Dergi Yönergesi

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ KOCATEPE TIP DERGİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu yönergenin amacı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Kocatepe Tıp Dergisi’nin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Kocatepe Tıp Dergisi, sağlık alanında bilimsel çalışmaları yayınlayarak; bu alanda yapılan araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla tüm sağlık çalışanlarının eğitimlerine katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

(3) Kocatepe Tıp Dergisi (ISSN:1302-4612, e-ISSN:2149-7869) 01.11.1999 tarihinden bu yana TÜBİTAK ulakbim tarafından taranan "Ulusal Hakemli Dergi" statüsünde ve yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergi 2015 yılı Nisan sayısından itibaren online olarak yayınlanmaktadır.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İçerik

Madde 3- Kocatepe Tıp Dergisi’ne gönderilen makaleler;

(1) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve deneyler kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

(2) Sağlık alanında temel bilimler ve klinik araştırma makaleleri başta olmak üzere derleme yazı, olgu raporu, editör görüşü, güncel literatür özetleri ve editöre mektup tarzında yazılar yayınlayan, çift-kör hakemlik ilkelerine dayanan periyodik ulusal bir dergidir.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Dergi: Kocatepe Tıp Dergisi’ni,

Derginin Sahibi: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi adına, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin sahibi olarak Fakülte Dekanı’nı,

Fakülte: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni,

Yayın Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan, alanında nitelikli bilimsel çalışmaları bulunan ve Dekan tarafından atanarak dergide görev alan öğretim üyelerini,

Hakem Kurulu: Yayın kurulu ve alan editörleri tarafından belirlenen, alanında nitelikli bilimsel eserleri olan, dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde görev alan öğretim üyelerini, nitelikli bilim insanlarını

Baş Editör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyesini,

Baş Editör Yardımcısı: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyesini

Alan Editörleri: Baş Editörün önerisi ile Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyelerini,

Alan Editör Yardımcıları: Baş Editörün önerisi ile Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyelerini,

Sekreterya: Baş Editörün önerisi ile Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyeleri ve/veya elemanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler

Madde 5- Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri;

(1) Yayın Kurulu: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan, alanında nitelikli bilimsel çalışmaları bulunan ve dergide görev alan Baş Editör, Baş Editör Yardımcısı, Alan Editörleri ve Yardımcıları ile Bilimsel Sekreteryadan oluşur.

a) Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinde görev alan öğretim üyelerinin belirlenmesine katkı sağlar.

b) Yayın Kurulu, hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

c) Yayın Kurulu, Derginin ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmesi için çalışmalar yürütür.

d) Yayın Kurulu, özel sayı çıkarılmasına karar verir.

e) Yayın Kurulu üyelerinin belli bir görev süresi yoktur. Kendi isteği ile ayrılan veya görevlerini yerine getiremeyen üyelerin yerine aynı ilkeleri gözeterek Tıp Fakültesi Dekanı yeni görevlendirme yapar.

(2) Hakem Kurulu: Yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında nitelikli bilimsel çalışmaları bulunan, dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinde görev alan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Uzman ve doktoralı bilim insanlarından oluşur.

a) Hakemler, gönderilen makaleleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.

b) Hakemler, kendilerine gönderilen makale değerlendirmelerini otuz günlük bir süre içinde tamamlamaktan sorumludur.

(3) Baş Editör: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyesidir.

a) Baş Editör, Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

b) Baş Editör, dergiye gelen makalelerin ön değerlendirmesini yapar ve derginin yayın ilkelerine uygun görürse ilgili alandaki alan editörüne yönlendirir.

c) Baş Editör, ön değerlendirmede uygun bulmadığı makaleleri gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yazara iade eder.

d) Baş Editör, tüm editoryal sürecin gizlilik ve tarafsızlık esaslarına uygun bir şekilde, yürütülmesini sağlar.

e) Baş Editör, Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir. Derginin zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz yayınlanmasını sağlar.

f) Baş Editör, dergiye gelen önerileri değerlendirmek ve derginin işleyişi ile ilgili sorunları çözmek amacıyla belli aralıklarla alan editörlerini toplar.

g) Baş Editör; İşlemlerin her bir aşamasının kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlar.

h) Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınına ilişkin son karar baş editör tarafından verilir.

(4) Baş Editör Yardımcısı: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyesidir.

a) Baş Editör ile birlikte derginin tüm işlemlerini yapabilecek nitelikte çalışır ve kendisine yardımcı olur.

b) Baş Editörün bulunmadığı zamanlarda görevlerinin tamamını yerine getirir.

(5) Alan Editörleri: Baş Editörün önerisi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyeleridir.

a) Alan Editörleri, Baş Editör tarafından dergiye gelen makalelerden kendilerine iletilenleri; dergi kriterlerine uygunluk, dil ve bilimsel nitelik açısından değerlendirmeye tabi tutarak değerlendirir.

b) Alan Editörleri, değerlendirmede uygun bulmadıkları makaleler için gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yazara iade edilmesi veya doğrudan reddedilmesi yönünde görüş bildirir.

c) Alan Editörleri, yaptıkları değerlendirme sonucunda uygun buldukları çalışmalar için değerlendirme sürecinde görev alacak 3 adet hakemi belirler.

d) Alan Editörleri, her bir makale için değerlendirme sürecinde görev alacak hakem önerilerini Baş Editör’e on beş gün içinde iletmekle sorumludur.

e) Baş Editör tarafından makalelerin değerlendirilmesi için onaylanan hakemlerle iletişim kurarak, değerlendirme sürecini takip eder.

(6) Alan Editör Yardımcıları: Baş Editörün önerisi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyeleridir.

a) Alan Editör Yardımcıları Alan Editörü tarafından verilen görevleri yerine getirir.

(7) Sekretarya: Baş Editörün önerisi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan derginin bilimsel sekretarya işlerini yürüten öğretim üyesi/üyeleridir.

a) Sekretarya, teknik konularda ve yazıların takibinde Yayın Kuruluna yardımcı olur.

b) Sekretarya, derginin teknik yönden yayına hazırlanmasından sorumludur.

c) Sekretarya, yayına kabul edilen tüm makalelerin redaksiyonunu yapar; imlâ, gramer ve yazım kurallarına uygunluk bakımından gözden geçirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yazım Kuralları

Madde 6- Kocatepe Tıp Dergisi’nde yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kuralları taşıyor olmalıdır;

(1) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

(2) Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

(3) Yazım ve noktalamada TDK İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

(4) Yazılarda yazım kuralları bakımından gerekli görüldüğü takdirde, editörler ve/veya danışmanlar tarafından düzeltmeler yapılabilir.

(5) Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Diğer bilimsel yayınlara benzerlik oranın %30’u geçmemesi gerekir. Bununla beraber editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.

(6) Kabul edilmeyen yazılar geri iade edilmezler, yayımlanan yazılar için ise ücret ya da karşılık ödenmez.

(7) Yazıların bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Bu hususta aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir:

a) Tüm yazarların gönderilen yazılarda bilimsel katkıları bulunmalıdır.

b) Yazar olarak belirlenen isim; çalışmayı planlamalı veya yapmalı, Yazıyı yazmalı veya revize etmeli ve tüm yazarlar makalenin son halini kabul etmelidir.

(8) Yazıların Etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Bu hususta aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir:

a) Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki bildirgesi ilkeleri' ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, yazının "gereç ve yöntemler" bölümünde, çalışmalarını bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan "Bilgilendirilmiş onam" (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

b) Çalışmada "Hayvan" öğesi kullanılmış ise, yazarlar, yazının "gereç ve yöntemler" bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

c) Olgu sunumlarında, hastalardan "Bilgilendirilmiş onam" (informed consent) alınmalıdır ve hastanın kimliği saklı tutulmalıdır.

d) Eğer yazıda dolaylı/dolaysız ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise, yazarlar bu durumu (yoksa da olmadığını) sunum sayfasında bildirmek zorundadırlar.

(9) Yazıların biyoistatistik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazılarda “p” değerleri açık olarak verilmelidir (p=0.025; p=0.524 gibi).

(10)1976 Copyright Act'e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

(11)Makale ile birlikte Yazar Onay Formu gönderilmelidir. Dergi web sitesinde yer alan "Yazar Onay Formu" bütün yazarlar tarafından doldurulup imzalandıktan sonra, yazı ile birlikte gönderilmelidir.

(12) Makale Kabul edildikten sonra Telif Hakkı Devir Formu gönderilmelidir. Dergi web sitesinde yer alan "Telif Hakkı Devir Formu" bütün yazarlar tarafından doldurulup imzalandıktan sonra, kabul edilen yazı veya hakemlerin önerileri doğrultusunda düzeltilmiş yazı ile birlikte gönderilmelidir.

(13) Yazılar, süreci hızlandırmak amacıyla elektronik olarak kabul edilmektedir. Yazılar word programında görülebilecek şekilde hazırlanmalıdır.

(14) Gönderilen Yazılar:

a) A4 boyutunda, çift aralıklı, 12 punto ile, sayfanın tüm kenarlarında en az 2.5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalı ve toplam 16 sayfayı aşmamalıdır. Yazının içerisinde mutlaka bir başlıklandırma yapılmalıdır. Ana başlıklar numara verilmeden, koyu ve büyük harfle yazılmalıdır. Tüm başlıklar paragrafın ilk satırı ile aynı hizada olmalıdır. Yazılarda System International (SI) birimleri kullanılmalıdır.

b) Başlıklar derecesine göre aşağıda gösterilen şekilde olmalıdır:

MAKALE BAŞLIĞI (Cambria, 12 Punto, Koyu)

ÖZ (Cambria, 9 Punto, Koyu)

ABSTRACT (Cambria, 9 Punto, Koyu)

GİRİŞ (Cambria, 10 Punto, Koyu)

Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (Cambria,10 Punto, Koyu)

Birinci ana başlığın alt başlığının alt başlığı (Cambria,10 Punto, Koyu değil)

GEREÇ ve YÖNTEM (Cambria,10 Punto, Koyu)

BULGULAR (Cambria, 10 Punto, Koyu)

TEŞEKKÜR (Cambria, 10 Punto, Koyu)

KAYNAKÇA (Cambria, 10 Punto, Koyu)

c) Dipnot açıklamaları Cambria 9 punto, Tablolar ve Şekiller ise Cambria 9 punto, tek satır aralıklı olarak düzenlenmelidir. Şekil adları şeklin altında, tablo adları tablonun üstünde yer almalı; şayet alıntı yapılmışsa kaynak şekil ve tablonun altında gösterilmelidir. Tablolarda satır ve sütün çizgileri kullanılmamalıdır.

d) Tablo, şekiller ve resimler ayrı dosyalarda iletilmelidir. Şekiller ve resimler JPEG formatında en az 300dpi olmalıdır.

e) Metin içindeki tüm şekil ve tablolara atıfta bulunulmalıdır. Tablo ve Şekiller (Çizim ve Fotoğraflar) cümle sonunda parantez içinde rakam ile (1, 2, 3) şeklinde belirtilmelidir. Şekillerin ve tabloların alt yazıları ayrı bir sayfaya yazılmalıdır.

f) Araştırma yazıları ve Kısa bildiriler aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalıdır:

Başlık sayfası

Öz (özet) (Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç olarak kısımlara ayrılmalıdır.)

Abstract (Objective, Materials and Methods, Results, Conclution)

Giriş

Gereç ve Yöntem

Bulgular

Tartışma

Teşekkür

Kaynaklar

g) Araştırma yazıları:

 Öz ve Abstract 150-400 kelime olmalıdır.

 Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 5000 kelimeyi aşmamalıdır.

 Gereç ve Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı şeklinde alt başlık bulunmalı ve burada onayın alındığı kurulun ismi belirtilmelidir.

 Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş ya da kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

 Kaynaklar en fazla 50 adet olmalıdır.

h) Kısa bildiriler:

 Öz ve Abstract 150-400 kelime olmalıdır.

 Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 2000 kelimeyi aşmamalıdır.

 Gereç ve Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı şeklinde alt başlık bulunmalı ve burada onayın alındığı kurulun ismi belirtilmelidir.

 Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş ya da kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

 Kaynaklar en fazla 25 adet olmalıdır.

i) Olgu sunumları aşağıdaki sıraya göre hazırlanmalıdır:

Başlık sayfası

Öz (özet)

Abstract

Giriş

Olgu sunumu

Tartışma

Teşekkür

Kaynaklar

 Yazar sayısı en fazla 5 kişi olmalıdır.

 Öz ve Abstract 100-250 kelime olmalıdır.

 Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 2500 kelimeyi aşmamalıdır.

 Olgu sunumlarında hastalardan “Bilgilendirilmiş onam” (informed constent) alınmalıdır ve hastanın kimliği saklı tutulmalıdır.

 Araştırmaya finansman/katkı sağlayan kuruluş ya da kişilere yapılacak teşekkür tartışma ile kaynaklar arasında yer almalıdır.

 Kaynaklar en fazla 15 adet olmalıdır.

j) Derleme yazıları:

 Başlık sayfası bulunmalıdır.

 Yazar sayısı en fazla 3 kişi olmalıdır.

 Öz ve abstract 250-400 kelime olmalıdır.

 Metnin tamamı (Türkçe ve İngilizce özetler dahil, kaynaklar hariç) 5000 kelimeyi aşmamalıdır.

 Kaynaklar en fazla 80 adet olmalıdır.

k) Editöre mektup:

 Başlık sayfası bulunmalıdır.

 Yazar sayısı en fazla 3 kişi olmalıdır.

 Metnin tamamı (kaynaklar hariç) 750 kelimeyi aşmamalıdır.

 Kaynaklar en fazla 10 adet olmalıdır.

l) Başlık sayfası aşağıdaki içerikte olmalıdır: (Başlık sayfası Araştırma yazıları, Kısa bildiriler, Olgu sunumları, Derleme yazıları ve Editöre mektup’ta bulunmalıdır.)

Türkçe başlık

İngilizce başlık

Yazar isimleri (Sorumlu yazar belirtilmeli)

Yazarların akademik unvanları

Yazarların çalıştıkları kurum adresleri

Yazarların e-posta adresleri

Sorumlu yazara ait ilave tel, fax numaraları

m) Öz (Özet) ve Abstract

Tüm yazılarda Türkçe ve İngilizce öz (özet) bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özler (özet) Araştırma yazıları için 150-400 kelime, Kısa bildiriler için 150-400 kelime, Olgu sunumları için 100-250 kelime, Derleme yazıları için 250-400 kelime olmalıdır. Özlerin hemen altında Türkçe ve İngilizce en az üç en fazla beş kelimeden oluşan "Anahtar Kelimeler" bulunmalıdır."Anahtar Kelimeler" Türkiye Bilim Terimleri'nden

(

http://www.bilimterimleri.com) seçilmelidir. Türkiye Bilim Terimleri; MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin, Türkçe karşılıklarını içeren anahtar kelimeler dizinidir.

n) Kaynaklar

Referansların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kullanılan kaynaklar, cümlelerin sonunda parantez içinde rakamlarla belirtilmelidir. Yazının "Kaynaklar Bölümü" ise yazının en son kısmında yer almalı ve kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre sıralanmalıdır. Kaynaklar, yazarların soyadlarını ve adlarının baş harflerini, yazının başlığını, derginin adını, başlangıç ve bitiş sayfaları ile basım yılını içermelidir. Altıdan fazla yazarı olan yazılarda, ilk üç yazardan sonrası için 've ark.' veya 'et al.' ifadesi kullanılmalıdır. Kısaltmalar Index Medicus'a uygun olmalıdır.

Örnekler: Dergide çıkan yazılar için kaynak yazım şekli: Stephane A. Management of congenital cholesteatoma with otoendoscopic surgery: case report. Türkiye Klinikleri J MedSci 2010;30(2):803-7. * Türkiye'de yayımlanan dergilerin adları (PubMed'de indekslenenler hariç) tam olarak yazılmalıdır.

Kitap için kaynak yazım şekli:

Dieffenbach CW, Dveksler GS (Edited by). PCR Primer. 2nd Edition, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003:107-108.

Kitaplardaki bölümler için kaynak yazım şekli:

Dieffenbach CW, Dveksler GS (Edited by). PCR Primer. In: Roux KH. Optimization and Troubleshooting in PCR. 2nd Edition, New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003:35-41.

On-Line yazı için kaynak yazım şekli: Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları, erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir. Kavuncu V, Evcik D. Physiotherapy in rheumatoid arthritis. http://www.medscape.com/viewarticle/474880?src=search Erişim 20.05.2004.

Tezler için kaynak yazım şekli: Arıkan Terzi ES. RORA, ROBO1, CFH ve HTRA1 Gen polimorfizmlerinin Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu ile ilişkisinin araştırılması. Doktora Tezi. Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2014.

(15) Makale Değerlendirme Aşamaları şu şekildedir:

a) Tüm yazılar editör, yardımcı editörler ve en az üç danışman hakem tarafından değerlendirilir.

b) Yazılar hakemlere gönderilmeden önce dergi yazım kurallarına uygunluğu bilimsel sekreterya tarafından incelenir.

c) Danışmanlardan yedi gün içerisinde yazıyı değerlendirmeyi kabul edip etmediklerini bildirmeleri istenir.

d) Hakem değerlendirmeyi otuz gün içerisinde tamamlamalıdır.

Yürürlük

Madde 7- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunun karar tarihi itibariyle yürürlüğe girer.