Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI: GREENPEACE TÜRKİYE FACEBOOK SAYFASI ÖRNEĞİ

Year 2017, Volume 10, Issue 1, 158 - 187, 26.07.2017
https://doi.org/10.18094/josc.330941

Abstract

Sosyal medya, toplumsal yaşamda giderek daha büyük bir yer edinirken markalar ve sivil toplum örgütleri için de önem taşımaya başlamıştır. Hem markalar hem de sivil toplum örgütleri sosyal medyayı halkla ilişkiler amaçlı olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte sosyal medya, kamusal alan olarak ele alınmakta ve sivil toplum örgütleri sosyal medyayı dijital eylemcilik çerçevesinde de kullanmaktadır. Bu çalışmada, sivil toplum örgütlerinin sosyal medya kullanımı Facebook özelinde ele alınmıştır. Çalışmanın amacı; sivil toplum örgütlerinin stratejik iletişim çerçevesinde sosyal medya kullanımını belirlemektir. Bu amaç ile Greenpeace Türkiye Facebook sayfası örnek olay incelemesi olarak ele alınmış ve bu sayfada yer alan içerik, nicel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Greenpeace Türkiye’nin en çok “Kuzey Kutbu”, en az ise “Ormanlar” konularında içerik ürettiği; yıllara göre bakıldığında ise en çok içeriğin 2013, en az içeriğin ise 2009’da üretildiği saptanmıştır. İçerik türleri açısından bakıldığında ise sayfada en çok fotoğraf içeriğine yer verilmektedir. Kullanıcı etkileşimleri söz konusu olduğunda en çok “Kuzey Kutbu”, en az “Moda Detoksu” konuları ile etkileşim kurmaktadırlar. Kullanıcılar en çok “beğeni” türünde etkileşim gerçekleştirmektedirler. Greenpeace Türkiye Facebook sayfasında sosyal medyanın katılım, açıklık, diyalog, topluluk ve bağlanabilirlik özelliklerinden yararlanılmaktadır.

References

  • Akçadağ E (2010) Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, www.kamudiplomasisi.org/pdf/ siviltoplumkuruluslari.pdf erişim tarihi: 09.03.2017. Al-Mu’ani L, Saydam S and Çalicioğlu C (2014) Facebook as a Marketing Communications Tool – Facebook Official Pages Content Analysis for Jordanian Telecommunications Companies in the Mobile Operators Sector, International Journal of Business and Social Sciences, 5(4), 205-211. Aragones E and Sanchez-Pages S (2009) A Theory of Participatory Democracy Based on the Real Case of Porto Alegre, European Economic Review, 53 (1), 56-73 Arslan H (2011) Bir “Doğrudan Eylem Hareketi” Olarak Greenpeace (Yeşil Barış), SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 247-258. Barry J (2014) Green Political Theory In V Geoghegan, R Wilford (Eds.) Political Ideologies: An Introduction (153-178) London:Routlege. Budish R H (2012) Click to Change: Optimism Despite Online Activism’s Unmet Expectations, Emory International Law Review, 26 (2), 745-772. Butler M (2011) Clicktivism, Slacktivism, or ‘real’ Activism Cultural Codes of American Activism in the Internet Era, Master of Communication Thesis, University of Colorado. Curtis L, Edwards C, Fraser K L, Gudelsky S, Holmquist J, Thornston K and Sweetser K D (2010) Adoption of Social Media for Public Relations by Nonprofit Organizations, Public Relations Review, 36, 90-92. Çınarlı İ (2014) Stratejik İletişim Yönetimi Bağlamında Paydaş Kuramının Eleştirel Bir Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 46, 23-36. Dobson A and Lucardie P (2002) The Politics of Nature: Explorations in Green Political Theory. USA: Routledge. Dondurucu Z B (2014) Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Üzerinden Halkla İlişkiler Çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Engiz S (2013) Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin Yeni Faaliyet Alanı Olarak Sosyal Medya, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erdoğan İ (2012) Pozitivist Metodoloji ve Ötesi: Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Erk Yayınları. Fine A and Kanter B (2010) The Networked Nonprofit: Connecting with Social Media to Drive Change. Hoboken, NJ, USA: Jossey-Bass. Fuchs C (2016) Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş. (D. Saraçoğlu, İ. Kalaycı, Çev.) Ankara: Nota Bene. Furuncu D (2014) Yeni Toplumsal Hareketler, Küreselleşme ve Dijital Aktivizm: Gezi Parkı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gensler S, Völckner F, Thomkins Y L and Wiertz C (2013) Managing Brands in the Social Media Environment, Journal of Interactive Marketing, 27, 242-256. Guo C and Saxton G D (2014) Tweeting Social Change: How Social Media are Changing Nonprofit Advocacy, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(1), 57-79. Hallahan K, Holtzhausen D, Van Ruler B, Verčič D and Sriramesh K (2007) Defining Strategic Communication, Journal of Strategic Communication, 1(1), 3-35. Jenkins H (2016) “Cesur Yeni Medya”: Teknolojiler ve Hayran Kültürü., Nihal Yeğengil (Çev), İstanbul: İletişim Yayınları. Kaplan A M and Haenlein M (2010) Users of the world, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, 53 (59-64). Kavada A (2012) Engagement, bonding, and identity across multiple platforms: Avaaz on Facebook, YouTube, and MySpace, MediaKultur, 52, 28-48. Koparan E, Kahraman N, Sağlam A ve Karaçar O (2015) Amasya’daki STK’ların Sosyal Medya Kullanma Düzeyleri, 20. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-3 Aralık, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Küçüksaraç B (2008) Toplumsal Örgütlenmelerde İnternet Aracılığıyla Halkla İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Lietsala K and Sirkkunen E (2008) Social Media: Introduction to the Tools and Processes of Participatory Economy. Finland: University of Tampere. Lovejoy K and Saxton G D (2012) Information, Community and Action: How Nonprofit Organizations Use Social Media, Journal of Computer-Mediated Communication, 17, 337-353. Lovejoy K, Waters R D and Saxton G D (2012) Engaging Stakeholders Though Twitter: How Nonprofit Organizations are Getting more out of 140 Characters or Less, Public Relations Review, 38(2), 313-318. Matthews L (2010) Social Media and the Evolution of Corporate Communications, The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 1(1), 17-23. Mayfield A (2008) What is Social Media? http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/ uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf, Erişim tarihi: 09. 03. 2016. Merchant C (2012) Radical Ecology: The Search for a Livable World, GB: Routledge. Naess A (1995) The Deep Ecological Movement, In Deep Ecology for the 21 st Century (Ed. George Session), Boston. Nah S and Saxton G D (2012) Modeling the Adoption and Use of Social Media by Nonprofit Organizations, New Media & Society, 15, 294-313. Onat F (2010) Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31, 103-121. Özdemir B P ve Aktaş Yamanoğlu M (2010) Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme, Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 3-36. Phillip D and Young P (2009) Online Public Relations: A practical guide to developing an online strategy in the world of social media, 2nd ed. London: Kogan Page Limited. Safko L (2010) The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. USA: John Wiley & Sons. Salkhordeh P (2010) An Exploratory Content Analysis of The Use of Facebook in The Lodging Industry, University of Delaware Master of Science in Hospitality Information Management. Saxton G D and Wang L (2014) The Social Network Effect: The Determinants of Giving Throug Social Media, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(5), 850-868. Sivitanides M and Shah V (2011) The Era of Digital Activism, Conference for Information Systems Applied Research Proceedings, USA: Wilmington North Carolina. Smith R (2004) Strategic Planning for Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey. Solmaz B ve Görkemli H N (2012) Yeni Bir İletişim Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı ve Konya Kadın Dernekleri Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 183-189. Stefko R, Bacik R and Fedorko I (2014) Facebook Content Analysis of Banks Operating on Slovak Market, Polish Journal of Management Studies, 10(1). Toprak S T (2014) Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında “Renkli Devrimler” ve “Arap Baharı” Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBDF Dergisi, 9(3), 233-254. Trottier D and Fuchs C (2014) Theorising Social Media, Politics and The State: An Introduction, D Trottier and C Fuchs (eds), Social media, Politics and The State: Protests, Revolutions, Riots, Crime and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube, Routledge, New York, 3-38. Van Laer J and Van Aelst P (2012) Internet and Social Movement Action Repertoires: Opportunities and Limitations, Information, Communication & Society, 13(8), 1146-1171. Wall D (2010) The No-Nonsense Guide to Green Politics. UK:New Internationalist. Waters R D (2009) The Use of Social Media by Nonprofit Organizations: An Examination of the Diffusion of Innovations perspective in Dumova, T. & Fiordo, R. (Eds) Handbook of Research on Social Interaction Technologies and Collaboration Software: Concepts and Trends, Hershey, PA: IGI Publishing. Waters R D, Burnett E, Lamm A and Lucas J (2009) Engaging Stakeholders Through Social Networking: How Nonprofit Organizations are using Facebook, Public Relations Review, 35, 102-106. Waters R D and Jones P M (2011) Using Video to Build and Organization’s Identity and Brand: A Content Analysis of Nonprofit Organizations’ YouTube Videos. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 23,248-268. Waters R D and Lo K D (2012) Exploring the Impact of Culture in the Social Media Sphere: A Content Analysis of Nonprofit Organizations’ Use of Facebook. Journal of Intercultural Communication 41(3), 297-319. Waters R D and Jamal J Y (2011) Tweet, tweet, tweet: A Content Analysis of Nonprofit Organizations’ Twitter Updates, Public Relations Review, 37, 321-324. We are Social İnternet Sitesi (Ocak 2016) Digital in 2016, http://wearesocial. com/uk/special-reports/digital-in-2016, Erişim tarihi: 09.03.2016. Yegen C (2014a) Dijital Aktivizmin Bir Türü Olarak Hacktivizm ve “Redhack”, E-Journal of Intermedia, 1(1), 118-132. Yegen C (2014b) Bir Dijital Aktivizm Biçimi Olarak Slaktivizm: Change.org Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 8, 84-108.

Year 2017, Volume 10, Issue 1, 158 - 187, 26.07.2017
https://doi.org/10.18094/josc.330941

Abstract

References

  • Akçadağ E (2010) Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü, www.kamudiplomasisi.org/pdf/ siviltoplumkuruluslari.pdf erişim tarihi: 09.03.2017. Al-Mu’ani L, Saydam S and Çalicioğlu C (2014) Facebook as a Marketing Communications Tool – Facebook Official Pages Content Analysis for Jordanian Telecommunications Companies in the Mobile Operators Sector, International Journal of Business and Social Sciences, 5(4), 205-211. Aragones E and Sanchez-Pages S (2009) A Theory of Participatory Democracy Based on the Real Case of Porto Alegre, European Economic Review, 53 (1), 56-73 Arslan H (2011) Bir “Doğrudan Eylem Hareketi” Olarak Greenpeace (Yeşil Barış), SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 247-258. Barry J (2014) Green Political Theory In V Geoghegan, R Wilford (Eds.) Political Ideologies: An Introduction (153-178) London:Routlege. Budish R H (2012) Click to Change: Optimism Despite Online Activism’s Unmet Expectations, Emory International Law Review, 26 (2), 745-772. Butler M (2011) Clicktivism, Slacktivism, or ‘real’ Activism Cultural Codes of American Activism in the Internet Era, Master of Communication Thesis, University of Colorado. Curtis L, Edwards C, Fraser K L, Gudelsky S, Holmquist J, Thornston K and Sweetser K D (2010) Adoption of Social Media for Public Relations by Nonprofit Organizations, Public Relations Review, 36, 90-92. Çınarlı İ (2014) Stratejik İletişim Yönetimi Bağlamında Paydaş Kuramının Eleştirel Bir Değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 46, 23-36. Dobson A and Lucardie P (2002) The Politics of Nature: Explorations in Green Political Theory. USA: Routledge. Dondurucu Z B (2014) Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Üzerinden Halkla İlişkiler Çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Engiz S (2013) Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerinin Yeni Faaliyet Alanı Olarak Sosyal Medya, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erdoğan İ (2012) Pozitivist Metodoloji ve Ötesi: Araştırma Tasarımları, Niteliksel ve İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Erk Yayınları. Fine A and Kanter B (2010) The Networked Nonprofit: Connecting with Social Media to Drive Change. Hoboken, NJ, USA: Jossey-Bass. Fuchs C (2016) Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş. (D. Saraçoğlu, İ. Kalaycı, Çev.) Ankara: Nota Bene. Furuncu D (2014) Yeni Toplumsal Hareketler, Küreselleşme ve Dijital Aktivizm: Gezi Parkı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gensler S, Völckner F, Thomkins Y L and Wiertz C (2013) Managing Brands in the Social Media Environment, Journal of Interactive Marketing, 27, 242-256. Guo C and Saxton G D (2014) Tweeting Social Change: How Social Media are Changing Nonprofit Advocacy, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(1), 57-79. Hallahan K, Holtzhausen D, Van Ruler B, Verčič D and Sriramesh K (2007) Defining Strategic Communication, Journal of Strategic Communication, 1(1), 3-35. Jenkins H (2016) “Cesur Yeni Medya”: Teknolojiler ve Hayran Kültürü., Nihal Yeğengil (Çev), İstanbul: İletişim Yayınları. Kaplan A M and Haenlein M (2010) Users of the world, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, 53 (59-64). Kavada A (2012) Engagement, bonding, and identity across multiple platforms: Avaaz on Facebook, YouTube, and MySpace, MediaKultur, 52, 28-48. Koparan E, Kahraman N, Sağlam A ve Karaçar O (2015) Amasya’daki STK’ların Sosyal Medya Kullanma Düzeyleri, 20. Türkiye’de İnternet Konferansı, 1-3 Aralık, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Küçüksaraç B (2008) Toplumsal Örgütlenmelerde İnternet Aracılığıyla Halkla İlişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Lietsala K and Sirkkunen E (2008) Social Media: Introduction to the Tools and Processes of Participatory Economy. Finland: University of Tampere. Lovejoy K and Saxton G D (2012) Information, Community and Action: How Nonprofit Organizations Use Social Media, Journal of Computer-Mediated Communication, 17, 337-353. Lovejoy K, Waters R D and Saxton G D (2012) Engaging Stakeholders Though Twitter: How Nonprofit Organizations are Getting more out of 140 Characters or Less, Public Relations Review, 38(2), 313-318. Matthews L (2010) Social Media and the Evolution of Corporate Communications, The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 1(1), 17-23. Mayfield A (2008) What is Social Media? http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/ uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf, Erişim tarihi: 09. 03. 2016. Merchant C (2012) Radical Ecology: The Search for a Livable World, GB: Routledge. Naess A (1995) The Deep Ecological Movement, In Deep Ecology for the 21 st Century (Ed. George Session), Boston. Nah S and Saxton G D (2012) Modeling the Adoption and Use of Social Media by Nonprofit Organizations, New Media & Society, 15, 294-313. Onat F (2010) Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31, 103-121. Özdemir B P ve Aktaş Yamanoğlu M (2010) Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme, Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 3-36. Phillip D and Young P (2009) Online Public Relations: A practical guide to developing an online strategy in the world of social media, 2nd ed. London: Kogan Page Limited. Safko L (2010) The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. USA: John Wiley & Sons. Salkhordeh P (2010) An Exploratory Content Analysis of The Use of Facebook in The Lodging Industry, University of Delaware Master of Science in Hospitality Information Management. Saxton G D and Wang L (2014) The Social Network Effect: The Determinants of Giving Throug Social Media, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(5), 850-868. Sivitanides M and Shah V (2011) The Era of Digital Activism, Conference for Information Systems Applied Research Proceedings, USA: Wilmington North Carolina. Smith R (2004) Strategic Planning for Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey. Solmaz B ve Görkemli H N (2012) Yeni Bir İletişim Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı ve Konya Kadın Dernekleri Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 183-189. Stefko R, Bacik R and Fedorko I (2014) Facebook Content Analysis of Banks Operating on Slovak Market, Polish Journal of Management Studies, 10(1). Toprak S T (2014) Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında “Renkli Devrimler” ve “Arap Baharı” Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBDF Dergisi, 9(3), 233-254. Trottier D and Fuchs C (2014) Theorising Social Media, Politics and The State: An Introduction, D Trottier and C Fuchs (eds), Social media, Politics and The State: Protests, Revolutions, Riots, Crime and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube, Routledge, New York, 3-38. Van Laer J and Van Aelst P (2012) Internet and Social Movement Action Repertoires: Opportunities and Limitations, Information, Communication & Society, 13(8), 1146-1171. Wall D (2010) The No-Nonsense Guide to Green Politics. UK:New Internationalist. Waters R D (2009) The Use of Social Media by Nonprofit Organizations: An Examination of the Diffusion of Innovations perspective in Dumova, T. & Fiordo, R. (Eds) Handbook of Research on Social Interaction Technologies and Collaboration Software: Concepts and Trends, Hershey, PA: IGI Publishing. Waters R D, Burnett E, Lamm A and Lucas J (2009) Engaging Stakeholders Through Social Networking: How Nonprofit Organizations are using Facebook, Public Relations Review, 35, 102-106. Waters R D and Jones P M (2011) Using Video to Build and Organization’s Identity and Brand: A Content Analysis of Nonprofit Organizations’ YouTube Videos. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 23,248-268. Waters R D and Lo K D (2012) Exploring the Impact of Culture in the Social Media Sphere: A Content Analysis of Nonprofit Organizations’ Use of Facebook. Journal of Intercultural Communication 41(3), 297-319. Waters R D and Jamal J Y (2011) Tweet, tweet, tweet: A Content Analysis of Nonprofit Organizations’ Twitter Updates, Public Relations Review, 37, 321-324. We are Social İnternet Sitesi (Ocak 2016) Digital in 2016, http://wearesocial. com/uk/special-reports/digital-in-2016, Erişim tarihi: 09.03.2016. Yegen C (2014a) Dijital Aktivizmin Bir Türü Olarak Hacktivizm ve “Redhack”, E-Journal of Intermedia, 1(1), 118-132. Yegen C (2014b) Bir Dijital Aktivizm Biçimi Olarak Slaktivizm: Change.org Örneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 8, 84-108.

Details

Subjects Social
Journal Section Compilation Articles
Authors

Ezgi SAATÇİOĞLU

Publication Date July 26, 2017
Application Date July 26, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 10, Issue 1

Cite

APA Saatçioğlu, E. (2017). SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI: GREENPEACE TÜRKİYE FACEBOOK SAYFASI ÖRNEĞİ . Selçuk İletişim , 10 (1) , 158-187 . DOI: 10.18094/josc.330941