Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume: 10 Issue: 3, 363 - 383, 30.09.2022
https://doi.org/10.17478/jegys.1133255

Abstract

References

 • Abiogu, G. C., Ede, M. O., Agah, J. J., Ebeh, J. J., Ejionueme, L. K., Asogwa, E. T., Ekwueme, F. O., Agu, P., Nwafor, B., Omeke, F., & Ogoke, J. (2022). Effects of rational emotive behavior occupational intervention on perceptions of work value and ethical practices: Implications for educational policymakers. Journal of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 39, 638-671. https://doi.org/10.1007/s10942-021-00389-0
 • Akın, A., Pehlivanlı, E. A., & Kerse, G. (2018). Etik değerlerin işkoliklik üzerine etkisi. Sayıştay Dergisi, 111/Ekim-Aralık, 125-142. https://dergi.sayistay.gov.tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/der111m5.pdf
 • Akın, O., & Özdaşlı, K. (2014). Muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde uymaları gereken etik ilkelere uyma düzeyine yönelik meslek mensupları ile meslek yüksekokulu muhasebe bölümü öğrencilerinin algıları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 59-74. http://journal.mufad.org.tr/attachments/article/750/4.pdf
 • Aktaş, K. (2014). Etik-ahlâk ilişkisi ve etiğin gelişim süreci. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 22-32. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uysad/issue/37702/164187
 • Ali, Y. (2020). Exploring the role and challenges of ethical values to impart good governance: The case of Dessie Town, South Wollo, Ethiopia. International and Public Affairs, 4(1), 1-7. https://doi.org/10.11648/j.ipa.20200401.11
 • Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 113-128. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19395/205998
 • Altunay Şam, E., Çaypınar, İ., & Alimcan, D. (2016). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ve şiddete karşı tutumları arasındaki ilişki (Amasya Üniversitesi Örneği). Istanbul Journal of Innovation in Education, 2(2), 31-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/ieyd/issue/24453/396
 • Arain, G. A., Sheikh, A., Hameed, I., & Asadullah, M. A. (2016). Do as ı do: The effect of teachers’ ethical leadership on business Students’ academic citizenship behaviors. Ethics & Behavior, 27(8), 665-680. https://doi.org/10.1080/10508422.2016.1272457
 • Aslan, G., & Karafil, A. Y. (2022). Ortaokul öğrencilerinin kişilik özellikleri ile beden eğitimi ve spor dersine yatkınlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.46385/tsbd.1020607
 • Badiou, A.(2004). Etik: Kötülük kavrayışı üzerine bir deneme. (Translate: Birkan, T.). İstanbul: Metis.
 • Baumane-Vitolina, I., Cals, I., & Sumilo, E. (2016). Is ethics rational? Teleological, deontological and virtue ethics theories reconciled in the context of traditional economic decision making, Procedia Economics and Finance, 39, 108-114. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30249-0
 • Baumlin, J. S., & Meyer, C. A. (2018). Positioning ethos in/for the twenty-first century: An ıntroduction to histories of ethos. Humanities, 7(3), 78. https://doi.org/10.3390/h7030078
 • Beauvais, L., Bosco, S., Desplaces, D., & Kay, A. (2021). What factors predict faculty engagement in business ethics education? Journal of Education for Business, 1-10. https://doi.org/10.1080/08832323.2021.1974813
 • Belet Boyacı, Ş. D., Babadağ, G., & Güner, M. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları temel değerler ile akademik sahtekârlik eğilimlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1762-1793. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363965
 • Benjamin, S., Salonen, V., Gearon, L., Koirikivi, P., & Kuusisto, A. (2021). Safe space, dangerous territory: Young people’s views on preventing radicalization through education-perspectives for pre-service teacher education. Education Sciences, 11(5), 205. https://doi.org/10.3390/educsci11050205
 • Berges-Puyó, J. G. (2018). Motivational factors in learning an L2: A study on intrinsic/extrinsic motivation, classroom materials, and teachers’ behaviors. https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Berges-Puyo2/publication/325204332_Motivational_factors_in_learning_an_L2_a_study_on_intrinsicextrinsic_motivation_classroom_materials_and_teacher%27s_behaviors/links/5c057694458515ae5444b28f/Motivational-factors-in-learning-an-L2-a-study-on-intrinsic-extrinsic-motivation-classroom-materials-and-teachers-behaviors.pdf
 • Berkeley, T. R., & Ludlow, B. L. (2008). Ethical dilemmas in rural special education: A call for a conversation about the ethics of practice. Rural Special Education Quarterly, 27(1-2), 3-9. https://doi.org/10.1177/8756870508027001-202
 • Boon, H. J. (2011). Raising the bar: Ethics education for quality teachers. Australian Journal of Teacher Education, 36(7), 76-93. https://search.informit.org/doi/10.3316/aeipt.189883
 • Bozkurt, E. (2017). Çocuk oyunları ile değerler eğitimi. Unpublished Doctoral Thesis. Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara.
 • Bradley, E., Isaac, P., & King, J. (2020). Assessment of pre-service teacher dispositions. Excelsior: Leadership in Teaching and Learning, 13(1), 50-62. https://doi.org/10.14305/jn.19440413.2020.13.1.03
 • Bulut, S., Alpsoy, T., & Şahin, G. (2021). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin algılamalarının belirlenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 282-296. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/58093/861589
 • Burakgazi, S. G., Can, I., & Coskun, M. (2020). Exploring pre-service teachers' perceptions about professional ethics in teaching: Do gender, major, and academic achievement matter?. International Journal of Progressive Education, 16(4), 213-228. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.14
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 8. Edition. Ankara: Pegem A Publishing.
 • Büyükyılmaz, O., & Alper Ay, F. (2017). Etik liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolü. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 209-233. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.305431
 • Campbell, E. (2013). Ethical intentions and the moral motivation of teachers. In: Handbook of Moral Motivation. Moral Development and Citizenship Education, vol 1. Sense Publishers, Rotterdam. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-275-4_28
 • Can A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. 8. Edition. Ankara: Pegem Akademi. DOI: 10.14527/9786053644484.
 • Celep, C., & Çetin, B. (2005). Teachers' perception about the behaviours of school leaders with regard to knowledge management. International Journal of Educational Management, 19(2), 102-117. https://doi.org/10.1108/09513540510582408
 • Cevizci, A. (2008). Etiğe Giriş. İstanbul: Paradigma Publishing.
 • Chiva-Bartoll, O., Ruiz-Montero, P. J., Olivencia, J. J. L., & Grönlund, H. (2021). The effects of service-learning on physical education teacher education: A case study on the border between Africa and Europe. European Physical Education Review, 27(4), 1014-1031. https://doi.org/10.1177/1356336X211007156
 • Çelebi, N., & Akbağ, M. (2012). A study for identification of ethical conduct of the teachers working at public high schools. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 425-441. https://iojes.net/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=IOJES_690.pdf&key=41212
 • Çiçek, E. (2017). Kurumsal itibarın kazanılmasında kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin ve etik yaklaşımın rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 13, 194-218. http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/sustad/article/view/113/92
 • Dawson, S., & Napper, V. (2020). Determining educator ethical decision-making factors using the jones model. Journal of the International Society for Teacher Education, 24(1), 23-35. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1304617.pdf
 • Dilmaç, B. (2002). İnsanca değerler eğitimi. 1. Edition. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Dilmaç, B., Deniz, M., & Deniz, M. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29182/312485
 • DiPaulo, D. (2022). Do preservice teachers cheat in college, too? A quantitative study of academic integrity among preservice teachers. International Journal of Educational Integrity 18(2), 1-14. https://doi.org/10.1007/s40979-021-00097-3
 • Doğaner, S., & Özbek, O. (2019). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki etik ilkelere ve öğretmenliğe yönelik tutumlarına ilişkin görüşleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 197-208. https://doi.org/10.33689/spormetre.526089
 • Duran, K. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik davranışları algılama düzeylerinin ve etik ikilemleri çözümlemelerinin incelenmesi. Unpublished Master Thesis. Hacettepe University Institute of Education Sciences, Ankara.
 • Durmuş, M. (2017). Kamu kurumlarında etik liderlik algısı: Kamu görevlilerine yönelik bir uygulama. Turkish Studies (Elektronik), 12(3), 167-186. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11377
 • Ediş, M., & Gündüz, N. (2019). Spor eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulaması öğretmen ve öğrenci görüşleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 158-171. https://doi.org/10.33689/spormetre.576747
 • Elmojahed, A. A. (2021). The importance of adopting ethical codes in the libyan educational institutions-with special reference to the postgraduate english departments. Journal of Faculties of Education, 21, 21-38. http://41.208.72.142/bitstream/handle/1/1203/Altarpya21_En02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Eren, A., & Rakıcıoğlu-Söylemez, A. (2017). Pre-service teachers’ ethical stances on unethical Professional behaviors: The roles of professional identity goals and efficacy beliefs. Teaching and Teacher Education, 68, 114-126. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.08.019
 • Frederiksen, H., Cooner, D., & Stevenson, C. (2012). Assessing teacher dispositions in pre-service teachers. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 9(1), 39-52. https://doi.org/10.19030/tlc.v9i1.6714
 • Fuertes, V. (2021). The rationale for embedding ethics and public value in public administration programmes. Teaching Public Administration, 39(3), 252-269. https://doi.org/10.1177/01447394211028275
 • Gertsen, R. (2022). The moral ınvolvement of novice teachers in primary education: Exploring moral dialogues. Journal of Constructivist Psychology, 35(1), 218-234, https://doi.org/10.1080/10720537.2021.1923093
 • Güngör, E. (2018). Doktora, doçentlik, profesörlük tezleri. 1. Edition. İstanbul: Yer-Su Yayıncılık.
 • Hertz, S. G., & Krettenauer, T. (2016). Does moral identity effectively predict moral behavior?: A meta-analysis. Review of General Psychology, 20(2), 129-140. https://doi.org/10.1037/gpr0000062
 • Izadinia, M. (2013), A review of research on student teachers' professional identity. British Educational Research Journal, 39(4), 694-713. https://doi.org/10.1080/01411926.2012.679614
 • Jino, M. J., & Mathew, H. E. (2021). Can formalisation ensure ethical behaviour among teachers? The mediating role of moral efficacy. Business Perspectives and Research, 9(2), 306-323. https://doi.org/10.1177/2278533720963554
 • Johnson, L. E., & Reiman, A. J. (2007). Beginning teacher disposition: Examining the moral/ethical domain. Teaching and Teacher Education, 23(5), 676-687. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.12.06
 • Kalenskyi, A., Kulalaieva, N., Dudikova, L., & Miroshnichenko, V. (2021). Risk prevention as a part of professional training of future physical culture teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 188-207. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/368
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi. 32. Edition. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karataş, S., Caner, M., Kahyaoğlu, R. B., & Kahya, S. (2019). Öğretmen adaylarının gözünden etik öğretmen ve öğretmenlik meslek etiği dersi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 29-49. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.2m
 • Karayaman, S. (2020). Okul yöneticilerinde duygusal zekâ ve etik karar verme ilişkisi. Turkish Studies - Education, 15(4), 2741-2756. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.42738
 • Kaya Erten, Z., Bayraktar, E., & Açmaz, G. (2017). Etik ve etik liderlik. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 62-68. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusaglik/issue/28766/307889
 • Kaya, İ. (2015). Etik değerlere yatkınlık ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 968-974. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/etik-degerlere-yatkinlik-olcegi-toad.pdf
 • Kayabaşı, R. (2018). İşyerlerinde meslek etiği değerlerinin iş sağlığı ve güvenliği üzerine etkisi. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 7(3), 420-430. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbd/issue/42052/470291
 • Kayıkçı, K., & Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 65-94. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10325/126592
 • Kırca, N., Bademli, K., & Özgönül, M. L. (2020). Öğrenci hemşirelerin etik değerlere yatkınlık durumlarının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(3), 410-417. https://doi.org/10.17049/ataunihem.766255
 • Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N., & Erzin, N. O. (2015). Yalova ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensuplarının muhasabe etik algısı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 6-31. https://doi.org/10.18221/bujss.10112
 • Kim, J., & Kim, C. (2017), Three perspectives about ethical value in advertising business. International Journal of Journalism & Mass Communication, 4(124), 1-6.
 • Mahony, P. (2009). Should ought be taught? Teaching and Teacher Education, 25(7), 983-989. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.04.006
 • Manzano-Sánchez, D., González-Víllora. S., & Valero-Valenzuela, A. (2021). Application of the teaching personal and social responsibility model in the secondary education curriculum: ımplications in psychological and contextual variables in students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 3047. https://doi.org/10.3390/ijerph18063047
 • McHan, K., Johnston-Taylor, E., Piscopo, B., Abate, E., & Dehom, S. (2022). Nursing values and moral identity in baccalaureate nursing students. Journal of Professional Nursing, 39, 171-176. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2022.01.009
 • McLaughlin, C., & Wood, E. (2021) ‘The village and the world’: Competing agendas in teacher research – professional autonomy, interpretational work and strategic compliance. Teaching Education, 32(1), 63-76. https://doi.org/10.1080/10476210.2020.1842354
 • Mills, C. (2013). A Bourdieuian analysis of teachers' changing dispositions towards social justice: The limitations of practicum placements in pre-service teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(1), 41-54. https://doi.org/10.1080/1359866X.2012.753985
 • Ministry of National Education (MNE). (2015). Eğitim-öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkeler. http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_06/02032141_mesleki_etik_ilkeler.pdf
 • Ministry of National Education (MNE). (2018). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı (ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120201950145-BEDEN%20EGITIMI%20VE%20SPOR%20OGRETIM%20PROGRAM%202018.pdf
 • O’Neil, K., & Richards, K. A. R. (2018). Breaking from traditionalism: Strategies for the recruitment of physical education teachers. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 89(2), 34-41. https://doi.org/10.1080/07303084.2017.1404511
 • Obuz, Ü. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin görüşleri. Unpublished Master Thesis. Çukurova University Health Sciences Institute, Adana.
 • Oghuvbu, E. P. (2007). Indiscipline among teachers: Causes and influence on school administration in nigeria. Online Submission. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496281.pdf
 • Okanda, E. O., Mwinzi, J. M., & Gunga, S. O. (2021). Strategic leadership: A critical ingredient for promoting ethical practices in teacher education. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 3(2), 116-129. https://doi.org/10.33902/JPSP.2021274945
 • Or, J., Greenberger, S., & Milliken, M. A. (2021). Character strengths and ethical engagement in online faculty. Journal of Academic Ethics. https://doi.org/10.1007/s10805-021-09428-y
 • Orchard, J. (2021). Moral education and the challenge of pre-service professional formation for teachers. Journal of Moral Education, 50(1), 104-113. https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1763932
 • Özateş, Ö. S. (2010). Sosyal hizmet etiğinin felsefi temelleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(1), 85-97. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48423/613504
 • Özbek, V., Özer, G., & Aydın, K. (2013). İşletme öğrencilerinin dindarlık düzeyleri ve etik niyetlerinin pazarlama etiği bağlamında değerlendirilmesi. Business and Economics Research Journal, 4(3), 111-129. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2297434
 • Özdemir Çetinkaya, G., & Hatipoğlu, H. N. (2019). Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin etik algıları üzerine devlet üniversitesinde bir araştırma. Journal of Academic Value Studies, 5(4), 504-515. http://dx.doi.org/10.23929/javs.890
 • Özdemir, A. (2015). Öğretmenlerin okullarına duygusal bağlılıklarının müdürlerin sosyal becerileri, kullandıkları güç kaynakları ve etik liderlik davranışları açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 595-618. https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/issue/29790/320331
 • Özkeskin, E. (2013). Okul liderliğinde etik liderlik yaklaşımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 25-46. https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/19204/204171
 • Öztürk Karataş, E., & Karataş, Ö. (2021). Analyzing the predisposition of sports high school students to ethical values. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 15(9), 4036-4039. https://doi.org/10.53350/pjmhs211594036
 • Pelit, E., & Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 95-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639594
 • Pieper, A. (1999). Etiğe giriş. (Translate: Aytaman, V., & Sezer, G.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Public Officials Ethics Board. (2005). Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik. https://www.etik.gov.tr/yonetmelikler/
 • Public Officials Ethics Board. (2022). Kamu görevlileri etik sözleşmesi. https://www.etik.gov.tr/etik-mevzuati/
 • Puyo, J. G. B. (2021). A value and character educational model: Repercussions for students, teachers, and families. Journal of Culture and Values in Education, 4(1), 100-115. https://doi.org/10.46303/jcve.2020.7
 • Rençber, M., Ünsar, A., & Oğuzhan, A. (2021). Lisans ve ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve etik değerlere bakış açısı: Trakya üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 707-734. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.806279
 • Rizzo, K., & Bajovic, M. (2016). Moral literacy through two lenses: pre-service teachers' preparation for character education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 28(1), 131-138. https://eric.ed.gov/?id=EJ1106329
 • Robbins, S. P., & DeCenzo, D. A. (2007). Supervision today. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey.
 • Rojo-Ramos, J., Manzano-Redondo, F., Adsuar, J. C., Acevedo-Duque, Á., Gomez-Paniagua, S., & Barrios-Fernandez, S. (2022). Spanish physical education teachers’ perceptions about their preparation for inclusive education. Children, 9(1), 108. https://doi.org/10.3390/children9010108
 • Sadykova, G., Çetin, S., Şahin, S., & Eflanili, B. (2021). Kurumsal demokrasi algısının etik değerlere yatkınlık üzerindeki etkisi: Sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 17(1), 33-48. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/62547/666617
 • Sakar, N., & Aybek, B. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumları ve algıladıkları mesleki etik ilkelerin çeşitli sosyo demografik değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research, 1(1), 87-104. https://dergipark.org.tr/tr/pub/huner/issue/36363/411255
 • Sakin, A. (2007). Okul öncesi öğretmenlerin mesleki etik davranışları hakkındaki görüşleri ile ahlaki yargı düzeyleri ve öğretmenlik tutumlarının incelenmesi. Unpublished Doctorate Thesis. Marmara University Institute of Education Sciences, İstanbul.
 • Saloviita, T. (2015). Measuring pre-service teachers' attitudes towards inclusive education: Psychometric properties of the TAIS scale. Teaching and Teacher Education, 52, 66-72. https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.003
 • Sarıgül, F., & Kana, F. (2018). Türkçe öğretmenlerinin etik değerlere yatkınlığının belirlenmesi. Social Sciences Studies Journal, 15(4), 961-970. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.468
 • Saunders, C., Marcolin, B., & Cherneski, J. (2022). The role of students’ personal values and ethical ideologies in increasing the importance of perceptions of social responsibility for business students: A prme directive. Journal of Management Education, 1-31. https://doi.org/10.1177/10525629221077320
 • Schwartz, S. H. (1994), Are there universal aspects in the structure and contents of human values?. Journal of Social Issues, 50, 19-45. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x
 • Schwartz, S. H., & Sagie, G. (2000). Value consensus and importance: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31(4), 465-497. https://doi.org/10.1177/0022022100031004003
 • Shapran, Y., Shapran, O., Raytarovska, I., Rybalko, P., Romanenko, V., & Halaidiuk, M. (2022). Forms and methods of future physical education teachers’ training: An analysis of foreign experience. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1Sup1), 127-144. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/541
 • Stoughton, E. H. (2007). “How will ı get them to behave?”: Pre service teachers reflect on classroom management. Teaching and Teacher Education, 23, 1024-1037. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2006.05.001
 • Strike, K., & Soltis, J. F. (2015). The ethics of teaching. Teachers College Press.
 • Svensson, G., & Wood, G. (2011). Teleological business ethics: Formative, rationalist and transformative – Illustrations and analogies. Esic market, 138(1), 35-61. https://revistasinvestigacion-esic-edu.translate.goog/esicmarket/index.php/esicm/article/view/122/259?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc
 • Şahan, G. (2018). Evaluation of professional ethics principles by candidate teachers. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 161-170. http://dx.doi.org/10.11114/jets.v6i4.2975
 • Şişman, M., & Acat, B. M. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250. https://www.yumpu.com/tr/document/read/19403928/ogretmenlik-uygulamas-calsmalarnn-frat-universitesi
 • Taş, C., & Bulut, K. (2020). 1994-2020 yılları arasında eğitim-öğretim alanında yapılan etik konulu bilimsel çalışmaların farklı değişkenlere göre incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 234-264. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/57607/785614
 • Taş, F. (2018). Üniversite öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık durumları ve ilişkili faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 607-626. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/40204/449658
 • Taşpınar, Y., Şahin, A., & Örselli, E. (2015). Kamu kurumlarında güven iklimi etik iklim ilişkisi: Konya ili örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 18(1), 117-136. http://sbmyod.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/316/285
 • Tavşancıl, E. (2018). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. 6. Edition. Ankara: Nobel Akademik Publishing.
 • Temel, A. (2022). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değer algıları ve tutumlarının incelenmesi. Unpublished Doctorate Thesis. Niğde Ömer Halisdemir University Social Sciences Institute, Niğde.
 • Toprakçı, E., Bozpolat, E., & Buldur, S. (2010). Öğretmen davranışlarının kamu meslek etiği ilkelerine uygunluğu. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 35-50. http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8012/105221
 • Triviño-Amigo, N., Barrios-Fernandez, S., Mañanas-Iglesias, C., Carlos-Vivas, J., Adsuar, J. C., Acevedo-Duque, Á., & Rojo-Ramos, J. (2022). Differences among male and female spanish teachers on their self-perceived preparation for inclusive education. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(6), 3647. https://doi.org/10.3390/ijerph19063647
 • Turkish Language Association [TLA] (2022). sozluk.gov.tr Retrieved from 05.02.2022.
 • Ugwuozor, F. O. (2020). Students' perception of corporate social responsibility: Analyzing the influence of gender, academic status, and exposure to business ethics education. Business Ethics: A European Review, 29(4), 737-747. https://doi.org/10.1111/beer.12306
 • Uğurlu, C. T. (2008). Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 367-378. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49100/626550
 • Uğurlu, N., & Sert, H. (2020). Determination of the attitudes of postgraduate students toward academic ethical values. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(3), 322-336. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/59178/851092
 • Üzüm, B., & Özkurt Sivrikaya, S. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık düzeyleri (Kocaeli myo örneği). Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(1), 230-240. https://doi.org/10.21733/ibad.378859
 • Vukelić, N., & Rončević, N. (2021). “Student teachers” sustainable behavior. Education Sciences, 11(12), 789. https://doi.org/10.3390/educsci11120789
 • Walters, S., Heilbronn, R., & Daly, C. (2018). Ethics education in initial teacher education: pre-service provision in England. Professional Development in Education, 44(3), 385-396. https://doi.org/10.1080/19415257.2017.1318773
 • Ward, S. (2020). Reconceptualizing the teaching of ethics in a global classroom. International Journal of Ethics Education, 5, 39-50. https://doi.org/10.1007/s40889-020-00087-y
 • Xu, Z. X., & Ma, H. K. (2016). How can a deontological decision lead to moral behavior? The moderating role of moral identity. Journal of Business Ethics, 137(3), 537-549. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2576-6
 • Yıldız, M., & Dilmaç, B. (2013). Öğretmen adaylarının sahip oldukları değerler ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 122-134. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17381/181525

Ethical values of teachers: Differentiation according to regular physical activity

Year 2022, Volume: 10 Issue: 3, 363 - 383, 30.09.2022
https://doi.org/10.17478/jegys.1133255

Abstract

This study, it was aimed to determine the predisposition levels of teachers and pre-service teachers to ethical values. The sample of the study consisted of 1305 educators, 784 teachers, and 521 pre-service teachers in 15 different branches in the 2021-2022 academic year. The sample of the research conducted in the relational survey model was selected by a simple random sampling method. In the research, the Inclination to Ethical Values Scale developed by Kaya (2015) was used as a data collection tool. The scale has three dimensions: Love, justice, and cooperation. In the analysis of the data, mean, standard deviation, frequency, percentage, Mann-Whitney U test, and Kruskal Wallis test were used and .05 significance level was taken into account in the interpretation of the data. According to the research findings, teachers and pre-service teachers got very high scores on the scale. While there was no difference in gender for the level of susceptibility to ethical values; significant results were founded-determined in favor of teachers in terms of status; in favor of physical education teachers in-branch comparison; in favor of those with more than 16 years of service according to professional seniority and in favor of those who do regular physical activity. As a result of the research; it has been seen that teachers and pre-service teachers are very inclined to ethical values and they internalize the value of love the most. Planning functional pre-service and in-service training for pre-service teachers who have not yet started the profession or for teachers who are newly started to the profession. In-depth research is recommended to examine why teachers who engage in regular physical activity have a high ethical orientation.

References

 • Abiogu, G. C., Ede, M. O., Agah, J. J., Ebeh, J. J., Ejionueme, L. K., Asogwa, E. T., Ekwueme, F. O., Agu, P., Nwafor, B., Omeke, F., & Ogoke, J. (2022). Effects of rational emotive behavior occupational intervention on perceptions of work value and ethical practices: Implications for educational policymakers. Journal of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 39, 638-671. https://doi.org/10.1007/s10942-021-00389-0
 • Akın, A., Pehlivanlı, E. A., & Kerse, G. (2018). Etik değerlerin işkoliklik üzerine etkisi. Sayıştay Dergisi, 111/Ekim-Aralık, 125-142. https://dergi.sayistay.gov.tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/der111m5.pdf
 • Akın, O., & Özdaşlı, K. (2014). Muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde uymaları gereken etik ilkelere uyma düzeyine yönelik meslek mensupları ile meslek yüksekokulu muhasebe bölümü öğrencilerinin algıları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 59-74. http://journal.mufad.org.tr/attachments/article/750/4.pdf
 • Aktaş, K. (2014). Etik-ahlâk ilişkisi ve etiğin gelişim süreci. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 22-32. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uysad/issue/37702/164187
 • Ali, Y. (2020). Exploring the role and challenges of ethical values to impart good governance: The case of Dessie Town, South Wollo, Ethiopia. International and Public Affairs, 4(1), 1-7. https://doi.org/10.11648/j.ipa.20200401.11
 • Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 113-128. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19395/205998
 • Altunay Şam, E., Çaypınar, İ., & Alimcan, D. (2016). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ve şiddete karşı tutumları arasındaki ilişki (Amasya Üniversitesi Örneği). Istanbul Journal of Innovation in Education, 2(2), 31-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/ieyd/issue/24453/396
 • Arain, G. A., Sheikh, A., Hameed, I., & Asadullah, M. A. (2016). Do as ı do: The effect of teachers’ ethical leadership on business Students’ academic citizenship behaviors. Ethics & Behavior, 27(8), 665-680. https://doi.org/10.1080/10508422.2016.1272457
 • Aslan, G., & Karafil, A. Y. (2022). Ortaokul öğrencilerinin kişilik özellikleri ile beden eğitimi ve spor dersine yatkınlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.46385/tsbd.1020607
 • Badiou, A.(2004). Etik: Kötülük kavrayışı üzerine bir deneme. (Translate: Birkan, T.). İstanbul: Metis.
 • Baumane-Vitolina, I., Cals, I., & Sumilo, E. (2016). Is ethics rational? Teleological, deontological and virtue ethics theories reconciled in the context of traditional economic decision making, Procedia Economics and Finance, 39, 108-114. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30249-0
 • Baumlin, J. S., & Meyer, C. A. (2018). Positioning ethos in/for the twenty-first century: An ıntroduction to histories of ethos. Humanities, 7(3), 78. https://doi.org/10.3390/h7030078
 • Beauvais, L., Bosco, S., Desplaces, D., & Kay, A. (2021). What factors predict faculty engagement in business ethics education? Journal of Education for Business, 1-10. https://doi.org/10.1080/08832323.2021.1974813
 • Belet Boyacı, Ş. D., Babadağ, G., & Güner, M. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları temel değerler ile akademik sahtekârlik eğilimlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1762-1793. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363965
 • Benjamin, S., Salonen, V., Gearon, L., Koirikivi, P., & Kuusisto, A. (2021). Safe space, dangerous territory: Young people’s views on preventing radicalization through education-perspectives for pre-service teacher education. Education Sciences, 11(5), 205. https://doi.org/10.3390/educsci11050205
 • Berges-Puyó, J. G. (2018). Motivational factors in learning an L2: A study on intrinsic/extrinsic motivation, classroom materials, and teachers’ behaviors. https://www.researchgate.net/profile/Jorge_Berges-Puyo2/publication/325204332_Motivational_factors_in_learning_an_L2_a_study_on_intrinsicextrinsic_motivation_classroom_materials_and_teacher%27s_behaviors/links/5c057694458515ae5444b28f/Motivational-factors-in-learning-an-L2-a-study-on-intrinsic-extrinsic-motivation-classroom-materials-and-teachers-behaviors.pdf
 • Berkeley, T. R., & Ludlow, B. L. (2008). Ethical dilemmas in rural special education: A call for a conversation about the ethics of practice. Rural Special Education Quarterly, 27(1-2), 3-9. https://doi.org/10.1177/8756870508027001-202
 • Boon, H. J. (2011). Raising the bar: Ethics education for quality teachers. Australian Journal of Teacher Education, 36(7), 76-93. https://search.informit.org/doi/10.3316/aeipt.189883
 • Bozkurt, E. (2017). Çocuk oyunları ile değerler eğitimi. Unpublished Doctoral Thesis. Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara.
 • Bradley, E., Isaac, P., & King, J. (2020). Assessment of pre-service teacher dispositions. Excelsior: Leadership in Teaching and Learning, 13(1), 50-62. https://doi.org/10.14305/jn.19440413.2020.13.1.03
 • Bulut, S., Alpsoy, T., & Şahin, G. (2021). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin algılamalarının belirlenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 282-296. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/58093/861589
 • Burakgazi, S. G., Can, I., & Coskun, M. (2020). Exploring pre-service teachers' perceptions about professional ethics in teaching: Do gender, major, and academic achievement matter?. International Journal of Progressive Education, 16(4), 213-228. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.268.14
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 8. Edition. Ankara: Pegem A Publishing.
 • Büyükyılmaz, O., & Alper Ay, F. (2017). Etik liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolü. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 209-233. https://doi.org/10.17218/hititsosbil.305431
 • Campbell, E. (2013). Ethical intentions and the moral motivation of teachers. In: Handbook of Moral Motivation. Moral Development and Citizenship Education, vol 1. Sense Publishers, Rotterdam. https://doi.org/10.1007/978-94-6209-275-4_28
 • Can A. (2019). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. 8. Edition. Ankara: Pegem Akademi. DOI: 10.14527/9786053644484.
 • Celep, C., & Çetin, B. (2005). Teachers' perception about the behaviours of school leaders with regard to knowledge management. International Journal of Educational Management, 19(2), 102-117. https://doi.org/10.1108/09513540510582408
 • Cevizci, A. (2008). Etiğe Giriş. İstanbul: Paradigma Publishing.
 • Chiva-Bartoll, O., Ruiz-Montero, P. J., Olivencia, J. J. L., & Grönlund, H. (2021). The effects of service-learning on physical education teacher education: A case study on the border between Africa and Europe. European Physical Education Review, 27(4), 1014-1031. https://doi.org/10.1177/1356336X211007156
 • Çelebi, N., & Akbağ, M. (2012). A study for identification of ethical conduct of the teachers working at public high schools. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 425-441. https://iojes.net/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=IOJES_690.pdf&key=41212
 • Çiçek, E. (2017). Kurumsal itibarın kazanılmasında kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin ve etik yaklaşımın rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 13, 194-218. http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/sustad/article/view/113/92
 • Dawson, S., & Napper, V. (2020). Determining educator ethical decision-making factors using the jones model. Journal of the International Society for Teacher Education, 24(1), 23-35. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1304617.pdf
 • Dilmaç, B. (2002). İnsanca değerler eğitimi. 1. Edition. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Dilmaç, B., Deniz, M., & Deniz, M. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29182/312485
 • DiPaulo, D. (2022). Do preservice teachers cheat in college, too? A quantitative study of academic integrity among preservice teachers. International Journal of Educational Integrity 18(2), 1-14. https://doi.org/10.1007/s40979-021-00097-3
 • Doğaner, S., & Özbek, O. (2019). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki etik ilkelere ve öğretmenliğe yönelik tutumlarına ilişkin görüşleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 197-208. https://doi.org/10.33689/spormetre.526089
 • Duran, K. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik davranışları algılama düzeylerinin ve etik ikilemleri çözümlemelerinin incelenmesi. Unpublished Master Thesis. Hacettepe University Institute of Education Sciences, Ankara.
 • Durmuş, M. (2017). Kamu kurumlarında etik liderlik algısı: Kamu görevlilerine yönelik bir uygulama. Turkish Studies (Elektronik), 12(3), 167-186. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11377
 • Ediş, M., & Gündüz, N. (2019). Spor eğitim modeliyle işlenen futbol etkinliğinde mavi kart uygulaması öğretmen ve öğrenci görüşleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 158-171. https://doi.org/10.33689/spormetre.576747
 • Elmojahed, A. A. (2021). The importance of adopting ethical codes in the libyan educational institutions-with special reference to the postgraduate english departments. Journal of Faculties of Education, 21, 21-38. http://41.208.72.142/bitstream/handle/1/1203/Altarpya21_En02.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Eren, A., & Rakıcıoğlu-Söylemez, A. (2017). Pre-service teachers’ ethical stances on unethical Professional behaviors: The roles of professional identity goals and efficacy beliefs. Teaching and Teacher Education, 68, 114-126. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.08.019
 • Frederiksen, H., Cooner, D., & Stevenson, C. (2012). Assessing teacher dispositions in pre-service teachers. Journal of College Teaching & Learning (TLC), 9(1), 39-52. https://doi.org/10.19030/tlc.v9i1.6714
 • Fuertes, V. (2021). The rationale for embedding ethics and public value in public administration programmes. Teaching Public Administration, 39(3), 252-269. https://doi.org/10.1177/01447394211028275
 • Gertsen, R. (2022). The moral ınvolvement of novice teachers in primary education: Exploring moral dialogues. Journal of Constructivist Psychology, 35(1), 218-234, https://doi.org/10.1080/10720537.2021.1923093
 • Güngör, E. (2018). Doktora, doçentlik, profesörlük tezleri. 1. Edition. İstanbul: Yer-Su Yayıncılık.
 • Hertz, S. G., & Krettenauer, T. (2016). Does moral identity effectively predict moral behavior?: A meta-analysis. Review of General Psychology, 20(2), 129-140. https://doi.org/10.1037/gpr0000062
 • Izadinia, M. (2013), A review of research on student teachers' professional identity. British Educational Research Journal, 39(4), 694-713. https://doi.org/10.1080/01411926.2012.679614
 • Jino, M. J., & Mathew, H. E. (2021). Can formalisation ensure ethical behaviour among teachers? The mediating role of moral efficacy. Business Perspectives and Research, 9(2), 306-323. https://doi.org/10.1177/2278533720963554
 • Johnson, L. E., & Reiman, A. J. (2007). Beginning teacher disposition: Examining the moral/ethical domain. Teaching and Teacher Education, 23(5), 676-687. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.12.06
 • Kalenskyi, A., Kulalaieva, N., Dudikova, L., & Miroshnichenko, V. (2021). Risk prevention as a part of professional training of future physical culture teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 188-207. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/368
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi. 32. Edition. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karataş, S., Caner, M., Kahyaoğlu, R. B., & Kahya, S. (2019). Öğretmen adaylarının gözünden etik öğretmen ve öğretmenlik meslek etiği dersi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 29-49. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.2m
 • Karayaman, S. (2020). Okul yöneticilerinde duygusal zekâ ve etik karar verme ilişkisi. Turkish Studies - Education, 15(4), 2741-2756. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.42738
 • Kaya Erten, Z., Bayraktar, E., & Açmaz, G. (2017). Etik ve etik liderlik. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 62-68. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusaglik/issue/28766/307889
 • Kaya, İ. (2015). Etik değerlere yatkınlık ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 968-974. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/etik-degerlere-yatkinlik-olcegi-toad.pdf
 • Kayabaşı, R. (2018). İşyerlerinde meslek etiği değerlerinin iş sağlığı ve güvenliği üzerine etkisi. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 7(3), 420-430. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mbd/issue/42052/470291
 • Kayıkçı, K., & Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 65-94. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10325/126592
 • Kırca, N., Bademli, K., & Özgönül, M. L. (2020). Öğrenci hemşirelerin etik değerlere yatkınlık durumlarının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(3), 410-417. https://doi.org/10.17049/ataunihem.766255
 • Kızıl, C., Akman, V., Aras, S., Erzin, N., & Erzin, N. O. (2015). Yalova ilinde ikamet eden muhasebe meslek mensuplarının muhasabe etik algısı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 6-31. https://doi.org/10.18221/bujss.10112
 • Kim, J., & Kim, C. (2017), Three perspectives about ethical value in advertising business. International Journal of Journalism & Mass Communication, 4(124), 1-6.
 • Mahony, P. (2009). Should ought be taught? Teaching and Teacher Education, 25(7), 983-989. https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.04.006
 • Manzano-Sánchez, D., González-Víllora. S., & Valero-Valenzuela, A. (2021). Application of the teaching personal and social responsibility model in the secondary education curriculum: ımplications in psychological and contextual variables in students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 3047. https://doi.org/10.3390/ijerph18063047
 • McHan, K., Johnston-Taylor, E., Piscopo, B., Abate, E., & Dehom, S. (2022). Nursing values and moral identity in baccalaureate nursing students. Journal of Professional Nursing, 39, 171-176. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2022.01.009
 • McLaughlin, C., & Wood, E. (2021) ‘The village and the world’: Competing agendas in teacher research – professional autonomy, interpretational work and strategic compliance. Teaching Education, 32(1), 63-76. https://doi.org/10.1080/10476210.2020.1842354
 • Mills, C. (2013). A Bourdieuian analysis of teachers' changing dispositions towards social justice: The limitations of practicum placements in pre-service teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 41(1), 41-54. https://doi.org/10.1080/1359866X.2012.753985
 • Ministry of National Education (MNE). (2015). Eğitim-öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkeler. http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_06/02032141_mesleki_etik_ilkeler.pdf
 • Ministry of National Education (MNE). (2018). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı (ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120201950145-BEDEN%20EGITIMI%20VE%20SPOR%20OGRETIM%20PROGRAM%202018.pdf
 • O’Neil, K., & Richards, K. A. R. (2018). Breaking from traditionalism: Strategies for the recruitment of physical education teachers. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 89(2), 34-41. https://doi.org/10.1080/07303084.2017.1404511
 • Obuz, Ü. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin görüşleri. Unpublished Master Thesis. Çukurova University Health Sciences Institute, Adana.
 • Oghuvbu, E. P. (2007). Indiscipline among teachers: Causes and influence on school administration in nigeria. Online Submission. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496281.pdf
 • Okanda, E. O., Mwinzi, J. M., & Gunga, S. O. (2021). Strategic leadership: A critical ingredient for promoting ethical practices in teacher education. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 3(2), 116-129. https://doi.org/10.33902/JPSP.2021274945
 • Or, J., Greenberger, S., & Milliken, M. A. (2021). Character strengths and ethical engagement in online faculty. Journal of Academic Ethics. https://doi.org/10.1007/s10805-021-09428-y
 • Orchard, J. (2021). Moral education and the challenge of pre-service professional formation for teachers. Journal of Moral Education, 50(1), 104-113. https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1763932
 • Özateş, Ö. S. (2010). Sosyal hizmet etiğinin felsefi temelleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(1), 85-97. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48423/613504
 • Özbek, V., Özer, G., & Aydın, K. (2013). İşletme öğrencilerinin dindarlık düzeyleri ve etik niyetlerinin pazarlama etiği bağlamında değerlendirilmesi. Business and Economics Research Journal, 4(3), 111-129. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2297434
 • Özdemir Çetinkaya, G., & Hatipoğlu, H. N. (2019). Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin etik algıları üzerine devlet üniversitesinde bir araştırma. Journal of Academic Value Studies, 5(4), 504-515. http://dx.doi.org/10.23929/javs.890
 • Özdemir, A. (2015). Öğretmenlerin okullarına duygusal bağlılıklarının müdürlerin sosyal becerileri, kullandıkları güç kaynakları ve etik liderlik davranışları açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 595-618. https://dergipark.org.tr/en/pub/gefad/issue/29790/320331
 • Özkeskin, E. (2013). Okul liderliğinde etik liderlik yaklaşımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 25-46. https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/19204/204171
 • Öztürk Karataş, E., & Karataş, Ö. (2021). Analyzing the predisposition of sports high school students to ethical values. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 15(9), 4036-4039. https://doi.org/10.53350/pjmhs211594036
 • Pelit, E., & Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 95-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639594
 • Pieper, A. (1999). Etiğe giriş. (Translate: Aytaman, V., & Sezer, G.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Public Officials Ethics Board. (2005). Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik. https://www.etik.gov.tr/yonetmelikler/
 • Public Officials Ethics Board. (2022). Kamu görevlileri etik sözleşmesi. https://www.etik.gov.tr/etik-mevzuati/
 • Puyo, J. G. B. (2021). A value and character educational model: Repercussions for students, teachers, and families. Journal of Culture and Values in Education, 4(1), 100-115. https://doi.org/10.46303/jcve.2020.7
 • Rençber, M., Ünsar, A., & Oğuzhan, A. (2021). Lisans ve ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve etik değerlere bakış açısı: Trakya üniversitesi örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 707-734. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.806279
 • Rizzo, K., & Bajovic, M. (2016). Moral literacy through two lenses: pre-service teachers' preparation for character education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 28(1), 131-138. https://eric.ed.gov/?id=EJ1106329
 • Robbins, S. P., & DeCenzo, D. A. (2007). Supervision today. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey.
 • Rojo-Ramos, J., Manzano-Redondo, F., Adsuar, J. C., Acevedo-Duque, Á., Gomez-Paniagua, S., & Barrios-Fernandez, S. (2022). Spanish physical education teachers’ perceptions about their preparation for inclusive education. Children, 9(1), 108. https://doi.org/10.3390/children9010108
 • Sadykova, G., Çetin, S., Şahin, S., & Eflanili, B. (2021). Kurumsal demokrasi algısının etik değerlere yatkınlık üzerindeki etkisi: Sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 17(1), 33-48. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/62547/666617
 • Sakar, N., & Aybek, B. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme tutumları ve algıladıkları mesleki etik ilkelerin çeşitli sosyo demografik değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Journal of Educational Research, 1(1), 87-104. https://dergipark.org.tr/tr/pub/huner/issue/36363/411255
 • Sakin, A. (2007). Okul öncesi öğretmenlerin mesleki etik davranışları hakkındaki görüşleri ile ahlaki yargı düzeyleri ve öğretmenlik tutumlarının incelenmesi. Unpublished Doctorate Thesis. Marmara University Institute of Education Sciences, İstanbul.
 • Saloviita, T. (2015). Measuring pre-service teachers' attitudes towards inclusive education: Psychometric properties of the TAIS scale. Teaching and Teacher Education, 52, 66-72. https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.003
 • Sarıgül, F., & Kana, F. (2018). Türkçe öğretmenlerinin etik değerlere yatkınlığının belirlenmesi. Social Sciences Studies Journal, 15(4), 961-970. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.468
 • Saunders, C., Marcolin, B., & Cherneski, J. (2022). The role of students’ personal values and ethical ideologies in increasing the importance of perceptions of social responsibility for business students: A prme directive. Journal of Management Education, 1-31. https://doi.org/10.1177/10525629221077320
 • Schwartz, S. H. (1994), Are there universal aspects in the structure and contents of human values?. Journal of Social Issues, 50, 19-45. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb01196.x
 • Schwartz, S. H., & Sagie, G. (2000). Value consensus and importance: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31(4), 465-497. https://doi.org/10.1177/0022022100031004003
 • Shapran, Y., Shapran, O., Raytarovska, I., Rybalko, P., Romanenko, V., & Halaidiuk, M. (2022). Forms and methods of future physical education teachers’ training: An analysis of foreign experience. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1Sup1), 127-144. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/541
 • Stoughton, E. H. (2007). “How will ı get them to behave?”: Pre service teachers reflect on classroom management. Teaching and Teacher Education, 23, 1024-1037. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2006.05.001
 • Strike, K., & Soltis, J. F. (2015). The ethics of teaching. Teachers College Press.
 • Svensson, G., & Wood, G. (2011). Teleological business ethics: Formative, rationalist and transformative – Illustrations and analogies. Esic market, 138(1), 35-61. https://revistasinvestigacion-esic-edu.translate.goog/esicmarket/index.php/esicm/article/view/122/259?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=sc
 • Şahan, G. (2018). Evaluation of professional ethics principles by candidate teachers. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 161-170. http://dx.doi.org/10.11114/jets.v6i4.2975
 • Şişman, M., & Acat, B. M. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 235-250. https://www.yumpu.com/tr/document/read/19403928/ogretmenlik-uygulamas-calsmalarnn-frat-universitesi
 • Taş, C., & Bulut, K. (2020). 1994-2020 yılları arasında eğitim-öğretim alanında yapılan etik konulu bilimsel çalışmaların farklı değişkenlere göre incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 234-264. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/57607/785614
 • Taş, F. (2018). Üniversite öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık durumları ve ilişkili faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 607-626. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/40204/449658
 • Taşpınar, Y., Şahin, A., & Örselli, E. (2015). Kamu kurumlarında güven iklimi etik iklim ilişkisi: Konya ili örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 18(1), 117-136. http://sbmyod.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/316/285
 • Tavşancıl, E. (2018). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. 6. Edition. Ankara: Nobel Akademik Publishing.
 • Temel, A. (2022). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değer algıları ve tutumlarının incelenmesi. Unpublished Doctorate Thesis. Niğde Ömer Halisdemir University Social Sciences Institute, Niğde.
 • Toprakçı, E., Bozpolat, E., & Buldur, S. (2010). Öğretmen davranışlarının kamu meslek etiği ilkelerine uygunluğu. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 35-50. http://www.e-ijer.com/tr/pub/issue/8012/105221
 • Triviño-Amigo, N., Barrios-Fernandez, S., Mañanas-Iglesias, C., Carlos-Vivas, J., Adsuar, J. C., Acevedo-Duque, Á., & Rojo-Ramos, J. (2022). Differences among male and female spanish teachers on their self-perceived preparation for inclusive education. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(6), 3647. https://doi.org/10.3390/ijerph19063647
 • Turkish Language Association [TLA] (2022). sozluk.gov.tr Retrieved from 05.02.2022.
 • Ugwuozor, F. O. (2020). Students' perception of corporate social responsibility: Analyzing the influence of gender, academic status, and exposure to business ethics education. Business Ethics: A European Review, 29(4), 737-747. https://doi.org/10.1111/beer.12306
 • Uğurlu, C. T. (2008). Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 367-378. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49100/626550
 • Uğurlu, N., & Sert, H. (2020). Determination of the attitudes of postgraduate students toward academic ethical values. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(3), 322-336. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/59178/851092
 • Üzüm, B., & Özkurt Sivrikaya, S. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık düzeyleri (Kocaeli myo örneği). Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(1), 230-240. https://doi.org/10.21733/ibad.378859
 • Vukelić, N., & Rončević, N. (2021). “Student teachers” sustainable behavior. Education Sciences, 11(12), 789. https://doi.org/10.3390/educsci11120789
 • Walters, S., Heilbronn, R., & Daly, C. (2018). Ethics education in initial teacher education: pre-service provision in England. Professional Development in Education, 44(3), 385-396. https://doi.org/10.1080/19415257.2017.1318773
 • Ward, S. (2020). Reconceptualizing the teaching of ethics in a global classroom. International Journal of Ethics Education, 5, 39-50. https://doi.org/10.1007/s40889-020-00087-y
 • Xu, Z. X., & Ma, H. K. (2016). How can a deontological decision lead to moral behavior? The moderating role of moral identity. Journal of Business Ethics, 137(3), 537-549. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2576-6
 • Yıldız, M., & Dilmaç, B. (2013). Öğretmen adaylarının sahip oldukları değerler ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 122-134. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17381/181525

Details

Primary Language English
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Teacher Education
Authors

Ahmet TEMEL
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9215-6106
Türkiye


Murat KANGALGİL
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-7480-199X
Türkiye


Hüdaverdi MAMAK
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-0842-5949
Türkiye


Tevfik EMRE
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1129-779X
Türkiye


Ebru AYDIN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-2158-6501
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 10 Issue: 3

Cite

APA
TEMEL, A., KANGALGİL, M., MAMAK, H., EMRE, T., et al. (2022). Ethical values of teachers: Differentiation according to regular physical activity. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 10(3), 363-383. https://doi.org/10.17478/jegys.1133255
MLA
TEMEL, Ahmet et al. “Ethical Values of Teachers: Differentiation According to Regular Physical Activity”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 10, no. 3, 2022, pp. 363-8, doi:10.17478/jegys.1133255.
Chicago
TEMEL, Ahmet, Murat KANGALGİL, Hüdaverdi MAMAK, Tevfik EMRE, and Ebru AYDIN. “Ethical Values of Teachers: Differentiation According to Regular Physical Activity”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10, no. 3 (September 2022): 363-83. https://doi.org/10.17478/jegys.1133255.
EndNote
TEMEL A, KANGALGİL M, MAMAK H, EMRE T, AYDIN E (September 1, 2022) Ethical values of teachers: Differentiation according to regular physical activity. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10 3 363–383.
ISNAD
TEMEL, Ahmet et al. “Ethical Values of Teachers: Differentiation According to Regular Physical Activity”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10/3 (September 2022), 363-383. https://doi.org/10.17478/jegys.1133255.
AMA
TEMEL A, KANGALGİL M, MAMAK H, EMRE T, AYDIN E. Ethical values of teachers: Differentiation according to regular physical activity. JEGYS. September 2022;10(3):363-383. doi:10.17478/jegys.1133255
Vancouver
TEMEL A, KANGALGİL M, MAMAK H, EMRE T, AYDIN E. Ethical values of teachers: Differentiation according to regular physical activity. JEGYS. 2022;10(3):363-8.
IEEE
A. TEMEL, M. KANGALGİL, H. MAMAK, T. EMRE, and E. AYDIN, “Ethical values of teachers: Differentiation according to regular physical activity”, JEGYS, vol. 10, no. 3, pp. 363–383, 2022, doi: 10.17478/jegys.1133255.
JAMA
TEMEL A, KANGALGİL M, MAMAK H, EMRE T, AYDIN E. Ethical values of teachers: Differentiation according to regular physical activity. JEGYS. 2022;10:363–383.

 4th International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 14-15 November 2023 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871        25126  20742       2846822217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 POPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Genç Bilge Yayıncılık
Adress: Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com