Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi

Year 2020, Volume: 6 Issue: 4, 147 - 160, 31.12.2020

Abstract

Amaç: Bu çalışma hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin akran desteği açısından incelenmesi amacıyla tanımlayıcı niteliktedir. Gereç ve Yöntem: 2017 yılı bahar eğitim-öğretim döneminde bir devlet üniversitesinin hemşirelik ebelik bölümü 1. sınıfında öğrenim gören 180 öğrenci ile gerçekleştirildi. İlgili kurumlardan ve öğrencilerden izinler alındıktan sonra gerçekleştirilen çalışmada “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri Envanteri (FSÖSİ) ” ve “Akran Desteği Ölçeği” ile veriler toplandı. Araştırmanın istatistiği SPSS.21 programı ile yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19,08±1,627, %66,7’si hemşirelik, %65,6’sı Anadolu lisesi ve %79,4’si ailesinden ayrı yurt yada apartta kaldığını belirtti. Öğrencilerin %74,4’sı mesleği isteyerek seçtiği ve seçme nedeni olarak %46,1’sının “İnsanlara yardım etmek” olarak belirttiği saptandı. Öğrencilerin % 74.4’ ünün hissederek öğrenme stiline, % 25.6’ sının sezgisel öğrenme stiline, % 81.1’inin görsel öğrenme stiline, % 18.6’sının işitsel öğrenme stiline, % 61.1’inin yaparak öğrenme stiline, % 38.9’unun düşünerek öğrenme stiline, % 68.9’unun sıralı öğrenme stiline, % 31.1’inin bütünsel öğrenme stiline sahip olduğu belirlendi. Akran desteği genel puan ortalaması 47.41±11.02 ve öğrenme stillerinden yaparak düşünerek alt boyutu ile akademik destek ölçeği toplam puanı ve duygusal yardım alt boyutu arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı derecede bir ilişki saptandı (p< 0.05). Sonuç: Öğrencilerin öğrenme stillerine göre eğitim içeriklerinin ve öğrenme ortamlarının farklı öğrenme stillerine göre zenginleştirilmesi önemlidir. Sağlık uygulamalarında sıklıkla kullanılan akran desteği uygulamasının etkisi düşünüldüğünde geliştirilerek sürdürülmesi önerilebilir.

References

 • 1. Atasoy I, Doğu Ö. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde akran desteğinin önemi. J hum rhythm , 2017; 3(1):62-67.
 • 2. Özdemir H. Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Psikomotor Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yükseklisans Tezi, 2015, İzmir.
 • 3. Keskin Samancı N. Keskin Özer M. Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri İndeksi: Türkçeye Uyarlanması ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 8(2):37-54.
 • 4. Doğan P, Tarhan M, Sunal N. Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. DEUHFED, 2018; 11 (3), 233-240. 5. McKenna L, French J. A step ahead: Teaching undergraduate students to be peer teachers. Nurse Education in Practice, 2011; 11(2): 141–145.
 • 6. Vizeshfar F, Torabizadeh C. The effect of teaching based on dominant learning style on nursing students' academic achievement. Nurse Education in Practice, 2018; 28, 103–108.
 • 7. Alemdağ C, Alemdağ S. Özkara AB. Spor Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Genel Akademik Başarı Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 2018; 43(195), 269-278. DOİ: 10.15390/EB.2018.7327.
 • 8. Felder RM. Reaching te Second Tier: Learning and Teaching Styles in College Science Education. College Science Teaching, 1993; 23(5), 286 – 290 [Erişim 28.04.2020]. Available from: http://www. ncsu.edu/ felderpublic/ Papers/ Secondtier. html.
 • 9. Kou CL, Turton MA, Lee-Hsieh J, Tseng HF. Hsu CL. Measuring peer caring behaviors of nursing students: Scale development. Int J Nurse Stud. 2007; 44: 105-114
 • 10. Çalışkan T, Çınar S. Akran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012; 2(1): 1-7.
 • 11. Mc Williams LAA, Malecha A. Comparing Intravenous Insertion Instructional Methods with Haptic Simulators. Hindawi Nursing Research and Practice , 2017; 11. https://doi.org/10.1155/2017/4685157
 • 12. William A, Vidal VL, John P. Traditional Instruction Versus Virtual Reality Simulation: A Comparative Study of Phlebotomy Training among Nursing Students in Kuwait. Journal of Education and Practice, 2016; 7(9), 18-24.
 • 13. Yıldız AM. Farklı Yapıda Hazırlanmış İki Öğrenme Materyalinin, Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Motivasyonlarına Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2016, Çanakkale.
 • 14. Aksoy M, Pekkan G. Orta Öğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Biçimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2011; 9(4): 665- 678.
 • 15. Yava A, Çiçek H. Hemşirelik eğitiminde yeni bir yaklaşım: Akran Koçluğu.Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016; 65–71.
 • 16. Horgan A, Sweeney J. Behan L, & McCarthy G. Depressive Symptoms, College Adjustment and Peer Support among Undergraduate Nursing and Midwifery Students. J. Adv. Nurs. 2016; 72, 3081–3092.
 • 17. Tüysüz C, Tatar E. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin kimya dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008; 5: 97-107.
 • 18. Alşan EU. Temel kimya laboratuarı dersinde öğretmen adaylarının başarılarına öğrenme stili tercihlerinin etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2009; 3: 117-133.
 • 19. Çırpan F, Çınar S. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde akran desteği ile akademik başarı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2013; 3(4): 191-199.

Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi

Year 2020, Volume: 6 Issue: 4, 147 - 160, 31.12.2020

Abstract

Amaç: Bu çalışma hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin akran desteği açısından incelenmesi amacıyla tanımlayıcı niteliktedir. Gereç ve Yöntem: 2017 yılı bahar eğitim-öğretim döneminde bir devlet üniversitesinin hemşirelik ebelik bölümü 1. sınıfında öğrenim gören 180 öğrenci ile gerçekleştirildi. İlgili kurumlardan ve öğrencilerden izinler alındıktan sonra gerçekleştirilen çalışmada “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri Envanteri (FSÖSİ) ” ve “Akran Desteği Ölçeği” ile veriler toplandı. Araştırmanın istatistiği SPSS.21 programı ile yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19,08±1,627, %66,7’si hemşirelik, %65,6’sı Anadolu lisesi ve %79,4’si ailesinden ayrı yurt yada apartta kaldığını belirtti. Öğrencilerin %74,4’sı mesleği isteyerek seçtiği ve seçme nedeni olarak %46,1’sının “İnsanlara yardım etmek” olarak belirttiği saptandı. Öğrencilerin % 74.4’ ünün hissederek öğrenme stiline, % 25.6’ sının sezgisel öğrenme stiline, % 81.1’inin görsel öğrenme stiline, % 18.6’sının işitsel öğrenme stiline, % 61.1’inin yaparak öğrenme stiline, % 38.9’unun düşünerek öğrenme stiline, % 68.9’unun sıralı öğrenme stiline, % 31.1’inin bütünsel öğrenme stiline sahip olduğu belirlendi. Akran desteği genel puan ortalaması 47.41±11.02 ve öğrenme stillerinden yaparak düşünerek alt boyutu ile akademik destek ölçeği toplam puanı ve duygusal yardım alt boyutu arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı derecede bir ilişki saptandı (p< 0.05). Sonuç: Öğrencilerin öğrenme stillerine göre eğitim içeriklerinin ve öğrenme ortamlarının farklı öğrenme stillerine göre zenginleştirilmesi önemlidir. Sağlık uygulamalarında sıklıkla kullanılan akran desteği uygulamasının etkisi düşünüldüğünde geliştirilerek sürdürülmesi önerilebilir.

References

 • 1. Atasoy I, Doğu Ö. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde akran desteğinin önemi. J hum rhythm , 2017; 3(1):62-67.
 • 2. Özdemir H. Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Psikomotor Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yükseklisans Tezi, 2015, İzmir.
 • 3. Keskin Samancı N. Keskin Özer M. Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri İndeksi: Türkçeye Uyarlanması ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 8(2):37-54.
 • 4. Doğan P, Tarhan M, Sunal N. Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Kendi Kendine Öğrenmeye Hazır Oluşluk Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. DEUHFED, 2018; 11 (3), 233-240. 5. McKenna L, French J. A step ahead: Teaching undergraduate students to be peer teachers. Nurse Education in Practice, 2011; 11(2): 141–145.
 • 6. Vizeshfar F, Torabizadeh C. The effect of teaching based on dominant learning style on nursing students' academic achievement. Nurse Education in Practice, 2018; 28, 103–108.
 • 7. Alemdağ C, Alemdağ S. Özkara AB. Spor Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Genel Akademik Başarı Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 2018; 43(195), 269-278. DOİ: 10.15390/EB.2018.7327.
 • 8. Felder RM. Reaching te Second Tier: Learning and Teaching Styles in College Science Education. College Science Teaching, 1993; 23(5), 286 – 290 [Erişim 28.04.2020]. Available from: http://www. ncsu.edu/ felderpublic/ Papers/ Secondtier. html.
 • 9. Kou CL, Turton MA, Lee-Hsieh J, Tseng HF. Hsu CL. Measuring peer caring behaviors of nursing students: Scale development. Int J Nurse Stud. 2007; 44: 105-114
 • 10. Çalışkan T, Çınar S. Akran desteği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012; 2(1): 1-7.
 • 11. Mc Williams LAA, Malecha A. Comparing Intravenous Insertion Instructional Methods with Haptic Simulators. Hindawi Nursing Research and Practice , 2017; 11. https://doi.org/10.1155/2017/4685157
 • 12. William A, Vidal VL, John P. Traditional Instruction Versus Virtual Reality Simulation: A Comparative Study of Phlebotomy Training among Nursing Students in Kuwait. Journal of Education and Practice, 2016; 7(9), 18-24.
 • 13. Yıldız AM. Farklı Yapıda Hazırlanmış İki Öğrenme Materyalinin, Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Motivasyonlarına Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2016, Çanakkale.
 • 14. Aksoy M, Pekkan G. Orta Öğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Biçimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2011; 9(4): 665- 678.
 • 15. Yava A, Çiçek H. Hemşirelik eğitiminde yeni bir yaklaşım: Akran Koçluğu.Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016; 65–71.
 • 16. Horgan A, Sweeney J. Behan L, & McCarthy G. Depressive Symptoms, College Adjustment and Peer Support among Undergraduate Nursing and Midwifery Students. J. Adv. Nurs. 2016; 72, 3081–3092.
 • 17. Tüysüz C, Tatar E. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin kimya dersine yönelik tutum ve başarılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008; 5: 97-107.
 • 18. Alşan EU. Temel kimya laboratuarı dersinde öğretmen adaylarının başarılarına öğrenme stili tercihlerinin etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2009; 3: 117-133.
 • 19. Çırpan F, Çınar S. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde akran desteği ile akademik başarı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2013; 3(4): 191-199.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Özlem DOĞU
SAKARYA UNIVERSITY
0000-0003-1257-2551
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Submission Date September 8, 2020
Acceptance Date December 20, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 6 Issue: 4

Cite

Bibtex @research article { johr791869, journal = {Journal of Human Rhythm}, eissn = {2149-455X}, address = {}, publisher = {Ramazan AKDEMİR}, year = {2020}, volume = {6}, number = {4}, pages = {147 - 160}, title = {Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Doğu, Özlem} }
APA Doğu, Ö. (2020). Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi . Journal of Human Rhythm , 6 (4) , 147-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/johr/issue/59272/791869
MLA Doğu, Ö. "Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi" . Journal of Human Rhythm 6 (2020 ): 147-160 <https://dergipark.org.tr/en/pub/johr/issue/59272/791869>
Chicago Doğu, Ö. "Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi". Journal of Human Rhythm 6 (2020 ): 147-160
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi AU - ÖzlemDoğu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Human Rhythm JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 160 VL - 6 IS - 4 SN - -2149-455X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Human Rhythm Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi %A Özlem Doğu %T Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi %D 2020 %J Journal of Human Rhythm %P -2149-455X %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Doğu, Özlem . "Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi". Journal of Human Rhythm 6 / 4 (December 2020): 147-160 .
AMA Doğu Ö. Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi. Journal of Human Rhythm. 2020; 6(4): 147-160.
Vancouver Doğu Ö. Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi. Journal of Human Rhythm. 2020; 6(4): 147-160.
IEEE Ö. Doğu , "Hemşirelik ve Ebelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Akran Desteği ile İlişkisi", Journal of Human Rhythm, vol. 6, no. 4, pp. 147-160, Dec. 2020