Year 2019, Volume 2 , Issue 1, Pages 19 - 28 2019-05-11

Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri
University Campuses as a Test Field in the Context of “Smart Citizen” as a Component of Smart City

Oğuzhan GÜRSOY [1] , Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN [2]


Bu makalenin amacı, kurulum maliyetleri yüksek olan akıllı kent projelerinde pilot uygulama gerçekleştirmenin önemini vurgulamak ve akıllı kentin bileşenlerinden birisi olan “akıllı vatandaş” bileşeni temelinde pilot projeler için üniversite kampüslerinin iyi bir uygulama alanı olabileceğini göstermektir. Bu amaca ulaşmak için ilk olarak toplum ve teknoloji ilişkisi gözetilerek sosyolojik bir analiz olan “kuşaksal farklılıklara” değinilmiş ve üniversitelerin kent ve toplumla olan ilişkisi incelenmiştir. Daha sonra üniversite kampüslerinin akıllı kent projelerinin test edilmesi ve topluma tanıtılması noktasında sahip olduğu avantaj ve dezavantajlar değerlendirilmiştir. Bisiklet ve araç paylaşımı gibi akıllı hareketlik önlemlerinin uygulanması ve akıllı kent kültürünün oluşturulması için en ideal yerlerden birisinin gençlerin hareketlilik sahası halindeki üniversite kampüsleri olduğu sonucuna varılmıştır.

The aim of this article is to emphasize the importance of pilot implementations in smart city projects which have high installation cost and to show that university campuses can offer convenient test fields based on “smart citizen” component of the smart city. In order to achieve this goal, a sociological analysis called “generational differences” is addressed by taking the society and technology relations into account, and the relations of universities with the city and society are examined. After that, the advantages and disadvantages that university campuses have in testing the smart city projects and introducing them into society are evaluated. It is concluded that university campuses as the mobility areas for students is one of the most ideal places for implementing smart mobility measures such as bicycle and vehicle sharing and creating smart city culture.

 • ADIGÜZEL, Orhan, BATUR, Zeynep ve EKŞİLİ, Nisa (2014), "Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.1(19), ss.165-178.
 • ALTUNTUĞ, Nevriye (2012), "Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, S.4(1), ss.203-212.
 • ANTHOPOULOS, Leonidas G. (2017), Understanding Smart Cities: A Tool for Smart Government or an Industrial Trick?, Springer International Publishing, Switzerland.
 • BAKER, Zachary G., KRIEGER, Heather ve LeROY, Angie S. (2016), "Fear of Missing Out: Relationships With Depression, Mindfulness, and Physical Symptoms", Translational Issues in Psychological Science, S.2(3), ss.275-282.
 • BAYHAN, Vehbi (2013), "Gençlik ve Postmodern Kimlik Örüntüleri – Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili: İnönü Üniversitesi Uygulaması", Gençlik Araştırmaları Dergisi, S.1(1), ss.134-157.
 • BEJTKOVSKY, Jiri (2016), "The Current Generations: The Baby Boomers, X, Y and Z in the Context of Human Capital Management of the 21st Century in Selected Corporations in the Czech Republic", Littera Scripta, S.9(2), ss.25-45.
 • COLDING, Johan ve BARTHEL, Stephan (2017), "The Role of University Campuses in Reconnecting Humans to the Biosphere", Sustainability, S.9, ss.1-13.
 • ÇETİN AYDIN, Gülşen ve BAŞOL, Oğuz (2014), "X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var Mı?", Electronic Journal of Vocational Colleges, S.4(4), ss.1-15.
 • FETTAHLIOĞLU, Hatice Seçil ve SÜNBÜL, Mehri Banu (2015), "Tüketici Etnosentrizmi ve Tüketici Husumetinin X, Y, Z Kuşakları Açısından İncelenmesi", International Journal of Academic Value Studies, S.1(1), ss.26-45.
 • GÜÇBİLMEZ, Erdoğan (1964), "Toplum Kalkınması Pilot Bölge Çalışmaları", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, S.19(03), ss.143-161, http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/3165/44024 (Erişim Tarihi: 09.01.2019)
 • GÜLLÜ, Gülen, KÖKSAL, Merih Aydınalp ve ŞENGÜL, Hatice (2012), "Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kampüs Uygulamaları", Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, S.24(284), ss.24-30.
 • GÜRSOY, Oğuzhan (2019), "Akıllı Kent Yaklaşımı ve Türkiye’deki Büyükşehirler İçin Uygulama İmkânları", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • HAITHCOAT, Tim (t.y.), "Pilot Project Importance", E-Presentation, University of Missouri Columbia, https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/3098/PilotProjectImportance.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim Tarihi: 05.03.2019).
 • HARBER, Jeffery G. (2011), "Generations in the Workplace: Similarities and Differences", Electronic Theses and Dissertations, East Tennessee State University Press, USA, Paper 1255, https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2446&context=etd (Erişim Tarihi: 08.01.2019).
 • KELEŞ, Hatice Necla (2011), "Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, S.3(2), ss.129-139.
 • KIRIK, Ali Murat ve KÖYÜSTÜ, Sevda (2018), "Z Kuşağı Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, S.6(2), ss.1497-1518.
 • KULELİ, Saniye (2017), "Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) ve Sosyal İstenirlik Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Lise Öğrencileri Arasında İncelenmesi", E-Dosya, İnönü Üniversitesi, Malatya. http://icits2017.inonu.edu.tr/dosya/1493752862012192100.pdf (Erişim Tarihi: 08.01.2019).
 • MCITY (2019), "Mcity Driverless Shuttle", University Of Michigan Kurumsal Web Sayfası, https://mcity.umich.edu/shuttle/ (Erişim Tarihi: 28.03.2019).
 • OKTAY, Derya (2010), "Çağdaş Üniversite - Kent İlişkisi Nasıl Olmalı?: “Michigan Üniversitesi - Ann Arbor” Modelinin Öğrettikleri", E-Dosya, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC, https://farc.emu.edu.tr/Old_Website/foa/tr/foa/pages/news/mekanperest/no15/no15.pdf (Erişim Tarihi: 09.01.2019).
 • PALCIKOVA, Silvie (2010), "Lost Generations in American Literature", Bachelor Thesis, Tomas Bata University, Zlin.
 • SAYMAZ, İsmail (2004), "Liseli Olmak Zor Zenaat (1)", Radikal Gazetesi, 09.05.2004, http://www.radikal.com.tr/turkiye/liseli-olmak-zor-zenaat-1-710374/ (Erişim Tarihi: 07.01.2019).
 • SEKİ, İsmail (2012), "Bilgi Yönetişimi ve Üniversite Ekonomisi: Teorik Bir Yaklaşım", Yönetim Bilimleri Dergisi, S.10(19), ss.45-66.
 • SINMAZ, Serkan (2013), "Yeni Gelişen Planlama Yaklaşımları Çerçevesinde Akıllı Yerleşme Kavramı ve Temel İlkeleri", Megaron, S.8(2), ss.76-84.
 • TAŞ, Hacı Yunus, DEMİRDÖĞMEZ, Mehmet ve KÜÇÜKOĞLU, Mahmut (2017), "Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, S.7(13), ss.1031-1048.
 • TERZİ, Fatih ve OCAKÇI, Mehmet (2017), "Kentlerin Geleceği: Akıllı Kentler", İTÜ Vakfı Dergisi, S.77, ss.10-12.
 • TROKSA, Lauren M. (2016), "The Study of Generations: A Timeless Notion Within a Contemporary Context", Undergraduate Honors Thesis, University of Colorado, Colorado (USA).
 • TÜRK DİL KURUMU (2019), "Büyük Türkçe Sözlük", TDK Yayınları, Ankara. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=212015 (Erişim Tarihi: 28.03.2019).
 • UÇAR, Ahmet, ŞEMŞİT, Sühal ve NEGİZ, Nilüfer (2017), "Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.22(KAYFOR 15 Özel Sayısı), ss.1785-1798.
 • VIDICAN, Georgeta (2009), "The Role of Universities in Innovation and Sustainable Development", Sustainable Development and Planning IV, S.1, 131-139.
 • WANKE, Andreas (2017), "Sustainable Campus Management at Freie Universität Berlin - Governance and Participation Matter", Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education (Ed. W. Leal Filho vd.), Springer International Publishing, Berlin, ss.27-45.
 • WILLIAMS, Kaylene C. ve PAGE, Robert A. (2011), "Marketing to the Generations", Journal of Behavioral Studies in Business, S.3(3), ss.3-11.
 • WULFRAAT, Peter (2017), "13 Benefits of a Pilot Project Before Buying", E-Article, Blog: West. https://www.west.com/blog/interactive-services/13-benefits-pilot-project/ (Erişim Tarihi: 05.03.2019).
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2727-1049
Author: Oğuzhan GÜRSOY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9851-2618
Author: Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 11, 2019

Bibtex @research article { mana556173, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {19 - 28}, doi = {10.33712/mana.556173}, title = {Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri}, key = {cite}, author = {GÜRSOY, Oğuzhan and ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur} }
APA GÜRSOY, O , ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U . (2019). Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (1) , 19-28 . DOI: 10.33712/mana.556173
MLA GÜRSOY, O , ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U . "Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 19-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/45278/556173>
Chicago GÜRSOY, O , ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U . "Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 19-28
RIS TY - JOUR T1 - Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri AU - Oğuzhan GÜRSOY , Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.556173 DO - 10.33712/mana.556173 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 28 VL - 2 IS - 1 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.556173 UR - https://doi.org/10.33712/mana.556173 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri %A Oğuzhan GÜRSOY , Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN %T Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 1 %R doi: 10.33712/mana.556173 %U 10.33712/mana.556173
ISNAD GÜRSOY, Oğuzhan , ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Uğur . "Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 1 (May 2019): 19-28 . https://doi.org/10.33712/mana.556173
AMA GÜRSOY O , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U . Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri. Yönetim Akademisi. 2019; 2(1): 19-28.
Vancouver GÜRSOY O , ÖMÜRGÖNÜLŞEN U . Akıllı Kent Bileşeni Olarak “Akıllı Vatandaş” Bağlamında Bir Test Sahası Olarak Üniversite Kampüsleri. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(1): 28-19.