Year 2013, Volume 13 , Issue 2, Pages 63 - 83 2013-07-01

Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Şühud Açısından Müşâhede ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme
An Assesment on Mushahada and Ruyat in Terms of Vahdat-i Vucud and Vahdat-i Shuhud

Mustafa ÖZGEN [1]


Bu çalışmada kalb ile algılama olarak bilinen ‘müşâhede’nin “görme” (rüyet), kabul edilip edilemeyeceği “vahdet-i vücud” ve “vahdet-i şühud” açısından incelenmiştir. Müşahede ve rü’yetin kelime ve ıstılahî manaları ile birlikte tarifleri verilmiş, vahdet-i vücudun temsilcisi olarak bilinen İbn Arabî ve vahdet-i şühudun temsilcisi olan İmam-ı Rabbanî’nin bu iki kavrama dair görüşleri karşılaştırılmıştır. İki ekole göre iki kavram arasındaki benzerlik ve farklar ortaya konmuştur. Dünyada Allah’ın görülüp görülemeyeceği tartışması tecelli anlayışından kaynaklandığı için iki ekolün tecelli anlayışı belirlenmiş, “müşahede” ve görmenin (rüyet) “yakin” ile bağlantısı da incelenmiştir. Dünyada görme bir suret ve şekli algılama olarak gerçekleştiği için Allah’a bir şekil ve suretin isnat edilip edilemeyeceği ile birlikte “tenzih” ve “teşbih” meselesi tahlil edilmiştir. Bazı mutasavvıfların müşahedeyi görme olarak kabul etmesine yol açan sebepler araştırılmış ve iki mektebin Ehl-i Sünnete yakınlık ve uzaklıkları belirlenmiştir
In this study, whether “mushahada,” perception with heart, signifies “ruyat,” perception with eyes, was investigated in terms of “vahdat-i vüjud” and “vahdat-i shuhud.” The definitions of two terms were given after their lexical and technical meanings. The differences and similarities between the two concepts were determined, and the views of two schools on them were compared. As the discussions about Allah’s visibility in the world stems from “understanding of tajalli,” the views of the two schools about “tajalli” were determined, and the correlation between “mushahada” and “ruyat” was investigated in this frame. Since “vision” occurs with the perception of forms and figures in the world, whether a figure and a form can be attributed to Allah was investigated, and the problems of “tanzeeh” and “tashbeeh” were examined. The reasons why some sufis considered “mushahada” as “ruyat” were studied, and the distance of the two schools to Ahlessunna was determined.
Other ID JA77GT32CU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mustafa ÖZGEN
Institution: Yrd. Doç. Dr., Nemettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana bilim dalı Öğretim Üyesi

Dates

Publication Date : July 1, 2013

ISNAD ÖZGEN, Mustafa . "Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Şühud Açısından Müşâhede ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13 / 2 (July 2013): 63-83 .