Year 2018, Volume , Issue 16, Pages 31 - 44 2018-04-27

DETERMINATION OF FACTORS THAT PROVIDE WORK-LIFE BALANCE FOR WOMEN ACADEMICS: LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS
İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

Pınar ALTIOK GÜREL [1]


When academics are concerned about the intensive work hours and workload, there is a need for strategies to use the time more effectively. Academic women, regardless of their employment status, continue to undertake most of their housework, child care and different responsibilities. Thus, there are difficulties in establishing work-life balance. The aim of this study is to determine the factors that effect work-life balance for female academics working at three large state universities with the help of logistic regression analysis. As a result of analysis; respectively, from the high risk on the work-life balance; the number of children, the existence of spousal support, the marital status, the existence of the individual responsible for care, family support, the presence of the beneficiary and age statistically significant.

 

Akademisyenlerin yoğun çalışma saatleri ve iş yükü düşünüldüğünde,  zamanın daha etkin kullanımına yönelik stratejilere ihtiyaç vardır. Akademisyen kadınlar, istihdam statüsüne bakılmaksızın ev işleri, çocuk bakımı ve farklı sorumlulukların büyük bir kısmını üstlenmeye devam etmektedir. Böylece, iş-yaşam dengesi kurma konusunda  zorluklar yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üç büyük devlet üniversitesinde görev yapan kadın akademisyenler için iş-yaşam dengesini sağlamada etkili faktörlerin belirlenmesinin lojistik regresyon analizi yardımıyla ortaya konulmasıdır. Analiz sonucunda; iş-yaşam dengesi varlığı üzerinde yüksek riskten düşüğe göre sırasıyla; çocuk sayısı, eş desteğinin varlığı, medeni durum, bakmakla yükümlü olunan bireyin varlığı, aile desteği, yardımcı kişinin varlığı ve yaş istatistik anlamlı ve önemli olarak belirlenmiştir.

 • Ballıca, S. (2010). İş Görenlerin İş Yaşam Dengesi Algılamaları ile Cinsiyet Rolleri ve Bireysel Özelliklerinin İlişkisi: Büyük Ölçekli Bir İşletmede Bir İnceleme, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Budd, J. W. (2011). The Thought of Work, New York: Cornell University Press. Clark, C. (2000). Work/Family Border Theory. A New Theory Of Work/Life Balance, Human Relations, 53(6), 747-770.
 • Clark, M., Koch, L. & Hill, E. (2004). The Work-Family Interface: Differentiating Balance And Fit, Family and Consumer Sciences Research Journal, 33(2), 121-140.
 • Favero, L. W. & Heath, R. G. (2012). Generational Perspectives in The Workplace: Interpreting The Discourses That Constitute Women’s Struggle To Balance Work And Life, Journal of Business Communication, 49(4), 332-356.
 • Greenhaus, J. H. & Beutell, N. J. (1985). Sources Of Conflict Between Work And Family Roles, Academy of Management Review, 10(1), 76-88.
 • Greenhaus, J. H.; Collins, K. M. & Shaw, J. D. (2003). The Relation Between Work-Family Balance and Quality of Life, Journal of Vocational Behaviour, 63(1),510-531.
 • Guest, D. E. (2002). Perspectives on The Study of Work-life Balance, Social Science Information, 41(1), 255-279.
 • Günay, G. & Bener, Ö. (2011). Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153(1), 157-171.
 • Gür, Ö. (2016). İş-Yaşam Dengesinin Mersin’de Otomotiv Sektöründe Araştırılması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Hall, D. T. & Richter, J. (1988). Balancing Work Life And Home Life: What Can Organizations Do To Help? The Academy of Management Executive, 2 (3), 213-223.
 • Herman, J. B. & Gyllstrom, K. K. (1977). Working Men And Women: Inter- And Intra-Role Conflict, Psychology of Women Quarterly, 1(1), 319-333.
 • Kalliath, T., & Brough, P. (2008). Work-Life Balance: A Review Of The Meaning Of The Balance Construct, Journal of Management & Organization, 14(3), 323–327.
 • Lewis, S. (2001). Resturcturing Workplace Cultures: The Ultimate Work-Family Challenge?, Women in Management Review, 16(1), 21-29.
 • Lye, D. N. & Biblarz, T. J. (1993). The Effects of Attitudes Family Life and Gender Roles on Marital Satisfaction, Journal of Family Issues, 14(1), 157-188.
 • Milkie, M. A. & Peltola, P. (1999). Playing All The Roles: Gender And The Workfamily Balancing Act. Journal Of Marriage And The Family, 61(1), 476- 490.
 • Mudd, E. H.(2002). Women’s Conflicting Values, Journal of Marriage and Family Living, 8(3), 50-65. Narin, M., Marşap A. & Gürol, M. A. (2006). Global Kadın Girişimciliğinin Maksimizasyonunu Hedefleme: Uluslararası Arenada Örgütlenme ve Ağ Oluşturma, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(1), 65-78.
 • Newman, L. K. (2002). Sex, Gender and Culture: Issues in the Definition, Assesment and Treatment of Gender Identity Disorder, Clinical Child Psychology and Psychiatry, 7(1), 358-367.
 • Netemeyer, R. G., Boles, J. S. & Mcmurrian, R. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales, Journal of Applied Psychology, 81(4), 400-410.
 • Örücü, E., Kılıç R., & Kılıç T. (2007). Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(2), 117-135.
 • Özdevecioğlu, M., & Çakmak Doruk, N. (2009). Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile-İş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 69-99.
 • Parasuraman, S. & Greenhaus, J. H. (1997). Integrating Work and Family: Challanges and Choices for a Changing World, London: Westport,Quorum Boks.
 • Sennett, R. (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü, Durak, S. ve Yılmaz, A. (çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sezgin, F. H. & Kınay, B., (2010). A Dynamic Factor Model for Evaluation of Financial Crises in Turkey, Bulletin De la Societe des Sciences Medicales, No: 1/10,109-117.
 • Sezgin F. H. (2016). Bayesci Faktör Analizi ve Maslach Tükenmişlik Envanteri Uygulaması, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences Bildiriler Kitabı, 1283-1296, Uşak.
 • Tallichet, S. E. & Willits, F. K. (1986). Gender-Role Attitude Change of Young Women: Influental Factors from a Panel Study, Social Psychology Quarterly, 49(3), 106-133.
 • Tural, N. (2006). Universities And Academic Life in Turkey: Changes And Challenges, 8 Th. International Conference on Education. 25–28 May, Organized by Athen Institute for Education and Research, Athena, https://www.atiner.gr/2006panels, (Erişim Tarihi: 13.04.2018).
 • Quick, J. C., Nelson, J. D. & Hurrel, D. L. (1997). Preventive Stres Management in Organizations, Washington DC: American Psychological Association.
 • White, J. M. (1999). Work–Family Stage And Satisfaction With Work-Family Balance, Journal of Comparative Family Studies, 30(1), 163-175.
 • Wong, S. & Ko, A. (2009). Exploratory Study of Understanding Hotel Employees’ Perception on Work-Life Balance Issues, International Journal of Hospitality Management, 28(2), 195-203.
 • Vatansever, Ç. (2008). Work And Non-Work Life Balance, And its Relation To Organizational Commitment And Career Satisfaction, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Pınar ALTIOK GÜREL

Dates

Publication Date : April 27, 2018

Bibtex @research article { iukad419212, journal = {Kadın Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-7807}, address = {}, publisher = {Istanbul University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {31 - 44}, doi = {}, title = {İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ALTIOK GÜREL, Pınar} }
APA ALTIOK GÜREL, P . (2018). İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ. Kadın Araştırmaları Dergisi , (16) , 31-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iukad/issue/36807/419212
MLA ALTIOK GÜREL, P . "İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ". Kadın Araştırmaları Dergisi (2018 ): 31-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iukad/issue/36807/419212>
Chicago ALTIOK GÜREL, P . "İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ". Kadın Araştırmaları Dergisi (2018 ): 31-44
RIS TY - JOUR T1 - İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ AU - Pınar ALTIOK GÜREL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kadın Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 44 VL - IS - 16 SN - 1300-7807- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kadın Araştırmaları Dergisi İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ %A Pınar ALTIOK GÜREL %T İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ %D 2018 %J Kadın Araştırmaları Dergisi %P 1300-7807- %V %N 16 %R %U
ISNAD ALTIOK GÜREL, Pınar . "İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ". Kadın Araştırmaları Dergisi / 16 (April 2018): 31-44 .
AMA ALTIOK GÜREL P . İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ. Kadın Araştırmaları Dergisi. 2018; (16): 31-44.
Vancouver ALTIOK GÜREL P . İŞ-YAŞAM DENGESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖRLERİN KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN BELİRLENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ. Kadın Araştırmaları Dergisi. 2018; (16): 44-31.

Authors of the Article
Pınar ALTIOK GÜREL [1]