Year 2012, Volume 12 , Issue 1, Pages 25 - 46 2012-04-01

Muhammed Esed’e İki Haksızlık Örneği Esed’in Kur’ân Mesajı ile İlgili ‘İntihal’ ve ‘Çarpıtma’ İddialarının Tutarsızlığı
Two Wrongs Against Muhammed Asad

Hikmet ZEYVELİ [1]


Prof. Dr. Mustafa Öztürk “Marife” dergisinde yayınlanan bir makalesinde, Muhammed Esed’in Kur’ân Mesajı adlı eserinin Mevlâna Muhammed Ali’nin The Holy Kur’an adlı eserinden intihal edildiğini iddia etmiştir. “İslâmiyât” dergisinde yayınlanan diğer bir makalesinde ise Esed’in, anılan eserinin dipnotlarında, Taberî (ö. 310/923), Beğavî (ö. 516/1122), Zemahşerî (ö. 538/1143), Râzî (ö. 606/1209), Beydâvî (ö. 685/1286) gibi klasik müfessirlerden yapmış olduğu bazı nakillerde, bu müfessirlere ait birçok ibare ve ifadeyi kimi zaman yanlış naklettiğini, kimi zaman da tahrif ettiğini iddia etmiştir. Bu çalışma; Öztürk’ün Esed aleyhinde her iki makalesinde ileri sürdüğü itham ve iddiaların, peşin kanaatler ve yetersiz incelemeler sonucunda varılan haksız yargılar olduğunun tespiti ve bu konuda serdedilen argümanların tek tek çürütülmesini konu edinmektedir
Two Wrongs Against Muhammed Asad In one of his articles which has been published in “Marife” journal, Prof. Dr. Mustafa Öz- türk asserts that Muhammad Asad’s The Message of Qur’an was plagiarized from The Holy Kur’an, written by Maulana Muhammad Ali. In Öztürk’s another article, which has been published in “Islamiyat” journal, he claims that in the annotations of the aforemen- tioned work, Esed intentionally altered or falsified numerous phrases and passages be- longing to traditional commentators such as At-Tabari (d. 310/923), Al-Baghawi (d. 516/1122), Az-Zamakhshari (d. 538/1143), Ar-Razi (d. 606/1209), Al-Baydawi (d. 685/1286). In this article, Öztürk’s claims against Esed are criticised one by one. It is also demon- strated that all these accusations arose from Öztürk’s unjustified prejudice and his inade- quate research
Other ID JA28AK53RR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hikmet ZEYVELİ

Dates

Publication Date : April 1, 2012

ISNAD Zeyveli̇, Hikmet . "Muhammed Esed’e İki Haksızlık Örneği Esed’in Kur’ân Mesajı ile İlgili ‘İntihal’ ve ‘Çarpıtma’ İddialarının Tutarsızlığı". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 12 / 1 (April 2012): 25-46 .