Year 2016, Volume 24 , Issue 4, Pages 1621 - 1640 2016-09-15

AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Evaluation of The EU Projects in Terms of The Contributions to Schools: A Scale Development Study

Fatma KESİK [1] , Esergül BALCI [2]


Bu çalışmanın amacı eski adıyla Comenius Okul Projeleri yeni adıyla Stratejik Ortaklıklar olarak adlandırılan Avrupa Birliği Projelerinin okullara sağladığı katkıları ölçmeyi hedefleyen geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış “likert” tipi bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini Manisa ilinde AB Projelerine etkin katılım göstermiş 11 okulda görev yapan ve rasgele seçilen 250 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin analizinde açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçek 31 madde ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar, Kurumsal Gelişim, Kişisel/Mesleki Gelişim, Sosyal Gelişim, Yabancı Dil Öğrenme ve Kültürel Gelişim olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı kullanılarak hesaplanmış ve ölçeğin yüksek derecede güvenirliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sonucunda, öğretmenlerin Avrupa Birliği Projelerinin okullara sağladığı katkılara ilişkin algılarını belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir. 

This paper aims to develop a “likert” type scale which has the conditions of reliability and validity to evaluate the EU Projects, previously called Comenius School Projects and now Strategic Partnerships, in terms of the contributions to schools. The sample of the research was applied to 250 randomly selected teachers working in 11 schools which carried out a EU Project in Manisa. In data analysis process, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and reliability analysis were used. According to the analyses results, the scale was composed of 31 items and 5 sub-scales. These sub-scales were named as Institutional Development, Personal/Professional Development, Social Development, Language Learning and Cultural Development. The internal consistency of the scale was computed by using Cronbach Alpha and it was revealed that the results derived from this dataset had high reliability. As a result of this research, a valid and reliable scale which can be used to determine the perceptions of teachers about the contributions of EU Projects. 

 • Acir, E. (2008). Okullarda Comenius Projelerinin İşlerliğinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydoğan, İ., A. E. Şahin. (2006). Comenius Okul Ortaklıkları Projelerinin, Comenius Amaçlarının Gerçekleşmesine Katkısı Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48,455-480.
 • Bahadır, H.(2007). Comenius Projelerinden Faydalanma Konusunda Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Brown, A.(2013). Comenius Schools’ Partnership “Stories from the Sea-shore” 2012 to 2014. Mid project report of an external evaluator. https://blogs.glowscotland.org.uk/.../Storiesfrom adresinden 03 Mart 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Bryman, A. ve Cramer, D. (2005). Quantitative data analysis with SPSS 12 and 13: A guide for social scientists. New York: Routledge
 • Byrne, B. M. (2006). Structural equation modeling with EQS. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education. (6th ed). New York: Routledge
 • Cook,A.(2012). The value of Comenius School Partnerships. http://www.britishcouncil.org/comenius_impact_study.pdf
 • Çeçen, A. R. (2006). Duyguları yönetme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 101–113.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dilekli, Y.(2008). Aksaray İlinde 2006 ve 2007 Yıllarında Uygulanan Comenius Projelerinin Öğrenci, Öğretmen, Okullar ve Dersler Üzerindeki Etkilerinin İncelemesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Erdoğan, D, Ö.(2007). Comenius Programının Amaçlarına Ulaşma Düzeyinin Programa Katılan Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale).
 • Ertl, H. (2003). European Union and Education Policies: An Overview of Policies and Initiatives, in Implementing European Union Education and Training Policy: A Comparative Study of Issues in Four Member States Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • European Commission, (2012). Study of the impact of Comenius school partnerships on participating schools. Institutional changes and the European dimension.
 • http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1355304110_PA_impact_study.pdf adresinden 12 Mart 2014 tarihinde indirilmiştir. European Commission, (2014). Erasmus+ Program Guide.
 • Jöreskog, K. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Lincolnwood, USA: Scientific Software International, Inc.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kassel (2007). Impact of the Comenius School Partnerships on the participant schools Final Report Study on behalf of the European Commission, DG Education and Culture Association for Empirical Studies, Maiworm & Over, Querallee 38, D- 34119 Kassel, Germany. Centre for research into schools and education at the Martin Luther University in Halle- Wittenberg, Franckeplatz 1, Haus 31, D-06099 Halle an der Saale, Germany. [Electronic version]. Web: http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/publikacije/2013/comenius-report_en.pdf adresinden 03 Mart 2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Kısakürek, M. A. (2003). Avrupa Birliği ve eğitim. A.Ç. İlhan (Ed.) Avrupa Birliği ve Eğitim Toplantısı içinde (s.9-28). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.No:192.
 • Kulaksız, E. (2010). Avrupa Birliği Comenius Programlarının Türkiye’deki Uygulamasına İlişkin Katılımcı Görüşleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Leonard, M. (1998). Rediscovering Europe. London: Demos.
 • MacCallum, R.C., Browne, M.W., & Sugawara, H.M, (1996). Power analysis and determination of sample size for cavariance structure modeling. Psychological Methods, 1, 130-149.
 • Maya, Ç.İ, (2006). AB Sürecinde Türkiye ile AB ülkeleri Eğitim İstatistiklerinin Karşılaştırması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4,(4), 375–394.
 • Postacı, A. (2004). Bütünleşme Sürecinde Avrupa Birliği Eğitim Politikası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rençber, A. (2005). Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları: Genel Eğitim Programı Çerçevesinde 114 Yüksek Öğretim Alanında AB Programı (Erasmus) Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu. Ankara. http://www.tascitanker.com.tr/sdosya_goster.php?id=65’den 05/08/2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descprictive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Şimşek Ö.M. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve lisrel uygulamaları, Ankara:Ekinoks.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Tabacknick, B. , L. Fidell. (2001). Using multivariate statistics. (4th ed.) Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Tu, Q., M. A. Vonderembse., T.S. Ragu-Nathan. (2001). The impact of time-based manufacturing practices on mass customization and value to customer. Journal of Operations Management, 19, 201-217.
 • Türkoğlu, Ş.(2004). Türkiye’deki Okulların Comenius Projelerine Etkin Bir Şekilde Katılımının Sağlanması Üzerine Araştırmalar ve Comenius 1-1 Fen Proje Başvurusu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49710&l=1 (11.09.2014 tarihinde erişilmiştir).
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı, www.ua.gov.tr (17.03.2014 tarihinde erişilmiştir).
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma KESİK

Author: Esergül BALCI

Dates

Publication Date : September 15, 2016

Bibtex @research article { kefdergi322580, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1621 - 1640}, doi = {}, title = {AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {KESİK, Fatma and BALCI, Esergül} }
APA KESİK, F , BALCI, E . (2016). AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi , 24 (4) , 1621-1640 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27734/322580
MLA KESİK, F , BALCI, E . "AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1621-1640 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27734/322580>
Chicago KESİK, F , BALCI, E . "AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016 ): 1621-1640
RIS TY - JOUR T1 - AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Fatma KESİK , Esergül BALCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1621 EP - 1640 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Fatma KESİK , Esergül BALCI %T AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD KESİK, Fatma , BALCI, Esergül . "AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1621-1640 .
AMA KESİK F , BALCI E . AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 1621-1640.
Vancouver KESİK F , BALCI E . AB Projelerinin Okullara Sağladığı Katkılar Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016; 24(4): 1640-1621.