Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Opinions of social studies teachers on the distance education process of social studies course

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 378 - 399, 31.12.2021
https://doi.org/10.47615/issej.1030117

Abstract

Yapılan bu araştırmanın amacı, Covid-19 sebebiyle Türkiye’de sürdürülen uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler dersi hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. Araştırmada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Düzce’de görev yapan 15 sosyal bilgiler öğretmeniyle çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenemolojik) deseni kullanılmıştır. Bunun için hazırlanan 11 soruluk bir yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla veriler toplanmıştır ve bu veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcı sosyal bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler dersi öğretim programında bulunan kazanımları uygulamakta ve yetiştirmekte özellikle de 6. sınıf düzeyinde zorlandıklarını belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler derslerine devam düzeyi, devlet okullarında özel okullara nazaran daha düşük gerçekleşmiştir. Uzaktan eğitimde materyal zenginliği kısıtlı kalmıştır. Ders içi destekleyici etkinliklerde çeşitlilik azalmıştır. Özellikle köy okullarında bağlantı sorunları, öğrencilerin bilgisayar gibi donanımlarının eksikliği, verimliliği daha çok düşürmüştür. Öğrencilerin ders içi çalışmalara katılmakta isteksiz olduğu görüşü öne çıkmıştır ve hatta haftalar ilerledikçe heyecanlarını kaybettikleri ve isteklerinin azaldığı belirtilmiştir.

References

 • Akkuş, M. (2008). Coğrafya dersi öğretim programının (2005) öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi )Gazi Üni. Eğt. Bil. Enst. Ankara
 • Budak, F. & Korkmaz, Ş. (2020). Covıd-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, 1, 62-79.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz , Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çekmez, E., Yıldız, C. ve Bütüner, Ö.S. (2012). Fenomenografik Araştırma yöntemi. Necatibey Faculty Of Education Electronic Journal Of Science & Mathematics Education, 6(2). 77-102
 • Çepni, S. (2011). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Duman, Ç. (2021). Pandemi Sürecinde Okul Yönetimine İlişkin İdareci Görüşleri. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi. 5(2), 181-194
 • Hawkins, B.L. (1999). “Distributed Learning and Institutional Restructuring”, Educom Review, 34, 4, 12-15 & 42-44.
 • Hızal, A. (1983). Uzaktan öğretim süreçleri ve yazılı gereçler. Ankara Üni. Eğitim Bilimleri Fak. Yayınları. No: 122
 • Jasper, M. A. (1994). Issues in phenomenology for researchers of nursing. Journal of Advanced Nursing, 19, 309- 314.
 • Karaman, S. (2007). Ders web sayfaları: özellikleri, hazırlanması, kullanılması ve öğretim elemanlarının tutumu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(13), 47-68.
 • Karayalçın, Y. (1959). Mektupla öğretim. Ankara Banka Ticaret Hukuku araştırma Enst. Yayın No:9 İstanbul: Güzel İstanbul Matbaası.
 • Kılıçoğlu, G. (2015). Sosyal bilgiler tanımı, dünyada ve ülkemizde gelişimi. Safran, M. (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi. (s. 487-505). Ankara: Pegem.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. Yıl: 2, Sayı: 5, 376-394.
 • Öztürk, C., Otluoğlu, R. (2005). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller, Ankara. Pegem. Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. (Ed: Tay, B., Öcal, A.). Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Sertdemir, A. (2020). Türkiye’nin koronavirüsle mücadele performansı üzerine bir değerlendirme. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 15 – 26.
 • Sönmez, V., (2005). Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sözen, E. (2011). Ortaöğretim 10. sınıf coğrafya dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst. Ankara.
 • Sözen, E. (2018). 2005 ve 2018 coğrafya dersi öğretim programlarında (cdop) yapılan değişikliklerin karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 199-216. doi: 10.29329/mjer.2018.172.11
 • Şendağ, S. Gündüz, Ş. (2007). Öğretmen adaylarının web tabanlı öğrenme materyalinin kullanılabilirliği ve etkinliği hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 137-149.
 • Taş, H. İ. (2005). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ilköğretim II. kademe ve liselerde coğrafya dersi ve müfredatının değişimi. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 14 , pp. 311-331.
 • Üçışık, S., Sekin, S. (2001). Lise coğrafya dersi öğretim programının amaçlarına yönelik eleştirisel bir yaklaşım. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 4, 49-59.
 • Yalman, M., Kutluca, T. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Sürecinde PowerPoint Kullanımlarına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 2(1), 41-54.
 • Yaşar, Ş. (2005). Sosyal bilgiler programı ve öğretimi. yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu. eğitimde yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı (329-342). Ankara: Sim Matbaası.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 378 - 399, 31.12.2021
https://doi.org/10.47615/issej.1030117

Abstract

Yapılan bu araştırmanın amacı, Covid-19 sebebiyle Türkiye’de sürdürülen uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler dersi hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. Araştırmada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Düzce’de görev yapan 15 sosyal bilgiler öğretmeniyle çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenemolojik) deseni kullanılmıştır. Bunun için hazırlanan 11 soruluk bir yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla veriler toplanmıştır ve bu veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcı sosyal bilgiler öğretmenleri, sosyal bilgiler dersi öğretim programında bulunan kazanımları uygulamakta ve yetiştirmekte özellikle de 6. sınıf düzeyinde zorlandıklarını belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler derslerine devam düzeyi, devlet okullarında özel okullara nazaran daha düşük gerçekleşmiştir. Uzaktan eğitimde materyal zenginliği kısıtlı kalmıştır. Ders içi destekleyici etkinliklerde çeşitlilik azalmıştır. Özellikle köy okullarında bağlantı sorunları, öğrencilerin bilgisayar gibi donanımlarının eksikliği, verimliliği daha çok düşürmüştür. Öğrencilerin ders içi çalışmalara katılmakta isteksiz olduğu görüşü öne çıkmıştır ve hatta haftalar ilerledikçe heyecanlarını kaybettikleri ve isteklerinin azaldığı belirtilmiştir.

References

 • Akkuş, M. (2008). Coğrafya dersi öğretim programının (2005) öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi )Gazi Üni. Eğt. Bil. Enst. Ankara
 • Budak, F. & Korkmaz, Ş. (2020). Covıd-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, 1, 62-79.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz , Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Çekmez, E., Yıldız, C. ve Bütüner, Ö.S. (2012). Fenomenografik Araştırma yöntemi. Necatibey Faculty Of Education Electronic Journal Of Science & Mathematics Education, 6(2). 77-102
 • Çepni, S. (2011). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Duman, Ç. (2021). Pandemi Sürecinde Okul Yönetimine İlişkin İdareci Görüşleri. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi. 5(2), 181-194
 • Hawkins, B.L. (1999). “Distributed Learning and Institutional Restructuring”, Educom Review, 34, 4, 12-15 & 42-44.
 • Hızal, A. (1983). Uzaktan öğretim süreçleri ve yazılı gereçler. Ankara Üni. Eğitim Bilimleri Fak. Yayınları. No: 122
 • Jasper, M. A. (1994). Issues in phenomenology for researchers of nursing. Journal of Advanced Nursing, 19, 309- 314.
 • Karaman, S. (2007). Ders web sayfaları: özellikleri, hazırlanması, kullanılması ve öğretim elemanlarının tutumu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(13), 47-68.
 • Karayalçın, Y. (1959). Mektupla öğretim. Ankara Banka Ticaret Hukuku araştırma Enst. Yayın No:9 İstanbul: Güzel İstanbul Matbaası.
 • Kılıçoğlu, G. (2015). Sosyal bilgiler tanımı, dünyada ve ülkemizde gelişimi. Safran, M. (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi. (s. 487-505). Ankara: Pegem.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. Yıl: 2, Sayı: 5, 376-394.
 • Öztürk, C., Otluoğlu, R. (2005). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller, Ankara. Pegem. Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. (Ed: Tay, B., Öcal, A.). Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Sertdemir, A. (2020). Türkiye’nin koronavirüsle mücadele performansı üzerine bir değerlendirme. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 15 – 26.
 • Sönmez, V., (2005). Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sözen, E. (2011). Ortaöğretim 10. sınıf coğrafya dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Ün. Eğt. Bil. Enst. Ankara.
 • Sözen, E. (2018). 2005 ve 2018 coğrafya dersi öğretim programlarında (cdop) yapılan değişikliklerin karşılaştırılması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 199-216. doi: 10.29329/mjer.2018.172.11
 • Şendağ, S. Gündüz, Ş. (2007). Öğretmen adaylarının web tabanlı öğrenme materyalinin kullanılabilirliği ve etkinliği hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 137-149.
 • Taş, H. İ. (2005). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ilköğretim II. kademe ve liselerde coğrafya dersi ve müfredatının değişimi. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 14 , pp. 311-331.
 • Üçışık, S., Sekin, S. (2001). Lise coğrafya dersi öğretim programının amaçlarına yönelik eleştirisel bir yaklaşım. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 4, 49-59.
 • Yalman, M., Kutluca, T. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Sürecinde PowerPoint Kullanımlarına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 2(1), 41-54.
 • Yaşar, Ş. (2005). Sosyal bilgiler programı ve öğretimi. yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu. eğitimde yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı (329-342). Ankara: Sim Matbaası.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Hasan YEŞİLYURT (Primary Author)
Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0002-0948-0755
Türkiye

Early Pub Date December 25, 2021
Publication Date December 31, 2021
Application Date November 29, 2021
Acceptance Date December 23, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { issej1030117, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, eissn = {2146-6297}, address = {}, publisher = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2021}, volume = {7}, number = {2}, pages = {378 - 399}, doi = {10.47615/issej.1030117}, title = {Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Hasan} }
APA Yeşilyurt, H. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi , 7 (2) , 378-399 . DOI: 10.47615/issej.1030117
MLA Yeşilyurt, H. "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri" . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 (2021 ): 378-399 <https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/66948/1030117>
Chicago Yeşilyurt, H. "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 (2021 ): 378-399
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri AU - Hasan Yeşilyurt Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47615/issej.1030117 DO - 10.47615/issej.1030117 T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 378 EP - 399 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-6297 M3 - doi: 10.47615/issej.1030117 UR - https://doi.org/10.47615/issej.1030117 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Social Sciences Education Journal Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri %A Hasan Yeşilyurt %T Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri %D 2021 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 7 %N 2 %R doi: 10.47615/issej.1030117 %U 10.47615/issej.1030117
ISNAD Yeşilyurt, Hasan . "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 7 / 2 (December 2021): 378-399 . https://doi.org/10.47615/issej.1030117
AMA Yeşilyurt H. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. ISSEJ. 2021; 7(2): 378-399.
Vancouver Yeşilyurt H. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 2021; 7(2): 378-399.
IEEE H. Yeşilyurt , "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 378-399, Dec. 2021, doi:10.47615/issej.1030117

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International