Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic

Year 2022, Volume 10, Issue 3, 467 - 485, 30.09.2022
https://doi.org/10.17478/jegys.1161859

Abstract

The development of educational technologies has contributed positively to learning and teaching process by diversifying educational environments and activities. With the development of distance education programs, it has also become possible to conduct online and offline courses through distance education. Due to the measures implemented during the Covid-19 pandemic that emerged in the world and in our country, face-to-face education could not be provided at schools, and teachers and students benefited from distance education. The purpose of this study is to investigate distance education process of gifted students and their teachers at the Science and Art Center (BİLSEM) during the Covid-19 pandemic. A case study method which is one of the qualitative research methods was used in the research, and data were collected through interview questions. The sample of the research consists of teachers and students at Halil İncekara Science and Art Center in Nevşehir. Data were collected with a semi-structured interview and analyzed descriptively. According to the results of the research, the advantage of distance education process is an increase in the efficiency of using time, space, transportation, and technology. On the other hand, the disadvantages of distance education are listed as limited socialization, problems in activities that require practice, lack of technological infrastructure and hardware, problems in the Internet connection, difficulty in understanding the subjects, an increase in communication problems and lack of peer interaction.

References

 • Ahorsu, D.K., Lin, C.Y., Imani, V., Safari, M., Griffiths, M.D., & Pakpour, A.H. (2020). “The Fear of COVID-19 Scale: Development and initial validation.” International Journal of Mental Health and Addiction. (2022) 20: 1537-1545. doi:10.1007/ s11469-020-00270-8.
 • Akar, H. (2016). Durum çalışması. A.Saban ve A.Ersoy (Ed.), eğitimde nitel araştırma desenleri (111-149). Anı Yayıncılık.
 • Akdal, D. & Yazicioglu, T. (2021). An analysis of the educational problems experiencedby children with cerebral palsy in preschool education during the COVID-19 pandemic process based on the parental views, International Journal of Education Technologyand Scientific Researches, 6(16), 2131-2165. http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.394
 • Aktan Acar, E., Erbaş, Y.H. ve Eryaman, M.,Y. (2021). “Okul öncesi öğretmenlerinin covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7 (4): 31-54. doi:10.51948/auad.979726
 • Apalı, A. ve Çulcu T. (2021). “Lisansüstü öğrencilerin Covid 19 döneminde yaşadıkları stres kaynakları: Muhasebe ve finansal yönetim öğrencileri üzerine nitel bir çalışma.” Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 6 (5): 624-641. doi:10.29228/ijbemp.52684
 • Aslan, R. (2020). “Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve covid-19.” Ayrıntı Dergisi, 8 (65): 35-41.
 • Aykar, A.N. ve Yurdakal, İ.H. (2021). “Erken çocukluk öğretmenlerinin acil uzaktan eğitime ilişkin görüşleri.” Temel Eğitim Dergisi / Journal of Primary Education, 3 (2): 6-14. doi:10.52105/temelegitim.3.2.1
 • Balaban, F., ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). “Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri.” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (1): 52-84.
 • Balaman, F. (2018). “Web tabanlı uzaktan eğitim ile geleneksel eğitimin internet programcılığı 2 dersi kapsamında karşılaştırılması.” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2): 1173-1200.
 • Balcı, A. (2020). “In Covid-19 special the effect of pandemics on education.” International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice. 3 (3): 75-85.
 • Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). “2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society.” The Lancet, 395 (10224), e37-e38. doi:10.1016/ S0140-6736(20)30309-3
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). “Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma.” Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2): 368-397.
 • Bayrak, M., Aydemir, M. ve Karaman, S. (2017). “Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi.” Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1): 231-263. doi:10.14812/cuefd.310022
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (4th ed.). Nedham Heights.
 • Boyraz, H. Güçlü, M. ve İnan S. (2021). “Uzaktan eğitim sürecinde özel yetenekli lise öğrencilerinin öz düzenleme kapasitesitelerinin incelenmesi.” Erciyes Akademi, 35 (2): 460-472. doi:10.48070/erciyesakademi.929766
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). “COVID-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği.” Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1): 62-79. doi:10.35375/sayod.738657
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, E. (2020). “Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6 (2): 11-53.
 • Cavlak, H. (2020). “Covid-19 pandemisinin finansal raporlama üzerindeki olası etkileri: bist 100 endeksi’ndeki işletmelerin ara dönem finansal raporlarının incelenmesi.” Gaziantep Unıversıty Journal Of Socıal Scıences, Special Issue on Covid-19, 19: 143-168.
 • Ceylan, Ö., & Umdu Topsakal, Ü. (2021). “Teachers’ and Gifted Students’ Views Regarding the Implementation of the DSC in the COVID-19 Distance Education Process.” Mimbar Sekolah Dasar, 8 (2): 114-132. doi:10.53400/mimbar-sd.v8i2.32474.
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), encyclopedia of case study research (582-583). SAGE Publications.
 • Cihanoğlu Gülen, G. (2018). İşlevsel bir bütünleşme alanı olarak küresel sağlık ve sağlık politikaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelik, Ş. & Çak, E. (2021). “The effect of the covid-19 pandemia process on the family.” Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, 6 (11): 43-49. doi:10.46648/gnj.185
 • Çıldır, M. (2020). About distance mathematics education of gifted students studying at secondary school. (Editör: S. Idin), research highlights in education and science (142-152), ISRES Publishing.
 • Cresswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (Second Edition). Pearson Education Inc.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Celepler Matbaacılık. Demir, E. (2014). “Uzaktan eğitime genel bir bakış.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39: 203-211.
 • Duan, L., & Zhu, G. (2020). “Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic.” The Lancet, 7 (4): 300-302. doi:10.1016/ S2215-0366(20)30073-0
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Anı Yayıncılık.
 • Erdem, C. (2021). “Problems, transformations, application examples and detections for gifted students in the Polish education system in the Covid-19 process.” Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 9 (1): 37-45. doi:10.17478/jegys.864104
 • Ersoy, A. (2014). “İnternet kaynaklarından intihal yaptığımın farkında değildim: Bir olgu bilim araştırması.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1): 47-60.
 • Gökmen, Ö.F., Duman, İ. ve Horzum, M.B. (2016). “Uzaktan eğitimde kuramlar, değişimler ve yeni yönelimler.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi (AUAd), 2 (3): 29-51.
 • Göksel, N. (2015). “Uzaktan eğitim: Çevrimiçi öğrenmede sistem yaklaşımı.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 1 (1): 129-138.
 • Huang, J.Z., Han, M.F., Luo, T.D., Ren, A.K. & Zhou, X.P. (2020). “Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19.” Chinese Journal Of İndustrial Hygiene And Occupational Diseases, 38 (3): 192-195. doi: 10.3760/cma.j.cn121094-20200219-00063.
 • Karakuş, N., Esendemir, N., Ucuzsatar, N. ve Karacaoğlu, M.Ö. (2021). “Türkçe dersleri özelinde uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri.” Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9 (3): 993-1011.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H., Kaya, S. ve Başer, D. (2021). “Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uzaktan eğitime yönelik öğrenci görüşleri.” RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24): 223-232. doi:10.29000/rumelide.995286
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). “COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar.” E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 1 (1): 55-73. doi:10.27579808/e-ijpa.20
 • Kırık, A. (2014). “Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu.” Marmara İletişim Dergisi, 21: 73-94. doi:10.17829/midr.20142110299
 • Işık, M. ve Bahat, İ. (2021). “COVID 19: Eğitimde yeni arayışlar.” Journal of University Research, 4 (1): 82-89. doi:10.26701/uad.797635
 • İnci Kuzu, Ç. (2020). “Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (EBA TV) ile ilgili veli görüşleri.” Milli Eğitim Dergisi, 49 (1): 505-527. doi: 10.37669/milliegitim.720556
 • Lin, C.Y. (2020). “Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19).” Social Health and Behavior, 3 (1): 1-2.
 • MEB (2019). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Retrieved from https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf
 • MEB (2020). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Retrieved from https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim_yonetmeliYi_son_hali.pdf
 • Metin, M., Gürbey, S. & Çevik, A. (2021). “Covid-19 Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri.” Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1): 66-89. doi:10.46762/mamulebd.881284
 • Olcay, Z.F. & Sakallı, A.E. (2022). “The effect of covid 19 on university students and class grades.” Journal of University Research, 5 (1): 101-108. doi:10.32329/uad.1011062
 • Önder, E. (2022). “Covid-19 salgınında öğretmenlerin uzak eğitime ilişkin deneyimleri.” Millî Eğitim, 51 (233): 399-418.
 • Özbay, Ö. (2015). “Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu.” Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (5): 376-394.
 • Özdemir, Ç., Çakıroğlu, M., Bayılmış, C. ve Ekiz, H. (2004). “Teknolojik gelişme için eğitimin önemi ve internet destekli öğretimin eğitimdeki yeri.” The Turkish Journal of Educational Technology, 3 (3): 144-147.
 • Özdoğan, A.Ç. ve Berkant, H.G. (2020). “Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi.” Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. doi: 10.37669/milliegitim.788118
 • Özgöl, M., Sarıkaya, İ. ve Öztürk, M. (2017). “Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri.” Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (2): 294-304. doi:10.5961/jhes.2017.208
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N.F. ve Özkan, İ. (2016). “Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirmesi.” Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2): 592-605.
 • Patton, M.Q. (2005). Qualitative research. John Wiley and Sons Ltd.
 • Sağlık Bakanlığı, (2020). Covıd-19 (sars-cov-2 enfeksiyonu) rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Retrieved from https://toraks.org.tr/site/sf/nmf/pre_migration/0cd6655ae86e94eec61e88ab75cc757d8eaa1df39ce43d3c871b3d715afde5b6.pdf
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2019). “Velilerin gözüyle BİLSEM.” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (1): 114-133. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.5m
 • Seyhan, A. (2021). “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7 (3): 65-93. doi:10.51948/auad.910385
 • Sığın, S. (2020). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konusunda öğrenciler ve öğretim elemanları ne düşünüyor?: Tek durumlu bir örnek olay çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sirem, Ö. & Baş, Ö. (2020). “Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri.” Turkish Studies, 15 (4): 993-1009. doi:10.7827/TurkishStudies.43346
 • Topkaya, Ö. (2016). “Historıcal development of health-care systems in the world with respect to social policy.” Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 21 (2): 707-722.
 • Türksoy, E., & Karabulut, R. (2020). “Gifted students’ perceptions of distance education in the Covid-19 epidemy.” Talent, 10 (2): 176-189. doi:10.46893/talent.773442
 • Umurhan, H. (2014). Öğretim elemanlarını uzaktan eğitime teşvik eden unsurlar: Gazi Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Nobel Yayıncılık.
 • Uzuner, Y. (1999). Niteliksel araştırma yaklaşımları. A. A. Bir (Ed.). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (173-193). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ülger, K. (2021). “Uzaktan eğitim modelinde karşılaşılan sorunlar-fırsatlar ve çözüm önerileri.” Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), 7 (1): 393-412.
 • Wallace, P. (2009). “Distance learning for gifted students: Outcomes for elementary, middle, and high school aged students.” Journal for the Education of the Gifted. 32 (3): 295–320.
 • Xu, X., Yu, C., Zhang, L., Luo, L. & Liu, J. (2020). “Imaging features of 2019 novel coronavirus pneumonia.” European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 47: 1022-1023. doi:10.1007/s00259-020-04720-2
 • Yaman, B. (2021). “Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin’de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi.” OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17 (Pandemi Özel Sayısı), 3296-3308. doi:10.26466/opus.857131
 • Yelboğa, N. & Aslan, Ş. B. (2020). “Sosyal sorun olarak salgın hastalıklar ve sosyal çalışmanın halk sağlığını koruma/geliştirme görevi.” Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4 (1): 43-49.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz Altuntaş, E., Başaran, M., Özeke, B. ve Yılmaz, H. (2020). “Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejilerine ve öğrenme deneyimlerine ilişkin algı düzeyleri.” Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 3 (2): 8-23.

Year 2022, Volume 10, Issue 3, 467 - 485, 30.09.2022
https://doi.org/10.17478/jegys.1161859

Abstract

References

 • Ahorsu, D.K., Lin, C.Y., Imani, V., Safari, M., Griffiths, M.D., & Pakpour, A.H. (2020). “The Fear of COVID-19 Scale: Development and initial validation.” International Journal of Mental Health and Addiction. (2022) 20: 1537-1545. doi:10.1007/ s11469-020-00270-8.
 • Akar, H. (2016). Durum çalışması. A.Saban ve A.Ersoy (Ed.), eğitimde nitel araştırma desenleri (111-149). Anı Yayıncılık.
 • Akdal, D. & Yazicioglu, T. (2021). An analysis of the educational problems experiencedby children with cerebral palsy in preschool education during the COVID-19 pandemic process based on the parental views, International Journal of Education Technologyand Scientific Researches, 6(16), 2131-2165. http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.394
 • Aktan Acar, E., Erbaş, Y.H. ve Eryaman, M.,Y. (2021). “Okul öncesi öğretmenlerinin covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7 (4): 31-54. doi:10.51948/auad.979726
 • Apalı, A. ve Çulcu T. (2021). “Lisansüstü öğrencilerin Covid 19 döneminde yaşadıkları stres kaynakları: Muhasebe ve finansal yönetim öğrencileri üzerine nitel bir çalışma.” Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 6 (5): 624-641. doi:10.29228/ijbemp.52684
 • Aslan, R. (2020). “Tarihten günümüze epidemiler, pandemiler ve covid-19.” Ayrıntı Dergisi, 8 (65): 35-41.
 • Aykar, A.N. ve Yurdakal, İ.H. (2021). “Erken çocukluk öğretmenlerinin acil uzaktan eğitime ilişkin görüşleri.” Temel Eğitim Dergisi / Journal of Primary Education, 3 (2): 6-14. doi:10.52105/temelegitim.3.2.1
 • Balaban, F., ve Hanbay Tiryaki, S. (2021). “Corona virüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri.” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10 (1): 52-84.
 • Balaman, F. (2018). “Web tabanlı uzaktan eğitim ile geleneksel eğitimin internet programcılığı 2 dersi kapsamında karşılaştırılması.” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2): 1173-1200.
 • Balcı, A. (2020). “In Covid-19 special the effect of pandemics on education.” International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice. 3 (3): 75-85.
 • Bao, Y., Sun, Y., Meng, S., Shi, J., & Lu, L. (2020). “2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society.” The Lancet, 395 (10224), e37-e38. doi:10.1016/ S0140-6736(20)30309-3
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). “Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma.” Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2): 368-397.
 • Bayrak, M., Aydemir, M. ve Karaman, S. (2017). “Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi.” Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46 (1): 231-263. doi:10.14812/cuefd.310022
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (4th ed.). Nedham Heights.
 • Boyraz, H. Güçlü, M. ve İnan S. (2021). “Uzaktan eğitim sürecinde özel yetenekli lise öğrencilerinin öz düzenleme kapasitesitelerinin incelenmesi.” Erciyes Akademi, 35 (2): 460-472. doi:10.48070/erciyesakademi.929766
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). “COVID-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği.” Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1): 62-79. doi:10.35375/sayod.738657
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, E. (2020). “Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6 (2): 11-53.
 • Cavlak, H. (2020). “Covid-19 pandemisinin finansal raporlama üzerindeki olası etkileri: bist 100 endeksi’ndeki işletmelerin ara dönem finansal raporlarının incelenmesi.” Gaziantep Unıversıty Journal Of Socıal Scıences, Special Issue on Covid-19, 19: 143-168.
 • Ceylan, Ö., & Umdu Topsakal, Ü. (2021). “Teachers’ and Gifted Students’ Views Regarding the Implementation of the DSC in the COVID-19 Distance Education Process.” Mimbar Sekolah Dasar, 8 (2): 114-132. doi:10.53400/mimbar-sd.v8i2.32474.
 • Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), encyclopedia of case study research (582-583). SAGE Publications.
 • Cihanoğlu Gülen, G. (2018). İşlevsel bir bütünleşme alanı olarak küresel sağlık ve sağlık politikaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelik, Ş. & Çak, E. (2021). “The effect of the covid-19 pandemia process on the family.” Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, 6 (11): 43-49. doi:10.46648/gnj.185
 • Çıldır, M. (2020). About distance mathematics education of gifted students studying at secondary school. (Editör: S. Idin), research highlights in education and science (142-152), ISRES Publishing.
 • Cresswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (Second Edition). Pearson Education Inc.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (6. Baskı). Celepler Matbaacılık. Demir, E. (2014). “Uzaktan eğitime genel bir bakış.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39: 203-211.
 • Duan, L., & Zhu, G. (2020). “Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic.” The Lancet, 7 (4): 300-302. doi:10.1016/ S2215-0366(20)30073-0
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Anı Yayıncılık.
 • Erdem, C. (2021). “Problems, transformations, application examples and detections for gifted students in the Polish education system in the Covid-19 process.” Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 9 (1): 37-45. doi:10.17478/jegys.864104
 • Ersoy, A. (2014). “İnternet kaynaklarından intihal yaptığımın farkında değildim: Bir olgu bilim araştırması.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1): 47-60.
 • Gökmen, Ö.F., Duman, İ. ve Horzum, M.B. (2016). “Uzaktan eğitimde kuramlar, değişimler ve yeni yönelimler.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi (AUAd), 2 (3): 29-51.
 • Göksel, N. (2015). “Uzaktan eğitim: Çevrimiçi öğrenmede sistem yaklaşımı.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 1 (1): 129-138.
 • Huang, J.Z., Han, M.F., Luo, T.D., Ren, A.K. & Zhou, X.P. (2020). “Mental health survey of 230 medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19.” Chinese Journal Of İndustrial Hygiene And Occupational Diseases, 38 (3): 192-195. doi: 10.3760/cma.j.cn121094-20200219-00063.
 • Karakuş, N., Esendemir, N., Ucuzsatar, N. ve Karacaoğlu, M.Ö. (2021). “Türkçe dersleri özelinde uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri.” Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9 (3): 993-1011.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H., Kaya, S. ve Başer, D. (2021). “Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uzaktan eğitime yönelik öğrenci görüşleri.” RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24): 223-232. doi:10.29000/rumelide.995286
 • Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). “COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar.” E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 1 (1): 55-73. doi:10.27579808/e-ijpa.20
 • Kırık, A. (2014). “Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu.” Marmara İletişim Dergisi, 21: 73-94. doi:10.17829/midr.20142110299
 • Işık, M. ve Bahat, İ. (2021). “COVID 19: Eğitimde yeni arayışlar.” Journal of University Research, 4 (1): 82-89. doi:10.26701/uad.797635
 • İnci Kuzu, Ç. (2020). “Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (EBA TV) ile ilgili veli görüşleri.” Milli Eğitim Dergisi, 49 (1): 505-527. doi: 10.37669/milliegitim.720556
 • Lin, C.Y. (2020). “Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19).” Social Health and Behavior, 3 (1): 1-2.
 • MEB (2019). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Retrieved from https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf
 • MEB (2020). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. Retrieved from https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim_yonetmeliYi_son_hali.pdf
 • Metin, M., Gürbey, S. & Çevik, A. (2021). “Covid-19 Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri.” Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1): 66-89. doi:10.46762/mamulebd.881284
 • Olcay, Z.F. & Sakallı, A.E. (2022). “The effect of covid 19 on university students and class grades.” Journal of University Research, 5 (1): 101-108. doi:10.32329/uad.1011062
 • Önder, E. (2022). “Covid-19 salgınında öğretmenlerin uzak eğitime ilişkin deneyimleri.” Millî Eğitim, 51 (233): 399-418.
 • Özbay, Ö. (2015). “Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu.” Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (5): 376-394.
 • Özdemir, Ç., Çakıroğlu, M., Bayılmış, C. ve Ekiz, H. (2004). “Teknolojik gelişme için eğitimin önemi ve internet destekli öğretimin eğitimdeki yeri.” The Turkish Journal of Educational Technology, 3 (3): 144-147.
 • Özdoğan, A.Ç. ve Berkant, H.G. (2020). “Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi.” Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. doi: 10.37669/milliegitim.788118
 • Özgöl, M., Sarıkaya, İ. ve Öztürk, M. (2017). “Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri.” Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (2): 294-304. doi:10.5961/jhes.2017.208
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N.F. ve Özkan, İ. (2016). “Uzaktan eğitim uygulamasının öğrenci bakış açısına göre değerlendirmesi.” Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2): 592-605.
 • Patton, M.Q. (2005). Qualitative research. John Wiley and Sons Ltd.
 • Sağlık Bakanlığı, (2020). Covıd-19 (sars-cov-2 enfeksiyonu) rehberi, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Retrieved from https://toraks.org.tr/site/sf/nmf/pre_migration/0cd6655ae86e94eec61e88ab75cc757d8eaa1df39ce43d3c871b3d715afde5b6.pdf
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2019). “Velilerin gözüyle BİLSEM.” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (1): 114-133. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.5m
 • Seyhan, A. (2021). “Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7 (3): 65-93. doi:10.51948/auad.910385
 • Sığın, S. (2020). Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi konusunda öğrenciler ve öğretim elemanları ne düşünüyor?: Tek durumlu bir örnek olay çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sirem, Ö. & Baş, Ö. (2020). “Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri.” Turkish Studies, 15 (4): 993-1009. doi:10.7827/TurkishStudies.43346
 • Topkaya, Ö. (2016). “Historıcal development of health-care systems in the world with respect to social policy.” Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 21 (2): 707-722.
 • Türksoy, E., & Karabulut, R. (2020). “Gifted students’ perceptions of distance education in the Covid-19 epidemy.” Talent, 10 (2): 176-189. doi:10.46893/talent.773442
 • Umurhan, H. (2014). Öğretim elemanlarını uzaktan eğitime teşvik eden unsurlar: Gazi Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Nobel Yayıncılık.
 • Uzuner, Y. (1999). Niteliksel araştırma yaklaşımları. A. A. Bir (Ed.). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (173-193). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ülger, K. (2021). “Uzaktan eğitim modelinde karşılaşılan sorunlar-fırsatlar ve çözüm önerileri.” Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), 7 (1): 393-412.
 • Wallace, P. (2009). “Distance learning for gifted students: Outcomes for elementary, middle, and high school aged students.” Journal for the Education of the Gifted. 32 (3): 295–320.
 • Xu, X., Yu, C., Zhang, L., Luo, L. & Liu, J. (2020). “Imaging features of 2019 novel coronavirus pneumonia.” European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 47: 1022-1023. doi:10.1007/s00259-020-04720-2
 • Yaman, B. (2021). “Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin’de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi.” OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17 (Pandemi Özel Sayısı), 3296-3308. doi:10.26466/opus.857131
 • Yelboğa, N. & Aslan, Ş. B. (2020). “Sosyal sorun olarak salgın hastalıklar ve sosyal çalışmanın halk sağlığını koruma/geliştirme görevi.” Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4 (1): 43-49.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz Altuntaş, E., Başaran, M., Özeke, B. ve Yılmaz, H. (2020). “Covid-19 pandemisi sürecinde üniversite öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejilerine ve öğrenme deneyimlerine ilişkin algı düzeyleri.” Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 3 (2): 8-23.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Special
Journal Section Teacher Education
Authors

Vedat AKTEPE> (Primary Author)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
0000-0001-5259-9340
Türkiye


Gülüzar ERGİN>
Nevşehir İncekaralar İlkokulu
0000-0002-6918-1060
Türkiye


Leyla AKTEPE>
Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0003-3568-4003
Türkiye


Ahmet Emre ERGİN>
Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0001-8055-8714
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { jegys1161859, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2022}, volume = {10}, number = {3}, pages = {467 - 485}, doi = {10.17478/jegys.1161859}, title = {Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic}, key = {cite}, author = {Aktepe, Vedat and Ergin, Gülüzar and Aktepe, Leyla and Ergin, Ahmet Emre} }
APA Aktepe, V. , Ergin, G. , Aktepe, L. & Ergin, A. E. (2022). Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 10 (3) , 467-485 . DOI: 10.17478/jegys.1161859
MLA Aktepe, V. , Ergin, G. , Aktepe, L. , Ergin, A. E. "Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10 (2022 ): 467-485 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/71129/1161859>
Chicago Aktepe, V. , Ergin, G. , Aktepe, L. , Ergin, A. E. "Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10 (2022 ): 467-485
RIS TY - JOUR T1 - Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic AU - VedatAktepe, GülüzarErgin, LeylaAktepe, Ahmet EmreErgin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17478/jegys.1161859 DO - 10.17478/jegys.1161859 T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 467 EP - 485 VL - 10 IS - 3 SN - -2149-360X M3 - doi: 10.17478/jegys.1161859 UR - https://doi.org/10.17478/jegys.1161859 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic %A Vedat Aktepe , Gülüzar Ergin , Leyla Aktepe , Ahmet Emre Ergin %T Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic %D 2022 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 10 %N 3 %R doi: 10.17478/jegys.1161859 %U 10.17478/jegys.1161859
ISNAD Aktepe, Vedat , Ergin, Gülüzar , Aktepe, Leyla , Ergin, Ahmet Emre . "Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 10 / 3 (September 2022): 467-485 . https://doi.org/10.17478/jegys.1161859
AMA Aktepe V. , Ergin G. , Aktepe L. , Ergin A. E. Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic. JEGYS. 2022; 10(3): 467-485.
Vancouver Aktepe V. , Ergin G. , Aktepe L. , Ergin A. E. Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2022; 10(3): 467-485.
IEEE V. Aktepe , G. Ergin , L. Aktepe and A. E. Ergin , "Gifted students and teachers’ perceptions of distance education process in the COVID-19 pandemic", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 10, no. 3, pp. 467-485, Sep. 2022, doi:10.17478/jegys.1161859

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 10-11 December 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com