Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

GASTRONOMY AND SOFT POWER: AN ANALYSIS OF RESTAURANTS IN ISTANBUL

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 43 - 57, 06.05.2021

Abstract

Today, in addition to applying power to another state through military or economic sanctions, states use soft power as a different method in foreign policy. One of the many sources of soft power is food. In this context, the purpose of the study is to examine the food offered in the menus of first class restaurants in Istanbul and to investigate whether Istanbul is affected by food in the terms of soft power. The TripAdvisor website was used to determine the first class restaurants in Istanbul. According to the data obtained from the 82 restaurants included in the study, it was seen that the majority of the restaurants are those that offer Turkish or international cuisine. However, it was concluded that most of the restaurants serve with Turkish or English restaurant names. In addition, it has been concluded that most of the restaurant menus include Turkish dishes, but also dishes from Italian and Far Eastern cuisine are frequently found. The findings obtained helped develop recommendations for restaurant operators and researchers.

References

 • Akbaş, Z. ve Tuna, H. (2012). Bir Dış Politika Aracı Olarak Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne Etkisi: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Degisi, 49(571 ), 5-17.
 • Aydın, B. (2016). Sosyal Medyada Restoran İmajı: TripAdvisor Örneği. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 13-30.
 • Chapple-Sokol, S. (2013). Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts and Minds. The Hauge Journal of Diplomacy, 8(2), 161-183.
 • Chen, Y.W. and Duggan, N. (2016). Soft power and tourism: a study of Chinese outbound tourism to Africa. Journal of China and International Relations, 4(1), 45-66.
 • Cwiertka, K. J. (2006). Modern Japanese Cuisinei Food Power and National İdentity. London: Reaktion Books.
 • Çakıcı, C. A. ve Eser, S. (2016). Yabancı mutfak şefleri gözüyle Türk mutfahına ilişkin bir deherlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 215-227
 • Çavuş, T. (2012). Dış Politikada Yumuşak Güç Kavramı ve Türkiye'nin Yumuşak Güç Kullanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 23-37.
 • Demir, V. (2012). Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Demirtepe, M. T. ve Özertem, H. S. (2013). Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin'in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıkları. Bilig, 65, 95-118.
 • Ertaş, Y. ve Karadağ, G.M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Gardels, N. (2005). Amerikan'nın Yumuşak Gücünün Yükselişi ve Düşüşü. NPQ Dergisi, 7(1): 36-45.
 • Girgin, G. K., Demir, Ö. ve Çetinkaya, V. (2017). Dünyanın En İyi Mutfakları ve Türk Mutfağı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 219-229.
 • Gretzel, U., Hyan-Yoo, K., ve Purifoy, M. (2007). Online travel review study: The role and impact of online travel reviews. College Station, TX: Laboratory for Intelligent Systems in Tourism.
 • Hussin, H. (2018). Gastronomy, Tourism, and the Soft Power of Malaysia. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244018809211
 • Ichijo, A. ve Ranta, R. (2018). Yemek ve ulusal kimlik: Gündelik yaşamdan küresel siyasete. E. Ataseven (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2019). İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu-Aralık 2019. İstanbul: İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü.
 • Kalın, İ. (2010). Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi. A. R. Usul (Editör), Yükselen Değer Türkiye (ss. 49-66) içinde. İstanbul: Müsiad Araştırma Raporları.
 • Kızıldemir Ö. Öztürk, E., Sarıışık, M. (2017). Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfak Kültürünün Özellikleri ve Yaşanan Değişimler. VI. Ulusal II: Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan, 349-356, Gaziantep.
 • Miguens, J., Baggio, E. ve Costa, C. (2008) Social Media and Tourism Destinations: Tripadvisor Case Study. Advances in Tourism Research, 1-6.
 • Nye, J. S. (1990). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books.
 • Nye, J. S. (2002). The İnformation Revolution and American Soft Power. Asia-Pacific Review, 9(1), 60-76.
 • Nye, J. S. (2005). Yumuşak Güç, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu. (R. İ. Aydın, Çev.) Ankara: Elips Kitap.
 • Nye, J. S. (2007). Notes for a Soft Power Research Agenda. F. Berenskoetter ve M. J. Williams (Editörler), Power In World Politics (ss. 162-172) içinde. New York: Taylor and Francis.
 • Nye, J. S. (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs.
 • Onaran, B. (2016). Mutfakta Tarih Yemeğin Politik Serüveni. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdemir, B. ve Kınay, F. (2004). Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Antalya’yı Ziyaret Eden Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2,5-28.
 • Samancı, Ö. (2016). Osmanlı Mutfağında Modernleşme. A. Bilgin ve S. Önçel (Editörler), Osmanlı Mutfağı (ss. 172-193) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sancak, K. (2014). Uluslararası Terörle Mücadelede Farklı Yöntemler: Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi. S. Kanat (Dü.), İkinci Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, (ss. 1609-1621). Isparta.
 • Sancak, K. (2016). Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı ve Yumuşak Güç. İstanbul: Nobel Yayıncılık,
 • Smith-Windsor, B. A. (2000). Hard Power, Soft Power Reconsidered. Canadian Military Journal, Autumn, 51-56.
 • Şanlıer, N. (2005). Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 213- 227.
 • Tsygankov, A. P. (2006). If not by Tanks, Then by Banks? The Role of Soft Power in Putin's Foreign Policy. Europe-Asia Studies, 58(7), 1079-1099.
 • Türker, N. (2018). Gastrodiplomasi Türk Mutfağının Tanıtımında Bir Araç Olabilir mi?. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 14-29.
 • Wagner, C. (2010). India's Soft Power Prospects and Limitations. India Quaterly: A Journal of International Affairs, 66(4), 333-342.
 • Waldfogel, J. (2019). Dining Out as Cultural Trade. Journal of Cultural Economics, 44, 309-338.
 • Xiang, Z. ve Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management, 31(2), 179-188.
 • Yıldırım, E. (2019). Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: Çiya Markası ve Turquality Porgramı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4(2), 188-203.
 • Yıldırım, L. (2013). Dış Politikada Yumuşak Güç ve Seçili Örnek Hindistan. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 189-204.

GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 43 - 57, 06.05.2021

Abstract

Devletler, askeri veya ekonomik yaptırımlar aracılığı ile başka bir devlete güç uygulamanın yanı sıra farklı bir yöntem olarak yumuşak güç uygulamalarını dış politikada kullanmaktadırlar. Yumuşak gücün kaynaklarından biri de yemektir. Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı, İstanbul’daki birinci sınıf restoranların menülerinde sunulan yiyeceklerin incelenmesi ve İstanbul’un yiyeceklerden yumuşak güç bağlamında etkilenip etkilenmediğinin araştırılmasıdır. İstanbul’daki birinci sınıf restoran tespit edilmesinde TripAdvisor sitesinden yararlanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen 82 adet restorandan alınan verilere göre, restoranların çoğunluğunun Türk veya dünya mutfağından yemeklere yer veren restoranlar olduğu görülmüştür. Bununla birlikte restoranların çoğunun Türkçe veya İngilizce restoran isimleri ile hizmet verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca restoran menülerinin çoğunda Türk yemeklerine yer verildiği bununla birlikte İtalyan ve Uzakdoğu mutfağından yemeklerin de sıklıkla bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, restoran işletmecilerine ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmesini sağlamıştır. 

References

 • Akbaş, Z. ve Tuna, H. (2012). Bir Dış Politika Aracı Olarak Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne Etkisi: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Degisi, 49(571 ), 5-17.
 • Aydın, B. (2016). Sosyal Medyada Restoran İmajı: TripAdvisor Örneği. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 1(1), 13-30.
 • Chapple-Sokol, S. (2013). Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts and Minds. The Hauge Journal of Diplomacy, 8(2), 161-183.
 • Chen, Y.W. and Duggan, N. (2016). Soft power and tourism: a study of Chinese outbound tourism to Africa. Journal of China and International Relations, 4(1), 45-66.
 • Cwiertka, K. J. (2006). Modern Japanese Cuisinei Food Power and National İdentity. London: Reaktion Books.
 • Çakıcı, C. A. ve Eser, S. (2016). Yabancı mutfak şefleri gözüyle Türk mutfahına ilişkin bir deherlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 215-227
 • Çavuş, T. (2012). Dış Politikada Yumuşak Güç Kavramı ve Türkiye'nin Yumuşak Güç Kullanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 23-37.
 • Demir, V. (2012). Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Demirtepe, M. T. ve Özertem, H. S. (2013). Yükselen Tehdit Algısı Karşısında Çin'in Yumuşak Güç Siyaseti: Politikalar ve Sınırlılıkları. Bilig, 65, 95-118.
 • Ertaş, Y. ve Karadağ, G.M. (2013). Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136.
 • Gardels, N. (2005). Amerikan'nın Yumuşak Gücünün Yükselişi ve Düşüşü. NPQ Dergisi, 7(1): 36-45.
 • Girgin, G. K., Demir, Ö. ve Çetinkaya, V. (2017). Dünyanın En İyi Mutfakları ve Türk Mutfağı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 219-229.
 • Gretzel, U., Hyan-Yoo, K., ve Purifoy, M. (2007). Online travel review study: The role and impact of online travel reviews. College Station, TX: Laboratory for Intelligent Systems in Tourism.
 • Hussin, H. (2018). Gastronomy, Tourism, and the Soft Power of Malaysia. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244018809211
 • Ichijo, A. ve Ranta, R. (2018). Yemek ve ulusal kimlik: Gündelik yaşamdan küresel siyasete. E. Ataseven (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2019). İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu-Aralık 2019. İstanbul: İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü.
 • Kalın, İ. (2010). Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi. A. R. Usul (Editör), Yükselen Değer Türkiye (ss. 49-66) içinde. İstanbul: Müsiad Araştırma Raporları.
 • Kızıldemir Ö. Öztürk, E., Sarıışık, M. (2017). Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfak Kültürünün Özellikleri ve Yaşanan Değişimler. VI. Ulusal II: Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan, 349-356, Gaziantep.
 • Miguens, J., Baggio, E. ve Costa, C. (2008) Social Media and Tourism Destinations: Tripadvisor Case Study. Advances in Tourism Research, 1-6.
 • Nye, J. S. (1990). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books.
 • Nye, J. S. (2002). The İnformation Revolution and American Soft Power. Asia-Pacific Review, 9(1), 60-76.
 • Nye, J. S. (2005). Yumuşak Güç, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu. (R. İ. Aydın, Çev.) Ankara: Elips Kitap.
 • Nye, J. S. (2007). Notes for a Soft Power Research Agenda. F. Berenskoetter ve M. J. Williams (Editörler), Power In World Politics (ss. 162-172) içinde. New York: Taylor and Francis.
 • Nye, J. S. (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs.
 • Onaran, B. (2016). Mutfakta Tarih Yemeğin Politik Serüveni. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdemir, B. ve Kınay, F. (2004). Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Antalya’yı Ziyaret Eden Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2,5-28.
 • Samancı, Ö. (2016). Osmanlı Mutfağında Modernleşme. A. Bilgin ve S. Önçel (Editörler), Osmanlı Mutfağı (ss. 172-193) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sancak, K. (2014). Uluslararası Terörle Mücadelede Farklı Yöntemler: Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi. S. Kanat (Dü.), İkinci Uluslararası Davraz Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, (ss. 1609-1621). Isparta.
 • Sancak, K. (2016). Uluslararası İlişkilerde Güç Kavramı ve Yumuşak Güç. İstanbul: Nobel Yayıncılık,
 • Smith-Windsor, B. A. (2000). Hard Power, Soft Power Reconsidered. Canadian Military Journal, Autumn, 51-56.
 • Şanlıer, N. (2005). Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 213- 227.
 • Tsygankov, A. P. (2006). If not by Tanks, Then by Banks? The Role of Soft Power in Putin's Foreign Policy. Europe-Asia Studies, 58(7), 1079-1099.
 • Türker, N. (2018). Gastrodiplomasi Türk Mutfağının Tanıtımında Bir Araç Olabilir mi?. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 14-29.
 • Wagner, C. (2010). India's Soft Power Prospects and Limitations. India Quaterly: A Journal of International Affairs, 66(4), 333-342.
 • Waldfogel, J. (2019). Dining Out as Cultural Trade. Journal of Cultural Economics, 44, 309-338.
 • Xiang, Z. ve Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management, 31(2), 179-188.
 • Yıldırım, E. (2019). Yemek, Ulusal Kimlik ve Milliyetçilik İlişkisi Üzerine: Çiya Markası ve Turquality Porgramı Örnekleri Üzerinden Bir Yaklaşım Denemesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4(2), 188-203.
 • Yıldırım, L. (2013). Dış Politikada Yumuşak Güç ve Seçili Örnek Hindistan. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 189-204.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Aykut Göktuğ SOYLU
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7402-2291
Türkiye


Burhan ÇINAR (Primary Author)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0778-4050
Türkiye

Publication Date May 6, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jtis907684, journal = {Journal of Tourism Intelligence and Smartness}, issn = {}, eissn = {2651-3420}, address = {topsakal.yunus@gmai.com}, publisher = {Yunus TOPSAKAL}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {43 - 57}, doi = {}, title = {GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Soylu, Aykut Göktuğ and Çınar, Burhan} }
APA Soylu, A. G. & Çınar, B. (2021). GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 4 (1) , 43-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/60656/907684
MLA Soylu, A. G. , Çınar, B. "GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ" . Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 (2021 ): 43-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/60656/907684>
Chicago Soylu, A. G. , Çınar, B. "GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 (2021 ): 43-57
RIS TY - JOUR T1 - GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ AU - Aykut Göktuğ Soylu , Burhan Çınar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Tourism Intelligence and Smartness JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 57 VL - 4 IS - 1 SN - -2651-3420 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Intelligence and Smartness GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ %A Aykut Göktuğ Soylu , Burhan Çınar %T GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ %D 2021 %J Journal of Tourism Intelligence and Smartness %P -2651-3420 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Soylu, Aykut Göktuğ , Çınar, Burhan . "GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 / 1 (May 2021): 43-57 .
AMA Soylu A. G. , Çınar B. GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ. JTIS. 2021; 4(1): 43-57.
Vancouver Soylu A. G. , Çınar B. GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ. Journal of Tourism Intelligence and Smartness. 2021; 4(1): 43-57.
IEEE A. G. Soylu and B. Çınar , "GASTRONOMİ VE YUMUŞAK GÜÇ: İSTANBUL RESTORANLARININ ANALİZİ", Journal of Tourism Intelligence and Smartness, vol. 4, no. 1, pp. 43-57, May. 2021