Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Otel İşletmelerinde Personel Seçim Kriterlerinin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Ordu İli Üzerine Bir Araştırma

Year 2021, Volume 2, Issue 2, 59 - 71, 20.10.2021

Abstract

Otel işletmelerinin sürdürülebilir bir kalite anlayışına sahip olması için personel kalitesinin önemli olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda çalışmanın temel amacı, Ordu ili dört ve beş yıldızlı otel yöneticileri açısından personel seçim kriterlerinden hangilerinin daha önemli olduğunun önemli olduğunun tespit edilmesidir. Bölgelere göre personel seçimi yöntemleri ve kriterleri farklılıklar göstereceği için, Doğu Karadeniz bölgesinde personel seçim kriterlerinin nasıl olması gerektiği ortaya konulmalıdır. Personel seçimi kriterlerinin değerlendirilmesi ile otel işletmelerinin maliyet ve zaman tasarrufu yapması mümkün olacaktır. Bu nedenle, çalışmada Ordu ili otel yöneticilerinin fikirlerine ve görüşlerine dayanılarak, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesine uygun olarak geliştirilen anketler ile kriterlerin ağırlıklandırılması yapılmıştır. Çalışmada, otel işletmelerinin personel seçim kriterleri fiziksel görünüm, eğitim, sorumluluk, yabancı dil bilgisi, örgütsel bağlılık, deneyim ve disiplin olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri “Super Desicion V 3.2.” programı ile analiz edilmiş ve personel seçimi kriterlerinden en önemlisinin “deneyim” olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kriteri sırası ile yabancı dil bilgisi, örgütsel bağlılık, disiplin, sorumluluk, eğitim ve fiziksel görünüm kriterleri takip etmektedir. Çalışma sonuçlarının hem Ordu ilindeki otel yöneticilerinin temel olarak aradığı personel niteliklerinin belirtilmesi hem de sektörde iş arayan insanların hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin ortaya konulması bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir.

References

 • Adıgüzel, O. (2009). Personel Seçiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 243-251.
 • Akbaba, A. ve Günlü, E. (2011). Otel işletmelerinde işgören bulma, seçme ve eğitim sürecinin stratejik insan kaynakları bakış açısıyla değerlendirilmesi: Beş yıldızlı otellerde bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(22), 199-228.
 • Akyurt, H. ve Atay, L. (2009). Destinasyonda imaj oluşturma süreci. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Akyurt, H. (2019). Analitik Hiyerarşi Seçim Yöntemi ile Otel Personeli Seçimi Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 64-78. Başkaya, Z. ve Akar, C. (2005), Üretim alternatifi seçiminde analitik hiyerarşi süreci: Tekstil işletmesi örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 273-286.
 • Benligiray, S. (2013). İnsan kaynakları yönetimi ve örgütlenmesi. (ed. R. Geylan ve H. Z. Tonus). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Cindoruk, H. (1990). Basarıda Personelin Önemi. İstanbul: Tusdad Yayınevi.
 • Çetinsöz, B.C. ve Akdağ, G. (2015). Otel çalışanlarının sahip oldukları kişilik özellikleri ve iş performansı ilişkileri: Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde bir uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 2(1), 1-13.
 • Demir, C. (2005). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ilkeler ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erdem, B. (2004). Otel işletmelerinde insan kaynakları planlamasının yeri ve önemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11), 35-54.
 • Jiang, W. Y. ve Alex M. S., (1997), Human resources management: challenges for the hospitality and tourism ındustries. (eds. Richard Teare, Bonnie Farber Canziani and Graham Brown). London: Cassell. Global Direction.
 • Korucuk, S. (2021). Ordu ve Giresun İllerinde Kentsel Lojistik Performans Unsurlarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(26), 141-155.
 • Olalı, H. ve Korzay, M. (1993). Otel işletmeciliği, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Ordu Valiliği. (2021). Turizm İşletme Belgeli Tesisler. http://www.ordu.gov.tr/turizm-isletme-belgeli-tesisler. (Erişim Tarihi: 27.04.2021). Purcell J. (2003). The challenge of human resource management for ındustrial relations theory and practice. International Journal of Human Resource Management, 4(3), 511-527.
 • Saruhan, Ş. ve Yıldız, M. (2012). İnsan kaynakları yönetimi, teori ve uygulama. 1. Baskı. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Saaty T.L. (1994). How to make a decision: the analytic hierarchy process, Interfaces, Vol: 24(6), 19-43.
 • Saaty, T.L. ve Niemira, M.P. (2006). A framework for making a better decision, Research Review, 13(1), 1-4.
 • Saaty, T.L. (2008). Decision making witht heanalytic hierarchy process, International Journal of Services Sciences, Sayı: 1(1), 83-98.
 • Sonnentag, S. and Frese, M. (2002). Performance concepts and performance theory. (eds. L. Cooper & I. T. Robertson). Psychological management of ındividual performance, 16-43. Chichester: John Wiley & Sons. Ltd. DOI: 10.1002/0470013419.ch1. Szivas, E. ve Riley, M. (1999). Tourism Employment During Economic Transition. Annals of Tourism Research, 26(4), 747-771.
 • Şimşek, A., Catır, O. ve Ömürbek, N. (2014). Turizm Sektöründe Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Personel Seçimi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 147-169.
 • Tarcan İçigen, E. ve İpekçi Çetin, E. (2018). Ahp temelli Topsis Yöntemi ile Konaklama İşletmelerinde Personel Seçimi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 179-187.
 • Tüzün, İ.K. (2013). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 42(1), 61-76.
 • Uluştaş, A. (2019). Entropi ve MABAC Yöntemleri ile Personel Seçimi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(13), 1552-1573. DOI: 10.26466/opus.580456

Determination of Personnel Selection Criteria in Hotel Businesses with AHP Method: A Research on Ordu Province

Year 2021, Volume 2, Issue 2, 59 - 71, 20.10.2021

Abstract

It is known that the quality of personnel is important for hotel businesses to have a sustainable quality mentality. In this context, the main purpose of the study is to identify which of the personnel selection criteria are more important for four and five star hotel managers in Ordu. Since the methods and criteria of personnel selection will differ according to regions, it should be revealed how the personnel selection criteria should be in the Eastern Black Sea region. By evaluating personnel selection criteria, it will be possible for hotel businesses to save costs and time. For this reason, based on the ideas and opinions of hotel managers in Ordu province, the criteria were weighted with questionnaires developed in accordance with the Analytical Hierarchy Process, which is one of the multi-criteria decision making methods. In the study, personnel selection criteria of hotel businesses were determined as physical appearance, education, responsibility, foreign language knowledge, organizational commitment, experience and discipline. Research data is analyzed with the "Super Decision V 3.2." program program and it has been concluded that the most important of the personnel selection criteria is "experience". This criterion is followed by foreign language knowledge, organizational commitment, discipline, responsibility, education and physical appearance criteria. It is thought that the results of the study are important in terms of both stating the personnel qualifications that hotel managers in Ordu are mainly looking for and revealing the characteristics of people looking for a job in the sector.

References

 • Adıgüzel, O. (2009). Personel Seçiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (24), 243-251.
 • Akbaba, A. ve Günlü, E. (2011). Otel işletmelerinde işgören bulma, seçme ve eğitim sürecinin stratejik insan kaynakları bakış açısıyla değerlendirilmesi: Beş yıldızlı otellerde bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(22), 199-228.
 • Akyurt, H. ve Atay, L. (2009). Destinasyonda imaj oluşturma süreci. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1), 1-14.
 • Akyurt, H. (2019). Analitik Hiyerarşi Seçim Yöntemi ile Otel Personeli Seçimi Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 64-78. Başkaya, Z. ve Akar, C. (2005), Üretim alternatifi seçiminde analitik hiyerarşi süreci: Tekstil işletmesi örneği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 273-286.
 • Benligiray, S. (2013). İnsan kaynakları yönetimi ve örgütlenmesi. (ed. R. Geylan ve H. Z. Tonus). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Cindoruk, H. (1990). Basarıda Personelin Önemi. İstanbul: Tusdad Yayınevi.
 • Çetinsöz, B.C. ve Akdağ, G. (2015). Otel çalışanlarının sahip oldukları kişilik özellikleri ve iş performansı ilişkileri: Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerde bir uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 2(1), 1-13.
 • Demir, C. (2005). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ilkeler ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erdem, B. (2004). Otel işletmelerinde insan kaynakları planlamasının yeri ve önemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11), 35-54.
 • Jiang, W. Y. ve Alex M. S., (1997), Human resources management: challenges for the hospitality and tourism ındustries. (eds. Richard Teare, Bonnie Farber Canziani and Graham Brown). London: Cassell. Global Direction.
 • Korucuk, S. (2021). Ordu ve Giresun İllerinde Kentsel Lojistik Performans Unsurlarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(26), 141-155.
 • Olalı, H. ve Korzay, M. (1993). Otel işletmeciliği, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Ordu Valiliği. (2021). Turizm İşletme Belgeli Tesisler. http://www.ordu.gov.tr/turizm-isletme-belgeli-tesisler. (Erişim Tarihi: 27.04.2021). Purcell J. (2003). The challenge of human resource management for ındustrial relations theory and practice. International Journal of Human Resource Management, 4(3), 511-527.
 • Saruhan, Ş. ve Yıldız, M. (2012). İnsan kaynakları yönetimi, teori ve uygulama. 1. Baskı. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Saaty T.L. (1994). How to make a decision: the analytic hierarchy process, Interfaces, Vol: 24(6), 19-43.
 • Saaty, T.L. ve Niemira, M.P. (2006). A framework for making a better decision, Research Review, 13(1), 1-4.
 • Saaty, T.L. (2008). Decision making witht heanalytic hierarchy process, International Journal of Services Sciences, Sayı: 1(1), 83-98.
 • Sonnentag, S. and Frese, M. (2002). Performance concepts and performance theory. (eds. L. Cooper & I. T. Robertson). Psychological management of ındividual performance, 16-43. Chichester: John Wiley & Sons. Ltd. DOI: 10.1002/0470013419.ch1. Szivas, E. ve Riley, M. (1999). Tourism Employment During Economic Transition. Annals of Tourism Research, 26(4), 747-771.
 • Şimşek, A., Catır, O. ve Ömürbek, N. (2014). Turizm Sektöründe Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Personel Seçimi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), 147-169.
 • Tarcan İçigen, E. ve İpekçi Çetin, E. (2018). Ahp temelli Topsis Yöntemi ile Konaklama İşletmelerinde Personel Seçimi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 179-187.
 • Tüzün, İ.K. (2013). Konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının farklılıkları ve işgücü devir hızıyla ilişkileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 42(1), 61-76.
 • Uluştaş, A. (2019). Entropi ve MABAC Yöntemleri ile Personel Seçimi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(13), 1552-1573. DOI: 10.26466/opus.580456

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Hakan AKYURT (Primary Author)
Bulancak KK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu-Giresun Üniversitesi
0000-0002-6522-684X
Türkiye

Publication Date October 20, 2021
Application Date April 28, 2021
Acceptance Date July 2, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Akyurt, H. (2021). Otel İşletmelerinde Personel Seçim Kriterlerinin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Ordu İli Üzerine Bir Araştırma . Journal of Global Tourism and Technology Research , 2 (2) , 59-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgttr/issue/65288/929224

2158721588215892159021591215922159321802 2180322750 23046