Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 107 - 121, 15.06.2021
https://doi.org/10.17478/jegys.696491

Abstract

References

 • Afat, N. (2013). Çocuklarda üstün zekânın yordayıcı olarak ebeveyn tutumları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 155-168.
 • Alma, S. (2015). Üstün yetenekliliği derecelendirme ölçekleri okulöncesi/anaokulu formu (grs-p)’nun Türkçeye uyarlanması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Alemdar, M. (2009). Erken çocukluk dönemindeki üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde ebeveyn, öğretmen ve uzman görüşlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ataman, A. (2003). Üstün zekâlı /üstün yetenekli çocuklar. Ataman, A (Ed.). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Baska, J. V. (2005). Gifted Programs and Services: What are the Non-Negotiables?. Theory Into Practice, 44(2). Columbus, OH: The Ohio State University.
 • Baş, Ö. (2013). Üstün zekâlı olduğu varsayılan beş yaşında bir çocuğun okuma becerisi üzerine durum çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 47-52.
 • Baykoç, N. (2011). Üstün ve özel yetenekli çocuklar ve eğitimleri. Baykoç, N.(Ed). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bozkurt, Ö. (2007). Okulöncesi dönemde öğretmenleri tarafından yaşıtlarına göre üstün ve özel yetenekli olarak aday gösterilen çocukların gelişim özelliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bulut, İ. (2010). Türkiye’de üstün zekâlı çocuklar örneğinde erken yasta yabancı dil olarak İngilizce öğretimi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cosar, G., Cetinkaya, C., & Cetinkaya, C. (2015). Investigating the preschool training for gifted and talented students on gifted school teachers’ view. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(1), 13-21. DOI: http://dx.doi.org/ 10.17478/JEGYS.2015110747
 • Cutts, N.E., & Moseley, N. (2004). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi. İsmail Ersevim (Çev.). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 33-38. DOI: 10.15390/EB.2014.3412
 • Çetinkaya, Ç. (2013). Sıradışı konular çalışma etkinliklerinin yaratıcılığa etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çetinkaya, Ç. (2012). An Examination of Creative Thinking Skills of Gifted and Talented Preschool Children in Terms of Various Variables. International Journal of Early Childhood Education Research, 1 (1), 48-61.
 • Çetinkaya, Ç. (2007). Raven’in ilerleyen matisler plus testi’nin 6,5–8 yas çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik, ön norm çalısmaları ve motivasyon stilleri tespiti ile iliskisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Damasio, A. (1999). Descartes’in yanılgısı. Varlık Yayınları. İstanbul.
 • Davaslıgil, Ü. (2004a). Üstün çocuklar. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Makaleler Kitabı (211-220). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 63.
 • Davaslıgil, Ü. (2004b). Erken çocuklukta üstün zekâlı çocuklara uygulanacak farklılaştırılmış eğitim programı. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Makaleler Kitabı (289-300). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 63.
 • Davaslıgil, Ü. (2004c). Yüksek matematik yeteneğinin erken kestirimi. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (263-284). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Dağlıoğlu, E. (2002). Anaokuluna devam eden beş altı yaş grubu çocukar arasından matematik alanında üstün yetenekli olanların belirlenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dağlıoğlu, E. (2004). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş-altı yaş grubunda ve matematik alanında üstün yetenekli olan çocukların sosyodemogrofik özellikler bakımından incelenmesi. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (247-262). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Erken Çocukluk döneminde üstün yetenekli çocuklar. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi (s. 322-360). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dağlıoğlu, E., Çalışkandemir, F., Alemdar, M. & Bencik, S. (2010). Examination of Human Figure Drawings by Gifted and Normally Developed Children at Preschool Period. İlköğretim Online, 9 (1), 31-43.
 • Dağlıoğlu, E., & Suveren, S. (2013). Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - Educational Sciences: Theory & Practice, 13 (1), 431-453.
 • Daştan, Ş. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeyleri ile üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik tutumlarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü, Ankara.
 • Delisle, J. R. (2003). To be or to do: Is a gifted child born or developed? Roeper Review, 26, 12-13.
 • Dönmez Baykoç, N., & Kurt, Ş. (2004). Bebeklik ve okul öncesi dönemde üstün yetenekli çocukların ve ailelerinin yönlendirilmesi. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (393-400). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Feldhussen, J., & Kolloff, P. B. (1986). The Purdue three-stage enrichment model for gifted education at the elementary level In J.S. Renzulli (Ed.) System AndModels For Developing Programs For The Gifted And Talented. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • Gülkaya, Ş. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin, üstün yetenekli çocuklar hakkındaki algı, görüş ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Yurtdışı Enstitü, Lefkoşa.
 • Gür, Ç. (2006). Sanat Eğitim Programının Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyden Gelen Altı Yaş Üstün Yetenekli Çocukların Çizim Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Heller, K. A. & Schofield, N. J. (2008). Identification and nurturing the gifted from an international perspective. Pfeiffer, S. (Ed). Handbook of giftedness in children, (pp. 93-114). Springer US.
 • Hodge, K., & Kemp, C. (2002). The role of invitational curriculum in the identification of giftedness in young children. Australian Journal of Early Childhood, 27 (1), 33-38.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2004). Üstün yetenekli çocukların karakter özellikleri ve değerler eğitimi. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (131-144). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Karadağ, F., Karabey, B., & Pfeiffe, S. (2016). Identifying gifted preschoolers in turkey: the reliability and validity of the turkish-translated version of the grs-preschool/kindergarten form. Journal of Education and Training Studies, 4 (10), 8-16.
 • Karadağ, F., (2015). Okul öncesi dönemde potansiyel üstün zekâlı çocukların belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karateke, B., (2016). Üstün yetenek potansiyeli olan çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitim programının sosyal beceri gelişimine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Kerem, E.A. and Kınık, E. (2004). Erken çocukluk eğitiminde üstün yetenekli çocuklara “kimlikli bebekler” çalısmasıyla farklı bir bakış: Bir uygulama örneği “deha bebek”. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A., & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (161-168). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Kıldan, O., (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), 805-818.
 • Kıncal, R., Abacı, R., Çetinkaya, Ç., Uşak, M. & Inci, G. (2013). Unusual topics in preschool gifted and talented children. International Journal of Educational Science. 5(3), 179-186.
 • Kocabıyık Alpüran, N. (2015). IQ'nun/zekânın 5-6 yaş çocuklarında alıcı dil ve ifade edici dil becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Koshy, V. (2001). Teaching mathematics to able children. London: David Fulton Publishers.
 • Kurt, E. (2008). Raven Spm Plus Testi 5.5–6.5 Yaş Geçerlik, Güvenirlik, Ön Norm Çalışmalarına Göre Üstün Zekalı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Erken Matematik Yeteneklerinin Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Maker, C. J. (2003). New directions in enrichment and acceleration, In. N. Colangelo & G. Davis (Ed.), Handbook of Gifted Education, (pp 163–173), Boston: Allyn and Bacon.
 • Maker, C. & Nielson, A. (1996). Curriculum development and teaching strategies for gifted learners. Austin, TX: PRO-ED.
 • Marland, S. P. (1972). Education of Gifted and Talented. W D.C.: US Office of Education.
 • MEB, (2009). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Yönerge, Mart 2009/2618 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 5’inci maddesiyle değiştirilmiştir.
 • Metin, N. & Dağlıoğlu, E. (2002). Anaokuluna devam eden beş-altı yaş grubu çocuklar arasından matematik alanında üstün yetenekli olanların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 15-26.
 • Miklewska, A., Kaczmarek, M. & Strelau, J. (2006). The relationship between temperament and intelligence: Cross-sectional study in successive age groups. Personality and Individual Differences, 40, 643–654.
 • Oğurlu, U., & Çetinkaya, C. (2012). Identification of preschool gifted children characteristics based on parents’. The Online Journal of Counseling and Education, 1(3), 41-56.
 • Polat, S. & Ay, O. (2016). Meta-sentez: kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 52-64.
 • Renzulli, J. S. (1999). What is a thing called giftedness, and how do we develop it? A twenty-five year perspective. Journal for the Education of Gifted, 23 (1), 3-54
 • Renzulli, J.S. (1998). The three-ring conception of giftedness. In S.M. Baum, S.M. Reis, & L.R. Maxfield (Eds.), Nurturing the gifts and talents of primary Grade student (pp.1-27). Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • Renzulli, J.S. (1986). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In R.J. Sternberg & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3).
 • Renzulli, J.S. (1977). The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for gifted. Mansfield Centers CT: Creative Learning press.
 • Saranlı, A. G. (2017a). Eş zamanlı olmayan gelişimin üstün yetenekli çocuklardaki görünümü üzerine bir örnek olay çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 89-108.
 • Saranlı, A. G. (2017b). Okul öncesi dönemdeki erken müdahale uygulamalarına farklı bir bakış: üstün yetenekli çocuklar için erken zenginleştirme. Eğitim ve Bilim, 42(190), 343-359. DOI: 10.15390/EB.2017.7062
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Seyhan, B. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklara yönelik algıları ile tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Schofield, N.J. & Hotulainen, R. (2004). Does all cream rise? The plight of unsupported gifted children. Psychology Science, 46, 379–386.
 • Stapf, A. (2003). Hochbegabte Kinder (Highly gifted children). München: C.H. Beck.
 • Sternberg, R. J. (2003). Giftedness according to the theory of successful intelligence. N. Colangelo & G. Davis (Eds.), Handbook of gifted education. Boston: Allyn & Bacon.
 • Sternberg, R.J. (1999). A triarchic approach to the understanding and assessment of intelligence in multicultural populations. Journal of School Psychology, 37.
 • Suveren, S. (2006). Anasınıfına devam eden çocuklar arasından üstün yetenekli olanların belirlenmesi. Master thesis. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Şahin, F. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda okul öncesi yardımcı öğretmen adaylara verilen eğitimin etkisi. Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(3), 166-175.
 • Teloğlu Çakmak, Ş. K. (2016). Erken çocuklukta üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların ahlaki akıl yürütmelerinin incelenmesi Master thesis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tezcan, F. (2012). Perceptions of Early Childhood Teachers Towards Young Gifted Children and Their Education. Master Thesis. Middle East Technical University Institute of Social Science, Ankara.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Webb, J. T., Meckstroth, E. A. & Tolan, S. S. (2003). Guiding the gifted child. Gifted Psychology Press, Arizona, USA: Scottsdale. Weiten, W. (1995). Themen & variation. CA: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Winner, E. (1996) Gifted children myths and realities. Basic Books, New York.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Şeçkin Yayıncılık.
 • Yuvacı, Z., & Dağlıoğlu, E. (2016). Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını desteklemede öğretmene düşen görevler ve etkinlik örnekleri. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 8(1), 39 – 61.

The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 107 - 121, 15.06.2021
https://doi.org/10.17478/jegys.696491

Abstract

The objective/aim of this study is to give an analysis of the researches conducted on gifted and talented in the early childhood period in Turkey through the methodology of meta-synthesis, and yet to reveal the tendencies of the scientific studies. This study provides the literature scanning/reviewing for the articles and graduate thesis written in Turkey between the years of 2002 and 2017. 37 scientific studies are included in this study. At choosing the studies, Google Scholars’ search engine, databases of TUBITAK ULAKBIM DergiPark, YOK National Thesis Center, EBSCOhost- ERIC, and SPRINGER are recruited. All the studies which are approached for this study are analyzed through the content analysis for different themes such as years, subjects, working groups, objectives, methods, and outcomes. These categories of the themes present the data and these data are interpreted based on frequency and percentage values. All the theme categories and frequency values are visually shown in tables and graphs. As a result of this study, it is stated that studies on determining the gifted or talented kids in the early childhood period are quantitatively more. It is found interesting that most of the studies have recruited scales and survey methods. Some of the studies on this subject are the articles from the thesis studies. It is revealed that studies focusing on differentiated education programs for the gifted and talented kids in early childhood are minute amount. In accordance with these results, several facts and suggestions related to these facts are discovered such as multi-dimensional measurement methods are needed to be related to identification in Turkey’s early childhood period, identification for the gifted and talented kids in their early childhood period is crucial as well as the education for their parents and teachers due to their health education is needed, it is also needed to develop relevant differentiated education programs related to kids’ talent fields and finally, it is important to create a national education program to be applied to all the departments who are concerned.

References

 • Afat, N. (2013). Çocuklarda üstün zekânın yordayıcı olarak ebeveyn tutumları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 155-168.
 • Alma, S. (2015). Üstün yetenekliliği derecelendirme ölçekleri okulöncesi/anaokulu formu (grs-p)’nun Türkçeye uyarlanması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Alemdar, M. (2009). Erken çocukluk dönemindeki üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde ebeveyn, öğretmen ve uzman görüşlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ataman, A. (2003). Üstün zekâlı /üstün yetenekli çocuklar. Ataman, A (Ed.). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Baska, J. V. (2005). Gifted Programs and Services: What are the Non-Negotiables?. Theory Into Practice, 44(2). Columbus, OH: The Ohio State University.
 • Baş, Ö. (2013). Üstün zekâlı olduğu varsayılan beş yaşında bir çocuğun okuma becerisi üzerine durum çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 47-52.
 • Baykoç, N. (2011). Üstün ve özel yetenekli çocuklar ve eğitimleri. Baykoç, N.(Ed). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bozkurt, Ö. (2007). Okulöncesi dönemde öğretmenleri tarafından yaşıtlarına göre üstün ve özel yetenekli olarak aday gösterilen çocukların gelişim özelliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bulut, İ. (2010). Türkiye’de üstün zekâlı çocuklar örneğinde erken yasta yabancı dil olarak İngilizce öğretimi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cosar, G., Cetinkaya, C., & Cetinkaya, C. (2015). Investigating the preschool training for gifted and talented students on gifted school teachers’ view. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(1), 13-21. DOI: http://dx.doi.org/ 10.17478/JEGYS.2015110747
 • Cutts, N.E., & Moseley, N. (2004). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi. İsmail Ersevim (Çev.). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39 (174), 33-38. DOI: 10.15390/EB.2014.3412
 • Çetinkaya, Ç. (2013). Sıradışı konular çalışma etkinliklerinin yaratıcılığa etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çetinkaya, Ç. (2012). An Examination of Creative Thinking Skills of Gifted and Talented Preschool Children in Terms of Various Variables. International Journal of Early Childhood Education Research, 1 (1), 48-61.
 • Çetinkaya, Ç. (2007). Raven’in ilerleyen matisler plus testi’nin 6,5–8 yas çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik, ön norm çalısmaları ve motivasyon stilleri tespiti ile iliskisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Damasio, A. (1999). Descartes’in yanılgısı. Varlık Yayınları. İstanbul.
 • Davaslıgil, Ü. (2004a). Üstün çocuklar. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Makaleler Kitabı (211-220). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 63.
 • Davaslıgil, Ü. (2004b). Erken çocuklukta üstün zekâlı çocuklara uygulanacak farklılaştırılmış eğitim programı. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Makaleler Kitabı (289-300). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 63.
 • Davaslıgil, Ü. (2004c). Yüksek matematik yeteneğinin erken kestirimi. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (263-284). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Dağlıoğlu, E. (2002). Anaokuluna devam eden beş altı yaş grubu çocukar arasından matematik alanında üstün yetenekli olanların belirlenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dağlıoğlu, E. (2004). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş-altı yaş grubunda ve matematik alanında üstün yetenekli olan çocukların sosyodemogrofik özellikler bakımından incelenmesi. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (247-262). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Erken Çocukluk döneminde üstün yetenekli çocuklar. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi (s. 322-360). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dağlıoğlu, E., Çalışkandemir, F., Alemdar, M. & Bencik, S. (2010). Examination of Human Figure Drawings by Gifted and Normally Developed Children at Preschool Period. İlköğretim Online, 9 (1), 31-43.
 • Dağlıoğlu, E., & Suveren, S. (2013). Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde öğretmen ve aile görüşleri ile çocukların performanslarının tutarlılığının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - Educational Sciences: Theory & Practice, 13 (1), 431-453.
 • Daştan, Ş. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeyleri ile üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik tutumlarının karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü, Ankara.
 • Delisle, J. R. (2003). To be or to do: Is a gifted child born or developed? Roeper Review, 26, 12-13.
 • Dönmez Baykoç, N., & Kurt, Ş. (2004). Bebeklik ve okul öncesi dönemde üstün yetenekli çocukların ve ailelerinin yönlendirilmesi. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (393-400). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Feldhussen, J., & Kolloff, P. B. (1986). The Purdue three-stage enrichment model for gifted education at the elementary level In J.S. Renzulli (Ed.) System AndModels For Developing Programs For The Gifted And Talented. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • Gülkaya, Ş. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin, üstün yetenekli çocuklar hakkındaki algı, görüş ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Yurtdışı Enstitü, Lefkoşa.
 • Gür, Ç. (2006). Sanat Eğitim Programının Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyden Gelen Altı Yaş Üstün Yetenekli Çocukların Çizim Becerilerine Etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Heller, K. A. & Schofield, N. J. (2008). Identification and nurturing the gifted from an international perspective. Pfeiffer, S. (Ed). Handbook of giftedness in children, (pp. 93-114). Springer US.
 • Hodge, K., & Kemp, C. (2002). The role of invitational curriculum in the identification of giftedness in young children. Australian Journal of Early Childhood, 27 (1), 33-38.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2004). Üstün yetenekli çocukların karakter özellikleri ve değerler eğitimi. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A. & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (131-144). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Karadağ, F., Karabey, B., & Pfeiffe, S. (2016). Identifying gifted preschoolers in turkey: the reliability and validity of the turkish-translated version of the grs-preschool/kindergarten form. Journal of Education and Training Studies, 4 (10), 8-16.
 • Karadağ, F., (2015). Okul öncesi dönemde potansiyel üstün zekâlı çocukların belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karateke, B., (2016). Üstün yetenek potansiyeli olan çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitim programının sosyal beceri gelişimine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Kerem, E.A. and Kınık, E. (2004). Erken çocukluk eğitiminde üstün yetenekli çocuklara “kimlikli bebekler” çalısmasıyla farklı bir bakış: Bir uygulama örneği “deha bebek”. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu, A., & Bilgili, A. E. (Ed.), I Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Bildiriler Kitabı (161-168). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 64.
 • Kıldan, O., (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), 805-818.
 • Kıncal, R., Abacı, R., Çetinkaya, Ç., Uşak, M. & Inci, G. (2013). Unusual topics in preschool gifted and talented children. International Journal of Educational Science. 5(3), 179-186.
 • Kocabıyık Alpüran, N. (2015). IQ'nun/zekânın 5-6 yaş çocuklarında alıcı dil ve ifade edici dil becerilerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Koshy, V. (2001). Teaching mathematics to able children. London: David Fulton Publishers.
 • Kurt, E. (2008). Raven Spm Plus Testi 5.5–6.5 Yaş Geçerlik, Güvenirlik, Ön Norm Çalışmalarına Göre Üstün Zekalı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Erken Matematik Yeteneklerinin Karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Maker, C. J. (2003). New directions in enrichment and acceleration, In. N. Colangelo & G. Davis (Ed.), Handbook of Gifted Education, (pp 163–173), Boston: Allyn and Bacon.
 • Maker, C. & Nielson, A. (1996). Curriculum development and teaching strategies for gifted learners. Austin, TX: PRO-ED.
 • Marland, S. P. (1972). Education of Gifted and Talented. W D.C.: US Office of Education.
 • MEB, (2009). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Yönerge, Mart 2009/2618 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 5’inci maddesiyle değiştirilmiştir.
 • Metin, N. & Dağlıoğlu, E. (2002). Anaokuluna devam eden beş-altı yaş grubu çocuklar arasından matematik alanında üstün yetenekli olanların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 15-26.
 • Miklewska, A., Kaczmarek, M. & Strelau, J. (2006). The relationship between temperament and intelligence: Cross-sectional study in successive age groups. Personality and Individual Differences, 40, 643–654.
 • Oğurlu, U., & Çetinkaya, C. (2012). Identification of preschool gifted children characteristics based on parents’. The Online Journal of Counseling and Education, 1(3), 41-56.
 • Polat, S. & Ay, O. (2016). Meta-sentez: kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(2), 52-64.
 • Renzulli, J. S. (1999). What is a thing called giftedness, and how do we develop it? A twenty-five year perspective. Journal for the Education of Gifted, 23 (1), 3-54
 • Renzulli, J.S. (1998). The three-ring conception of giftedness. In S.M. Baum, S.M. Reis, & L.R. Maxfield (Eds.), Nurturing the gifts and talents of primary Grade student (pp.1-27). Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • Renzulli, J.S. (1986). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In R.J. Sternberg & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3).
 • Renzulli, J.S. (1977). The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for gifted. Mansfield Centers CT: Creative Learning press.
 • Saranlı, A. G. (2017a). Eş zamanlı olmayan gelişimin üstün yetenekli çocuklardaki görünümü üzerine bir örnek olay çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 89-108.
 • Saranlı, A. G. (2017b). Okul öncesi dönemdeki erken müdahale uygulamalarına farklı bir bakış: üstün yetenekli çocuklar için erken zenginleştirme. Eğitim ve Bilim, 42(190), 343-359. DOI: 10.15390/EB.2017.7062
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Seyhan, B. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklara yönelik algıları ile tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Schofield, N.J. & Hotulainen, R. (2004). Does all cream rise? The plight of unsupported gifted children. Psychology Science, 46, 379–386.
 • Stapf, A. (2003). Hochbegabte Kinder (Highly gifted children). München: C.H. Beck.
 • Sternberg, R. J. (2003). Giftedness according to the theory of successful intelligence. N. Colangelo & G. Davis (Eds.), Handbook of gifted education. Boston: Allyn & Bacon.
 • Sternberg, R.J. (1999). A triarchic approach to the understanding and assessment of intelligence in multicultural populations. Journal of School Psychology, 37.
 • Suveren, S. (2006). Anasınıfına devam eden çocuklar arasından üstün yetenekli olanların belirlenmesi. Master thesis. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Şahin, F. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda okul öncesi yardımcı öğretmen adaylara verilen eğitimin etkisi. Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(3), 166-175.
 • Teloğlu Çakmak, Ş. K. (2016). Erken çocuklukta üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların ahlaki akıl yürütmelerinin incelenmesi Master thesis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tezcan, F. (2012). Perceptions of Early Childhood Teachers Towards Young Gifted Children and Their Education. Master Thesis. Middle East Technical University Institute of Social Science, Ankara.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1767-1781.
 • Webb, J. T., Meckstroth, E. A. & Tolan, S. S. (2003). Guiding the gifted child. Gifted Psychology Press, Arizona, USA: Scottsdale. Weiten, W. (1995). Themen & variation. CA: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Winner, E. (1996) Gifted children myths and realities. Basic Books, New York.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Şeçkin Yayıncılık.
 • Yuvacı, Z., & Dağlıoğlu, E. (2016). Okul öncesi dönem üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını desteklemede öğretmene düşen görevler ve etkinlik örnekleri. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 8(1), 39 – 61.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Published Date June 2021
Journal Section Gifted Education
Authors

Gamze İNCİ (Primary Author)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9647-2536
Türkiye

Publication Date June 15, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { jegys696491, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2021}, volume = {9}, number = {2}, pages = {107 - 121}, doi = {10.17478/jegys.696491}, title = {The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis}, key = {cite}, author = {İnci, Gamze} }
APA İnci, G. (2021). The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 9 (2) , 107-121 . DOI: 10.17478/jegys.696491
MLA İnci, G. "The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 9 (2021 ): 107-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/60655/696491>
Chicago İnci, G. "The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 9 (2021 ): 107-121
RIS TY - JOUR T1 - The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis AU - Gamze İnci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17478/jegys.696491 DO - 10.17478/jegys.696491 T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 121 VL - 9 IS - 2 SN - -2149-360X M3 - doi: 10.17478/jegys.696491 UR - https://doi.org/10.17478/jegys.696491 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis %A Gamze İnci %T The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis %D 2021 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 9 %N 2 %R doi: 10.17478/jegys.696491 %U 10.17478/jegys.696491
ISNAD İnci, Gamze . "The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 9 / 2 (June 2021): 107-121 . https://doi.org/10.17478/jegys.696491
AMA İnci G. The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis. JEGYS. 2021; 9(2): 107-121.
Vancouver İnci G. The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2021; 9(2): 107-121.
IEEE G. İnci , "The analysis of research about gifted and talented children at early childhood in Turkey: a study of meta – synthesis", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 9, no. 2, pp. 107-121, Jun. 2021, doi:10.17478/jegys.696491

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 28-29 October 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870       24093           SCImago Journal & Country Rank (SJR)25746

257472574825749
POPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com