Marife Turkish Journal of Religious Studies
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2630-5550 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Abdülkadir OKUMUŞLAR | http://www.marife.org


 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
 • Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir
 • Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların bilimsel makale ve araştırma notlarını içerir.
 • Gönderilen tüm makaleler hakem, editörler ve yayın kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), geniş özet (en az 750 kelime) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda taranmaktadır.

Marife Turkish Journal of Religious Studies

e-ISSN 2630-5550 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Abdülkadir OKUMUŞLAR | http://www.marife.org
Cover Image


 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
 • Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir
 • Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların bilimsel makale ve araştırma notlarını içerir.
 • Gönderilen tüm makaleler hakem, editörler ve yayın kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), geniş özet (en az 750 kelime) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda taranmaktadır.
Volume 19 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Fâil-i Muhtâr Tanrı Anlayışını Ortaya Koymada Bir Argüman Olarak Cevher-Ârâz Teorisi: Cüveynî Örneği
  Pages 9 - 22
  Hüseyin Kahraman
 2. Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi
  Pages 23 - 44
  Mustafa Çakır
 3. Vakf/Vasl Halinde “Yâ” Harfinin İsbâtı Veya Hazfi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 45 - 66
  Nesrişah Saylan
 4. Osmanlı Kıraat Eğitiminde Şâz Kıraatler ve Yûsuf Efendizâde’nin Konuya Dair Tepkisi
  Pages 67 - 81
  Ahmet Gökdemir
 5. Mâtürîdî’ye Göre Kur’ân-ı Kerîm’de Yeminler
  Pages 83 - 107
  Mustafa Cihad Bakkal
 6. Yetişkinlerde Mahremiyet Algısının Kaynağına İlişkin Nitel Bir Araştırma
  Pages 109 - 122
  Saadet İder
 7. Hanefî Usul Düşüncesinde Emrin Veya Me’mûr Bihin Kaydı Olarak Vakitler (Vakit Teorisinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme)
  Pages 123 - 139
  Mehmet Ümütli
 8. Maksadın Akde Tesiri Bağlamında Outsourcıng (Dış Kaynak Temini) Uygulamalarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 141 - 158
  Cemil Liv
 9. Hudeybiye Seferi ve Hz. Ömer’in Bey‘atü’r-Rıdvan Ağacını Kestirme Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 159 - 182
  Kemal Taşkın
 10. Sâmiha Ayverdi Romanlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Pages 183 - 208
  Hüseyin Algur
 11. Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması Üzerine
  Pages 209 - 224
  Engin Yurt, Erdal Yıldız
 12. Iraklı Öykücülerden ʻAlî es-Sibâî’nin “Suyûfun Ḫaşebiyyetun” Adlı Öyküsü
  Pages 225 - 248
  Mevlüt Öztürk
 13. Fıkıh Usûlü Bağlamında Eş‘arî’nin Şâfi‘î’ye Muhalefeti
  Pages 249 - 264
  Davut Eşit
 14. Ebu’l-Kāsım el-Hasen b. Muhammed b. Habîb en-Nîsâbûrî, Ukalâu’l- Mecânîn (Akıllı Deliler)
  Pages 265 - 271
  Adnan Arslan
 15. İmam Hatip Okullarının Niteliği, Problemleri ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 13-14 Mayıs 2017, Balıkesir
  Pages 273 - 279
  Ahmet Ali Çanakcı
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Marife Bilimsel Birikim 1303-0671 2001-2011
Indexes and Platforms