Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Gözünde Akademisyenlik Algısı ve Bunu Etkileyen Sebepler

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 188 - 203, 29.12.2021

Abstract

Akademik yaşamda ve üniversite yapısında son dönemde meydana gelen değişiklikleri de dikkate alarak, lisansüstü öğrencilerinin hem öğretici olarak hem de bilim adamı olarak akademisyenlerle ilgili değerlendirmelerinin alınması önemlidir. Bu araştırmada da bu gerçekten hareketle akademisyenlerin öğreticilik ve bilim adamlığı yeterlikleri ve davranışları ile ilgili lisansüstü eğitime devam eden ve öğrencilerin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın amacı; lisansüstü öğrencilerin gözünde akademisyenlik algısı ve bunu etkileyen sebeplerin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubu lisansüstü öğrencilerin bilimsel amaçlı iletişim kurduğu bir sosyal medya grubunda gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 20 lisansüstü öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veriler Görüşme yoluyla elde edilmiştir. Görüşmeler online gerçekleştirilmiş ve görüşme esnasında kayıt alınarak sonradan deşifre edilmiştir. Yarı yapılandırılmış veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Veriler verileri 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Araştırmaya katılan yüksek lisans öğrencilerinden elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Katılımcı öğrencilerin akademisyenlerini azimlilik, kendini yenileme ve rehberlik konusunda örnek aldığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun görüşlerine göre, ders aldıkları akademisyenler önyargılı olmasalar da, adil olmak konusunda başarısızdırlar. Teknolojiyle ilişkisi iyi olan akademisyenler, araştırmacı ruhu, mesleki ve etik kurallara uygun davranma, farklılıklara saygı duyma ve girişimcilik konularında da yüksek lisans öğrencilerince pozitif değerlendirilmektedir. Öğrenciler, danışmanlarda çeşitli kişisel ve profesyonel niteliklerin olması beklentisindedirler. Öğrencilerin bir danışmanın açık fikirli, öğrenmeye açık, paylaşımcı ve anlayışlı olma gibi kişisel niteliklere sahip olması gerektiğini düşünmektedir. Bu kişisel özelliklere sahip olmayan danışmanlarla çalışan öğrenciler, fikirlerini açıklayamadıklarını, istedikleri alanda çalışamayacaklarını hissetmektedirler. Bununla birlikte, öğrenciler, danışmanlarının akademik rehberliğinin ve mesleki niteliklerinin akademik sürecin sorunsuz ilerlemesi için önemli olduğuna inanmaktadırlar. Danışmanın akademik nitelikleri bağlamında, öğrencilerin çalışmaları hakkında hızlı ve zamanında geri bildirim sağlamaları önemli bir özellik olarak kabul edilmektedir.

References

 • Adams, C., & Pierce, R. (1999). Characteristics of effective teaching. Retrieved from http://www.lingofest.com/resources/Characteristics%20of%20effective%20teaching.pdf.
 • Aktan, C. C. (2003). Özlenen Üniversite, Yaşanan Üniversite. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
 • Arabacı, B. İ. & Akıllı, C. (2013). Lisansüstü öğretimde öğrenci sorunları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu içinde (s. 124-133). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, İ. (2002). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2016). Akademik etik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bojanowska, A. & Zalewska, A. M. (2011). “SubjectiveWell-BeingAmongTeenagers Of DifferentAges: The Role Of Emotional Reactivity And Social Support From Various Sources”. Studia Psychologiczne, 49(5), 5-21.
 • Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 37, 164-170.
 • Catano, V. M. & Harvey, S. (2011). “Student perception of teaching effectiveness: development and validation of the Evaluation of Teaching Competencies Scale (ETCS)”. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(6), 701717.
 • Chetty, R., Friedman, J. N., & Rockoff, J. E. (2011). The Long-TermImpacts of Teachers: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood. NBER Working Paper No. 17699. National Bureau of Economic Research.
 • Delaney, J., Johnson, A. N., Johnson, T. D., & Treslan, D. L. (2010). Students' Perceptions Of Effective Teaching İn Higher Education. Memorial University of New foundland, Distance Education and Learning Technologies.
 • Enders, J. ve Musselin, C. (2008). Back to the future? The academic professions in the 21st century. Higher Education to 2030. http://www.oecd.org/edu/ceri/41939654.pdf.
 • Erdem, A. R. (2007). Eğitim Fakültesi Kültürünün Önemli Bir Öğesi: Değerler (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Eğitim Araştırmaları Dergisi. EJER, 7(26), 95- 108.
 • Ertekin, C., Berker, N., Tolun, A., Ülkü, D., Aksan, D., Erzan, A., Güriz, A., & Öztürk, O. (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları.
 • Grant, K., Hackney, R., & Edgar, D. (2014). Postgraduate research supervision: An ‘agreed’ conceptual view of good practice through derived metaphors. International Journal of Doctoral Studies, 9, 43-60.
 • Harvey, S., M. Royal, and D. Stout. (2003). Instructor’s transformational leadership: University student attitudes and ratings. Psychological Reports 92: 395–402. Hayran, O. (2000) “Akademik Etik Sorunlar, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Üniversitelerimiz”, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul.
 • Hockey, J. (1994). Establishing boundaries: problems and solutions in managing the PhD supervisor’s role. Cambridge Journal of Education, 24(2), 293-305.
 • Kane, T. J., Rockoff, J. E., & Staiger, D. O. (2008). “What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City”. Economics of Education Review, 27(6), 615-631.
 • Karakütük, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (23).
 • Kurnaz, Ö. (2010). Yükseköğretimde araştırma kalitesinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Manathunga, C. (2005). Early warning signs in postgraduate research education: A different approach to ensuring timely completions. Teaching in Higher Education, 10(2), 219-233.
 • Maya, İ. (2013). Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olan davranışlara ilişkin algıları (ÇOMÜ eğitim fakültesi örneği). Turkish Studies, 8(6), 491-509.
 • Mazzer, K. R., & Rickwood, D. J. (2014). “Teachers' role bread than perceived efficacy in supporting student mental health”. Advances in School Mental Health Promotion, (ahead-of-print), 1-13.
 • Ortaş, İ. (2004). “Öğretim Üyesi ya da Bilim Adamı Kimdir”, Pivolka, 3(12), s.11-16.
 • Patton, M., Q. (2002). Qualitative research and evulation methods. London: Sage Publications.
 • Pedro, F. (2009). “Continuity and change in the academic profession in European countries”. Higher Education in Europe, 34 (3-4), 411-429.
 • Sever, I., & Ersoy, A. (2017). Araştırma görevlilerinin gözünden danışmanlık ve doktora süreçleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 183- 202. http://ebad-jesr.com/
 • Thompson, S. (2008). Defining a good teacher simply. Modern English Teacher, 17(1), 5-14
 • Tunç, B. (2007). Akademik unvan olgusu akademik yükseltme ve atama sürecinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tural Kurul, N. (2004). Küreselleşme ve Üniversiteler. Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Turan, S., Durceylan B. & Şişman M. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 182-185.
 • Turan, S., Durceylan, B. ve Şişman, M. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 181-202
 • Welde, K., & Laursen, S. (2008). The “Ideal Type” advisor: How advisors help STEM graduate students find their ‘Scientific Feet’. The Open Education Journal, 1(1), 49–61.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Soysal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2001). Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna ve Meslek Ahlakına Etkisi. (Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Yılmaz, D.V. (2013). Yükseköğretimin Değişen Bağlamı: 21. Yüzyılda Dönüşümler ve Eğilimler. Yükseköğretim Dergisi, Çevrimiçi erken baskı, 1-8. İnternet Kaynakları
 • http://www.anatomidernegi.org/belge/ortas_2.pdf erişim tarihi 31.12.2019
 • http://www.anatomidernegi.org/belge/ortas_2.pdf erişim tarihi 31.12.2019.
 • http://www.anatomidernegi.org/belge/ortas_2.pdf erişim tarihi 31.12.2019.
 • http://www.anatomidernegi.org/belge/ortas_2.pdf erişim tarihi 31.12.2019.
 • http://www.elyadal.org/elyadal_info.htm erişim tarihi 05.12.2019.
 • http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA erişim tarihi 11.10.2019.
 • http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA.
 • http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/bilim-ve-dusun/bilimsel-arastirmada-etik-ve-sorunlari

Year 2021, Volume 5, Issue 10, 188 - 203, 29.12.2021

Abstract

References

 • Adams, C., & Pierce, R. (1999). Characteristics of effective teaching. Retrieved from http://www.lingofest.com/resources/Characteristics%20of%20effective%20teaching.pdf.
 • Aktan, C. C. (2003). Özlenen Üniversite, Yaşanan Üniversite. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
 • Arabacı, B. İ. & Akıllı, C. (2013). Lisansüstü öğretimde öğrenci sorunları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu içinde (s. 124-133). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, İ. (2002). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Aydın, İ. (2016). Akademik etik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bojanowska, A. & Zalewska, A. M. (2011). “SubjectiveWell-BeingAmongTeenagers Of DifferentAges: The Role Of Emotional Reactivity And Social Support From Various Sources”. Studia Psychologiczne, 49(5), 5-21.
 • Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 37, 164-170.
 • Catano, V. M. & Harvey, S. (2011). “Student perception of teaching effectiveness: development and validation of the Evaluation of Teaching Competencies Scale (ETCS)”. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(6), 701717.
 • Chetty, R., Friedman, J. N., & Rockoff, J. E. (2011). The Long-TermImpacts of Teachers: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood. NBER Working Paper No. 17699. National Bureau of Economic Research.
 • Delaney, J., Johnson, A. N., Johnson, T. D., & Treslan, D. L. (2010). Students' Perceptions Of Effective Teaching İn Higher Education. Memorial University of New foundland, Distance Education and Learning Technologies.
 • Enders, J. ve Musselin, C. (2008). Back to the future? The academic professions in the 21st century. Higher Education to 2030. http://www.oecd.org/edu/ceri/41939654.pdf.
 • Erdem, A. R. (2007). Eğitim Fakültesi Kültürünün Önemli Bir Öğesi: Değerler (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Eğitim Araştırmaları Dergisi. EJER, 7(26), 95- 108.
 • Ertekin, C., Berker, N., Tolun, A., Ülkü, D., Aksan, D., Erzan, A., Güriz, A., & Öztürk, O. (2002). Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları.
 • Grant, K., Hackney, R., & Edgar, D. (2014). Postgraduate research supervision: An ‘agreed’ conceptual view of good practice through derived metaphors. International Journal of Doctoral Studies, 9, 43-60.
 • Harvey, S., M. Royal, and D. Stout. (2003). Instructor’s transformational leadership: University student attitudes and ratings. Psychological Reports 92: 395–402. Hayran, O. (2000) “Akademik Etik Sorunlar, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Üniversitelerimiz”, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul.
 • Hockey, J. (1994). Establishing boundaries: problems and solutions in managing the PhD supervisor’s role. Cambridge Journal of Education, 24(2), 293-305.
 • Kane, T. J., Rockoff, J. E., & Staiger, D. O. (2008). “What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City”. Economics of Education Review, 27(6), 615-631.
 • Karakütük, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (23).
 • Kurnaz, Ö. (2010). Yükseköğretimde araştırma kalitesinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Manathunga, C. (2005). Early warning signs in postgraduate research education: A different approach to ensuring timely completions. Teaching in Higher Education, 10(2), 219-233.
 • Maya, İ. (2013). Akademisyenlerin meslek ahlakına aykırı olan davranışlara ilişkin algıları (ÇOMÜ eğitim fakültesi örneği). Turkish Studies, 8(6), 491-509.
 • Mazzer, K. R., & Rickwood, D. J. (2014). “Teachers' role bread than perceived efficacy in supporting student mental health”. Advances in School Mental Health Promotion, (ahead-of-print), 1-13.
 • Ortaş, İ. (2004). “Öğretim Üyesi ya da Bilim Adamı Kimdir”, Pivolka, 3(12), s.11-16.
 • Patton, M., Q. (2002). Qualitative research and evulation methods. London: Sage Publications.
 • Pedro, F. (2009). “Continuity and change in the academic profession in European countries”. Higher Education in Europe, 34 (3-4), 411-429.
 • Sever, I., & Ersoy, A. (2017). Araştırma görevlilerinin gözünden danışmanlık ve doktora süreçleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 183- 202. http://ebad-jesr.com/
 • Thompson, S. (2008). Defining a good teacher simply. Modern English Teacher, 17(1), 5-14
 • Tunç, B. (2007). Akademik unvan olgusu akademik yükseltme ve atama sürecinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tural Kurul, N. (2004). Küreselleşme ve Üniversiteler. Kök Yayıncılık, Ankara.
 • Turan, S., Durceylan B. & Şişman M. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 182-185.
 • Turan, S., Durceylan, B. ve Şişman, M. (2005). Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 181-202
 • Welde, K., & Laursen, S. (2008). The “Ideal Type” advisor: How advisors help STEM graduate students find their ‘Scientific Feet’. The Open Education Journal, 1(1), 49–61.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Soysal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B. (2001). Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Öğretmenlerin İş Doyumuna ve Meslek Ahlakına Etkisi. (Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Yılmaz, D.V. (2013). Yükseköğretimin Değişen Bağlamı: 21. Yüzyılda Dönüşümler ve Eğilimler. Yükseköğretim Dergisi, Çevrimiçi erken baskı, 1-8. İnternet Kaynakları
 • http://www.anatomidernegi.org/belge/ortas_2.pdf erişim tarihi 31.12.2019
 • http://www.anatomidernegi.org/belge/ortas_2.pdf erişim tarihi 31.12.2019.
 • http://www.anatomidernegi.org/belge/ortas_2.pdf erişim tarihi 31.12.2019.
 • http://www.anatomidernegi.org/belge/ortas_2.pdf erişim tarihi 31.12.2019.
 • http://www.elyadal.org/elyadal_info.htm erişim tarihi 05.12.2019.
 • http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA erişim tarihi 11.10.2019.
 • http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA.
 • http://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/bilim-ve-dusun/bilimsel-arastirmada-etik-ve-sorunlari

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Eğitim Bilimleri
Authors

Bayram ÖZER (Primary Author)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
0000-0003-4375-4104
Türkiye


Gunel MAMMADOVA
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9724-3276
Azerbaijan


Khanim EYNULLAYEVA
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5383-1727
Azerbaijan

Publication Date December 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 10

Cite

APA Özer, B. , Mammadova, G. & Eynullayeva, K. (2021). Yüksek Lisans Öğrencilerinin Gözünde Akademisyenlik Algısı ve Bunu Etkileyen Sebepler . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 188-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jier/issue/67379/1029377

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education