Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 1 - 20 2018-09-20

PATRİMONYAL VE BÜROKRATİK YÖNETİM ARASINDA BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAKLAŞIMI OLARAK KAMERALİZM
CAMERALISM: ADMINISTRATIVE PATTERNS DURING THE TRANSITION FROM PATRIMONIAL TO BUREAUCRATIC ADMINISTRATION

Doç. Dr. Aziz TUNCER [1]


Kıta Avrupası için önemli olan Kameralizm yönetim ilkeleri bağlamında maalesef yeterince çalışılmamıştır. Oysa şahsilik, keyfilik, özel hayat ile yönetim arasındaki sınırlarının belirgin olmaması, yönetimin uzmanlık üzerine kurulu bir meslek olarak görülmemesi gibi özelliklerle tanımlanan patrimonyal yönetim ile gayri-şahsilik, uzmanlık, rasyonellik, önceden belirlenen kişilerüstü kurallar dahilinde yönetim özellikleriyle tanımlanan bürokratik yönetim tarihsel gelişim sürecinin iki kutbu olarak kabul edilirse kameralizm her iki yaklaşımdan da unsurlar barındıran ve yönetim biliminin gelişimini anlamamıza katkıda bulunan önemli bir yaklaşımıdır. Bu makalede yönetimin farklı ilkeleri patrimonyal ve bürokratik çerçevede değerlendirildikten sonra kameralizmin iki yaklaşım arasındaki konumu belirlenmeye çalışılmıştır. Yöneticinin yetkilerinin yasalarla belirlenmesi ve gayrişahsilik bağlamında kameralizm 1800lere kadar patrimonyal mutlakiyetçilik esasında işlemiş olmasına rağmen yönetim faaliyetinin memurlar tarafından yürütülen bir meslek olarak tanımlanması ve uzman memurların eğitimi bağlamında oldukça erken tarihlerde bürokratik özellikler taşımaya başlamış olduğu söylenebilir. Bu makale Kameralizmin farklı yönetim ilkeleri üzerinden çalışılmasının bürokratik yönetimin gelişim ve şekillenmesini anlamak için anlamlı bir çerçeve sağlayacağı ve günümüzde orta ve doğu Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türkiye deki özgün yönetim kalıplarını daha sağlıklı değerlendirme imkanı sunacağı tezini savunmaktadır

Cameralism, which has crucial impact upon the continental European administrative tradition, has not been widely studied in context of a detailed administrative ground. Patrimonial administration is characterized by features such as personality, arbitrariness, lack of clarity of the boundaries between private life and administration and administration was not regarded as a profession based on expertise. While, bureaucratic administration is based upon the principles of non-personality, expertise, rationality, predefined impersonal rules. If patrimonial and bureaucratic adminstration are considered as two poles, cameralism is an approach that has elements from both approaches. Upon this peculiarity, it provides a framework to understand the development of the bureaucratic administration. In this article various principles of administration have been evaluated upon patrimonial and bureaucratic ground and then it is aimed at defining the position of cameralism by comparing to the two approaches. In some respects cameralism functioned as the remnants of patrimonal administration while in other respects it had substantially similar peculiarities to the bureaucratic administration. In this context; the patriomanonial absolutism which allowed the king to govern personelly with an unbounded authority continued to exist until 1800’s. However, the acceptance of administration as profession which is carried out by civil servants and training of those experts started to be practised rather earlier. This article advocates that the study of Kameralizm through essential principles of administration will provide a meaningful framework to understand the development and formation of bureaucratic administration. ıt could also provide a framework for the healthier understanding of the administrative peculiarities in central and eastern European countries, Russia and Turkey. 

  • Dorn, Walter (1931). The Prussian Bureaucracy in The 18th Century, I. Political ScienceQuarterly, vol.46 ss.402.423.Dorn, Walter (1932). The Prussian Bureaucracy in The 18th Century, II. Political ScienceQuarterly. Vol.47, No.1, ss.75-94.Dorn, Walter (1932a). The Prussian Bureaucracy in The 18th Century, III. Political ScienceQuarterly, Vol.47, No.2 ss.259-273.Eryılmaz, Bilal (2015). Kamu Yönetimi. Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar.Umuttepe YayınlarıFriedrich Carl. J. (1939). The Continental Tradition of Training Administrators in Law andJurisprudence. The Journal of Modern History, Vol. 11, No. 2, pp. 129-148.Gillis John R.(1968). Aristocracy and Bureaucracy in Nineteenth-Century Prussia. Past &Present, No. 41, pp. 105-129Gray, Marion (1986). Prussia in Transition: Society and Politics under the Stein ReformMinistry of 1808. Transactions, Vol.76, Part 1.Heper, Metin (1972). Avrupa İdare Biliminde Bazı Gelişmeler. Amme İdare Dergisi. Cilt:5,Sayı:3, Ss.41-50.Jackson, Michael (2005). “The Eighteenth Century Antecedents of Bureaucracy, The Cameralists”.Management Decision, Vol. 43 Issue: 10, pp.1293-1303.STATE, ADMINISTRATION AND GOVERNANCE IN GERMANY: COMPETINGTRADITIONS AND DOMINANT NARRATIVESJann, Werner (2003). State Administration and Governance in Germany: Competing Traditionsand Dominant Narratives. Public Administration Vol. 81 No. 1, pp.95–118Johnson, Hubert C. (1964). The Concept of Bureaucracy in Cameralism. Political ScienceQuarterly, Vol. 79, No. 3, pp. 378-402.Lynn, Laurence Jr. (2006). Pubic Management: Old and New. RoutledgeParry, Geraint (1963). Enlightened Government and Its Critics in Eighteenth-Century Germany.The Historical Journal, Vol. 6, No. 2, pp. 178-192.Poggi, Gianfranco (2009). Çağdaş Devletin Gelişimi. Bilgi Üniversitesi Yayınları.Raeff, Marc (1975).The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity inSeventeenth- and Eighteenth-Century Europe: An Attempt at a Comparative ApproachThe American Historical Review, Vol. 80, No. 5, pp. 1221-1243.Small, Albion W. (2001). The Cameralists: The Pioners of German Social Polity. BatocheBooks, Kitchener.Sauter, Michael (2009). Visions of the Enlightenment. The Edict on the Religion of 1788 andthe Politics of the Public Sphere in Eighteenth-Century Prussia. Brill. Tribe, Keith (1984). Cameralism and the Science of Government. The Journal of ModernHistory, Vol. 56, No. 2, pp. 263-284.Tuncer, Aziz (2016). “Patrimonyalizm: Weber’in Yönetim Anlayışına Göre Bürokratik OlmayanYönetimin Özellikleri”. İçinde Yönetim Bilimi: Tarihsel Gelişim ve KavramsalÇerçeve. Sakarya Yayıncılık.Usta, Sefa ve Abdulvahap Akıncı (2018). Bir Alman Yönetim Yaklaşımı Olarak Kameralizm.Journal of Political Administrative and Local Studies. Vol 1,No.1 ss.67-86.Walker, Mack (1987).Rights and Functions: The Social Categories of Eighteenth-CenturyGerman Jurists andCameralists. The Journal of Modern History, 50, No. 2 (Jun.,1978), pp. 234-251.Wakefield, Andre (2009). The Disordered Police State: German Cameralism as Scienceand Practice. The University of Chicago Press, Chicago.Weber, Max (2012). Ekonomi ve Toplum, Yarın Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Doç. Dr. Aziz TUNCER (Primary Author)
Institution: Sakarya Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 30, 2018
Acceptance Date : September 30, 2018
Publication Date : September 20, 2018

APA Tuncer, D . (2018). PATRİMONYAL VE BÜROKRATİK YÖNETİM ARASINDA BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAKLAŞIMI OLARAK KAMERALİZM . Journal of Political Administrative and Local Studies , 1 (2) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/39232/465844