Year 2018, Volume 18 , Issue 2, Pages 501 - 526 2018-12-31

Restrictive Conditions and their Impact on Contracts in Islamic Obligations Law
İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar

Mahmut SAMAR [1]


According to the general theory of Islamic jurisdictions, the conditions, provisions and conclusions of any act are determined by the legal order in accordance with the law-maker or its principles. Nevertheless, when the parties wish to change, regulate or re-determine them, they argue it with the motive. These conditions, in which the parties have cooperated with and act on the tactics, are referred to as restrictive conditions in fiqh terminology. These terms are put forward to borrow or debiture anything other than the provisions and conclusions that the law has established for the contract. Thus, restrictive is part of the freedom of content regulation, which means the identification, reorganization or amendment of the provisions of an accused entity. In this study, the restrictive conditions and the effect of these conditions on the contracts will be examined. In this sense, firstly the concept of condition will be examined in the article. Then, in the doctrine of Islamic law, liberty and its boundaries, which are known to the parties on the restrictive conditions, will be contacted.
İslam hukuku akitler genel teorisine göre herhangi bir akdin şartları, hükümleri ve neticeleri kanun koyucu veya onun koyduğu prensipler doğrultusunda hukuk düzeni tarafından belirlenmiştir. Buna rağmen taraflar bunları değiştirmek, düzenlemek ya da yeniden belirlemek istediklerinde bunu akitle birlikte şart olarak ileri sürerler. Tarafların akitle birlikte ileri sürdükleri ve üzerinde anlaştıkları bu şartlara fıkıh terminolojisinde takyîdî şartlar denir. Bu şartlar, akit için hukukun belirlemiş olduğu hüküm ve neticelerin dışında bir şeyi fazladan borçlanmak ya da borçlandırmak üzere öne sürülür. Dolayısıyla takyîd, varlık kazanmış bir akdin hükümlerinin belirlenmesi, yeniden düzenlenmesi ya da değiştirilmesi anlamına gelen muhtevayı düzenleme hürriyetinin bir parçasıdır. Bu çalışmada akdin muhtevasını düzenlemeye yönelik ileri sürülen takyîdî şartlar ve bu şartların akitlere etkisi ele alınacaktır. Bu anlamda makalede öncelikle şart kavramı incelenecektir. Ardından İslam hukuk doktrininde takyîdî şartlarda taraflara tanınan hürriyete ve bu hürriyetin sınırlarına temas edilecektir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0268-9115
Author: Mahmut SAMAR (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

ISNAD Samar, Mahmut . "İslam Borçlar Hukukunda Akitlere Etkisi Bakımından Takyîdî Şartlar". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 18 / 2 (December 2019): 501-526 . https://doi.org/10.33420/marife.460423