. This study may contribute to the cooperation of school administrators and psychological counselor iron out the complexity of their roles, tasks and expectations.

 

Design & Methodology: For the sample of the study, 78 principals and 92 asistant principals (170 school administrators) working in primary, secondary and high schools in Battalgazi and Yeşilyurt provinces of Malatya province were determined by convenience sampling technique of random sampling methods and 28.7% of the universe was reached. In the analysis of data, descriptive analysis, for binary comparisons nonparametric tests Mann Whitney U, for multiple comparisons Kruskal Wallis hypothesis tests were used.

 

Findings: According to findings, school administrators stated that school guidance services cannot be carried out effectively by class and branch teachers, that psychological counselors should be constantly in the school unit, and that guidance services cannot be limited to educational seminars for students, parents and teachers. They pointed out that each school had a psychological counselor, a psychological counselor was the key to student identification, school management, a unit that provided communication between the parents and the teacher, interfered with the problems in the school, and played an active role in monitoring the development of the students. "I think that the guidance service at the school interfered with the problems in the school." administrators in primary and secondary schools stated that they attended and administrators who worked in high school stated that they did not participate.

Conclusion & Suggestions: It is not possible for these researches and results to be generalized to all schools. Therefore, testing of the results of the research with broader sample groups, especially with mixed methods, may be helpful in reaching further important details of the subject. More detailed research can be done on the opinions of managers in high school on guidance and psychological counseling services.

References

 • Can, A. (2014). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara. Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. (İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. (6th ed.). Boston: McGraw Hill.
 • Güven, M. (2014). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara. Anı Yayıncılık
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayıncılık.
 • Kaya, A. (2011). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara. Anı Yayıncılık
 • Kuzgun, Y. (1988). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara. ÖSYM Eğitim Yayınları
 • MEB. (2001). Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği. 15 Mart 2017 tarihinde erişildi. https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Milli%20E%C4%9Fitim%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Rehberlik%20ve%20Psikolojik%20Hizmetler%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.htm
 • Özabacı, N., Sakarya, N., & Doğan, M. (2008). Okul yöneticilerinin okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 8-22.
 • Özçelik, İ., İskender, M., & Palancı, M. (2000). İlköğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 48-50.
 • Özdemir, E. İ. (1991). Bazı Değişkenlerin Liselerdeki Öğrenci, Öğretmen, Danışman ve Yöneticilerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentilerinin Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Tan, H. & Baloğlu, M. (2013). Psikolojik danışma ve rehberlik teori ve uygulama. Ankara. Nobel Yayınları
 • Yeşilyaprak, B. (2010). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşımı. Ankara. Nobel Yayınları
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.

Okul Yöneticilerinin Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İle İlgili Görüşleri

Year 2017, Volume 4, Issue 8, 34 - 47, 22.12.2017
https://doi.org/10.29129/inujgse.359846

Abstract

Amaç: Okul yöneticilerinin çeşitli rol ve görevleri vardır: Araştırma ve planlama, örgütleme, rehberlik, izleme, denetim ve değerlendirme, iletişim ve yönetim bu rol ve görevlerden öne çıkanlarıdır. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, okul müdürü diğer çalışanlarla birlikte okulu yönetir.  Okullarda uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri o okulun kendine özgü bir programdır. Programın işlevselliği okul çalışanlarının ortak anlayış birliğine dayanır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin çalışanlar arasındaki ortak anlayış yöneticilerin desteğiyle sağlanabilir. Bu araştırma, Malatya ilindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan okul yöneticilerinin okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili görüşlerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma okul yöneticileri ve psikolojik danışmanların rolleri, görevleri ve beklentileri konusunda karmaşıklığın ortadan kalkmasını ve okulun iki önemli iç ögesinin işbirliğine katkı sağlayabilir.

 

Yöntem: Araştırmanın örneklemi için Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve liselerinde görev yapan 78’i müdür ve 92’si müdür yardımcısı toplam 170 okul yöneticisi olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda ulaşılabilir örnekleme tekniği ile belirlenmiş ve evrenin %28,7’sine ulaşılmıştır. Verilerin çözümlemesinde, betimsel analiz, ikili karşılaştırmalarda non-parametrik testlerden Mann Whitney U, çoklu karşılaştırmalar için ise Kruskal Wallis hipotez testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Bulgulara göre okul yöneticileri, okuldaki rehberlik hizmetlerinin sınıf ve branş öğretmenlerince etkili bir şekilde yürütülemeyeceğini, psikolojik danışmanın okuldaki birimde sürekli bulunması gerektiğini ve rehberlik hizmetlerinin öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitim seminerleri ile sınırlı tutulamayacağını belirtmişlerdir. Her okulda bir psikolojik danışman bulunması, psikolojik danışmanın öğrenciyi birebir tanımasının önemi, okul yönetimi, veli ve öğretmen iletişimini sağlayan bir birim, okuldaki sorunlara büyümeden müdahale ettiğini, öğrencilerin gelişiminin takip edilmesinde etkin rol oynadığını belirtmişlerdir. Okuldaki rehberlik servisinin okuldaki sorunlara büyümeden müdahale ettiği düşüncesindeyim.’ maddesine ilkokul ve ortaokulda görev yapan yöneticiler katıldıklarını belirtirken lise de görev yapan yöneticiler katılmadıklarını belirtmişlerdir.

Sonuçlar ve Öneriler: Bu araştırma ve sonuçlarının tüm okullara genellenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle araştırma sonuçlarının özellikle karma yöntemlerle daha geniş örneklem gruplarıyla test edilmesi konuya ilişkin başka önemli ayrıntılara ulaşmasında yardımcı olabilir. Liselerde görev yapan yöneticilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görüşleri konusunda daha detaylı araştırmalar yapılabilir.

References

 • Can, A. (2014). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara. Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. (İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. (6th ed.). Boston: McGraw Hill.
 • Güven, M. (2014). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara. Anı Yayıncılık
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayıncılık.
 • Kaya, A. (2011). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara. Anı Yayıncılık
 • Kuzgun, Y. (1988). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara. ÖSYM Eğitim Yayınları
 • MEB. (2001). Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği. 15 Mart 2017 tarihinde erişildi. https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Milli%20E%C4%9Fitim%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Rehberlik%20ve%20Psikolojik%20Hizmetler%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.htm
 • Özabacı, N., Sakarya, N., & Doğan, M. (2008). Okul yöneticilerinin okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 8-22.
 • Özçelik, İ., İskender, M., & Palancı, M. (2000). İlköğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 48-50.
 • Özdemir, E. İ. (1991). Bazı Değişkenlerin Liselerdeki Öğrenci, Öğretmen, Danışman ve Yöneticilerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentilerinin Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi.
 • Tan, H. & Baloğlu, M. (2013). Psikolojik danışma ve rehberlik teori ve uygulama. Ankara. Nobel Yayınları
 • Yeşilyaprak, B. (2010). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşımı. Ankara. Nobel Yayınları
 • Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.

Details

Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Nuri ERDEMİR


Ali Kış (Primary Author)
0000-0003-4768-3964
Türkiye

Publication Date December 22, 2017
Application Date November 30, 2017
Acceptance Date December 22, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 8

Cite

APA Erdemir, N. & Kış, A. (2017). Okul Yöneticilerinin Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İle İlgili Görüşleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 4 (8) , 34-47 . DOI: 10.29129/inujgse.359846