Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of burnout levels of special education teachers

Year 2023, Volume: 11 Issue: 4 - December 2023, 521 - 528, 30.12.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1344410

Abstract

The aim of this study was to investigate burnout levels of teachers working in special education schools according to different variables. 127 teachers from Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir and Beykoz districts of the Anatolian side of Istanbul participated to the study. In this survey research the data was collected with the Maslach Burnout Scale. Personal information form for demographical data was also given to the participants. The statistical analyzes of the data was conducted in SPSS software package and the burnout levels of the participants were determined. According to the findings, the burnout levels of the teachers did not differ significantly in terms of gender and seniority variables. However, there is a significant difference in the subscale of emotional exhaustion among teachers with undergraduate and graduate degrees (t = -2,036, p <.05). As the level of education increases, the levels of emotional exhaustion of special education teachers increase. Additionally, when the working time in same school was taken into consideration, it was determined that teachers were statistically differentiated in sub-dimensions of emotional exhaustion (F = 4,781, p <.05) and depersonalization (F = 6,961, p <.05).

References

 • Akçamete, G., Kaner, S., & Sucuoglu, B. (2001). Engelli ve engelli olmayan çocuklarla çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara: Nobel publishing
 • Akıncı, M. (2016). Özel eğitim kurumlarında (rehabilitasyon) ve devlet okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri (Burnout levels of teachers working in private educational institutions (Rehabilitation) and state schools). Master thesis. Beykent University, Istanbul.
 • Aydemir, H. (2013). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi, The study of exploring the burnout and life satisfaction levels of teachers who have been working with students with special needs. Master thesis. Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Aydemir, H., Diken, İ., K., Yikmiş, A., Aksoy, V., & Özokçu, O. (2015). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi, The burnout and lıfe satısfactıon of teachers workıng wıth students wıth specıal needs. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Special Issue), 68-86.
 • Barutçu, E., & Serinkan C. (2008). Günümüzün önemli sorunlarından biri olarak tükenmişlik sendromu ve Denizli’de yapılan bir araştırma (Burnout syndrome: an important problem today, and a research study conducted in Denizli). Ege Akademik Bakış, 8(2), 541-561.
 • Başol, G.,& Altay, M. (2009). Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Examining occupational burnout levels of educational administrators and teachers). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(2), 191-216.
 • Başören, M. (2005). Çeşitli değişkenlere göre rehber öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Examining the level of the exhaustion of the guide teachers according to some variables-Zonguldak example ) . Master thesis. Bulent Ecevit University, Zonguldak.
 • Budak, G., & Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerinde bir uygulama (An application on academic staff related to the analysis of organizational factors affecting burnout and burnout). D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 20 (2), 95-108.
 • Çam, M. O. (1995), Tükenmişlik (Burnout). Saray Medikal Publishing.
 • Çam, O. (1991). Tükenmişlik envanterinin geçerlik güvenirliğinin araştırılması (Investigation of the validity and reliability of burnout Inventory). VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı.
 • Çelik, M. (2013). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin iletişi becerilerinin öğretmen motivasyonları ve akademik tükenmişlikleri üzerine etkisi (The role of communication skills of administrators, who work at high schools in Arnavutköy Istanbul, on teacher's motivation and academic effeteness). Master thesis. Yeditepe University, Istanbul.
 • Dilsiz, B. (2006). Konya ilindeki ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin bölgelere göre değerlendirilmesinin çok değişkenli istatistiksel analizi (The multi-changeable statistical analysis of evaluation according to regions exhausted and work-satisfaction, of the teachers working in the secondary schools in Konya). Master thesis. Selçuk University, Konya.
 • Dünya Sağlık Örgütü (1998), Dünya Sağlık Raporu, World Health Report , Trans. Ed. Metin, B., Akın, A., Güngör, İ. Ankara: Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, 45-57.
 • Erdemoğlu Şahin. D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri (Burnout level of the teachers). Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik envanterinin uyarlanması (Burnout in doctors and nurses and an adaptation of Maslach burnout scale). 7. National Pscyhology Congress, Ankara, s.143.
 • Ensari, H., & Tuzcuoğlu, S. (1995). Marmara üniversitesine bağlı fakültelerde görev yapan yönetici ve öğretim elemanlarının meslekten yılgınlıklarında kişilik özelliklerinin rolü (The role of personality traits in the frustration of administrators and lecturers working in faculties affiliated to Marmara University). Öneri Dergisi, 2(11), 51- 63.
 • Farber, B. (2000). Introduction: understanding and treating burnout in a changing culture. Psychotheraphy in Practice, 56(5), 589-594.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi (Analysis of the variables affecting the development of Professional burnout in primary school teachers and a model proposal). Master thesis. Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Girgin, G. & Baysal, A. (2006). Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi ve bazı değişkenler (İzmir örneği) (Professional burnout levels of teachers teaching mentally retarded students regarding some variables İzmir province sample). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(6), 1-10.
 • Gümüş, H. (2006). Farklı mesleklerde çalışanların iş ve yaşam doyumlarının tükenmişlik düzeyleri açısından karşılaştırılması (The comparison of work and life satisfaction of people from varies professions in terms of burnout levels). Doctoral thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Izgar, H.(2000). Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri nedenleri ve bazı etken faktörlere göre incelenmesi (Orta Anadolu Örneği), (The Level and causes of burnout of school administrators and the examination of these according to some factors (the Middle Anatolien sample)). Doctoral thesis, Selçuk University, Konya.
 • Karaköse, T , Kocabaş, İ . (2006). Özel ve devlet okullarında öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri (The effect of teachers’ expectations on job satisfaction and motivation in private and public schools). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 3-14.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method). Nobel Publishing.
 • Oruç, S. (2007). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Adana ili örneği). (Examining the burnout levels of teachers employed in the special education schools with some variables (The sample of Adana)). Master thesis. Çukurova University, Adana.
 • Özer, R. (1998). Rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeyi, nedenleri ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (The Investigation of counselors career burnout: Causes, sources and levels). Master thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon
 • Öztürk, D. (2015). Eğitim örgütlerinde okul kültürü ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki, (The relationship between school culture and burnout in training organization ) Master thesis, Yeditepe University, Istanbul.
 • Seferoğlu, S.S,. Yıldız, H., Yücel, A. (2014). Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Teachers’ Burnout: Indicators of Burnout and Investigation of the Indicators in terms of Different Variables). Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(174), 348-364.
 • Sucuoğlu, B., & Kuloğlu, N. (1996). Özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerde tükenmişliğin değerlendirilmesi (An evaluation of burnout for teachers teaching disabled children). Türk Psikoloji Dergisi, 10 (36), 44-60.
 • Şanlı, Ö., &Tan, Ç. (2017). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Analyzing of teachers exhaustion level with regards to several variables). The Journal Of International Social Sciences, 27(2), 131-142.
 • Torun, A. (1995), Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme (An investigation on family structure and social support relationships). Doctoral thesis, Marmara University, Istanbul.
 • Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki tükenmişlik, görülen psikolojik belirtiler ve başa çıkma davranışları (Burnout, psychological symptoms and coping behaviors in teachers). Doctoral thesis, Çukurova University, Adana.
 • Vızlı, C. (2005). Görme engelliler ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere normal ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin, tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması Üsküdar ilçesi örneği (Comparison of burnout levels between the teachers from schools for the blind and the teachers from the public schools example of Üsküdar). Master thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Yavuz, C., & Karadeniz, C.B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonunun iş tatmini üzerine etkisi (The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (9), 507-
 • Yiğit, N. (2000). Örgütsel stres, stres kaynaklan ve verimliliğe etkisi (Organizational stress, resources of stress and effect on productivity). Master thesis, Gazi University, Ankara.
Year 2023, Volume: 11 Issue: 4 - December 2023, 521 - 528, 30.12.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1344410

Abstract

References

 • Akçamete, G., Kaner, S., & Sucuoglu, B. (2001). Engelli ve engelli olmayan çocuklarla çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara: Nobel publishing
 • Akıncı, M. (2016). Özel eğitim kurumlarında (rehabilitasyon) ve devlet okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri (Burnout levels of teachers working in private educational institutions (Rehabilitation) and state schools). Master thesis. Beykent University, Istanbul.
 • Aydemir, H. (2013). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi, The study of exploring the burnout and life satisfaction levels of teachers who have been working with students with special needs. Master thesis. Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Aydemir, H., Diken, İ., K., Yikmiş, A., Aksoy, V., & Özokçu, O. (2015). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ve yaşam doyumlarının incelenmesi, The burnout and lıfe satısfactıon of teachers workıng wıth students wıth specıal needs. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Special Issue), 68-86.
 • Barutçu, E., & Serinkan C. (2008). Günümüzün önemli sorunlarından biri olarak tükenmişlik sendromu ve Denizli’de yapılan bir araştırma (Burnout syndrome: an important problem today, and a research study conducted in Denizli). Ege Akademik Bakış, 8(2), 541-561.
 • Başol, G.,& Altay, M. (2009). Eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Examining occupational burnout levels of educational administrators and teachers). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(2), 191-216.
 • Başören, M. (2005). Çeşitli değişkenlere göre rehber öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (Examining the level of the exhaustion of the guide teachers according to some variables-Zonguldak example ) . Master thesis. Bulent Ecevit University, Zonguldak.
 • Budak, G., & Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerinde bir uygulama (An application on academic staff related to the analysis of organizational factors affecting burnout and burnout). D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 20 (2), 95-108.
 • Çam, M. O. (1995), Tükenmişlik (Burnout). Saray Medikal Publishing.
 • Çam, O. (1991). Tükenmişlik envanterinin geçerlik güvenirliğinin araştırılması (Investigation of the validity and reliability of burnout Inventory). VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı.
 • Çelik, M. (2013). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin iletişi becerilerinin öğretmen motivasyonları ve akademik tükenmişlikleri üzerine etkisi (The role of communication skills of administrators, who work at high schools in Arnavutköy Istanbul, on teacher's motivation and academic effeteness). Master thesis. Yeditepe University, Istanbul.
 • Dilsiz, B. (2006). Konya ilindeki ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin bölgelere göre değerlendirilmesinin çok değişkenli istatistiksel analizi (The multi-changeable statistical analysis of evaluation according to regions exhausted and work-satisfaction, of the teachers working in the secondary schools in Konya). Master thesis. Selçuk University, Konya.
 • Dünya Sağlık Örgütü (1998), Dünya Sağlık Raporu, World Health Report , Trans. Ed. Metin, B., Akın, A., Güngör, İ. Ankara: Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, 45-57.
 • Erdemoğlu Şahin. D. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri (Burnout level of the teachers). Master thesis, Gazi University, Ankara.
 • Ergin, C. (1992). Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach tükenmişlik envanterinin uyarlanması (Burnout in doctors and nurses and an adaptation of Maslach burnout scale). 7. National Pscyhology Congress, Ankara, s.143.
 • Ensari, H., & Tuzcuoğlu, S. (1995). Marmara üniversitesine bağlı fakültelerde görev yapan yönetici ve öğretim elemanlarının meslekten yılgınlıklarında kişilik özelliklerinin rolü (The role of personality traits in the frustration of administrators and lecturers working in faculties affiliated to Marmara University). Öneri Dergisi, 2(11), 51- 63.
 • Farber, B. (2000). Introduction: understanding and treating burnout in a changing culture. Psychotheraphy in Practice, 56(5), 589-594.
 • Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğin gelişimini etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi (Analysis of the variables affecting the development of Professional burnout in primary school teachers and a model proposal). Master thesis. Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Girgin, G. & Baysal, A. (2006). Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyi ve bazı değişkenler (İzmir örneği) (Professional burnout levels of teachers teaching mentally retarded students regarding some variables İzmir province sample). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(6), 1-10.
 • Gümüş, H. (2006). Farklı mesleklerde çalışanların iş ve yaşam doyumlarının tükenmişlik düzeyleri açısından karşılaştırılması (The comparison of work and life satisfaction of people from varies professions in terms of burnout levels). Doctoral thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Izgar, H.(2000). Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri nedenleri ve bazı etken faktörlere göre incelenmesi (Orta Anadolu Örneği), (The Level and causes of burnout of school administrators and the examination of these according to some factors (the Middle Anatolien sample)). Doctoral thesis, Selçuk University, Konya.
 • Karaköse, T , Kocabaş, İ . (2006). Özel ve devlet okullarında öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri (The effect of teachers’ expectations on job satisfaction and motivation in private and public schools). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 3-14.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (Scientific research method). Nobel Publishing.
 • Oruç, S. (2007). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Adana ili örneği). (Examining the burnout levels of teachers employed in the special education schools with some variables (The sample of Adana)). Master thesis. Çukurova University, Adana.
 • Özer, R. (1998). Rehber öğretmenlerde tükenmişlik düzeyi, nedenleri ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (The Investigation of counselors career burnout: Causes, sources and levels). Master thesis, Karadeniz Technical University, Trabzon
 • Öztürk, D. (2015). Eğitim örgütlerinde okul kültürü ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki, (The relationship between school culture and burnout in training organization ) Master thesis, Yeditepe University, Istanbul.
 • Seferoğlu, S.S,. Yıldız, H., Yücel, A. (2014). Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Teachers’ Burnout: Indicators of Burnout and Investigation of the Indicators in terms of Different Variables). Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(174), 348-364.
 • Sucuoğlu, B., & Kuloğlu, N. (1996). Özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerde tükenmişliğin değerlendirilmesi (An evaluation of burnout for teachers teaching disabled children). Türk Psikoloji Dergisi, 10 (36), 44-60.
 • Şanlı, Ö., &Tan, Ç. (2017). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Analyzing of teachers exhaustion level with regards to several variables). The Journal Of International Social Sciences, 27(2), 131-142.
 • Torun, A. (1995), Tükenmişlik, aile yapısı ve sosyal destek ilişkileri üzerine bir inceleme (An investigation on family structure and social support relationships). Doctoral thesis, Marmara University, Istanbul.
 • Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki tükenmişlik, görülen psikolojik belirtiler ve başa çıkma davranışları (Burnout, psychological symptoms and coping behaviors in teachers). Doctoral thesis, Çukurova University, Adana.
 • Vızlı, C. (2005). Görme engelliler ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere normal ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin, tükenmişlik düzeylerinin karşılaştırılması Üsküdar ilçesi örneği (Comparison of burnout levels between the teachers from schools for the blind and the teachers from the public schools example of Üsküdar). Master thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Yavuz, C., & Karadeniz, C.B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonunun iş tatmini üzerine etkisi (The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (9), 507-
 • Yiğit, N. (2000). Örgütsel stres, stres kaynaklan ve verimliliğe etkisi (Organizational stress, resources of stress and effect on productivity). Master thesis, Gazi University, Ankara.

Details

Primary Language English
Subjects In-Service Training, Special Education and Disability (Other)
Journal Section Teacher Education
Authors

Cevriye ŞEN 0009-0003-9958-4703

Early Pub Date November 28, 2023
Publication Date December 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 11 Issue: 4 - December 2023

Cite

APA ŞEN, C. (2023). Investigation of burnout levels of special education teachers. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(4), 521-528. https://doi.org/10.17478/jegys.1344410
AMA ŞEN C. Investigation of burnout levels of special education teachers. JEGYS. December 2023;11(4):521-528. doi:10.17478/jegys.1344410
Chicago ŞEN, Cevriye. “Investigation of Burnout Levels of Special Education Teachers”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11, no. 4 (December 2023): 521-28. https://doi.org/10.17478/jegys.1344410.
EndNote ŞEN C (December 1, 2023) Investigation of burnout levels of special education teachers. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 4 521–528.
IEEE C. ŞEN, “Investigation of burnout levels of special education teachers”, JEGYS, vol. 11, no. 4, pp. 521–528, 2023, doi: 10.17478/jegys.1344410.
ISNAD ŞEN, Cevriye. “Investigation of Burnout Levels of Special Education Teachers”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11/4 (December 2023), 521-528. https://doi.org/10.17478/jegys.1344410.
JAMA ŞEN C. Investigation of burnout levels of special education teachers. JEGYS. 2023;11:521–528.
MLA ŞEN, Cevriye. “Investigation of Burnout Levels of Special Education Teachers”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 11, no. 4, 2023, pp. 521-8, doi:10.17478/jegys.1344410.
Vancouver ŞEN C. Investigation of burnout levels of special education teachers. JEGYS. 2023;11(4):521-8.