Year 2014, Volume 14 , Issue 1, Pages 133 - 155 2014-04-01

Kâf Suresi Örnekliğinde Mekkî Surelerdeki Medenî Ayetler Meselesi

Mustafa KAYHAN [1]


Mekke'de inen ayet ve sureler Mekkî, Medine'de inenler ise Medenî olarak isimlendirilmiştir. Her müfessirin, Mekkî ve Medenî ayet ve surelerin neler olduğunu bilmesi gerekir. Mekkî ve Medenî ayet ve sureler konusuna tüm tefsir usûlü kaynaklarında çok önem verilmiştir. Bir çok müfessir de Mekkî ve Medenî ayet ve sureler konusuna tefsirlerinde değinmiştir. Bunların içinde bir de Mekkî surelerdeki Medenî ayetler ve Medenî surelerdeki Mekkî ayetler meselesi vardır. Ulumu'l-Kur'ân âlimleri ve müfessirler, bu kapsamdaki ayetleri doğruya yakın bir biçimde tespit etmek için çok uğraş vermişlerdir. Bu makalede Mekkî olan Kâf suresi örnekliğinde Medenî oldukları rivayet veya iddia edilen ayetlerin Mekkî olma ihtimali araştırılmış, ilgili ayetlerin ileri sürülen delillerle Mekkî oldukları ispatlanmıştır. Rivayet veya iddia edildiği gibi Medenî olmadıkları da tespit edilmiştir. Ayrıca bu makalede ilgili ayetlerin tespitinde ve varılan sonuca göre tefsir edilmesinde rivayeti öne almanın sebep olduğu eksikliklere ve dirayeti dikkate almanın getirdiği artılara değinilmiştir
Problem of Medanian Verses in Meccian Surahs According to the Reference of Qaf Surah The verses and surahs landed in Macca were entitled as Maccian and also the others landed in Madina were entitled as Madanian. It is obligatory for every explicator to know which verses and surahs are Maccian or Madanian. There has been a great emphasis on the subject of Maccian and Madanian verses and surahs in all of the commentary books. Many explicators also had mentioned the subject of Maccian and Madanian verses and surahs in commentary books. Besides, among those, there is also the problem of Ma- danian verses in Maccian surahs and Maccian verses in Madanian surahs. The scholars of Quranic sciences and explicators have worked much to appoint the verses in this context as correctly as they can. In this article, according to the reference of Maccian Qaf surah, it has been searched of the possibility of the verses that are narrated or claimed to be Ma- danian, to be actually Maccaian and it has been proved that the relevant verses are Mac- cian by the evidence asserted. It has also been made firm that they are not Madanian as narrated and claimed. Furthermore, to determine the concerned verses and according to the results the disadvantages of commenting the concerned verses and advantages of tak- ing into consideration of commenting them were mentioned in this article
Other ID JA85JG45FZ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mustafa KAYHAN
Institution: Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana bilim dalı Öğretim Üyesi

Dates

Publication Date : April 1, 2014

ISNAD Kayhan, Mustafa . "Kâf Suresi Örnekliğinde Mekkî Surelerdeki Medenî Ayetler Meselesi". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 14 / 1 (April 2014): 133-155 .