Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level

Year 2017, Volume 5, Issue 4, 31 - 48, 04.12.2017

Abstract

People are equipped with the ability to learn something new every moment in their educational life and daily life. In the learning process, a great number of processes are applied to get the expected behaviour. Cognitive processes are the main point of our learning process. Cognitive development starts from the birth. Learning occurs by adding new information on the previously learnt information. At this point, metacognitive process includes a person’s knowing his own actions, become aware of them, supervise them, think about them, draw conclusions and plan them. These skills also make learning process easier. It is highly important for our education system and students that the teachers have those skills, too. In that sense, primary school teacher candidates’ metacognitive awareness level has been analyzed in this study. In the study, scanning method has been used to describe the current situation. Our sample includes the 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students who study at two Education Faculty in 2015-2016 academic year in Turkey. 370 teacher candidates participated in this study. As the data collection tool, Metacognition Awareness Inventory which was developed by Schraw and Dennison (1994) and adapted to Turkish by Akın, Abacı and Çetin (2007) has been used. SPSS16 program has been used for data analysis. As a result of the study, it was found that primary teacher candidates have high level of metacognitive awareness and the correlation among parameters has been analyzed with Metacognition Awareness Inventory.

References

 • Akın, A. (2006). Başarı Amaç Oryantasyonları İle Bilişötesi Farkındalık, Ebeveyn Tutumları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akın, A., Abacı, R., & Çetin, B. (2007). The Validity and Reliability Study of the TURKISH Version of the Metacognitive Awareness Inventory. Educational Science: Theory & Practice, 7(2), 655-680.
 • Akpunar, B., (2011). International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 6/4 Fall 2011st.
 • Bakioğlu, B. ve Arkadaşları. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Teknoloji Tutumlarının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 1, Sayı 1, 22-33rd.
 • Baltacı, M., Akpınar, B. (2011). Web Tabanlı Öğretimin Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyine Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2011, Cilt: 8, Sayı: 16, s.319-333rd
 • Baykara, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejileri İle Öğretmen Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 40: 80-92nd.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon.
 • Demircioğlu, H. (2008). Matematik öğretmen adaylarının üstbilişsel davranışları¬nın gelişimine yönelik tasarlanan eğitim durumlarının etkililiği, doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Deniz, D., Küşük, B., Cansız, Ş., Akgün, L., İşleyen, T. (2014). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:22, No:1, s. 305-320.
 • Dilci, T., Kaya, S. (2012). 4th ve 5. Gradelarda Görev Yapan Grade Öğretmenlerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2012, Sayı:27, ss.247-267.
 • Göçer, T. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları İle Mantıksal Düşünme Becerileri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gürşimşek, I., Çetingöz, D., & Yoleri, S. (2009, March). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. The first International Congress of Educational Research, 1-3 May 2009.
 • Kaçar, M., Sarıçam, H. (2015). Grade Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Farkındalıkları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 2, 137-152nd.
 • Kışkır, G. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyleri İle problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Memiş, A., Arıcan H. (2013). Beşinci Grade Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Düzeylerinin Sex ve Başarı Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences 1 (2013) 76-93rd.
 • Sarpkaya, G., Arık, A. ve Kaplan, H.A. (2011): İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Stratejilerini Kullanma Farkındalıkları ile Matematiğe Karsı Tutumları Arasındaki İlişki. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Cilt:6, Sayı:2nd.
 • Schraw, G., & Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing Metacognitive Awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-470.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Pegem Yayınları: Ankara.
 • Tunca, N., Alkın Şahin, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi (üst biliş) Öğrenme Stratejileri İle Akademik Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2014, 4(1).
 • Tüysüz, C. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2013, Cilt: 10, Sayı: 21, s. 157-166.
 • Tüysüz, C., Karakuyu, Y., Bilgin, İ. (2008). Öğretmen Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 2008-2, Sayı: 17.
 • Vural, L. (2011). Öğretmen Adaylarının Çalışmalarında Yaşadıkları Öğrenme Sorunları ve Öğrenme Stratejileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 46-65.

Year 2017, Volume 5, Issue 4, 31 - 48, 04.12.2017

Abstract

References

 • Akın, A. (2006). Başarı Amaç Oryantasyonları İle Bilişötesi Farkındalık, Ebeveyn Tutumları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akın, A., Abacı, R., & Çetin, B. (2007). The Validity and Reliability Study of the TURKISH Version of the Metacognitive Awareness Inventory. Educational Science: Theory & Practice, 7(2), 655-680.
 • Akpunar, B., (2011). International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 6/4 Fall 2011st.
 • Bakioğlu, B. ve Arkadaşları. (2015). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Teknoloji Tutumlarının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 1, Sayı 1, 22-33rd.
 • Baltacı, M., Akpınar, B. (2011). Web Tabanlı Öğretimin Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyine Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2011, Cilt: 8, Sayı: 16, s.319-333rd
 • Baykara, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejileri İle Öğretmen Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 40: 80-92nd.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon.
 • Demircioğlu, H. (2008). Matematik öğretmen adaylarının üstbilişsel davranışları¬nın gelişimine yönelik tasarlanan eğitim durumlarının etkililiği, doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Deniz, D., Küşük, B., Cansız, Ş., Akgün, L., İşleyen, T. (2014). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:22, No:1, s. 305-320.
 • Dilci, T., Kaya, S. (2012). 4th ve 5. Gradelarda Görev Yapan Grade Öğretmenlerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2012, Sayı:27, ss.247-267.
 • Göçer, T. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları İle Mantıksal Düşünme Becerileri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gürşimşek, I., Çetingöz, D., & Yoleri, S. (2009, March). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. The first International Congress of Educational Research, 1-3 May 2009.
 • Kaçar, M., Sarıçam, H. (2015). Grade Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Farkındalıkları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 2, 137-152nd.
 • Kışkır, G. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyleri İle problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Memiş, A., Arıcan H. (2013). Beşinci Grade Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Düzeylerinin Sex ve Başarı Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences 1 (2013) 76-93rd.
 • Sarpkaya, G., Arık, A. ve Kaplan, H.A. (2011): İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Stratejilerini Kullanma Farkındalıkları ile Matematiğe Karsı Tutumları Arasındaki İlişki. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Cilt:6, Sayı:2nd.
 • Schraw, G., & Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing Metacognitive Awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-470.
 • Senemoğlu, N. (2012). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Pegem Yayınları: Ankara.
 • Tunca, N., Alkın Şahin, S. (2014). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi (üst biliş) Öğrenme Stratejileri İle Akademik Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, January 2014, 4(1).
 • Tüysüz, C. (2013). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2013, Cilt: 10, Sayı: 21, s. 157-166.
 • Tüysüz, C., Karakuyu, Y., Bilgin, İ. (2008). Öğretmen Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 2008-2, Sayı: 17.
 • Vural, L. (2011). Öğretmen Adaylarının Çalışmalarında Yaşadıkları Öğrenme Sorunları ve Öğrenme Stratejileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 46-65.

Details

Primary Language English
Journal Section Teaching Techniques and Activities for Gifted
Authors

Gülşah BATDAL KARADUMAN (Primary Author)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-5725-0949
Türkiye


Ahmet Akif ERBAŞ This is me
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 4, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { jegys432429, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2017}, volume = {5}, number = {4}, pages = {31 - 48}, title = {Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level}, key = {cite}, author = {Batdal Karaduman, Gülşah and Erbaş, Ahmet Akif} }
APA Batdal Karaduman, G. & Erbaş, A. A. (2017). Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 5 (4) , 31-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37389/432429
MLA Batdal Karaduman, G. , Erbaş, A. A. "Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 (2017 ): 31-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37389/432429>
Chicago Batdal Karaduman, G. , Erbaş, A. A. "Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 (2017 ): 31-48
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level AU - Gülşah Batdal Karaduman , Ahmet Akif Erbaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 48 VL - 5 IS - 4 SN - -2149-360X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level %A Gülşah Batdal Karaduman , Ahmet Akif Erbaş %T Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level %D 2017 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Batdal Karaduman, Gülşah , Erbaş, Ahmet Akif . "Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 / 4 (December 2017): 31-48 .
AMA Batdal Karaduman G. , Erbaş A. A. Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level. JEGYS. 2017; 5(4): 31-48.
Vancouver Batdal Karaduman G. , Erbaş A. A. Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2017; 5(4): 31-48.
IEEE G. Batdal Karaduman and A. A. Erbaş , "Investigation of Primary School Teacher Candidates' Metacognitive Awareness Level", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 5, no. 4, pp. 31-48, Dec. 2017

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 12-13 November 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com