Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The effect of employer brand on workplace selection in the hospitality industry

Year 2022, Volume 8, Issue 2, 29 - 36, 31.07.2022
https://doi.org/10.24288/jttr.1096279

Abstract

This study investigated the effect of employer brand on the choice of the workplace of those working in hospitality businesses. The research was carried out with students at Süleyman Demirel University and Isparta University of Applied Sciences in Isparta, Turkey. A questionnaire was administered to 550 participants through face-to-face interviews. The data were analyzed with exploratory and confirmatory factor analysis and regression analysis using SPSS. The findings indicated that four factors significantly affected workplace selection: career and development opportunities, institutional reputation, economic elements and working conditions. In contrast, employee value perceptions and social elements had no significant effect.

References

 • Adler, H. & Ghiselli, R. (2015). The Importance of Compensation and Benefits on University Students’ Perceptions of Organizations as Potential Employers, Journal of Management and Strategy, 6(1), 1-9.
 • Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The Employer Brand. Journal of Brand Management, 4 (3), 185-206.
 • Barrow S. & Mosley R. (2005). Bringing the best of brand management to people at work. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Baş, T. (2011). İşveren Markası Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekmenin ve Elde Tutmanın Anahtarı, İstanbul, Optimist Yayın ve Dağıtım.
 • Berthon, P., Ewing, M. & Hah, L., L. (2005). Captivating Company: Dimensions of Attractiveness İn Employer Branding, International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
 • Burawat, P. (2015). The Relationships Among Perceived Employer Branding, Employee Engagement and Employee Expectation İn Service Industry. International Business Management, 9(4), 554-559.
 • Cable, D. M. & Turban, D. B. (2003). The Value of Organizational Reputation in The Recruitment Context: A Brand‐ Equity Perspective. Journal of Applied Social Psychology, 33(11), 2244-2266.
 • Chunping, Y. & Xi, L. (2011). The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from The Perspective of Human Resource Management, Energy Procedia, 5, 2087-2091.
 • Davies, G. (2008). Employer Branding And İts Influence on Managers, European Journal of Marketing, 42, 667-68.
 • Demir, M. (2011). İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi, Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(3), 453-464.
 • Demir, M. (2014). İşveren Markası ve İşveren Markasının Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri, (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demir, M. (2015). Konaklama işletmelerinde birey-örgüt uyumunun iş performansı ve işte kalma niyeti üzerine etkisi. Journal of Tourism Theory and Research, 1 (2), 57-71. DOI: 10.24288/jttr.202823
 • Demir, M. & Demir, S.S. (2016). Akademik Beklenti Akademik Memnuniyet ve Kariyer Planlaması İlişkisi Turizm Lisans Öğrencileri Örneği. Uluslararası insan Bilimleri Dergisi, 13(1), 46-59.
 • Edwards, M. (2005). Employer and Employee Branding: Hr or Pr, Managing Human Resources: Personnel Management İn Transition, 4, 266-287.
 • Jain, N. & Bhatt, P. (2015). Employment Preferences of Job Applicants: Unfolding Employer Branding Determinants. Journal of Management Development. 34(6), 634 – 652.
 • Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar Yönetimi, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • Kara, M. (2013). İşveren Markası ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bilişim Sektöründe Bir Uygulama (Yüksek Lisans Düzeyi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Kavlakoğlu, M., E. (2018). Şirketlerin İşveren Markası Uygulamaları: Bankaların Sürdürülebilirlik Raporları Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kesoğlu, N. (2017). İşveren Markası ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Perakende Sektöründe Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kimpakom, N. & Dimmitt, N. (2007). Employer Branding: The Perspective of Hotel Management in the Thai Luxury Hotel Industry, Australasian Marketing Journal. 15(3), 49.
 • Khoshnevis, M. & Gholipou, A. (2017). Exploring the Relationship Between Employer Brand and Employees’ Retention, International Journal of Scientific and Engineering Research 8(10), 141-151
 • Knox, S. & Freeman, C. (2006). Measuring and Managing Employer Brand Image in the Service Industry. Journal Of Marketing Management, 22, 695-716.
 • Kucherov, D. & Zavyalova, E. (2012). HRD Practices and Talent Management in the Companies with The Employer Brand. European Journal of Training and Development. 36(1), 86-104.
 • Lievens, F. & Highhouse, S. (2003). The Relation of Instrumental and Symbolic Attributes to a Company's Attractiveness as an Employer, Personel Psychology, 53: 75-102.
 • Lievens, F., Van Hoye, G. & Anseel, F. (2007). Organizational Identity and Employer Image: Towards A Unifying Framework, British Journal of Management, 18, 45–59.
 • Maxwell, R. & Knox, S. (2009). Motivating Employees To "Live the Brand": A Comparative Case Study of Employer Brand Attractiveness Within the Firm. Journal of Marketing Management. 25(9), 893-907.
 • Melin, E. (2005). Employer Branding Likenesses and Differences between External and Internal Employer Brand Images, Master Thesis, Lulea University of Technology.
 • Moroko, L. & Uncles, M., D. (2008). Characteristics of Successful Employer Brand, Brand Management, 16 (3), 160-175.
 • Oğuz, N. (2012). İşveren Markası ve Kabiliyeti Cezbetme Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Öksüz, B. (2019). İşveren Markalaşmasının İki Temel Bileşeni Olarak Maaş ve Çalışma Ortamı: Keşifsel Bir Araştırma, Global Media Journal: Turkish Edition, 10(19), 301-331.
 • Özgen, E. & Akbayır, Z. (2011). İletişim Yaklaşımıyla Bir Değer Önermesi: İşveren Markalaması, Erciyes İletişim Dergisi, 2(1),76-86.
 • Rampl, L. V. (2014). How To Become an Employer of Choice, Transforming Employer Brand Associations into Employer First-Choice Brands. Journal Of Marketing Management, 30(13), 1486-1504.
 • Ratna, R. & Singh, P. (2013). SHRM Practices and Employee Satisfaction: Study and Relationship, Amity Management Review, 3(1), 75-84.
 • Roy, S., K. (2008). Identifying The Dimensions of Attractiveness of an Employer Brand in the Indian Context, South Asian Journal of Management, 15(4), 110-131.
 • Sağır, M. (2016). İşveren Markası Algısı: İnsan Kaynakları Faaliyetleri, Çalışma Ortamı ve Tazminat-Kazanç Boyutları ile Turizm Fakültelerinde Bir Uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 415-439
 • Şahin, F. (2011). İşe Devamsızlığın Nedenleri, Sonuçları ve Örgütler İçin Önemi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 24-39.
 • Şenel, B. (2012). Devamsızlık Nedenleri ve Maliyetinin Araştırılması, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 1-17.
 • Tan, M. & Demir, M. (2018). The effects of personality traits of employees on cyberloafing behaviour. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(1), 49-60. DOI: 10.24289/ijsser.374655
 • Terlemez, A., G. (2012). İşveren Markasının, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Örgütsel Çekiciliğin Rolü: Türk Hava Yolları Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Genel Kurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul.
 • Yaşar, E. & Demir, M. (2021). Z Kuşağının İşyeri Seçiminde İşveren Markasının Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (46), 181-195. DOI: 10.30794/pausbed.874189
 • Yasar, E. & Demir, M. (2019). İşgörenlerin kariyer planlamasında işveren markasının rolü: Otel işletmeleri örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5 (4), 502-514. DOI: 10.24289/ijsser.659515
 • Yılmaz, G. & Yılmaz, E. (2010). Personel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi, Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, (Editor: Atilla Yelboğa). Ankara, Turhan Kitapevi

Year 2022, Volume 8, Issue 2, 29 - 36, 31.07.2022
https://doi.org/10.24288/jttr.1096279

Abstract

References

 • Adler, H. & Ghiselli, R. (2015). The Importance of Compensation and Benefits on University Students’ Perceptions of Organizations as Potential Employers, Journal of Management and Strategy, 6(1), 1-9.
 • Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The Employer Brand. Journal of Brand Management, 4 (3), 185-206.
 • Barrow S. & Mosley R. (2005). Bringing the best of brand management to people at work. Chichester: John Wiley & Sons.
 • Baş, T. (2011). İşveren Markası Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekmenin ve Elde Tutmanın Anahtarı, İstanbul, Optimist Yayın ve Dağıtım.
 • Berthon, P., Ewing, M. & Hah, L., L. (2005). Captivating Company: Dimensions of Attractiveness İn Employer Branding, International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
 • Burawat, P. (2015). The Relationships Among Perceived Employer Branding, Employee Engagement and Employee Expectation İn Service Industry. International Business Management, 9(4), 554-559.
 • Cable, D. M. & Turban, D. B. (2003). The Value of Organizational Reputation in The Recruitment Context: A Brand‐ Equity Perspective. Journal of Applied Social Psychology, 33(11), 2244-2266.
 • Chunping, Y. & Xi, L. (2011). The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from The Perspective of Human Resource Management, Energy Procedia, 5, 2087-2091.
 • Davies, G. (2008). Employer Branding And İts Influence on Managers, European Journal of Marketing, 42, 667-68.
 • Demir, M. (2011). İşgörenlerin Çalışma Yaşamı Kalitesi Algılamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsızlık ile İlişkisi, Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(3), 453-464.
 • Demir, M. (2014). İşveren Markası ve İşveren Markasının Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri, (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demir, M. (2015). Konaklama işletmelerinde birey-örgüt uyumunun iş performansı ve işte kalma niyeti üzerine etkisi. Journal of Tourism Theory and Research, 1 (2), 57-71. DOI: 10.24288/jttr.202823
 • Demir, M. & Demir, S.S. (2016). Akademik Beklenti Akademik Memnuniyet ve Kariyer Planlaması İlişkisi Turizm Lisans Öğrencileri Örneği. Uluslararası insan Bilimleri Dergisi, 13(1), 46-59.
 • Edwards, M. (2005). Employer and Employee Branding: Hr or Pr, Managing Human Resources: Personnel Management İn Transition, 4, 266-287.
 • Jain, N. & Bhatt, P. (2015). Employment Preferences of Job Applicants: Unfolding Employer Branding Determinants. Journal of Management Development. 34(6), 634 – 652.
 • Kadıbeşegil, S. (2006). İtibar Yönetimi, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • Kara, M. (2013). İşveren Markası ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bilişim Sektöründe Bir Uygulama (Yüksek Lisans Düzeyi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Kavlakoğlu, M., E. (2018). Şirketlerin İşveren Markası Uygulamaları: Bankaların Sürdürülebilirlik Raporları Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kesoğlu, N. (2017). İşveren Markası ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Perakende Sektöründe Bir Araştırma, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kimpakom, N. & Dimmitt, N. (2007). Employer Branding: The Perspective of Hotel Management in the Thai Luxury Hotel Industry, Australasian Marketing Journal. 15(3), 49.
 • Khoshnevis, M. & Gholipou, A. (2017). Exploring the Relationship Between Employer Brand and Employees’ Retention, International Journal of Scientific and Engineering Research 8(10), 141-151
 • Knox, S. & Freeman, C. (2006). Measuring and Managing Employer Brand Image in the Service Industry. Journal Of Marketing Management, 22, 695-716.
 • Kucherov, D. & Zavyalova, E. (2012). HRD Practices and Talent Management in the Companies with The Employer Brand. European Journal of Training and Development. 36(1), 86-104.
 • Lievens, F. & Highhouse, S. (2003). The Relation of Instrumental and Symbolic Attributes to a Company's Attractiveness as an Employer, Personel Psychology, 53: 75-102.
 • Lievens, F., Van Hoye, G. & Anseel, F. (2007). Organizational Identity and Employer Image: Towards A Unifying Framework, British Journal of Management, 18, 45–59.
 • Maxwell, R. & Knox, S. (2009). Motivating Employees To "Live the Brand": A Comparative Case Study of Employer Brand Attractiveness Within the Firm. Journal of Marketing Management. 25(9), 893-907.
 • Melin, E. (2005). Employer Branding Likenesses and Differences between External and Internal Employer Brand Images, Master Thesis, Lulea University of Technology.
 • Moroko, L. & Uncles, M., D. (2008). Characteristics of Successful Employer Brand, Brand Management, 16 (3), 160-175.
 • Oğuz, N. (2012). İşveren Markası ve Kabiliyeti Cezbetme Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Öksüz, B. (2019). İşveren Markalaşmasının İki Temel Bileşeni Olarak Maaş ve Çalışma Ortamı: Keşifsel Bir Araştırma, Global Media Journal: Turkish Edition, 10(19), 301-331.
 • Özgen, E. & Akbayır, Z. (2011). İletişim Yaklaşımıyla Bir Değer Önermesi: İşveren Markalaması, Erciyes İletişim Dergisi, 2(1),76-86.
 • Rampl, L. V. (2014). How To Become an Employer of Choice, Transforming Employer Brand Associations into Employer First-Choice Brands. Journal Of Marketing Management, 30(13), 1486-1504.
 • Ratna, R. & Singh, P. (2013). SHRM Practices and Employee Satisfaction: Study and Relationship, Amity Management Review, 3(1), 75-84.
 • Roy, S., K. (2008). Identifying The Dimensions of Attractiveness of an Employer Brand in the Indian Context, South Asian Journal of Management, 15(4), 110-131.
 • Sağır, M. (2016). İşveren Markası Algısı: İnsan Kaynakları Faaliyetleri, Çalışma Ortamı ve Tazminat-Kazanç Boyutları ile Turizm Fakültelerinde Bir Uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 415-439
 • Şahin, F. (2011). İşe Devamsızlığın Nedenleri, Sonuçları ve Örgütler İçin Önemi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 24-39.
 • Şenel, B. (2012). Devamsızlık Nedenleri ve Maliyetinin Araştırılması, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 1-17.
 • Tan, M. & Demir, M. (2018). The effects of personality traits of employees on cyberloafing behaviour. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(1), 49-60. DOI: 10.24289/ijsser.374655
 • Terlemez, A., G. (2012). İşveren Markasının, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Örgütsel Çekiciliğin Rolü: Türk Hava Yolları Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Genel Kurmay Başkanlığı, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul.
 • Yaşar, E. & Demir, M. (2021). Z Kuşağının İşyeri Seçiminde İşveren Markasının Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (46), 181-195. DOI: 10.30794/pausbed.874189
 • Yasar, E. & Demir, M. (2019). İşgörenlerin kariyer planlamasında işveren markasının rolü: Otel işletmeleri örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5 (4), 502-514. DOI: 10.24289/ijsser.659515
 • Yılmaz, G. & Yılmaz, E. (2010). Personel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi, Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, (Editor: Atilla Yelboğa). Ankara, Turhan Kitapevi

Details

Primary Language English
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Emre YAŞAR (Primary Author)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-1573-0930
Türkiye

Early Pub Date April 10, 2022
Publication Date July 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Yaşar, E. (2022). The effect of employer brand on workplace selection in the hospitality industry . Journal of Tourism Theory and Research , 8 (2) , 29-36 . DOI: 10.24288/jttr.1096279