Year 2020, Volume 2 , Issue 1, Pages 10 - 17 2020-06-28

Koruma Altında Yetişmiş Bireylerin Görüşleri Doğrultusunda Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi

Pelin AVCI [1] , Hasan Ceyhun CAN [2]


Bu çalışma, Çocuk Esirgeme Kurumları’nda yetişen ve spor geçmişine sahip olan bireylerin görüşleri alınarak sporun yaşam becerilerini etkileme durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma modeli kapsamında fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile çalışma grubu belirlenmiştir ve yedi kişinin katılımıyla hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırma verileri toplamda 2 tema ve 8 alt temadan oluşmuştur. Bunlar, spor ve yaşam becerilerine etki temaları ile spora başlama sebepleri, sporun kişisel önemi, sporun etkileri, zaman yönetimi, iletişim, takım çalışması, amaç belirleme ve kişisel etkiler alt temalarıdır. Bu makalede, kurumsal bir oluşum içinde yetiştirilen gençlerin davranış kalıplarının, karakter yapısının, eğilimlerinin ve sporun etkisinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, literatürü destekler nitelikte, koruma altında yetişen bireylerin yaşam becerilerinde sporun etkili olduğu görülmektedir.
Yetiştirme yurdu, Spor, Yaşam becerileri
 • Ayan S. (2007). Aile İçinde Şiddete Uğrayan Çocukların Saldırganlık Eğilimleri. Anadolu Psikiyatri Dergis: 8: 206-214.
 • İlge, A., Pektaş, İ., Gürkan, A., & Ünal, G. (2008). Erkek Yetiştirme Yurdu'nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumları ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 24(2), 41-50.
 • Çaman, Ö. K., & Özcebe, H. (2011). Ankara’da yetiştirme yurtlarında yaşayan ergenler: Ruhsal belirtileri, fiziksel etkinlik düzeyi ve ilişkili etkenler. Türk Psikiyatri Derg, 22(2), 93-103.
 • Demirbilek S. (2000). Korunmaya Muhtaç Gençlerin Topluma Kazandırılmasında Yetiştirme Yurtları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), s: 139.
 • Ersoy, A.F. (2016). Fenomonoloji. Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. (Edt: A. Saban ve A. Ersoy). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gerrard B. (2008). School-Based Family Counseling: Overview, trends, And recommendations for future research, İnternational Journal for School-Based Family Counseling, 1(1).
 • Göç, L. (2006), Çocuk Suçluluğu ve Polisin Yaklaşımı, Kahramanmaraş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Gümüş, S. S., Öz, A. Ş., & Kırımoğlu, H. (2011). Sports and physical activity as a preventative social support approach to loneliness and hopelessness of adolescents. Journal of Human Sciences, 8(2), 1-14.
 • Karabulut, E. O, Ulucan H. (2011), “Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1; 227-238.
 • Karakuş Ö, Tekin H, H. (2012). Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Haklarında Danışmanlık Tedbiri Uygulanan Çocukların Özellikleri (Konya Örneği). Sosyal Politika Çalışmaları Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 29 Temmuz-Aralık 2012 ISSN: 1303-0256.
 • Karataş K. (2007). Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, s:11. ISSN 1302-7867.
 • Karataş K, Acar H, Cankurtaran Öntaş Ö, Baykara Acar Y. Ve Gökçearslan E. (2004). Türkiye’de Çocuğun Korunması: Osmanlıdan Günümüze Çocuk Refahına Yönelik Düzenlemeler. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 15(1).
 • Koumi, E. L., Mohamed, A., Ali, Y. F., El Banna, E. A., Youssef, U. M., Raya, Y. M., & Ismail, A. A. (2012). Psychiatric morbidity among a sample of orphanage children in Cairo. International journal of pediatrics, 2012.
 • Maclean, Kim. (2003), “The Impact of Institutionalization”, Development and Psychopathology, Vo.:15, pp.853-884.
 • Mızrak, O., Biricik, Y. S., & Belli, E.(2017). Yetiştirme Yurdunda Kalan Lise Düzeyinde Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 56-67.
 • Nicolson P, Wilson R. (2004). Is domestic violance a gender ıssue? Views from a British City. J Comm Appl Social Psychol, 14: 266-283. https:// doi.org / 10.1002/casp.789.
 • Özateş Ö, S. (2007). Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Nedeniyle Temel Eğitimden Kopan Kız Çocukları Sorunu. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 18(2). ISSN 1302-7867.
 • Öztürk M. Ünal V. (2015). Yetiştirme Yurdundan Ayrılanların Sosyalleşme ve Toplumla Bütünleşme Durumları, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1).
 • Sloutsky, V. M. (1997). Institutional care and developmental outcomes of 6-and 7-year-old children: A contextualist perspective. International Journal of Behavioral Development, 20(1), 131-151.
 • Smyke, A. T., Koga, S. F., Johnson, D. E., Fox, N. A., Marshall, P. J., Nelson, C. A., ... & BEIP Core Group. (2007). The caregiving context in institution‐reared and family‐reared infants and toddlers in Romania. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(2), 210-218.
 • Turgut, A. Ş., & Özkan, Y. (2019). Kurum Bakımından Ayrılmış Bireylerin Sosyodemografik Özellikleri İle Kurum Bakımı Sonrası Yaşadıkları Sorunlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Journal of Social Research/Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi, 23(3).
 • Türk Medeni Kanunu 347. Madde.
 • Yanardağ, U. (2019). Kurum Bakımı Hizmetlerinden Yararlanmış Bireylerin Kurum Bakımı Sonrası Yaşam Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 3(2), 60-78.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, Hç (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yörükoğlu, A. (1997), Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayınları, İstanbul, s:84.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9185-4954
Author: Pelin AVCI (Primary Author)
Institution: GAZI UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCES
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7000-9172
Author: Hasan Ceyhun CAN
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 6, 2020
Acceptance Date : April 29, 2020
Publication Date : June 28, 2020

APA Avcı, P , Can, H . (2020). Koruma Altında Yetişmiş Bireylerin Görüşleri Doğrultusunda Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi . Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi , 2 (1) , 10-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jsar/issue/55378/715108